Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בסיון תשפ״ב | 10 יוני 2022
  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות צו

 

המצגת בפורמט pdf

הדף היום מוקדש ע”י לאה אקנר ויונתן לורינג לכבוד בת המצווה של בתם מאירה רייזל.

הגמרא מביאה עוד מספר תירוצים לקושי על שמואל – איך הוא יכול לפסוק כרבי יוסי וגם לומר שאין מתייחסים ליבמה כאל אשת איש. המשנה מתארת ​​מקרה שבו גבר התחתן עם מספר אחיות  בחושבו שאחותן נפטרה, אך למעשה, הם לא נפטרו. למי הוא נחשב נשוי ולמי לא? נדונים הלכות לגבי ייבום עם ילד בן 9. מה ההבדל בין פעולות שלו ביחס לייבום שלו לבין מי שכבר הגיע לגיל ההתבגרות? אם הוא מייבם את היבמה על ידי ביאה, מה החוזק של המעשה הזה? מה אם שני אחים כל אחד מעל תשע אבל עדיין לא הגיעו לבגרות, בצעו ייבום עם היבמה, איך אנחנו מתייחסיםלמעשים אלו? מה אם בן התשע קיים מצוות ייבום ואז מת, מה מצבה אשתו לעניין ייבום?

ודלמא אאינו פוסל אי נמי ממאי דאיתא לדרב הונא דלמא ליתא דרב הונא כלל ובדרב המנונא קמיפלגי דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

דרב אמר הרי היא כאשת איש ומיפסלא בזנות ושמואל אמר אינה כאשת איש ולא מיפסלא בזנות ואי נמי בקדושין תופסין ביבמה קמיפלגי דרב אמר הרי היא כאשת איש ולא תפסי בה קדושין ושמואל אמר אינה כאשת איש ותפסי בה קדושין

והא אפליגו בה חדא זימנא חדא מכלל דחברתה איתמר

מתני׳ אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה ונמצאו כולן קיימות מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן

ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה

ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרות צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה

בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחין והאחין פוסלין על ידו אלא הוא פוסל תחלה והאחין פוסלין תחלה וסוף

כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסל על ידי אחין באו עליה אחין ועשו בה מאמר נתנו גט או חלצו פוסלין על ידו

גמ׳ אטו כולהו לאו לאחר מיתת ראשונה נינהו אמר רב ששת לאחר מיתת ראשונה ודאי

בן תשע שנים וכו׳ בן תשע שנים ויום אחד תחלה פסיל בסוף לא פסיל והתני רב זביד בר רב אושעיא העושה מאמר ביבמתו ואחר כך בא אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד עליה פסלה

אמרי ביאה פסיל אפילו בסוף מאמר תחלה פסיל בסוף לא פסיל וביאה אפילו בסוף פסיל והא קתני אלא שהוא פוסל תחלה והן תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו וכו׳

חסורי מיחסרא והכי קתני בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל תחלה והן פוסלין תחלה וסוף במה דברים אמורים במאמר אבל ביאה פוסלת אפילו בסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד הבא על יבמתו פסל על ידי אחין

ומי אית ליה מאמר כלל על ידי אחין והתניא בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל בדבר אחד והאחין פוסלין על ידו בארבעה דברים הוא פוסל על ידי אחין בביאה והאחין פוסלין על ידו בביאה במאמר בגט בחליצה

ביאה דפסלה בין בתחלה בין בסוף פסיקא ליה מאמר דבתחילה פסיל בסוף לא פסיל לא פסיקא ליה

איתמר נמי אמר רב יהודה אמר שמואל יש לו גט וכן אמר רב תחליפא בר אבימי יש לו מאמר תניא נמי הכי יש לו גט ויש לו מאמר דברי רבי מאיר

וסבר רבי מאיר יש לו גט והתניא עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול רבי מאיר אומר עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם איתא ליתני כגיטו אמר רב הונא בריה דרב יהושע אית ליה וזוטר

לרבן גמליאל דאמר אין גט אחר גט הני מילי בגדול אחר גדול וקטן אחר קטן אבל גדול אחר קטן מהני

לרבנן דאמרי יש גט אחר גט הני מילי בגדול אחר גדול או בקטן אחר קטן אבל קטן אחר גדול לא מהני

