Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז באייר תשפ״א | 28 אפריל 2021

יומא יז

רב אדא בריה דרב יצחק מביא הצעה אחרת כיצד לפתור את הסתירה בין המשנה במדות לבין המשנה בתמיד – לשכת הטלאים היה יכול להיתפס גם בצפון וגם בדרום, תלוי בנקודת מבט. אבל באיזה מקום זה באמת היה ממוקם? הגמרא מסיקה כי היא חייבת להיות בצד הדרום-מזרחי מכיוון שהם מסיקים כך מסתירה נוספת בין המשניות בתמיד ובמידות בנוגע למיקום לחם הפנים. רב הונא פתר זאת באמירה שכל משנה מתארת את סדר הלשכות בצורה שונה – האחת הולכת עם כיוון השעון (שמאלה) והשנייה נגד כיוון השעון (מימין). על מנת שהמיקום יתאים על סמך תשובתו של רב הונא, ניתן להסביר זאת רק אם לשכת הטלאים היתה בצד הדרום-מערבי. כיצד ניתן להגיד שמשנה אחת מתארת את הכיוון שמאלה (בכיוון השעון) אם נאמר שכל הפניות בבית המקדש היו דרך ימין? הגמרא מסבירה ביתר פירוט את פסיקת המשנה כי כהן גדול יכול לעשות כל עבודה שהם רוצים ויכול לקחת את כל החלקים מהקרבנות שהם רוצים. כמה הם יכולים לקחת? חכמים ורבי חולקים בנושא.

אלא לאו שמע מינה רבי אליעזר בן יעקב היא שמע מינה

רב אדא בריה דרב יצחק אמר האי לשכה אקצויי מקציא ודאתי מצפון מתחזיא ליה בדרום ודאתי מדרום מתחזיא ליה בצפון

ומסתברא דבמערבית דרומית הואי ממאי מדרמינן לחם הפנים אלחם הפנים

ומשנינן אמר רב הונא בריה דרב יהושע מר קא חשיב דרך ימין ומר קא חשיב דרך שמאל


אי אמרת בשלמא במערבית דרומית הואי היינו דמתרץ לחם הפנים אלחם הפנים אלא אי אמרת צפונית מערבית הואי סוף סוף מאי תירוצא דלחם הפנים אלא לאו שמע מינה במערבית דרומית הואי שמע מינה

והאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח הני מילי בעבודה אבל הכא חושבנא בעלמא הוא

שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש תנו רבנן כיצד מקריב חלק בראש אומר עולה זו אני מקריב מנחה זו אני מקריב

כיצד נוטל חלק בראש אומר חטאת זו אני אוכל אשם זה אני אוכל ונוטל חלה משתי חלות ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים רבי אומר לעולם חמש שנאמר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו

הא גופה קשיא אמרת נוטל חלה אחת משתי חלות מני רבי היא דאמר פלגא שקיל אימא מציעתא ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים אתאן לרבנן דאמרי לא שקיל פלגא אימא סיפא רבי אומר לעולם חמש רישא וסיפא רבי ומציעתא רבנן

אמר אביי רישא ומציעתא רבנן ומודו רבנן בפרוסה דלאו אורח ארעא למיתבה לכהן גדול


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא יז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא יז

אלא לאו שמע מינה רבי אליעזר בן יעקב היא שמע מינה

רב אדא בריה דרב יצחק אמר האי לשכה אקצויי מקציא ודאתי מצפון מתחזיא ליה בדרום ודאתי מדרום מתחזיא ליה בצפון

ומסתברא דבמערבית דרומית הואי ממאי מדרמינן לחם הפנים אלחם הפנים

ומשנינן אמר רב הונא בריה דרב יהושע מר קא חשיב דרך ימין ומר קא חשיב דרך שמאל


אי אמרת בשלמא במערבית דרומית הואי היינו דמתרץ לחם הפנים אלחם הפנים אלא אי אמרת צפונית מערבית הואי סוף סוף מאי תירוצא דלחם הפנים אלא לאו שמע מינה במערבית דרומית הואי שמע מינה

והאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח הני מילי בעבודה אבל הכא חושבנא בעלמא הוא

שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש תנו רבנן כיצד מקריב חלק בראש אומר עולה זו אני מקריב מנחה זו אני מקריב

כיצד נוטל חלק בראש אומר חטאת זו אני אוכל אשם זה אני אוכל ונוטל חלה משתי חלות ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים רבי אומר לעולם חמש שנאמר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו

הא גופה קשיא אמרת נוטל חלה אחת משתי חלות מני רבי היא דאמר פלגא שקיל אימא מציעתא ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים אתאן לרבנן דאמרי לא שקיל פלגא אימא סיפא רבי אומר לעולם חמש רישא וסיפא רבי ומציעתא רבנן

אמר אביי רישא ומציעתא רבנן ומודו רבנן בפרוסה דלאו אורח ארעא למיתבה לכהן גדול


גלול כלפי מעלה