Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו באייר תשפ״א | 8 מאי 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

יומא כז

זה הדף של שבת. כדי לצפות בדף של שישי אנא לחצו כאן

הדף היום מוקדש ע"י דבורה המילטון לכבוד יום ההולדת של סוזן רוזנברג. "עם המון אהבה מהנשים של איי-איי-אם שמאחלות לסוזן יום עם הדברים האהובים שלה כמו שחייה בפוינט, רימון מכוסה בשוקולד, ולמידה עם הנשים הנפלאות של הדרן." 

מניין לנו שניתוח והפשטה יכולים להיעשות על ידי זר? אם זר סידר את המערכה, האם חייב מיתה בידי שמיים? אם זר שם שני גזירי עצים, האם הוא חייב מיתה בידי שמיים?

האי מיבעי ליה לגופיה אמר רב שימי בר אשי אשכחתיה לאביי דהוה מסבר ליה לבריה ושחט שחיטה בזר כשירה וכי מאין באת מכלל שנאמר ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם שומע אני אפילו שחיטה

תלמוד לומר ושחט את בן הבקר לפני ה׳ והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם מקבלה ואילך מצות כהונה וסמך ידו ושחט לימד על השחיטה שכשירה בזר

מכדי מקבלה ואילך מצות כהונה ונתנו בני אהרן למה לי למעוטי הפשט וניתוח

ואכתי איצטריך סלקא דעתך אמינא כיון דלאו עבודה דמעכבא כפרה היא לא תיבעי כהונה קא משמע לן דבעי כהונה

אלא מהכא וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר מכדי מקבלה ואילך מצות כהונה וערכו למה לי למעוטי הפשט וניתוח

ואימא למעוטי סידור שני גזירי עצים מסתברא דיבחא דכותיה ממעט

אדרבה סדור דכותיה ממעט

לא סלקא דעתך דאמר מר והקריב הכהן את הכל המזבחה זו הולכת אברים לכבש הולכת אברים לכבש הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונה הא סידור שני גזירי עצים בעיא כהונה

וערכו למה לי למעוטי הפשט וניתוח ואימא הכי נמי לגופיה

אלא והקטיר הכהן את הכל למאי אתא למעוטי הפשט וניתוח

והקריב הכהן את הכל המזבחה זו הולכת אברים לכבש הולכת אברים לכבש הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונה הא סדור שני גזירי עצים בעיא כהונה ונתנו לגופיה

וערכו שנים בני אהרן שנים הכהנים שנים למדנו לטלה שטעון ששה

אמר רב המנונא קשיא ליה לרבי אלעזר האי בבן הבקר כתיב ובן הבקר עשרים וארבעה בעי וניחא ליה על העצים אשר על האש אשר על המזבח איזהו דבר שנאמר בו עצים אש ומזבח


הוי אומר זה טלה

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן זר שסידר את המערכה חייב כיצד הוא עושה פורקה וחוזר וסודרה מאי אהני ליה אלא פורקה זר וסודרה כהן

מתקיף לה רבי זירא וכי יש לך עבודה שכשירה בלילה ופסולה בזר

ולא והרי אברים ופדרים סוף עבודה דיממא היא

והרי תרומת הדשן תחלת עבודה דיממא היא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן קידש ידיו לתרומת הדשן למחר אינו צריך לקדש שכבר קידש מתחלת עבודה ואלא קשיא

אלא כי איתמר הכי איתמר אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן זר שסידר שני גזירי עצים חייב הואיל ועבודת יום היא מתקיף לה רבא אלא מעתה תיבעי פייס אשתמיטתיה הא דתניא מי שזכה בתרומת הדשן זכה בסדור מערכה ובסדור שני גזירי עצים

למימרא דעבודת יום בעיא פייס עבודת לילה לא בעיא פייס והרי אברים ופדרים סוף עבודה דיממא היא והרי תרומת הדשן משום מעשה שהיה

למימרא דעבודת יום ושזר חייב עליה מיתה בעיא פייס אין זר חייב עליה מיתה לא בעיא פייס והרי שחיטה שאני שחיטה דתחלת עבודה היא

אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי והא אנן לא תנן הכי אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה ואילו זמן שני גזירי עצים לא קתני

הך דלית לה תקנתא קתני הך דאית לה תקנתא לא קתני

ואיכא דאמרי מתקיף לה רבי זירא וכי יש לך עבודה שיש אחריה עבודה ופסולה בזר


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא כז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא כז

האי מיבעי ליה לגופיה אמר רב שימי בר אשי אשכחתיה לאביי דהוה מסבר ליה לבריה ושחט שחיטה בזר כשירה וכי מאין באת מכלל שנאמר ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם שומע אני אפילו שחיטה

תלמוד לומר ושחט את בן הבקר לפני ה׳ והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם מקבלה ואילך מצות כהונה וסמך ידו ושחט לימד על השחיטה שכשירה בזר

מכדי מקבלה ואילך מצות כהונה ונתנו בני אהרן למה לי למעוטי הפשט וניתוח

ואכתי איצטריך סלקא דעתך אמינא כיון דלאו עבודה דמעכבא כפרה היא לא תיבעי כהונה קא משמע לן דבעי כהונה

אלא מהכא וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר מכדי מקבלה ואילך מצות כהונה וערכו למה לי למעוטי הפשט וניתוח

ואימא למעוטי סידור שני גזירי עצים מסתברא דיבחא דכותיה ממעט

אדרבה סדור דכותיה ממעט

לא סלקא דעתך דאמר מר והקריב הכהן את הכל המזבחה זו הולכת אברים לכבש הולכת אברים לכבש הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונה הא סידור שני גזירי עצים בעיא כהונה

וערכו למה לי למעוטי הפשט וניתוח ואימא הכי נמי לגופיה

אלא והקטיר הכהן את הכל למאי אתא למעוטי הפשט וניתוח

והקריב הכהן את הכל המזבחה זו הולכת אברים לכבש הולכת אברים לכבש הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונה הא סדור שני גזירי עצים בעיא כהונה ונתנו לגופיה

וערכו שנים בני אהרן שנים הכהנים שנים למדנו לטלה שטעון ששה

אמר רב המנונא קשיא ליה לרבי אלעזר האי בבן הבקר כתיב ובן הבקר עשרים וארבעה בעי וניחא ליה על העצים אשר על האש אשר על המזבח איזהו דבר שנאמר בו עצים אש ומזבח


הוי אומר זה טלה

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן זר שסידר את המערכה חייב כיצד הוא עושה פורקה וחוזר וסודרה מאי אהני ליה אלא פורקה זר וסודרה כהן

מתקיף לה רבי זירא וכי יש לך עבודה שכשירה בלילה ופסולה בזר

ולא והרי אברים ופדרים סוף עבודה דיממא היא

והרי תרומת הדשן תחלת עבודה דיממא היא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן קידש ידיו לתרומת הדשן למחר אינו צריך לקדש שכבר קידש מתחלת עבודה ואלא קשיא

אלא כי איתמר הכי איתמר אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן זר שסידר שני גזירי עצים חייב הואיל ועבודת יום היא מתקיף לה רבא אלא מעתה תיבעי פייס אשתמיטתיה הא דתניא מי שזכה בתרומת הדשן זכה בסדור מערכה ובסדור שני גזירי עצים

למימרא דעבודת יום בעיא פייס עבודת לילה לא בעיא פייס והרי אברים ופדרים סוף עבודה דיממא היא והרי תרומת הדשן משום מעשה שהיה

למימרא דעבודת יום ושזר חייב עליה מיתה בעיא פייס אין זר חייב עליה מיתה לא בעיא פייס והרי שחיטה שאני שחיטה דתחלת עבודה היא

אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי והא אנן לא תנן הכי אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה ואילו זמן שני גזירי עצים לא קתני

הך דלית לה תקנתא קתני הך דאית לה תקנתא לא קתני

ואיכא דאמרי מתקיף לה רבי זירא וכי יש לך עבודה שיש אחריה עבודה ופסולה בזר


גלול כלפי מעלה