Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בסיון תשפ״א | 28 מאי 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

יומא מז

השיעור היום מוקדש על ידי וויליאם פוטורניק לכבוד יום הולדתה ה17 של שירה. "יום הולדת שמח!"

כהן גדול לוקח מלוא חופניו קטורת ומניח אותה בכף בידו השמאלית וביד ימין לוקח את המחתה עם הגחלים ואיתם נכנס לקודש הקדשים. שיעור הקטורת תלוי בגודל הידיים של הכהן. מדוע נלקחה הקטורת ביד שמאל והמחתה בימין אם הקטורת היא החשובה ביותר? מדוע הונחה הקטורת בכף ולא הובא ישירות בידי הכהן הגדול? הגמרא מתעמקת בגודל השיעור – מה אם ידיו של הכהן גדולות במיוחד כמו ישמעאל בן קמחית, בנה של האישה אשר זכתה שכל בניה היו כהנים גדולים מכיוון שקירות ביתה מעולם לא "ראו את שערה" בשל היותה קפדנית בנוגע לכיסוי ראש. שני סיפורים מובאים על רבי ישמעאל שהוא עזב את המקדש ביום כיפור ופגש גוי בשוק והרוק של הגוי עלה על בגדיו והוא נהיה טמא ואחיו נאלץ למלא מקומו. הגמרא משווה הלכות קומץ הנדרש לקרבן מנחה והחופן לקטורת ביום כיפור. אלה שתיים מתוך שלוש פעילויות בבית המקדש שנחשבו לקשות מאוד. מה מעמדו של הבצק למנחה שנתקע בין אצבעותיו – הוא נחשב לחלק מהקמיצה או לשיריים? מה אם הקומץ נלקח בצורה לא סטנדרטית? אותה שאלה נשאלת לגבי החפינה.

הוציאו לו את הכף ואת המחתה חפן מלא חפניו ונתן לתוך הכף הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו

גמ׳ מחתה תנא ליה נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וחותה ויורד התם מחתה דגחלים והכא מחתה דקטורת דתניא הוציאו לו כף ריקן מלשכת הכלים ומחתה גדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס

חפן מלא חפניו ונותן לתוך הכף הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה כף ביום הכפורים למה לי מלא חפניו והביא אמר רחמנא

משום דלא אפשר דהיכי נעביד נעייל והדר נעייל הבאה אחת אמר רחמנא ולא שתי הבאות

נשקליה לקטורת בחופניו ונחתיה [למחתה] עלה וליעול כי מטי התם היכי לעביד נשקליה בשיניה ונחתיה למחתה השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה

הלכך לא אפשר וכיון דלא אפשר עבדינן כדאשכחן בנשיאים

נטל את המחתה בימין ואת הכף בשמאל יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא

זו מרובה וזו מועטת ואפילו בזמן ששניהן שוין וכמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית זו חמה וזו צוננת

אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שהיה חופן ארבעת קבין במלוא חפניו ואומר כל הנשים זרדו וזרד אימא עלה לגג איכא דאמרי בערסן וכדרבה בר יונתן דאמר רבה בר יונתן אמר רבי יחיאל ערסן יפה לחולה

ואיכא דאמרי בשכבת זרע וכדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב ותזרני [חיל] למלחמה וכתיב המאזרני חיל אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם זריתני וזרזתני

אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס ישבב אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד

ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת יצא וסיפר עם הגמון אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס יוסף (עם) אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד

תנו רבנן שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו

תנו רבנן בקומצו שלא יעשה מדה לקומץ איבעיא להו מהו שיעשה מדה לחפינה

התם הוא דכתיב בקומצו אבל הכא דלא כתיב בחפניו אלא מלא חפניו קטורת סמים דקה לא או דילמא יליף מלא מלא מקומצו

תא שמע וכך היתה מדתה מאי לאו שאם רצה לעשות מדה אחרת עושה לא הכי קאמר וכך היה חוזר וחופנה לפנים

שמעת מינה חופן וחוזר וחופן

דילמא שאם רצה לעשות מדה עושה אי נמי שלא יחסר ושלא יותיר

תנו רבנן מלא קומצו יכול מבורץ תלמוד לומר בקומצו אי בקומצו יכול אפילו בראשי אצבעותיו תלמוד לומר מלא קומצו כדקמצי אינשי הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ


ובמחבת ובמרחשת מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה וזו היא עבודה קשה שבמקדש זו היא ותו לא והא איכא מליקה והא איכא חפינה אלא זו היא מעבודות קשות שבמקדש

אמר רבי יוחנן בעי רבי יהושע בן עוזאה בין הבינים של מלא קומצו מהו אמר רב פפא דגואי לא תיבעי לך דודאי קומץ הוא דבראי לא תיבעי לך דודאי שירים הוא

כי תיבעי לך דביני ביני מאי אמר רבי יוחנן הדר פשטה יהושע [בן] עוזאה בין הבינים ספק נינהו

היכי עביד אמר רבי חנינא מקטיר קומץ לחודיה תחלה והדר בין הבינים דאי אמרת בין הבינים ברישא דילמא שירים נינהו והוו להו שירים שחסרו בין קמיצה [להקטרה] ואמר מר שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה אין מקטירין עליהן את הקומץ

אי הכי השתא נמי איקרי כאן כל שממנו לאשים הרי הוא בבל תקטירו

אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי דמקטיר ליה לשום עצים כרבי אליעזר דתניא רבי אליעזר אומר לריח ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעלה לשום עצים

הניחא לרבי אליעזר אלא לרבנן מאי איכא למימר אמר רב מרי דקמצי שמיני השתא דאתית להכי רבי אליעזר נמי לכתחילה דקמצי שמיני

