Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בטבת תשע״ד | 20 דצמבר 2013

יומא מב


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מדוע שחיטת קרבן אינה נחשבת לעבודת קודש?

יומא דף מב עא אמר רבי יצחק בעמוד שלפנינו: שמעתי שמועה (מסורת) על שתי שחיטות – האחת של פרה אדומה והאחרת של פר של כהן גדול ביום הכיפורים. על אחת נאמר שהיא כשרה גם אם זר (שאינו כהן) מקריב אותה, והאחרת פסולה בזר. ואינני יודע על מי מהן נאמר כשרה ועל מי פסולה. הגמרא מבהירה…

יומא מב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא מבגלול כלפי מעלה