Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בסיון תשפ״ב | 14 יוני 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות צט

המצגת בפורמט pdf

הדף היום מוקדש להצלחת קמפיין גיוס ההמונים של קהילת שירת התמר באפרת ומתוך הערכה עמוקה לרבנית הקהילה שירה מרילי מירוויס.

ברייתא מפרטת כמה מקרים שבהם אדם עלול להיות חייב לעשות חליצה ​​לאמו, לאחותו או לבתו מתוך ספק. באילו נסיבות זה יקרה? מצבים ייחודיים נוספים מתוארים בברייתא אחרת – שבהם זוג יכול להביא חמישה ילדים, שלכל אחד מהם מעמד שונה – גר, גוי, עבד, ממזר וישראל. אֵיך? חידה נוספת – יכול להיות מצב שמישהו יצטרף למכור את אביו, שהוא עבד, כדי לקבל את הכתובה של אמו. אֵיך? מה זה מלמד אותך על מעמדם של עבדים והאם הם משועבדים לכתובה? המשנה תיארה עוד מצבים בהם מתערבבים בלידה שני ילדים שאחד הוא אחיינו של השני. מה הם הלכות יבום/חליצה ​​להם ולאחיהם? אם בן אשה נשואה לכהן התערבב עם בן שפחה בביתו, מה מותר/אסור לאותו בן לעשות? הוא נחשב כהן מחמת הספק ולכן הוא צריך להקפיד על חומרות של כהנים, אולם בכל הנוגע לסוגיות כספיות אנו מקילים על בסיס עקרון "המוציא מחברו עליו הראייה", חובת ההוכחה היא על זה שמנסה לתבוע את הכסף. רבי יוסי ורבי יהודה חלוקים בשאלה האם עבד יכול לאסוף תרומה מהגורן. החשש הוא שאנשים יראו אותו ויחשבו שהוא כהן ויאפשרו לו להתחתן עם יהודיה, בלי להבין שהוא עבד כנעני שלא יכול להתחתן עם יהודיה. רבי יוסי מתיר כי בעירו, הם לא מתירים לאנשים להתחתן על סמך עדות שראו אותו בתור לאסוף תרומה. רבי יהודה כי במקומו היו מקבלים עדות לייחוס אם ראו אותו בתור בבית הגרנות לחלוקת תרומה לצורך נישואין. למי עוד אסור לאסוף תרומה מהגורן?

/

 

תנו רבנן יש חולץ לאמו מספק לאחותו מספק לבתו מספק

כיצד אמו ואשה אחרת ולהן שני זכרים וחזרו וילדו שני זכרים במחבא ובא בנה של זו ונשא אמו של זה ובנה של זו נשא אמו של זה ומתו בלא בנים זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן נמצא כל אחד ואחד חולץ לאמו מספק

לאחותו מספק כיצד אמו ואשה אחרת שילדו שתי נקבות במחבא ובאו אחיהן שלא מאותה האם ונשאום ומתו בלא בנים חולץ לשתיהן נמצא חולץ לאחותו מספק

לבתו מספק כיצד אשתו ואשה אחרת שילדו שתי נקבות במחבא ובאו אחיהן ונשאום ומתו בלא בנים זה חולץ לבתו מספק וזה חולץ לבתו מספק

תניא היה רבי מאיר אומר איש ואשה פעמים שמולידין חמש אומות

כיצד ישראל שלקח עבד ושפחה מן השוק ולהן שני בנים ונתגייר אחד מהן נמצא אחד גר ואחד גוי הטבילן לשם עבדות ונזקקו זה לזה הרי כאן גר וגוי ועבד שחרר את השפחה ובא עליה העבד הרי כאן גר וגוי ועבד וממזר שחרר שניהם והשיאן זה לזה הרי כאן גר וגוי ועבד וממזר וישראל

