Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בסיון תשפ״א | 1 יוני 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

יומא נא

הגמרא הביאה ברייתא שהשוותה בין קורבנות לתמורה. מה היה המקרה של קורבנות שהוזכרו? האם זה התייחס לפר של יום הכיפורים, וממקור זה נוכל ללמוד את התשובה לשאלתו של רבי אלעזר בעניין האם הפר של יום הכיפורים עושה תמורה או לא? או שמא הכוונה לאיל של יום הכיפורים? הגמרא מעלה כמה שאלות נגד קריאתו של רב ששת הסובר שמדובר באיל של יום הכיפורים – מדוע זה לא יכול היה להתייחס לקרבן פסח או פסח שני? בהתייחסו למשנה וברייתא שבה הובאו טיעוניהם של רבי מאיר ורבי יעקב נגד התנא קמא ובה ציינו כמה קרבנות ציבור ויחיד, הגמרא שואלת מדוע אם חגיגה נחשב קרבן ציבור, למה פסח נחשב קרבן יחיד. הגמרא עונה שהברייתא מתייחסת לפסח שני שהוא בהחלט נחשב כקרבן יחיד. אבל אם כן, האם זה דוחה טומאה? מוסבר דיון בנושא זה. נשאלת שאלה כנגד שאלתו של רבי אלעזר בשאלה האם יש תמורה בפר של יום הכיפורים – מדרשות בפסוקים, נראה כי ברור שהיא נחשבת כקרבן יחיד ואם כן, עושה תמורה! הגמרא פותרת את הקושי. המשנה מביאה שתי דעות בנוגע להפרדה בין ההיכל לקודש הקודשים – בבית המקדש השני היא הייתה עשויה משני פרוכות או מאחת? מה הבסיס לכל דעה? שלוש גישות מובאות לגבי הדרך בה כהן גדול עובר בהיכל כדי להגיע לקודש הקודשים. מה ההגיון מאחורי כל גישה?

בכור ומעשר דחלין על בעל מום קבוע ואין יוצאין לחולין ליגזז וליעבד אלא שם זבח לא קתני

ומאי שנא תמורה שם תמורה אחת היא זבח איכא בכור ואיכא מעשר

ולרב ששת אדמוקים לה באילו של אהרן לוקמה בפסח דדוחה את השבת ואת הטומאה ועושה תמורה דקרבן יחיד הוא קסבר אין שוחטין הפסח על היחיד

ונוקמיה בפסח שני מי דחי טומאה

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ותנא מאי שנא פסח דקרי ליה קרבן יחיד ומאי שנא חגיגה דקרי לה קרבן ציבור אי משום דאתי בכנופיא פסח נמי אתי בכנופיא איכא פסח שני דלא אתי בכנופיא

אמר ליה אם כן יהא דוחה את השבת ואת הטומאה אמר ליה אין כמאן דאמר דחי דתניא פסח שני דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה רבי יהודה אומר אף דוחה את הטומאה מאי טעמא דתנא קמא אמר לך מפני טומאה דחיתו ויעשה בטומאה

ורבי יהודה אמר לך אמר קרא ככל חקת הפסח יעשו אותו ואפילו בטומאה התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה לא זכה יעשנו בטומאה


ותיפוק לי דאשר לו אמר רחמנא משלו הוא מביא

דתניא אשר לו משלו הוא מביא ולא משל ציבור יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור מתכפרין בו אבל יביא משל אחיו הכהנים שהרי אחיו הכהנים מתכפרים בו תלמוד לומר אשר לו

יכול לא יביא ואם הביא כשר תלמוד לומר שוב אשר לו שנה הכתוב עליו לעכב

וליטעמיך אחיו הכהנים אי לאו דקנו בגויה היכי מכפר להו אלא שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים הכא [גבי תמורה] נמי שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים

מתני׳ היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים וביניהן אמה רבי יוסי אומר לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד שנאמר והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים

גמ׳ שפיר קאמר להו רבי יוסי לרבנן ורבנן אמרי לך הני מילי במשכן אבל במקדש שני כיון דלא הואי אמה טרקסין ובמקדש ראשון הוא דהואי ואיסתפקא להו לרבנן בקדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ ועבוד שתי פרוכת

