Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ח

הדף היומי

י״ט בסיון תשפ״א | 30 מאי 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

יומא מט

נשאלות שאלות כנגד דעתו של רב ששת שקבע כי ניתן לבצע את הולכת הדם ביד שמאל. שאלה נוספת מובאת על ידי רב פפא (המשך מהדפים הקודמים) לגבי חפינת הקטורת. רבי יהושע בן לוי שואל שאלה לגבי החפינה – אם הכהן הגדול חופן את הקטורת ומת, האם מחליפו יוכל לקחת את החפינה הזאת או שהוא צריך לחפון בעצמו? תגובתו של רבי חנינא לשאלתו גורמת לדיון שלם לכשעצמו בנוגע למתי נולד רבי יהושע בן לוי – בדור שלפני רבי חנינא או אחריה? איך השאלה שלו קשורה לוויכוח לגבי מה קורה אם הכהן הגדול מת לאחר שחיטת הפר – האם המחליף שלו צריך לשחוט חדש? מה התשובה לשאלתו של הרב יהושע בן לוי? הגמרא מביאה שתי תשובות שונות. האם כהן גדול לוקח שוב את הקטורת בידיו כשהוא בתוך קודש הקודשים? אם כן, איך זה נעשה, טכנית? אם כהן גדול מת לאחר השחיטה אך לפני שזורק את הדם של הפר, האם מחליפו צריך לשחוט שור חדש? שני צדדים של הדיון מובאים ומנותחים.

מיתיבי זר ואונן שיכור ובעל מום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול וכן יושב וכן שמאל פסול תיובתא

והא רב ששת הוא דאותבה דאמר ליה רב ששת לאמוריה דרב חסדא בעי מיניה מרב חסדא הולכה בזר מהו אמר ליה כשירה ומקרא מסייעני וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים

ומותיב רב ששת זר ואונן שיכור ובעל מום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול וכן יושב וכן שמאל פסול

בתר דשמעה הדר אותבה והא רב חסדא קרא קאמר דעבוד מעשה איצטבא

בעי רב פפא חפן חבירו ונתן לתוך חפניו מהו מלא חפניו בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא ליכא תיקו

בעי רבי יהושע בן לוי חפן ומת מהו שיכנס אחר בחפינתו אמר רבי חנינא בא וראה שאלת הראשונים

למימרא דרבי יהושע בן לוי קשיש והאמר רבי יהושע בן לוי לי התיר רבי חנינא לשתות שחליים בשבת

לשתות פשיטא דתנן כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה

אלא לשחוק ולשתות שחליים בשבת היכי דמי אי דאיכא סכנתא משרא שרי ואי דליכא סכנתא מיסר אסיר לעולם דאיכא סכנתא והכי קא מבעיא ליה מי מסיא דניחול עלייהו שבתא או לא מסיא ולא ניחול עלייהו שבתא

ומאי שנא רבי חנינא משום דבקי ברפואות הוא דאמר רבי חנינא מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה

והא קא חזינן דחיי אימא וחיית והא קא חזינן דמיתסי בסומקן אינהו וחיורן ריש כרעיהו קאמרינן

מכל מקום שמע מינה דרבי חנינא קשיש אלא הכי קאמר שאלתן כשאילה של ראשונים

ומי אמר רבי חנינא הכי והאמר רבי חנינא בפר ולא בדמו של פר

ואמר רבי חנינא קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה ולא כלום

הכי קאמר מדקא מיבעיא ליה הא מכלל דקסבר בפר ואפילו בדמו של פר ולמאי דסבירא ליה שאילתו כשאילת הראשונים

מאי הוי עלה אמר רב פפא אי חופן חוזר וחופן חבירו נכנס בחפינתו דהא מקיימא חפינה אי אין חופן וחוזר וחופן תבעי לך

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אדרבה אי חופן וחוזר וחופן לא יכנס אחר בחפינתו אי אפשר שלא יחסר ושלא יותיר ואי אין חופן חוזר וחופן תיבעי לך

דאיבעיא להו חופן חוזר וחופן או לא תא שמע כך היתה מידתה מאי לאו כשם שמדתה מבחוץ כך מדתה מבפנים

לא דילמא שאם רצה לעשות מדה עושה אי נמי שלא יחסר ושלא יותיר

תא שמע

כיצד הוא עושה אוחז את הבזך בראש אצבעותיו ויש אומרים בשיניו ומעלה בגודלו עד שמגעת לבין אצילי ידיו וחוזר ומחזירה לתוך חפניו וצוברה כדי שיהא עשנה שוהה לבוא ויש אומרים מפזרה כדי שיהא עשנה ממהרת לבוא

וזו היא עבודה קשה שבמקדש זו היא ותו לא והא איכא מליקה והא איכא קמיצה אלא זו היא עבודה קשה מעבודות קשות שבמקדש שמע מינה חופן וחוזר וחופן שמע מינה

איבעיא להו שחט ומת מה הוא שיכנס אחר בדמו מי אמרינן בפר ואפילו בדמו של פר או דילמא בפר ולא בדמו של פר

רבי חנינא אומר בפר ולא בדמו של פר וריש לקיש אמר בפר ואפילו בדמו של פר רבי אמי אמר בפר ולא בדמו של פר רבי יצחק אמר בפר ואפילו בדמו של פר

איתיביה רבי אמי לרבי יצחק נפחא נמנין ומושכין ידיהן ממנו עד שישחט ואם איתא עד שיזרוק מיבעי ליה

