Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד באייר תשפ״א | 26 אפריל 2021

יומא טו

הגמרא מביאה שתי דרכים שונות לפתור את הסתירה בין המשניות ביומא לגבי הסדר – האם הטיבו את הנרות לפני הקטרת הקטורת או אחרי? הגמרא מעלה בעיות וגם הוכחות לכל דעה. הגמרא חוזרת למשנה במסכת תמיד ד:א ולדעה אחרת שמופיעה בברייתא בשם ר' שמעון איש המצפה ומנסה להבין את שיטתו הלכאורה קצת מוזרה – שבקרבן תמיד עושים זריקת דמים בשלושה מתנות שהן ארבע. לדעתו, עושים ככה מתוך דרשה בפסוק שממנה לומדים שעולת קרבן תמיד צריך להיעשות גם כחטאת. הגמרא מביאה ששה על קושיות דעתו ומתרצם. הגמרא מביאה סתירה לגבי מיקום בית הטלאים כפי שמופיע במשניות במסכת תמיד ג:ג ומסכת מידות א:ו.

בעידן הטבה תהא מקטר קטורת דאי לא תימא הכי בין הערבים דכתיב ובהעלות אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה הכי נמי דברישא מדליק נרות והדר מקטיר קטורת של בין הערבים וכי תימא הכי נמי והתניא מערב עד בקר

תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת כל הלילה מערב ועד בקר דבר אחר מערב עד בקר אין לך עבודה שכשרה מערב עד בקר אלא זו בלבד אלא מאי קאמר רחמנא בעידן הדלקה תהא מקטר קטורת הכא נמי בעידן הטבה תהא מקטר קטורת

ואבא שאול אמר לך שאני התם דכתיב אותו

רב פפא אמר לא קשיא הא רבנן הא אבא שאול במאי אוקימתא למתניתין דהכא כרבנן פייס כאבא שאול

אימא סיפא הביאו לו את התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו נכנס להקטיר את הקטורת ולהיטיב את הנרות אתאן לרבנן רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול אמר לך רב פפא אין רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול

בשלמא אביי לא אמר כרב פפא רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול לא מוקים לה אלא רב פפא מאי טעמא לא אמר כאביי אמר לך תנא ברישא הטבת שתי נרות והדר הטבת חמש נרות

ואביי אמר לך אורויי בעלמא הוא דקא מורי וסדרא הא הדר תני ליה

גופא בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחית צפונית מערבית דרומית נותן מערבית דרומית ותני עלה רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחית צפונית מערבית דרומית נותן מערבה ואחר כך נותן דרומה מאי טעמא דרבי שמעון איש המצפה

אמר רבי יוחנן משום חד דבי רבי ינאי אמר קרא ושעיר עזים אחד לחטאת לה׳ על עולת התמיד יעשה ונסכו עולה היא ואמר רחמנא עביד בה מעשה חטאת

הא כיצד נותן אחת שהיא שתים כמעשה עולה שתים שהן שתים כמעשה חטאת וליתן שתים שהן ארבע כמעשה עולה וארבע שהן ארבע כמעשה חטאת

לא מצינו דמים שמכפרין וחוזרין ומכפרין וכי מצינו דמים שחציין חטאת וחציין עולה אלא על כרחן הקישן הכתוב הכא נמי בעל כרחן הקישן הכתוב

התם פיסוק מתנות בעלמא היא וניתיב אחת שהיא שתים למטה כמעשה עולה שתים שהן שתים למעלה כמעשה חטאת

לא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה ולא והתנן הזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה

כמצליף מאי כמצליף מחוי רב יהודה כמנגדנא

ולא והתנן הזה ממנו על טהרו של מזבח שבע פעמים מאי לאו אפלגיה דמזבח כדאמרי אינשי טהר טיהרא הוא פלגא דיומא

אמר רבה בר שילא לא


אגופיה דמזבח דכתיב וכעצם השמים לטהר

מאי שנא דיהיב עולה ברישא והדר יהיב דחטאת ניתיב ברישא דחטאת והדר ניתיב דעולה כיון דעולה היא היא קדמה ברישא

ומאי שנא דיהיב מזרחית צפונית ומערבית דרומית ניתיב דרומית מזרחית והדר צפונית מערבית אמרי עולה טעונה יסוד וקרן דרומית מזרחית לא הוה ליה יסוד

מאי שנא דיהיב ברישא מזרחית צפונית והדר מערבית דרומית ניתיב ברישא מערבית דרומית והדר מזרחית צפונית כיון דאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח ברישא בההוא פגע

וממאי דבעולה הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה חטאת ודילמא בחטאת הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה עולה לא סלקא דעתך דכתיב על עולת התמיד יעשה ונסכו מאי קאמר רחמנא מידי דחטאת שדי אעולה

תנן התם אמר להם הממונה צאו והביאו טלה מלשכת בית הטלאים והלא לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית וארבע לשכות היו שם אחת לשכת הטלאים ואחת לשכת החותמות ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכה שעושין בה לחם הפנים

