Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בסיון תשפ״א | 9 יוני 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

יומא נט

הדף היום מוקדש ע"י רביה מיטשל לכבוד אוליבר מיטשל ביום הנישואין ה25 שלהם. היא מודה לו על כל הטוב שהיה להם ושיהיה להם. מאחלת לה ולאיש שלה עוד שנים רבות של אושר ושמחה.

מה נקודת המחלוקת בין ר' עקיבא לר' יוסי הגלילי לגבי הכיוון שהכהן עושה את מתנות הדם על המזבח הפנימי. הגמרא מביאה כמה אפשרויות שונות ודנה בהן. לאחר מכן הכהן מזה שבע פעמים על טהרו של מזבח. מה זה טהרו? לאן שופכים שיירי הדם – ביסוד דרומי או מערבי? מהן הדעות השונות בנושא? האם יש דין מעילה בדמים? כנראה אין דין מעילה דאורייתא והויכוח זה לגבי מעילה דרבנן. מניין שאין דין מעילה דאורייתא?

ואי בעית אימא אי סבירא לן הקפה ברגל דכולי עלמא לא פליגי דילפינן פנים מחוץ והכא בהא קא מיפלגי מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל

ואי בעית אימא דכולי עלמא הקפה ביד והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ילפינן יד מרגל ומר סבר לא ילפינן

וסבר רבי יוסי הגלילי הקפה ביד והא מדקתני סיפא רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא מכלל דתנא קמא לא סבירא ליה אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל

ואי בעית אימא בהא קא מיפלגי מר סבר סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון ומר סבר כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי

תניא אמר רבי ישמעאל שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש ראשון זה אומר בידי הקפתי וזה אומר ברגלי הקפתי זה נותן טעם לדבריו וזה נותן טעם לדבריו

זה נותן טעם לדבריו סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון וזה נותן טעם לדבריו כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דחיצון קאי

רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא מתניתין מני רבי יהודה היא דתניא רבי מאיר אומר רבי אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא ועל כולן היה נותן ממעלה למטה חוץ מאותה שבאלכסון שנותן ממטה למעלה

רבי יהודה אומר רבי אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא ועל כולן הוא נותן מלמטה למעלה חוץ מזו שהיתה לפניו ממש שנותן ממעלה למטה כי היכי דלא ניתווסן מאניה

הזה ממנו על טהרו של מזבח מאי טהרו אמר רבה בר רב שילא פלגיה דמזבח כדאמרי אינשי טהר טיהרא והוי פלגיה דיומא

מיתיבי כשהוא מזה אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים אלא חותה גחלים אילך ואילך ומזה אלא אמר רבה בר רב שילא על גלויה דמזבח כדכתיב וכעצם השמים לטוהר

תניא חנניא אומר בצד צפוני הוא נותן רבי יוסי אומר בצד דרומי הוא נותן במאי קמיפלגי מר סבר פיתחא בדרום קאי ומר סבר פיתחא בצפון קאי

דכולי עלמא מיהא היכא דגמרן מתנות דקרנות התם יהיב על גגו מאי טעמא אמר קרא וטהרו וקדשו מקום שקדשו שם טיהרו

שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון דאמר קרא ואת כל דם הפר ישפוך וכי נפיק בההוא פגע ברישא

ושל מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומית תנו רבנן יסוד המזבח זה יסוד דרומית אתה אומר יסוד דרומית או אינו אלא יסוד מערבית

אמרת ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו ואי זה זה יסוד מערבי אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו ואי זה זה יסוד דרומי

תניא רבי ישמעאל אומר זה וזה יסוד מערבי רבי שמעון בן יוחאי אומר זה וזה יסוד דרומי בשלמא רבי ישמעאל קסבר ילמד סתום ממפורש

אלא רבי שמעון בן יוחאי מאי טעמא אמר רב אשי קסבר פתחא בדרום קאי

תנא דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי זה וזה יסוד דרומית וסימניך משכוה גברי לגברא

אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין וכו׳ תנו רבנן מועלין בדמים דברי רבי מאיר ורבי שמעון וחכמים אומרים אין מועלין בהן


עד כאן לא פליגי אלא מדרבנן אבל מדאורייתא אין מועלין בהן

מנא הני מילי אמר עולא אמר קרא לכם שלכם יהא דבי רבי שמעון תנא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה

ורבי יוחנן אמר אמר קרא הוא לפני כפרה כלאחר כפרה מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו מעילה

ואימא לאחר כפרה כלפני כפרה מה לפני כפרה יש בו מעילה אף לאחר כפרה יש בו מעילה אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו ולא והרי תרומת הדשן


הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

גפ"ת יומא 59: איך זוכרים מה למדנו? ומה גורם לנו לקבל עמדה של מיהו אחר?