שני התם דכתיב מהיות משה מחיותה דשה

מתיב מר זוטרא ואין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי אלא בשה שאני התם דיליף שה שה מפסח

אי מה להלן זכר תם ובן שנה אף כאן זכר תם ובן שנה תלמוד לומר תפדה תפדה ריבה

אי תפדה תפדה ריבה אפילו כולהו נמי אם כן שה מאי אהני ליה

הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

להעמיק בדף

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

גם כשמישהו עוזר לנו, ההישגים הם עדיין שלנו

בדיון בשאלה הנוגעת להקטרת קטורת ביום הכיפורים, חז"ל מלמדים אותנו להעריך את העבודה שלנו יומא דף מט עא בדפים האחרונים חזרה המשנה לתאר את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, והפעם עסקה בהוצאת הכף והמחתה, אותן הוא נדרש למלא "מלוא חפניו" קטורת – כלומר לפי מידת ידו. כהן שיש לו כפות ידיים גדולות ממילא יביא חופן…

יומא מט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא מט

מיתיבי זר ואונן שיכור ובעל מום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול וכן יושב וכן שמאל פסול תיובתא

והא רב ששת הוא דאותבה דאמר ליה רב ששת לאמוריה דרב חסדא בעי מיניה מרב חסדא הולכה בזר מהו אמר ליה כשירה ומקרא מסייעני וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים

ומותיב רב ששת זר ואונן שיכור ובעל מום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול וכן יושב וכן שמאל פסול

בתר דשמעה הדר אותבה והא רב חסדא קרא קאמר דעבוד מעשה איצטבא

בעי רב פפא חפן חבירו ונתן לתוך חפניו מהו מלא חפניו בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא ליכא תיקו

בעי רבי יהושע בן לוי חפן ומת מהו שיכנס אחר בחפינתו אמר רבי חנינא בא וראה שאלת הראשונים

למימרא דרבי יהושע בן לוי קשיש והאמר רבי יהושע בן לוי לי התיר רבי חנינא לשתות שחליים בשבת

לשתות פשיטא דתנן כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה

אלא לשחוק ולשתות שחליים בשבת היכי דמי אי דאיכא סכנתא משרא שרי ואי דליכא סכנתא מיסר אסיר לעולם דאיכא סכנתא והכי קא מבעיא ליה מי מסיא דניחול עלייהו שבתא או לא מסיא ולא ניחול עלייהו שבתא

ומאי שנא רבי חנינא משום דבקי ברפואות הוא דאמר רבי חנינא מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה

והא קא חזינן דחיי אימא וחיית והא קא חזינן דמיתסי בסומקן אינהו וחיורן ריש כרעיהו קאמרינן

מכל מקום שמע מינה דרבי חנינא קשיש אלא הכי קאמר שאלתן כשאילה של ראשונים

ומי אמר רבי חנינא הכי והאמר רבי חנינא בפר ולא בדמו של פר

ואמר רבי חנינא קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה ולא כלום

הכי קאמר מדקא מיבעיא ליה הא מכלל דקסבר בפר ואפילו בדמו של פר ולמאי דסבירא ליה שאילתו כשאילת הראשונים

מאי הוי עלה אמר רב פפא אי חופן חוזר וחופן חבירו נכנס בחפינתו דהא מקיימא חפינה אי אין חופן וחוזר וחופן תבעי לך

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אדרבה אי חופן וחוזר וחופן לא יכנס אחר בחפינתו אי אפשר שלא יחסר ושלא יותיר ואי אין חופן חוזר וחופן תיבעי לך

דאיבעיא להו חופן חוזר וחופן או לא תא שמע כך היתה מידתה מאי לאו כשם שמדתה מבחוץ כך מדתה מבפנים

לא דילמא שאם רצה לעשות מדה עושה אי נמי שלא יחסר ושלא יותיר

תא שמע

כיצד הוא עושה אוחז את הבזך בראש אצבעותיו ויש אומרים בשיניו ומעלה בגודלו עד שמגעת לבין אצילי ידיו וחוזר ומחזירה לתוך חפניו וצוברה כדי שיהא עשנה שוהה לבוא ויש אומרים מפזרה כדי שיהא עשנה ממהרת לבוא

וזו היא עבודה קשה שבמקדש זו היא ותו לא והא איכא מליקה והא איכא קמיצה אלא זו היא עבודה קשה מעבודות קשות שבמקדש שמע מינה חופן וחוזר וחופן שמע מינה

איבעיא להו שחט ומת מה הוא שיכנס אחר בדמו מי אמרינן בפר ואפילו בדמו של פר או דילמא בפר ולא בדמו של פר

רבי חנינא אומר בפר ולא בדמו של פר וריש לקיש אמר בפר ואפילו בדמו של פר רבי אמי אמר בפר ולא בדמו של פר רבי יצחק אמר בפר ואפילו בדמו של פר

איתיביה רבי אמי לרבי יצחק נפחא נמנין ומושכין ידיהן ממנו עד שישחט ואם איתא עד שיזרוק מיבעי ליה

שני התם דכתיב מהיות משה מחיותה דשה

מתיב מר זוטרא ואין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי אלא בשה שאני התם דיליף שה שה מפסח

אי מה להלן זכר תם ובן שנה אף כאן זכר תם ובן שנה תלמוד לומר תפדה תפדה ריבה

אי תפדה תפדה ריבה אפילו כולהו נמי אם כן שה מאי אהני ליה

Scroll To Top