(בין הביניים פשט ומחץ ופזר וחשב בחפינת חבירו סימן) בעי רב פפא בין הבינים של מלא חפניו מהו מאי קא מבעיא ליה אי גמר מלא מלא מהתם היינו הך

רב פפא הכי בעי ליה מלא חפניו והביא בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא ליכא תיקו

אמר רב פפא פשיטא לי מלא קומצו כדקמצי אינשי בעי רב פפא קמץ בראשי אצבעותיו מהו

מלמטה למעלה מהו מן הצדדין מהו תיקו

אמר רב פפא פשיטא לי מלא חפניו כדחפני אינשי בעי רב פפא חפן בראשי אצבעותיו מהו מלמטה למעלה מהו מן הצד מהו חפן בזו ובזו וקרבן זו אצל זו מהו תיקו

בעי


הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא מז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא מז

הוציאו לו את הכף ואת המחתה חפן מלא חפניו ונתן לתוך הכף הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו

גמ׳ מחתה תנא ליה נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וחותה ויורד התם מחתה דגחלים והכא מחתה דקטורת דתניא הוציאו לו כף ריקן מלשכת הכלים ומחתה גדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס

חפן מלא חפניו ונותן לתוך הכף הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה כף ביום הכפורים למה לי מלא חפניו והביא אמר רחמנא

משום דלא אפשר דהיכי נעביד נעייל והדר נעייל הבאה אחת אמר רחמנא ולא שתי הבאות

נשקליה לקטורת בחופניו ונחתיה [למחתה] עלה וליעול כי מטי התם היכי לעביד נשקליה בשיניה ונחתיה למחתה השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה

הלכך לא אפשר וכיון דלא אפשר עבדינן כדאשכחן בנשיאים

נטל את המחתה בימין ואת הכף בשמאל יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא

זו מרובה וזו מועטת ואפילו בזמן ששניהן שוין וכמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית זו חמה וזו צוננת

אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שהיה חופן ארבעת קבין במלוא חפניו ואומר כל הנשים זרדו וזרד אימא עלה לגג איכא דאמרי בערסן וכדרבה בר יונתן דאמר רבה בר יונתן אמר רבי יחיאל ערסן יפה לחולה

ואיכא דאמרי בשכבת זרע וכדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב ותזרני [חיל] למלחמה וכתיב המאזרני חיל אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם זריתני וזרזתני

אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס ישבב אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד

ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת יצא וסיפר עם הגמון אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס יוסף (עם) אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד

תנו רבנן שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו

תנו רבנן בקומצו שלא יעשה מדה לקומץ איבעיא להו מהו שיעשה מדה לחפינה

התם הוא דכתיב בקומצו אבל הכא דלא כתיב בחפניו אלא מלא חפניו קטורת סמים דקה לא או דילמא יליף מלא מלא מקומצו

תא שמע וכך היתה מדתה מאי לאו שאם רצה לעשות מדה אחרת עושה לא הכי קאמר וכך היה חוזר וחופנה לפנים

שמעת מינה חופן וחוזר וחופן

דילמא שאם רצה לעשות מדה עושה אי נמי שלא יחסר ושלא יותיר

תנו רבנן מלא קומצו יכול מבורץ תלמוד לומר בקומצו אי בקומצו יכול אפילו בראשי אצבעותיו תלמוד לומר מלא קומצו כדקמצי אינשי הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ


ובמחבת ובמרחשת מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה וזו היא עבודה קשה שבמקדש זו היא ותו לא והא איכא מליקה והא איכא חפינה אלא זו היא מעבודות קשות שבמקדש

אמר רבי יוחנן בעי רבי יהושע בן עוזאה בין הבינים של מלא קומצו מהו אמר רב פפא דגואי לא תיבעי לך דודאי קומץ הוא דבראי לא תיבעי לך דודאי שירים הוא

כי תיבעי לך דביני ביני מאי אמר רבי יוחנן הדר פשטה יהושע [בן] עוזאה בין הבינים ספק נינהו

היכי עביד אמר רבי חנינא מקטיר קומץ לחודיה תחלה והדר בין הבינים דאי אמרת בין הבינים ברישא דילמא שירים נינהו והוו להו שירים שחסרו בין קמיצה [להקטרה] ואמר מר שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה אין מקטירין עליהן את הקומץ

אי הכי השתא נמי איקרי כאן כל שממנו לאשים הרי הוא בבל תקטירו

אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי דמקטיר ליה לשום עצים כרבי אליעזר דתניא רבי אליעזר אומר לריח ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעלה לשום עצים

הניחא לרבי אליעזר אלא לרבנן מאי איכא למימר אמר רב מרי דקמצי שמיני השתא דאתית להכי רבי אליעזר נמי לכתחילה דקמצי שמיני

(בין הביניים פשט ומחץ ופזר וחשב בחפינת חבירו סימן) בעי רב פפא בין הבינים של מלא חפניו מהו מאי קא מבעיא ליה אי גמר מלא מלא מהתם היינו הך

רב פפא הכי בעי ליה מלא חפניו והביא בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא ליכא תיקו

אמר רב פפא פשיטא לי מלא קומצו כדקמצי אינשי בעי רב פפא קמץ בראשי אצבעותיו מהו

מלמטה למעלה מהו מן הצדדין מהו תיקו

אמר רב פפא פשיטא לי מלא חפניו כדחפני אינשי בעי רב פפא חפן בראשי אצבעותיו מהו מלמטה למעלה מהו מן הצד מהו חפן בזו ובזו וקרבן זו אצל זו מהו תיקו

בעי


גלול כלפי מעלה