Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בסיון תשפ״א | 12 מאי 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

יומא לא

הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו השנה. "אנו גאים בו על התמדתו בלימוד הדף היומי." 

הדף היום מוקדש ע"י דבורה אש חיים וייס. "לרגל יום נישואיה ה39 לרוברט וייס. האיש שיחד איתה גידלה 4 ילדים והצמיחה קריירה מדהימה, ועכשיו מעודד אותה ללמוד את הדף היומי, תודה על היותך שותף מאחלת לנו שותפות ארוכת שנים."  וע"י לזלי גלסברג נדל ודון ניידל לעילוי נשמת אמה של לסלי, טובה בת צבי הירש.

האם ביאה למקדש במקצת נחשבת ביאה או לא (ומצריך טבילה)? האם אפשר לקחת סכין ארוך ולעמוד בחוץ ולשחוט בפנים בלי לטבול? מאחר והיתה מקווה מעל לשער המים, אפשר לשער את הגובה של המים בעין עיטם שמשם זרמו מים למקווה בשער המים. פרסו סדין של פשתן (בוץ) מעל לכניסה למקווה בשעת טבילתו לצניעות – למה דווקא בוץ? המשנה מתארת את מעשיו הראשונים של הכהן גדול באותו בוקר – החל מהטבילה הראשונה והחלפת בגדיו והקרבת קרבן התמיד, מנחתו ונסכיו ומנחת חביתין והקטורת. איך חיממו את המים במקווה אם הכהן היה זקן או איסטניס? המשנה מתארת סדר פשיטת ולבישת הבגדים יחד עם קידוש הידיים ורגליים. לפי המשנה, בטבילה הראשונה, הוא רק קדש ידיו ורגליו פעם אחד – רק על הלבישה כי הפשיטה היתה על בגדי חול. הגמרא מדייקת שהמשנה לא כפי ר' מאיר שסובר שהחיוב בקידושי ידיים ורגליים הוא על הלבישה – אחד לפני ואחד אחרי לבישה. ולכן נדרש גם בטבילה הראשונה שני קידושי ידיים ורגליים. האם אפשר להסביר המשנה גם לשיטת ר' מאיר? האם באמת גישת ר' מאיר ששני הקידושים על הלבישה ולא קשור לפשיטה?

חוצץ או אינו חוצץ אמר ליה כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון

אמר ליה אביי לרב יוסף ביאה במקצת שמה ביאה או לא אמר ליה בהונות יוכיחו שהן ביאה במקצת ותניא מצורע טובל ועומד בשער ניקנור איבעיא להו מהו שיעשה סכין ארוכה וישחוט

תיבעי לבן זומא תיבעי לרבנן דפליגי עליה דרבי יהודה תבעי לבן זומא עד כאן לא מחייב בן זומא אלא לגואי אבל לבראי לא או דילמא אתי לאימשוכי

תיבעי לרבנן דפליגי עליה דרבי יהודה עד כאן לא קאמרי רבנן התם דלא קא עביד עבודה אבל הכא דקא עביד עבודה לא או דילמא לא שנא תיקו

חמש טבילות ועשרה קידושין טובל תנו רבנן חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום וכולן בקודש בבית הפרוה חוץ מראשונה שהיתה בחול על גבי שער המים ובצד לשכתו היתה אמר אביי שמע מיניה עין עיטם גבוה מקרקע עזרה עשרים ושלש אמות

דתנן כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורחבן עשר אמות חוץ משל אולם ותניא ורחץ בשרו במים במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה


והא איכא אמה תקרה ואמה מעזיבה שערים דבית המקדש כיון דשישא נינהו במשהו עבדי להו והא איכא האיך משהו כיון דלא הואי אמתא לא חשיב לה

פרסו סדין של בוץ וכו׳ מאי שנא של בוץ כדאמר רב כהנא כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ הכא נמי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ

מתני׳ פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו הביאו לו את התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו

נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האברים והחביתין ואת היין קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאברים של בין הערבים בין איברים לנסכים