מתני׳ בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואחר כך בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פוסל על ידו רבי שמעון אומר לא פוסל בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואחר כך בא על צרתה פוסל על ידי עצמו רבי שמעון אומר לא פוסל

גמ׳ תניא אמר להם רבי שמעון לחכמים אם ביאה ראשונה ביאה ביאה שנייה אינה ביאה ואם ביאה ראשונה אינה ביאה ביאה שנייה נמי אינה ביאה

מתניתין דלא כבן עזאי דתניא בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת

ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד

מתני׳ בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא אשה ומת הרי זו פטורה בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת אם לא ידע את הראשונה משהגדיל הראשונה חולצת ולא מתייבמת והשנייה או חולצת או מתייבמת

רבי שמעון אומר מייבם לאי זו שירצה וחולץ לשנייה אחד שהוא בן תשע שנים ויום אחד ואחד שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות

גמ׳ אמר רבא הא דאמור רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא היכא דאיכא צרה דאיכא למגזר משום צרה

דהא הכא ליכא צרה מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה

נשא אשה ומת כו׳ תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום

בן תשע וכו׳ משהגדיל וכו׳ ויעשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ותדחה צרה מיבום אמר רב לא עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ושמואל אמר עשו ועשו וכן אמר רבי יוחנן עשו ועשו

ויעשו תנאי היא הך תנא דארבעה אחין גזר משום צרה

ואשמעינן בגדול והוא הדין בקטן והאי דאמר גדול משום דבגדול קאי

והאי תנא דהכא סבירא ליה עשו ולא גזר משום צרה ואשמעינן בקטן והוא הדין בגדול והאי דקאמר בקטן דבקטן קאי

אזל רבי אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה דרבי יוחנן שמע רבי יוחנן איקפד עול לגביה רבי אמי ורבי אסי אמרו ליה לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו גלוסטרא

שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי עד שקרעו ספר תורה בחמתן קרעו סלקא דעתך אלא אימא שנקרע ספר תורה בחמתן והיה שם רבי יוסי בן קיסמא אמר תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודה זרה וכן הוה

הדר איקפד טפי אמר חברותא נמי

עול לגביה רבי יעקב בר אידי אמר ליה כאשר צוה ה׳ את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה׳ את משה וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה אלא יהושע יושב ודורש סתם והכל יודעין שתורתו של משה היא אף רבי אלעזר תלמידך יושב ודורש סתם והכל יודעין כי שלך היא

אמר להם מפני מה אי אתם יודעין לפייס כבן אידי חברינו ורבי יוחנן מאי טעמא קפיד כולי האי דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהי רצון

  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

thumbnail יבמות

פרק י: חומרי עזר למסכת יבמות (פז, צא-צב, צד-צו)

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק י: יבמות פז יבמות צא יבמות צב יבמות צד יבמות צה יבמות צו יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג…

יבמות צו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות צו

ודלמא אאינו פוסל אי נמי ממאי דאיתא לדרב הונא דלמא ליתא דרב הונא כלל ובדרב המנונא קמיפלגי דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

דרב אמר הרי היא כאשת איש ומיפסלא בזנות ושמואל אמר אינה כאשת איש ולא מיפסלא בזנות ואי נמי בקדושין תופסין ביבמה קמיפלגי דרב אמר הרי היא כאשת איש ולא תפסי בה קדושין ושמואל אמר אינה כאשת איש ותפסי בה קדושין

והא אפליגו בה חדא זימנא חדא מכלל דחברתה איתמר

מתני׳ אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה ונמצאו כולן קיימות מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן

ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה

ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרות צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה

בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחין והאחין פוסלין על ידו אלא הוא פוסל תחלה והאחין פוסלין תחלה וסוף

כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסל על ידי אחין באו עליה אחין ועשו בה מאמר נתנו גט או חלצו פוסלין על ידו

גמ׳ אטו כולהו לאו לאחר מיתת ראשונה נינהו אמר רב ששת לאחר מיתת ראשונה ודאי

בן תשע שנים וכו׳ בן תשע שנים ויום אחד תחלה פסיל בסוף לא פסיל והתני רב זביד בר רב אושעיא העושה מאמר ביבמתו ואחר כך בא אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד עליה פסלה

