Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ באייר תשפ״א | 16 אפריל 2021

יומא ה

השיעורים השבוע נתרמו על ידי משפחת בלקני לרפואת נח אברהם בן בתיה שיינע. וגם ע"י יונתן הובר לרפואה שלמה לבשמת בת ירדנה. 

מהן הנפקא מינות בין שיטת ר' יוחנן לר' חנינא – האם פרטי הדינים במילואים מעכבים או לא אם הם דברים שלא מעכבים לדורות, כלומר, איזה דברים לא מעכבים לדורות? למי שאומר שכן מעכבים, מניין לנו בפסוקים? כיצד הלביש משה את אהרן ובניו בימי המילואים?

אמר רב יוסף סמיכה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן סמיכה מעכבא למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן סמיכה לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא וסמך ונרצה וכי סמיכה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר

ומה תלמוד לומר וסמך ונרצה שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר

רב נחמן בר יצחק אמר תנופה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא ולמאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא לתנופה לכפר וכי תנופה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר ומה תלמוד לומר לתנופה לכפר שאם עשאה לתנופה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר

רב פפא אמר פרישת שבעה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא למאן דאמר דבר שאינו מעכב לדורות אינו מעכב בהן לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא מדקא תני מתקינין ולא קתני מפרישין

רבינא אמר ריבוי שבעה ומשיחה שבעה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא וכפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו מה תלמוד לומר

לפי שנאמר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אין לי אלא נתרבה שבעה ונמשח שבעה נתרבה שבעה ונמשח יום אחד נתרבה יום אחד ונמשח שבעה מניין תלמוד לומר אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו מכל מקום

אשכחן ריבוי שבעה לכתחלה משיחה שבעה לכתחלה מנא לן

איבעית אימא מדאיצטריך קרא למעוטה ואיבעית אימא דאמר קרא ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם איתקש משיחה לריבוי מה ריבוי שבעה אף משיחה שבעה

מאי טעמא דמאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב אמר רבי יצחק בר ביסנא אמר קרא ועשית לאהרן ולבניו ככה ככה עיכובא הוא תינח כל


מילתא דכתיבא בהאי ענינא מילתא דלא כתיבא בהאי ענינא מנא לן

אמר רב נחמן בר יצחק יליף פתח פתח רב משרשיא אמר ושמרתם את משמרת ה׳ עכובא רב אשי אמר כי כן צויתי עכובא

תנו רבנן כי כן צויתי כאשר צויתי כאשר צוה ה׳ כי כן צויתי באנינות יאכלוה כאשר צויתי בשעת מעשה אמר להם כאשר צוה ה׳ ולא מאלי אני אומר

אמר רבי יוסי בר חנינא מכנסים אין כתובין בפרשה כשהוא אומר וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן להביא המכנסים ועשירית האיפה

בשלמא מכנסים כתיבי בענינא דבגדים אלא עשירית האיפה מנא לן אתיא זה זה מוזה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה׳ עשירית האיפה

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מניין שאף מקרא פרשה מעכב תלמוד לומר ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה׳ אפילו דיבור מעכב

כיצד הלבישן כיצד הלבישן מאי דהוה הוה אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם

אלא כיצד הלבישן למיסבר קראי פליגי בה בני רבי חייא ורבי יוחנן חד אמר אהרן ואחר כך בניו וחד אמר אהרן ובניו בבת אחת

אמר אביי בכתונת ומצנפת כולי עלמא לא פליגי דאהרן ואחר כך בניו דבין בצוואה ובין בעשיה אהרן קדים כי פליגי באבנט מאן דאמר אהרן ואחר כך בניו דכתיב ויחגור אותו באבנט והדר כתיב ויחגור אותם אבנט ומאן דאמר אהרן ובניו בבת אחת דכתיב וחגרת אותם ולמאן דאמר אהרן ובניו בבת אחת הכתיב ויחגור אותו באבנט והדר כתיב ויחגור אותם אבנט


להעמיק בדף

דף משלהן- זוגיות 61

שיעור בזוגיות על ידי הכהן הגדול – דף משלהן 61

. למה הכהן גדול צריך לעזוב את ביתו שבוע לפני יום כיפור, בו הוא אמור לכפר על עצמו ועל ביתו. שירה וחמוטל פותחות את מסכת יומא   זוגיות, כהן גדול, נישואין

יומא ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא ה

אמר רב יוסף סמיכה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן סמיכה מעכבא למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן סמיכה לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא וסמך ונרצה וכי סמיכה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר

ומה תלמוד לומר וסמך ונרצה שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר

רב נחמן בר יצחק אמר תנופה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא ולמאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא לתנופה לכפר וכי תנופה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר ומה תלמוד לומר לתנופה לכפר שאם עשאה לתנופה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר

רב פפא אמר פרישת שבעה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא למאן דאמר דבר שאינו מעכב לדורות אינו מעכב בהן לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא מדקא תני מתקינין ולא קתני מפרישין

רבינא אמר ריבוי שבעה ומשיחה שבעה איכא בינייהו למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן לא מעכבא

ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא וכפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו מה תלמוד לומר

לפי שנאמר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אין לי אלא נתרבה שבעה ונמשח שבעה נתרבה שבעה ונמשח יום אחד נתרבה יום אחד ונמשח שבעה מניין תלמוד לומר אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו מכל מקום

אשכחן ריבוי שבעה לכתחלה משיחה שבעה לכתחלה מנא לן

איבעית אימא מדאיצטריך קרא למעוטה ואיבעית אימא דאמר קרא ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם איתקש משיחה לריבוי מה ריבוי שבעה אף משיחה שבעה

מאי טעמא דמאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב אמר רבי יצחק בר ביסנא אמר קרא ועשית לאהרן ולבניו ככה ככה עיכובא הוא תינח כל


מילתא דכתיבא בהאי ענינא מילתא דלא כתיבא בהאי ענינא מנא לן

אמר רב נחמן בר יצחק יליף פתח פתח רב משרשיא אמר ושמרתם את משמרת ה׳ עכובא רב אשי אמר כי כן צויתי עכובא

תנו רבנן כי כן צויתי כאשר צויתי כאשר צוה ה׳ כי כן צויתי באנינות יאכלוה כאשר צויתי בשעת מעשה אמר להם כאשר צוה ה׳ ולא מאלי אני אומר

אמר רבי יוסי בר חנינא מכנסים אין כתובין בפרשה כשהוא אומר וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן להביא המכנסים ועשירית האיפה

בשלמא מכנסים כתיבי בענינא דבגדים אלא עשירית האיפה מנא לן אתיא זה זה מוזה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה׳ עשירית האיפה

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מניין שאף מקרא פרשה מעכב תלמוד לומר ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה׳ אפילו דיבור מעכב

כיצד הלבישן כיצד הלבישן מאי דהוה הוה אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם

אלא כיצד הלבישן למיסבר קראי פליגי בה בני רבי חייא ורבי יוחנן חד אמר אהרן ואחר כך בניו וחד אמר אהרן ובניו בבת אחת

אמר אביי בכתונת ומצנפת כולי עלמא לא פליגי דאהרן ואחר כך בניו דבין בצוואה ובין בעשיה אהרן קדים כי פליגי באבנט מאן דאמר אהרן ואחר כך בניו דכתיב ויחגור אותו באבנט והדר כתיב ויחגור אותם אבנט ומאן דאמר אהרן ובניו בבת אחת דכתיב וחגרת אותם ולמאן דאמר אהרן ובניו בבת אחת הכתיב ויחגור אותו באבנט והדר כתיב ויחגור אותם אבנט


גלול כלפי מעלה