Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

כ״ד באייר תשפ״א | 6 מאי 2021

יומא כה

השיעור היום מוקדש על ידי רות לאה קאהן, ג'סיקה סקלאר ואמילי מיכלסון לעילוי נשמת אמא שלהן קדימה בת הרב אברהם צבי בן ציון וחיה במלאת שלוש שנים לפטירתה.

רב נחמן ורב ששת מביאים הוכחות לדעותיהם בעניין איזה בגדים לבשו הכוהנים בזמן ביצוע הפייס. מאחד המקורות שהובאו, הם מסיקים כי לשכת הגזית הייתה חלקה בקודש, בתוך העזרה, וחלקה בחול עם כניסות משני הצדדים. הפייס השני היה לשחיטת קרבן התמיד, זריקת הדם, דישון המזבח הפנימי והמנורה, ונשיאת אברי התמיד למזבח. בפייס הזה היו שלוש עשרה תפקידים. האם עשו 13 הגרלות נפרדות או שאדם אחד "זכה" בפייס ו -12 האנשים הבאים בתור קיבלו את המשרות האחרות? תפקיד קבלת הדם אינו מופיע ברשימה – האם התפקיד ניתן לשוחט או לזורק את הדם? הגמרא מביאה ארבע דעות שונות לגבי סדר העלאת האברים למזבח. מדוע הובאו ראש ורגל אחורית ימנית קודם לפי כל הדעות?

מאי לאו באותן שזכו לפייס אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת לא באותן שלא זכו לפייס

הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך באותן שזכו לפייס לא היו מניחין עליהן אלא מכנסים בלבד והתניא מניין שלא יהא דבר קודם למכנסים תלמוד לומר ומכנסי בד יהיו על בשרו

ואידך הא לא קשיא הכי קתני עד שעודן עליהן בגדי חול מלבישין אותן מכנסי קדש והיו מפשיטין אותן בגדי חול ולא היו מניחין אלא מכנסים בלבד

אמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה היתה פייס במזרחה וזקן יושב במערבה והכהנים מוקפין ועומדין כמין בכוליאר והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהן ויודעין שממנו פייס מתחיל ואי סלקא דעתך בבגדי חול מצנפת בבגדי חול מי איכא

אין כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד

אמר אביי שמע מינה לשכת הגזית חציה בקדש וחציה בחול ושמע מינה שני פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח בחול דאי סלקא דעתך כולה בקדש זקן יושב במערבה והאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד

ואי סלקא דעתך כולה בחול פייס במזרחה והא בעינן בבית אלהים נהלך ברגש וליכא אלא שמע מינה חציה בקדש וחציה בחול

ואי סלקא דעתך פתח אחד יש לה ופתוח לקודש זקן יושב במערבה והתנן הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש תוכן קודש ואי סלקא דעתך פתוח לחול פייס במזרחה והתנן בנויות בקדש ופתוחות לחול תוכן חול אלא לאו שמע מינה שני פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח לחול

מתני׳ הפייס השני מי שוחט מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את המנורה ומי מעלה אברים לכבש

הראש והרגל ושתי הידים העוקץ והרגל והחזה והגרה ושתי הדפנות והקרבים והסלת והחביתין והיין שלשה עשר כהנים זכו בו

אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע דרך הלוכו היה קרב

גמ׳ איבעיא להו כשהן מפייסין לעבודה אחת מפייסין או דילמא לכל עבודה ועבודה הן מפייסין תא שמע ארבע פייסות היו שם ואי סלקא דעתך לכל עבודה הן מפייסין טובא הוו אמר רב נחמן בר יצחק הכי קאמר ארבע פעמים נכנסין להפיס ולכל חדא וחדא היו בה טובא פייסות

תא שמע רבי יהודה אומר לא היה פייס למחתה אלא כהן שזכה בקטרת אומר לזה שעמו זכה עמי במחתה