תנו רבנן בין המזבח למנורה היה מהלך דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר בין שלחן למזבח ויש אומרים בין שלחן לכותל מאן יש אומרים אמר רב חסדא רבי יוסי היא דאמר פיתחא בצפון קאי

ורבי יהודה אמר לך פיתחא בדרום קאי ורבי מאיר כמאן סבירא ליה אי כרבי יהודה סבירא ליה ניעול כרבי יהודה אי כרבי יוסי סבירא ליה ניעול כרבי יוסי

לעולם כרבי יוסי סבירא ליה ואמר לך שולחנות צפון ודרום מונחין ומפסקא ליה שלחן ולא מתעייל ליה

ואיבעית אימא לעולם מזרח ומערב מונחין ומשום שכינה לאו אורח ארעא


הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא נא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא נא

בכור ומעשר דחלין על בעל מום קבוע ואין יוצאין לחולין ליגזז וליעבד אלא שם זבח לא קתני

ומאי שנא תמורה שם תמורה אחת היא זבח איכא בכור ואיכא מעשר

ולרב ששת אדמוקים לה באילו של אהרן לוקמה בפסח דדוחה את השבת ואת הטומאה ועושה תמורה דקרבן יחיד הוא קסבר אין שוחטין הפסח על היחיד

ונוקמיה בפסח שני מי דחי טומאה

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ותנא מאי שנא פסח דקרי ליה קרבן יחיד ומאי שנא חגיגה דקרי לה קרבן ציבור אי משום דאתי בכנופיא פסח נמי אתי בכנופיא איכא פסח שני דלא אתי בכנופיא

אמר ליה אם כן יהא דוחה את השבת ואת הטומאה אמר ליה אין כמאן דאמר דחי דתניא פסח שני דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה רבי יהודה אומר אף דוחה את הטומאה מאי טעמא דתנא קמא אמר לך מפני טומאה דחיתו ויעשה בטומאה

ורבי יהודה אמר לך אמר קרא ככל חקת הפסח יעשו אותו ואפילו בטומאה התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה לא זכה יעשנו בטומאה


ותיפוק לי דאשר לו אמר רחמנא משלו הוא מביא

דתניא אשר לו משלו הוא מביא ולא משל ציבור יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור מתכפרין בו אבל יביא משל אחיו הכהנים שהרי אחיו הכהנים מתכפרים בו תלמוד לומר אשר לו

יכול לא יביא ואם הביא כשר תלמוד לומר שוב אשר לו שנה הכתוב עליו לעכב

וליטעמיך אחיו הכהנים אי לאו דקנו בגויה היכי מכפר להו אלא שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים הכא [גבי תמורה] נמי שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים

מתני׳ היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים וביניהן אמה רבי יוסי אומר לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד שנאמר והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים

גמ׳ שפיר קאמר להו רבי יוסי לרבנן ורבנן אמרי לך הני מילי במשכן אבל במקדש שני כיון דלא הואי אמה טרקסין ובמקדש ראשון הוא דהואי ואיסתפקא להו לרבנן בקדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ ועבוד שתי פרוכת

תנו רבנן בין המזבח למנורה היה מהלך דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר בין שלחן למזבח ויש אומרים בין שלחן לכותל מאן יש אומרים אמר רב חסדא רבי יוסי היא דאמר פיתחא בצפון קאי

ורבי יהודה אמר לך פיתחא בדרום קאי ורבי מאיר כמאן סבירא ליה אי כרבי יהודה סבירא ליה ניעול כרבי יהודה אי כרבי יוסי סבירא ליה ניעול כרבי יוסי

לעולם כרבי יוסי סבירא ליה ואמר לך שולחנות צפון ודרום מונחין ומפסקא ליה שלחן ולא מתעייל ליה

ואיבעית אימא לעולם מזרח ומערב מונחין ומשום שכינה לאו אורח ארעא


גלול כלפי מעלה