אם היה כהן גדול זקן או איסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן

גמ׳ אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דלא כרבי מאיר דאי רבי מאיר כיון דאמר תרי קידושי אלבישה עביד להו הכא נמי ליעביד תרי קידושי אלבישה

אמר להו רב פפא בין לרבנן בין לרבי מאיר חד אפשיטה דבגדי קודש וחד אלבישה והכא בהא קא מיפלגי ופשט ורחץ (ורחץ) ולבש רבי מאיר סבר מקיש פשיטה ללבישה מה לבישה לובש ואחר כך מקדש אף פשיטה פושט ואחר כך מקדש

ורבנן סברי מקיש פשיטה ללבישה מה לבישה כשהוא לבוש מקדש אף פשיטה כשהוא לבוש מקדש

אמרו ליה רבנן לרב פפא ומי מצית אמרת הכי והתניא פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם פשט וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו רבי מאיר אומר פשט וקידש ידיו ורגליו וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו אמר להו אי תניא תניא

בשלמא לרבי מאיר היינו דמשכחת לה


הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

להעמיק בדף

דף משלהן- 65- הר הבית

הר הבית – דף משלהן 65: איך חמוטל ושירה חוגגות את יום ירושלים

איך חמוטל ושירה חוגגות את יום ירושלים? ולמה זה קשור לטבילה?

יומא לא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא לא

חוצץ או אינו חוצץ אמר ליה כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון

אמר ליה אביי לרב יוסף ביאה במקצת שמה ביאה או לא אמר ליה בהונות יוכיחו שהן ביאה במקצת ותניא מצורע טובל ועומד בשער ניקנור איבעיא להו מהו שיעשה סכין ארוכה וישחוט

תיבעי לבן זומא תיבעי לרבנן דפליגי עליה דרבי יהודה תבעי לבן זומא עד כאן לא מחייב בן זומא אלא לגואי אבל לבראי לא או דילמא אתי לאימשוכי

תיבעי לרבנן דפליגי עליה דרבי יהודה עד כאן לא קאמרי רבנן התם דלא קא עביד עבודה אבל הכא דקא עביד עבודה לא או דילמא לא שנא תיקו

חמש טבילות ועשרה קידושין טובל תנו רבנן חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום וכולן בקודש בבית הפרוה חוץ מראשונה שהיתה בחול על גבי שער המים ובצד לשכתו היתה אמר אביי שמע מיניה עין עיטם גבוה מקרקע עזרה עשרים ושלש אמות

דתנן כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורחבן עשר אמות חוץ משל אולם ותניא ורחץ בשרו במים במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה


והא איכא אמה תקרה ואמה מעזיבה שערים דבית המקדש כיון דשישא נינהו במשהו עבדי להו והא איכא האיך משהו כיון דלא הואי אמתא לא חשיב לה

פרסו סדין של בוץ וכו׳ מאי שנא של בוץ כדאמר רב כהנא כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ הכא נמי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ

מתני׳ פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו הביאו לו את התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו

נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האברים והחביתין ואת היין קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאברים של בין הערבים בין איברים לנסכים

אם היה כהן גדול זקן או איסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן

גמ׳ אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דלא כרבי מאיר דאי רבי מאיר כיון דאמר תרי קידושי אלבישה עביד להו הכא נמי ליעביד תרי קידושי אלבישה

אמר להו רב פפא בין לרבנן בין לרבי מאיר חד אפשיטה דבגדי קודש וחד אלבישה והכא בהא קא מיפלגי ופשט ורחץ (ורחץ) ולבש רבי מאיר סבר מקיש פשיטה ללבישה מה לבישה לובש ואחר כך מקדש אף פשיטה פושט ואחר כך מקדש

ורבנן סברי מקיש פשיטה ללבישה מה לבישה כשהוא לבוש מקדש אף פשיטה כשהוא לבוש מקדש

אמרו ליה רבנן לרב פפא ומי מצית אמרת הכי והתניא פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם פשט וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו רבי מאיר אומר פשט וקידש ידיו ורגליו וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו אמר להו אי תניא תניא

בשלמא לרבי מאיר היינו דמשכחת לה


גלול כלפי מעלה