Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו באייר תשפ״א | 27 אפריל 2021

יומא טז

השיעור היום מוקדש ע"י ג'ולי לנדאו לחברתה קרוליין בן ארי, "חברה נפלאה, וחברותא נהדרת. היוותה עבורי דוגמא והשראה ללימוד הדף היומי."

הגמרא מביאה סתירה בין התיאור של מיקום בית הטלאים במסכת מידות ובמסכת תמיד ורב הונא פותר את הסתירה בכך שטוען שהמשנה במידות נשנית לפי ר' אליעזר בן יעקב. הוא מוכיח את זה מלשון משנה במסכת מידות – משם אפשר להבין שהדברים נאמרו על יד ר' אליעזר בן יעקב. הגמרא מוכיחה שוב את הטיעון הזה בהבאת משניות אחרות במסכת מידות שמדברים על הגבהים של המפלסים השונים במקדש ומסבירה למה הכותל מעל הפתח הכניסה המזרחית למקדש היה צריך להיות נמוך. את זה כנראה אפשר להסביר רק לפי שיטת ר' אליעזר בן יעקב. רב אדא בר אהבה טוען שאפשר להסביר את המשניות האלו גם לפי ר' יהודה אבל הגמרא דוחה את דבריו.

דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושין בה לחם הפנים מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצום מלכי גוים צפונית מערבית בה יורדין לבית הטבילה אמר רב הונא מאן תנא מדות רבי אליעזר בן יעקב היא

דתנן עזרת נשים היתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב מאה ושלשים וחמש וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה ומה היו משמשות דרומית מזרחית היא היתה לשכת הנזירים ששם נזירים מבשלים את שלמיהן ומגלחין שערן ומשלחין תחת הדוד מזרחית צפונית היא היתה לשכת דיר העצים ששם כהנים בעלי מומין עומדין ומתליעין בעצים שכל עץ שיש בו תולעת פסול לגבי מזבח

צפונית מערבית היא היתה לשכת המצורעין מערבית דרומית אמר רבי אליעזר בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת אבא שאול אומר בה היו נותנין יין ושמן והיא היתה נקראת לשכת בית שמניא

הכי נמי מסתברא דרבי אליעזר בן יעקב היא דתנן כל הכתלים שהיו שם היו גבוהין חוץ מכותל מזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם

ותנן כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורוחבן עשר אמות ותנן לפנים ממנו סורג ותנן לפנים ממנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה

חמש עשרה מעלות עולות מתוכה היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה ותנן בין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמה ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה

ותנן רבי אליעזר בן יעקב אומר מעלה היתה שם וגבוה אמה ודוכן נתון עליה ובו שלש מעלות של חצי חצי אמה

אי אמרת בשלמא רבי אליעזר בן יעקב היא היינו דאיכסי ליה פיתחא

אלא אי אמרת רבנן הא איכא פלגא דאמתא דמתחזי ליה פיתחא בגוויה

אלא לאו שמע מינה רבי אליעזר בן יעקב היא רב אדא בר אהבה אמר הא מני רבי יהודה היא דתניא רבי יהודה אומר המזבח ממוצע ועומד באמצע עזרה ושלשים ושתים אמות היו לו


עשר אמות כנגד פתחו של היכל אחת עשרה אמה לצפון ואחת עשרה אמה לדרום נמצא מזבח מכוון כנגד היכל וכותליו

ואי סלקא דעתך מדות רבי יהודה היא מזבח באמצע עזרה מי משכחת ליה והתנן כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה מקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה מזבח שלשים ושתים בין האולם ולמזבח עשרים ושתים וההיכל מאה אמה ואחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת

מן הדרום לצפון מאה ושלשים וחמש הכבש והמזבח ששים ושתים מן המזבח ולטבעות שמונה אמות מקום הטבעות עשרים וארבע מן הטבעות לשלחנות ארבע מן השלחנות לננסין ארבע מן הננסין לכותל עזרה שמונה אמות והמותר בין הכבש ולכותל ומקום הננסין

ואי סלקא דעתיך מדות רבי יהודה היא מזבח באמצע עזרה מי משכחת ליה הא רובא דמזבח בדרום קאי


להעמיק בדף

דף משלהן- פוליטיקה בגמרא 63

על פוליטיקה בגמרא – דף משלהן 63

מחפשים ראש ממשלה? במסכת יומא מחפשים כהן גדול שראוי לתפקיד מה ההבדל בין בית ראשון ובית שני בנוגע לכהנים גדולים? מי קנה את הכהונה? ולמה הוא בכל זאת זכור לטוב? מיהו יהושע בן גמלא?     כהן גדול, יהושע בן גמלא, בית מקדש, יום כיפור

יומא טז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא טז

דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושין בה לחם הפנים מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצום מלכי גוים צפונית מערבית בה יורדין לבית הטבילה אמר רב הונא מאן תנא מדות רבי אליעזר בן יעקב היא

דתנן עזרת נשים היתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב מאה ושלשים וחמש וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה ומה היו משמשות דרומית מזרחית היא היתה לשכת הנזירים ששם נזירים מבשלים את שלמיהן ומגלחין שערן ומשלחין תחת הדוד מזרחית צפונית היא היתה לשכת דיר העצים ששם כהנים בעלי מומין עומדין ומתליעין בעצים שכל עץ שיש בו תולעת פסול לגבי מזבח

צפונית מערבית היא היתה לשכת המצורעין מערבית דרומית אמר רבי אליעזר בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת אבא שאול אומר בה היו נותנין יין ושמן והיא היתה נקראת לשכת בית שמניא

הכי נמי מסתברא דרבי אליעזר בן יעקב היא דתנן כל הכתלים שהיו שם היו גבוהין חוץ מכותל מזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם

ותנן כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורוחבן עשר אמות ותנן לפנים ממנו סורג ותנן לפנים ממנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה

חמש עשרה מעלות עולות מתוכה היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה ותנן בין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמה ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה

ותנן רבי אליעזר בן יעקב אומר מעלה היתה שם וגבוה אמה ודוכן נתון עליה ובו שלש מעלות של חצי חצי אמה

אי אמרת בשלמא רבי אליעזר בן יעקב היא היינו דאיכסי ליה פיתחא

אלא אי אמרת רבנן הא איכא פלגא דאמתא דמתחזי ליה פיתחא בגוויה

אלא לאו שמע מינה רבי אליעזר בן יעקב היא רב אדא בר אהבה אמר הא מני רבי יהודה היא דתניא רבי יהודה אומר המזבח ממוצע ועומד באמצע עזרה ושלשים ושתים אמות היו לו


עשר אמות כנגד פתחו של היכל אחת עשרה אמה לצפון ואחת עשרה אמה לדרום נמצא מזבח מכוון כנגד היכל וכותליו

ואי סלקא דעתך מדות רבי יהודה היא מזבח באמצע עזרה מי משכחת ליה והתנן כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה מקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה מזבח שלשים ושתים בין האולם ולמזבח עשרים ושתים וההיכל מאה אמה ואחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת

מן הדרום לצפון מאה ושלשים וחמש הכבש והמזבח ששים ושתים מן המזבח ולטבעות שמונה אמות מקום הטבעות עשרים וארבע מן הטבעות לשלחנות ארבע מן השלחנות לננסין ארבע מן הננסין לכותל עזרה שמונה אמות והמותר בין הכבש ולכותל ומקום הננסין

ואי סלקא דעתיך מדות רבי יהודה היא מזבח באמצע עזרה מי משכחת ליה הא רובא דמזבח בדרום קאי


גלול כלפי מעלה