מאי קא משמע לן גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

תנו רבנן יש מוכר את אביו להגבות אמו כתובתה כיצד ישראל לקח עבד ושפחה מן השוק ולהם בן ושחרר את השפחה ונשאה ועמד וכתב כל נכסיו לבנה נמצא זה מוכר את אביו להגבות לאמו כתובתה

מאי קא משמע לן כולה רבי מאיר היא ועבדא מטלטלי ומטלטלי משתעבדי לכתובה ואיבעית אימא הא קמשמע לן עבדא כמקרקע דמי:

מתני׳ האשה שנתערב ולדה בולד כלתה הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו בני הכלה חולצין ולא מייבמין שהוא ספק אשת אחיו ספק אשת אחי אביו

בני הזקנה או חולצין או מייבמין שספק אשת אחיו ואשת בן אחיו

מתו הכשרים התערובות לבני הזקנה חולצין ולא מייבמין שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו לבני הכלה אחד חולץ ואחד מייבם

כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה הרי אלו אוכלים בתרומה וחולקין חלק אחד בגורן


ואינן מטמאין למתים ואינן נושאין נשים בין כשרות בין פסולות הגדילו התערובות ושחררו זה את זה נושאין נשים ראויות לכהונה

ואינן מטמאין למתים ואם נטמאו אינן סופגין הארבעים ואינן אוכלין בתרומה ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש ואינן חולקין על הגורן ומוכרין את התרומה והדמים שלהן

ואינן חולקין בקדשי המקדש ואין נותנים להם קדשים ואין מוציאין שלהם מידיהם

ופטורין מן הזרוע ומן הלחיים ומן הקיבה ובכורו יהא רועה עד שיסתאב ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים:

גמ׳ מתו הכשרים וכו׳: אלא הנך משום דאיערוב לה הוו להו פסולין אמר רב פפא אימא ומתו הודאין:

לבני הכלה אחד חולץ וכו׳: דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקפגע ביבמה לשוק:

כהנת שנתערב וכו׳: חלק אחד פשיטא אימא חלק כאחד

תנן כמאן דאמר אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו דתניא אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר יכול שיאמר אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי ואם עבד כהן אני תנו לי בשביל רבי

במקומו של רבי יהודה היו מעלין מתרומה ליוחסין במקומו של רבי יוסי לא היו מעלין מתרומה ליוחסין

תניא אמר רבי אלעזר בר צדוק מימי לא העדתי אלא עדות אחד והעלו עבד לכהונה על פי

העלו סלקא דעתך השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן

אלא אימא בקשו להעלות עבד לכהונה על פי חזא באתריה דרבי יוסי ואזל ואסהיד באתריה דרבי יהודה

תנו רבנן עשרה אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות ואלו הן חרש שוטה וקטן טומטום ואנדרוגינוס והעבד והאשה והערל והטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו וכולן משגרין להם לבתיהם חוץ מטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו

בשלמא חרש שוטה וקטן לאו בני דיעה נינהו טומטום ואנדרוגינוס נמי


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

dm 121

נעל החליצה – דף משלהן 121

מסכת יבמות בדיון על סוג, גודל והקף הנעל הדרושה לחליצה איזה נעל צריך בשביל טקס החליצה נעל

thumbnail יבמות

פרק יא: חומרי עזר למסכת יבמות (צז-ק)

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת. לפרקים נוספים הורדות לפרק יא: יבמות צז יבמות צח יבמות צט יבמות ק יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג במצב קריאה/פרזנטציה כדי להבין…

יבמות צט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות צט

תנו רבנן יש חולץ לאמו מספק לאחותו מספק לבתו מספק

כיצד אמו ואשה אחרת ולהן שני זכרים וחזרו וילדו שני זכרים במחבא ובא בנה של זו ונשא אמו של זה ובנה של זו נשא אמו של זה ומתו בלא בנים זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן נמצא כל אחד ואחד חולץ לאמו מספק

לאחותו מספק כיצד אמו ואשה אחרת שילדו שתי נקבות במחבא ובאו אחיהן שלא מאותה האם ונשאום ומתו בלא בנים חולץ לשתיהן נמצא חולץ לאחותו מספק