אמרי ביאה פסיל אפילו בסוף מאמר תחלה פסיל בסוף לא פסיל וביאה אפילו בסוף פסיל והא קתני אלא שהוא פוסל תחלה והן תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו וכו׳

חסורי מיחסרא והכי קתני בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל תחלה והן פוסלין תחלה וסוף במה דברים אמורים במאמר אבל ביאה פוסלת אפילו בסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד הבא על יבמתו פסל על ידי אחין

ומי אית ליה מאמר כלל על ידי אחין והתניא בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל בדבר אחד והאחין פוסלין על ידו בארבעה דברים הוא פוסל על ידי אחין בביאה והאחין פוסלין על ידו בביאה במאמר בגט בחליצה

ביאה דפסלה בין בתחלה בין בסוף פסיקא ליה מאמר דבתחילה פסיל בסוף לא פסיל לא פסיקא ליה

איתמר נמי אמר רב יהודה אמר שמואל יש לו גט וכן אמר רב תחליפא בר אבימי יש לו מאמר תניא נמי הכי יש לו גט ויש לו מאמר דברי רבי מאיר

וסבר רבי מאיר יש לו גט והתניא עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול רבי מאיר אומר עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם איתא ליתני כגיטו אמר רב הונא בריה דרב יהושע אית ליה וזוטר

לרבן גמליאל דאמר אין גט אחר גט הני מילי בגדול אחר גדול וקטן אחר קטן אבל גדול אחר קטן מהני

לרבנן דאמרי יש גט אחר גט הני מילי בגדול אחר גדול או בקטן אחר קטן אבל קטן אחר גדול לא מהני

מתני׳ בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואחר כך בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פוסל על ידו רבי שמעון אומר לא פוסל בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואחר כך בא על צרתה פוסל על ידי עצמו רבי שמעון אומר לא פוסל

גמ׳ תניא אמר להם רבי שמעון לחכמים אם ביאה ראשונה ביאה ביאה שנייה אינה ביאה ואם ביאה ראשונה אינה ביאה ביאה שנייה נמי אינה ביאה

מתניתין דלא כבן עזאי דתניא בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת

ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד

מתני׳ בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא אשה ומת הרי זו פטורה בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת אם לא ידע את הראשונה משהגדיל הראשונה חולצת ולא מתייבמת והשנייה או חולצת או מתייבמת

רבי שמעון אומר מייבם לאי זו שירצה וחולץ לשנייה אחד שהוא בן תשע שנים ויום אחד ואחד שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות

גמ׳ אמר רבא הא דאמור רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא היכא דאיכא צרה דאיכא למגזר משום צרה

דהא הכא ליכא צרה מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה

נשא אשה ומת כו׳ תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום

בן תשע וכו׳ משהגדיל וכו׳ ויעשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ותדחה צרה מיבום אמר רב לא עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ושמואל אמר עשו ועשו וכן אמר רבי יוחנן עשו ועשו

ויעשו תנאי היא הך תנא דארבעה אחין גזר משום צרה

ואשמעינן בגדול והוא הדין בקטן והאי דאמר גדול משום דבגדול קאי

והאי תנא דהכא סבירא ליה עשו ולא גזר משום צרה ואשמעינן בקטן והוא הדין בגדול והאי דקאמר בקטן דבקטן קאי

אזל רבי אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה דרבי יוחנן שמע רבי יוחנן איקפד עול לגביה רבי אמי ורבי אסי אמרו ליה לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו גלוסטרא

שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי עד שקרעו ספר תורה בחמתן קרעו סלקא דעתך אלא אימא שנקרע ספר תורה בחמתן והיה שם רבי יוסי בן קיסמא אמר תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודה זרה וכן הוה

הדר איקפד טפי אמר חברותא נמי

עול לגביה רבי יעקב בר אידי אמר ליה כאשר צוה ה׳ את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה׳ את משה וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה אלא יהושע יושב ודורש סתם והכל יודעין שתורתו של משה היא אף רבי אלעזר תלמידך יושב ודורש סתם והכל יודעין כי שלך היא

אמר להם מפני מה אי אתם יודעין לפייס כבן אידי חברינו ורבי יוחנן מאי טעמא קפיד כולי האי דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהי רצון

גלול כלפי מעלה