ורמינהו ארבע לשכות היו לבית המוקד כקטוניות הפתוחות לטרקלין שתים בקודש ושתים בחול וראשי פספסין מבדילין בין קודש לחול ומה היו משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלי קרבן


להעמיק בדף

דף משלהן- פוליטיקה בגמרא 63

על פוליטיקה בגמרא – דף משלהן 63

מחפשים ראש ממשלה? במסכת יומא מחפשים כהן גדול שראוי לתפקיד מה ההבדל בין בית ראשון ובית שני בנוגע לכהנים גדולים? מי קנה את הכהונה? ולמה הוא בכל זאת זכור לטוב? מיהו יהושע בן גמלא?     כהן גדול, יהושע בן גמלא, בית מקדש, יום כיפור

יומא טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא טו

בעידן הטבה תהא מקטר קטורת דאי לא תימא הכי בין הערבים דכתיב ובהעלות אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה הכי נמי דברישא מדליק נרות והדר מקטיר קטורת של בין הערבים וכי תימא הכי נמי והתניא מערב עד בקר

תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת כל הלילה מערב ועד בקר דבר אחר מערב עד בקר אין לך עבודה שכשרה מערב עד בקר אלא זו בלבד אלא מאי קאמר רחמנא בעידן הדלקה תהא מקטר קטורת הכא נמי בעידן הטבה תהא מקטר קטורת

ואבא שאול אמר לך שאני התם דכתיב אותו

רב פפא אמר לא קשיא הא רבנן הא אבא שאול במאי אוקימתא למתניתין דהכא כרבנן פייס כאבא שאול

אימא סיפא הביאו לו את התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו נכנס להקטיר את הקטורת ולהיטיב את הנרות אתאן לרבנן רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול אמר לך רב פפא אין רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול

בשלמא אביי לא אמר כרב פפא רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול לא מוקים לה אלא רב פפא מאי טעמא לא אמר כאביי אמר לך תנא ברישא הטבת שתי נרות והדר הטבת חמש נרות

ואביי אמר לך אורויי בעלמא הוא דקא מורי וסדרא הא הדר תני ליה

גופא בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחית צפונית מערבית דרומית נותן מערבית דרומית ותני עלה רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחית צפונית מערבית דרומית נותן מערבה ואחר כך נותן דרומה מאי טעמא דרבי שמעון איש המצפה

אמר רבי יוחנן משום חד דבי רבי ינאי אמר קרא ושעיר עזים אחד לחטאת לה׳ על עולת התמיד יעשה ונסכו עולה היא ואמר רחמנא עביד בה מעשה חטאת

הא כיצד נותן אחת שהיא שתים כמעשה עולה שתים שהן שתים כמעשה חטאת וליתן שתים שהן ארבע כמעשה עולה וארבע שהן ארבע כמעשה חטאת

לא מצינו דמים שמכפרין וחוזרין ומכפרין וכי מצינו דמים שחציין חטאת וחציין עולה אלא על כרחן הקישן הכתוב הכא נמי בעל כרחן הקישן הכתוב

התם פיסוק מתנות בעלמא היא וניתיב אחת שהיא שתים למטה כמעשה עולה שתים שהן שתים למעלה כמעשה חטאת

לא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה ולא והתנן הזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה

כמצליף מאי כמצליף מחוי רב יהודה כמנגדנא

ולא והתנן הזה ממנו על טהרו של מזבח שבע פעמים מאי לאו אפלגיה דמזבח כדאמרי אינשי טהר טיהרא הוא פלגא דיומא

אמר רבה בר שילא לא


אגופיה דמזבח דכתיב וכעצם השמים לטהר

מאי שנא דיהיב עולה ברישא והדר יהיב דחטאת ניתיב ברישא דחטאת והדר ניתיב דעולה כיון דעולה היא היא קדמה ברישא

ומאי שנא דיהיב מזרחית צפונית ומערבית דרומית ניתיב דרומית מזרחית והדר צפונית מערבית אמרי עולה טעונה יסוד וקרן דרומית מזרחית לא הוה ליה יסוד

מאי שנא דיהיב ברישא מזרחית צפונית והדר מערבית דרומית ניתיב ברישא מערבית דרומית והדר מזרחית צפונית כיון דאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח ברישא בההוא פגע

וממאי דבעולה הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה חטאת ודילמא בחטאת הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה עולה לא סלקא דעתך דכתיב על עולת התמיד יעשה ונסכו מאי קאמר רחמנא מידי דחטאת שדי אעולה

תנן התם אמר להם הממונה צאו והביאו טלה מלשכת בית הטלאים והלא לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית וארבע לשכות היו שם אחת לשכת הטלאים ואחת לשכת החותמות ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכה שעושין בה לחם הפנים

ורמינהו ארבע לשכות היו לבית המוקד כקטוניות הפתוחות לטרקלין שתים בקודש ושתים בחול וראשי פספסין מבדילין בין קודש לחול ומה היו משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלי קרבן


גלול כלפי מעלה