לבתו מספק כיצד אשתו ואשה אחרת שילדו שתי נקבות במחבא ובאו אחיהן ונשאום ומתו בלא בנים זה חולץ לבתו מספק וזה חולץ לבתו מספק

תניא היה רבי מאיר אומר איש ואשה פעמים שמולידין חמש אומות

כיצד ישראל שלקח עבד ושפחה מן השוק ולהן שני בנים ונתגייר אחד מהן נמצא אחד גר ואחד גוי הטבילן לשם עבדות ונזקקו זה לזה הרי כאן גר וגוי ועבד שחרר את השפחה ובא עליה העבד הרי כאן גר וגוי ועבד וממזר שחרר שניהם והשיאן זה לזה הרי כאן גר וגוי ועבד וממזר וישראל

מאי קא משמע לן גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

תנו רבנן יש מוכר את אביו להגבות אמו כתובתה כיצד ישראל לקח עבד ושפחה מן השוק ולהם בן ושחרר את השפחה ונשאה ועמד וכתב כל נכסיו לבנה נמצא זה מוכר את אביו להגבות לאמו כתובתה

מאי קא משמע לן כולה רבי מאיר היא ועבדא מטלטלי ומטלטלי משתעבדי לכתובה ואיבעית אימא הא קמשמע לן עבדא כמקרקע דמי:

מתני׳ האשה שנתערב ולדה בולד כלתה הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו בני הכלה חולצין ולא מייבמין שהוא ספק אשת אחיו ספק אשת אחי אביו

בני הזקנה או חולצין או מייבמין שספק אשת אחיו ואשת בן אחיו

מתו הכשרים התערובות לבני הזקנה חולצין ולא מייבמין שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו לבני הכלה אחד חולץ ואחד מייבם

כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה הרי אלו אוכלים בתרומה וחולקין חלק אחד בגורן


ואינן מטמאין למתים ואינן נושאין נשים בין כשרות בין פסולות הגדילו התערובות ושחררו זה את זה נושאין נשים ראויות לכהונה

ואינן מטמאין למתים ואם נטמאו אינן סופגין הארבעים ואינן אוכלין בתרומה ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש ואינן חולקין על הגורן ומוכרין את התרומה והדמים שלהן

ואינן חולקין בקדשי המקדש ואין נותנים להם קדשים ואין מוציאין שלהם מידיהם

ופטורין מן הזרוע ומן הלחיים ומן הקיבה ובכורו יהא רועה עד שיסתאב ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים:

גמ׳ מתו הכשרים וכו׳: אלא הנך משום דאיערוב לה הוו להו פסולין אמר רב פפא אימא ומתו הודאין:

לבני הכלה אחד חולץ וכו׳: דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקפגע ביבמה לשוק:

כהנת שנתערב וכו׳: חלק אחד פשיטא אימא חלק כאחד

תנן כמאן דאמר אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו דתניא אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר יכול שיאמר אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי ואם עבד כהן אני תנו לי בשביל רבי

במקומו של רבי יהודה היו מעלין מתרומה ליוחסין במקומו של רבי יוסי לא היו מעלין מתרומה ליוחסין

תניא אמר רבי אלעזר בר צדוק מימי לא העדתי אלא עדות אחד והעלו עבד לכהונה על פי

העלו סלקא דעתך השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן

אלא אימא בקשו להעלות עבד לכהונה על פי חזא באתריה דרבי יוסי ואזל ואסהיד באתריה דרבי יהודה

תנו רבנן עשרה אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות ואלו הן חרש שוטה וקטן טומטום ואנדרוגינוס והעבד והאשה והערל והטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו וכולן משגרין להם לבתיהם חוץ מטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו

בשלמא חרש שוטה וקטן לאו בני דיעה נינהו טומטום ואנדרוגינוס נמי


גלול כלפי מעלה