שאני מחתה וקטרת דחדא עבודה היא

איכא דאמרי דוקא מחתה וקטרת דחדא עבודה היא אבל שאר עבודות בעי פייס

מחתה אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ולא שכיחא ומעתרא נתקין לה פייס בפני עצמה קא משמע לן

תא שמע דתני רבי חייא לא לכל עבודה ועבודה מפייסין אלא כהן שזכה בתמיד שנים עשר אחיו הכהנים נמשכין עמו שמע מינה

פייס השני וכו׳ איבעיא להו מי מקבל שוחט מקבל דאי אמרת זורק מקבל אגב חביבותיה לא מקבל ליה לכוליה דם

או דילמא זורק מקבל דאי אמרת שוחט מקבל זימנין דשחיט זר

תא שמע בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור כדי שיהיו שנים עשר אחיו הכהנים העסוקין בתמיד מקדשין ידיהן ורגליהן בבת אחת

ואי סלקא דעתך שוחט מקבל תליסר הוי אלא לאו שמע מינה זורק מקבל שמע מינה

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי אף אנן נמי תנינא שחט השוחט וקבל המקבל ובא לו לזרוק שמע מינה

אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא וכו׳ תנו רבנן כיצד דרך הלוכו הראש והרגל החזה והגרה ושתי ידים ושתי דפנות העוקץ והרגל רבי יוסי אומר דרך הפשטו היה קרב כיצד דרך הפשטו הראש והרגל העוקץ והרגל ושתי דפנות ושתי הידים החזה והגרה

רבי עקיבא אומר דרך ניתוחו היה קרב כיצד דרך ניתוחו הראש והרגל ושתי ידים החזה והגרה ושתי דפנות והעוקץ והרגל רבי יוסי הגלילי אומר דרך עילויו היה קרב כיצד דרך עילויו הראש והרגל החזה והגרה ושתי הדפנות והעוקץ והרגל ושתי הידים

והכתיב כל נתח טוב ירך וכתף ההיא בכחושה

אמר רבא בין תנא דידן ובין רבי יוסי בתר עילויא דבשרא אזלינן מר אזיל בתר איברא דבישרא ומר אזיל בתר שמנא דבישרא

מאי טעמא סלקא רגל בהדי רישא משום דרישא נפישי ביה עצמות קרבא רגל בהדיה

דכולי עלמא מיהת ראש קרב ברישא מנא לן דתניא מניין לראש ופדר שקודמין לכל האברים תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך ואידך פדר אחרינא

להעמיק בדף

דף משלהן-64 רצח בבית המקדש ולווית החי

רצח בבית המקדש! – דף משלהן פרק 64

רצח בבית המקדש! ומה זה לווית החי? חמוטל ושירה מבררות דף משלהן פרק 64 עם הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל

יומא כה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא כה

מאי לאו באותן שזכו לפייס אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת לא באותן שלא זכו לפייס

הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך באותן שזכו לפייס לא היו מניחין עליהן אלא מכנסים בלבד והתניא מניין שלא יהא דבר קודם למכנסים תלמוד לומר ומכנסי בד יהיו על בשרו

ואידך הא לא קשיא הכי קתני עד שעודן עליהן בגדי חול מלבישין אותן מכנסי קדש והיו מפשיטין אותן בגדי חול ולא היו מניחין אלא מכנסים בלבד

אמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה היתה פייס במזרחה וזקן יושב במערבה והכהנים מוקפין ועומדין כמין בכוליאר והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהן ויודעין שממנו פייס מתחיל ואי סלקא דעתך בבגדי חול מצנפת בבגדי חול מי איכא

אין כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד

אמר אביי שמע מינה לשכת הגזית חציה בקדש וחציה בחול ושמע מינה שני פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח בחול דאי סלקא דעתך כולה בקדש זקן יושב במערבה והאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד

ואי סלקא דעתך כולה בחול פייס במזרחה והא בעינן בבית אלהים נהלך ברגש וליכא אלא שמע מינה חציה בקדש וחציה בחול

ואי סלקא דעתך פתח אחד יש לה ופתוח לקודש זקן יושב במערבה והתנן הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש תוכן קודש ואי סלקא דעתך פתוח לחול פייס במזרחה והתנן בנויות בקדש ופתוחות לחול תוכן חול אלא לאו שמע מינה שני פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח לחול

מתני׳ הפייס השני מי שוחט מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את המנורה ומי מעלה אברים לכבש

הראש והרגל ושתי הידים העוקץ והרגל והחזה והגרה ושתי הדפנות והקרבים והסלת והחביתין והיין שלשה עשר כהנים זכו בו

אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע דרך הלוכו היה קרב

גמ׳ איבעיא להו כשהן מפייסין לעבודה אחת מפייסין או דילמא לכל עבודה ועבודה הן מפייסין תא שמע ארבע פייסות היו שם ואי סלקא דעתך לכל עבודה הן מפייסין טובא הוו אמר רב נחמן בר יצחק הכי קאמר ארבע פעמים נכנסין להפיס ולכל חדא וחדא היו בה טובא פייסות

תא שמע רבי יהודה אומר לא היה פייס למחתה אלא כהן שזכה בקטרת אומר לזה שעמו זכה עמי במחתה

שאני מחתה וקטרת דחדא עבודה היא

איכא דאמרי דוקא מחתה וקטרת דחדא עבודה היא אבל שאר עבודות בעי פייס

מחתה אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ולא שכיחא ומעתרא נתקין לה פייס בפני עצמה קא משמע לן

תא שמע דתני רבי חייא לא לכל עבודה ועבודה מפייסין אלא כהן שזכה בתמיד שנים עשר אחיו הכהנים נמשכין עמו שמע מינה

פייס השני וכו׳ איבעיא להו מי מקבל שוחט מקבל דאי אמרת זורק מקבל אגב חביבותיה לא מקבל ליה לכוליה דם

או דילמא זורק מקבל דאי אמרת שוחט מקבל זימנין דשחיט זר

תא שמע בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור כדי שיהיו שנים עשר אחיו הכהנים העסוקין בתמיד מקדשין ידיהן ורגליהן בבת אחת

ואי סלקא דעתך שוחט מקבל תליסר הוי אלא לאו שמע מינה זורק מקבל שמע מינה

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי אף אנן נמי תנינא שחט השוחט וקבל המקבל ובא לו לזרוק שמע מינה

אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא וכו׳ תנו רבנן כיצד דרך הלוכו הראש והרגל החזה והגרה ושתי ידים ושתי דפנות העוקץ והרגל רבי יוסי אומר דרך הפשטו היה קרב כיצד דרך הפשטו הראש והרגל העוקץ והרגל ושתי דפנות ושתי הידים החזה והגרה

רבי עקיבא אומר דרך ניתוחו היה קרב כיצד דרך ניתוחו הראש והרגל ושתי ידים החזה והגרה ושתי דפנות והעוקץ והרגל רבי יוסי הגלילי אומר דרך עילויו היה קרב כיצד דרך עילויו הראש והרגל החזה והגרה ושתי הדפנות והעוקץ והרגל ושתי הידים

והכתיב כל נתח טוב ירך וכתף ההיא בכחושה

אמר רבא בין תנא דידן ובין רבי יוסי בתר עילויא דבשרא אזלינן מר אזיל בתר איברא דבישרא ומר אזיל בתר שמנא דבישרא

מאי טעמא סלקא רגל בהדי רישא משום דרישא נפישי ביה עצמות קרבא רגל בהדיה

דכולי עלמא מיהת ראש קרב ברישא מנא לן דתניא מניין לראש ופדר שקודמין לכל האברים תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך ואידך פדר אחרינא

Scroll To Top