Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח בסיון תשפ״א | 29 מאי 2021

יומא מח

הדף היום מוקדש ע"י משפחת שלו מהושעיה, "לעילוי נשמתה של ג'ניה עדי בת לנה ומישה ג'ניה הותירה אחריה חותם עמוק באהבתה ללימוד התורה ובנועם הליכותיה."

רב פפא שואל מספר שאלות הן על הקדשת הקמיצה מהמנחה והן על הקדשת הקטורת ביום כיפור. כאשר כהן גדול חופן מלוא חפניו קטורת, האם צריך חופן גדוש או שחוק? אם הקטורת נופלת על הרצפה לאחר שהיה בידיו, האם הוא יכול לאסוף אותה ולהקטיר אותה או האם נפסלה? איך זה משתווה לדם של בהמה שנשפך? האם דיני פיגול חלים על הקטורת? האם זה תלוי באיזה שלב בתהליך מדובר? רב ששת נשאל שאלה: כאשר כהן מוליך את הדם למזבח, האם ניתן לשאת אותו ביד שמאל או רק בימין? הוא לומד תשובתו מהקטורת שהובאה ביד שמאל של כהן גדול. מדוע לא לומדים מהעלאת האברים של קרבן התמיד ששם הכהן הנושא את הראש והרגל מעלה ביד שמאל את הרגל?

רב פפא דבקיה לקומץ בדופניה דמנא מאי תוך כלי בעינן והא איכא או דילמא הנחה בתוכו כתקנו בעינן והא ליכא תיקו

בעי מר בר רב אשי אפכיה למנא ודבקיה לקומץ בארעיתיה דמנא מהו הנחה בתוכו בעינן והא איכא או דילמא הנחה כתקנו בעינן וליכא תיקו

בעי רב פפא מלא חפניו שאמרו מחוקות או גדושות אמר ליה רבי אבא לרב אשי תא שמע מלא חפניו שאמרו לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות

תנן התם נשפך הדם על הרצפה ואספו פסול מן הכלי על הרצפה ואספו כשר

מנא הני מילי תנו רבנן ולקח מדם הפר מדם הנפש ולא מדם העור ולא מדם התמצית

מדם הפר דם מהפר יקבלנו דאי סלקא דעתך מדם הפר מדם ואפילו מקצת דם והאמר רב יהודה המקבל צריך שיקבל את כל דמו של פר שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח

אלא שמע מינה מאי מדם הפר דם מהפר יקבלנו וקסבר גורעין ומוסיפין ודורשין

בעי רב פפא נתפזר הקטורת ממלוא חפניו מהו ידו כצואר בהמה דמי ופסולה או דילמא ככלי שרת דמי ולא פסולה תיקו

בעי רב פפא חישב בחפינת קטורת מהו מי אמרינן יליף מלא מלא ממנחה מה התם מהניא בה מחשבה הכא נמי מהניא בה מחשבה או לא

אמר ליה רב שימי בר אשי לרב פפא תא שמע הוסיף רבי עקיבא (הקומץ) והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן פסל את כולן

קא סלקא דעתך מדפסל טבול יום פסלה נמי לינה ומדלינה פסלה פסלה נמי מחשבה

בעי רב פפא


חישב בחתיית גחלים מהו מכשירי מצוה כמצוה דמו או לא תיקו

בעי מיניה מרב ששת הולכה בשמאל מהו אמר להו רב ששת תניתוה נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו

ונפשוט להו מהא דתנן הרגל של ימין בשמאל ובית עורה לחוץ

אי מהתם הוה אמינא הני מילי הולכה דלא מעכבא כפרה אבל הולכה דמעכבא כפרה לא קמשמע לן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא מח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא מח

רב פפא דבקיה לקומץ בדופניה דמנא מאי תוך כלי בעינן והא איכא או דילמא הנחה בתוכו כתקנו בעינן והא ליכא תיקו

בעי מר בר רב אשי אפכיה למנא ודבקיה לקומץ בארעיתיה דמנא מהו הנחה בתוכו בעינן והא איכא או דילמא הנחה כתקנו בעינן וליכא תיקו

בעי רב פפא מלא חפניו שאמרו מחוקות או גדושות אמר ליה רבי אבא לרב אשי תא שמע מלא חפניו שאמרו לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות

תנן התם נשפך הדם על הרצפה ואספו פסול מן הכלי על הרצפה ואספו כשר

מנא הני מילי תנו רבנן ולקח מדם הפר מדם הנפש ולא מדם העור ולא מדם התמצית

מדם הפר דם מהפר יקבלנו דאי סלקא דעתך מדם הפר מדם ואפילו מקצת דם והאמר רב יהודה המקבל צריך שיקבל את כל דמו של פר שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח

אלא שמע מינה מאי מדם הפר דם מהפר יקבלנו וקסבר גורעין ומוסיפין ודורשין

בעי רב פפא נתפזר הקטורת ממלוא חפניו מהו ידו כצואר בהמה דמי ופסולה או דילמא ככלי שרת דמי ולא פסולה תיקו

בעי רב פפא חישב בחפינת קטורת מהו מי אמרינן יליף מלא מלא ממנחה מה התם מהניא בה מחשבה הכא נמי מהניא בה מחשבה או לא

אמר ליה רב שימי בר אשי לרב פפא תא שמע הוסיף רבי עקיבא (הקומץ) והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן פסל את כולן

קא סלקא דעתך מדפסל טבול יום פסלה נמי לינה ומדלינה פסלה פסלה נמי מחשבה

בעי רב פפא


חישב בחתיית גחלים מהו מכשירי מצוה כמצוה דמו או לא תיקו

בעי מיניה מרב ששת הולכה בשמאל מהו אמר להו רב ששת תניתוה נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו

ונפשוט להו מהא דתנן הרגל של ימין בשמאל ובית עורה לחוץ

אי מהתם הוה אמינא הני מילי הולכה דלא מעכבא כפרה אבל הולכה דמעכבא כפרה לא קמשמע לן


גלול כלפי מעלה