מה העקרונות שצריכים להיות לטריקים שיעזרו לנו לזכור את מה שלמדנו? בשאלה זו שמזכירה לנו שגם בלימוד הדף היומי אנחנו רוצות ומתפללות לא רק ללמוד אלא גם לזכור ולדעת – עוסק הגפ"ת שלנו ודרך פירושם של רש"י ותוספות ננסה לאסוף את העקרונות לסימנים מזכירים.. לחצו לשיעור להדפסה   בעזרת ה' גפ"ת יומא 6: איך זוכרים…

יומא נט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא נט

ואי בעית אימא אי סבירא לן הקפה ברגל דכולי עלמא לא פליגי דילפינן פנים מחוץ והכא בהא קא מיפלגי מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל

ואי בעית אימא דכולי עלמא הקפה ביד והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ילפינן יד מרגל ומר סבר לא ילפינן

וסבר רבי יוסי הגלילי הקפה ביד והא מדקתני סיפא רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא מכלל דתנא קמא לא סבירא ליה אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל

ואי בעית אימא בהא קא מיפלגי מר סבר סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון ומר סבר כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי

תניא אמר רבי ישמעאל שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש ראשון זה אומר בידי הקפתי וזה אומר ברגלי הקפתי זה נותן טעם לדבריו וזה נותן טעם לדבריו

זה נותן טעם לדבריו סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון וזה נותן טעם לדבריו כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דחיצון קאי

רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא מתניתין מני רבי יהודה היא דתניא רבי מאיר אומר רבי אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא ועל כולן היה נותן ממעלה למטה חוץ מאותה שבאלכסון שנותן ממטה למעלה

רבי יהודה אומר רבי אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא ועל כולן הוא נותן מלמטה למעלה חוץ מזו שהיתה לפניו ממש שנותן ממעלה למטה כי היכי דלא ניתווסן מאניה

הזה ממנו על טהרו של מזבח מאי טהרו אמר רבה בר רב שילא פלגיה דמזבח כדאמרי אינשי טהר טיהרא והוי פלגיה דיומא

מיתיבי כשהוא מזה אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים אלא חותה גחלים אילך ואילך ומזה אלא אמר רבה בר רב שילא על גלויה דמזבח כדכתיב וכעצם השמים לטוהר

תניא חנניא אומר בצד צפוני הוא נותן רבי יוסי אומר בצד דרומי הוא נותן במאי קמיפלגי מר סבר פיתחא בדרום קאי ומר סבר פיתחא בצפון קאי

דכולי עלמא מיהא היכא דגמרן מתנות דקרנות התם יהיב על גגו מאי טעמא אמר קרא וטהרו וקדשו מקום שקדשו שם טיהרו

שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון דאמר קרא ואת כל דם הפר ישפוך וכי נפיק בההוא פגע ברישא

ושל מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומית תנו רבנן יסוד המזבח זה יסוד דרומית אתה אומר יסוד דרומית או אינו אלא יסוד מערבית

אמרת ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו ואי זה זה יסוד מערבי אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו ואי זה זה יסוד דרומי

תניא רבי ישמעאל אומר זה וזה יסוד מערבי רבי שמעון בן יוחאי אומר זה וזה יסוד דרומי בשלמא רבי ישמעאל קסבר ילמד סתום ממפורש

אלא רבי שמעון בן יוחאי מאי טעמא אמר רב אשי קסבר פתחא בדרום קאי

תנא דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי זה וזה יסוד דרומית וסימניך משכוה גברי לגברא

אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין וכו׳ תנו רבנן מועלין בדמים דברי רבי מאיר ורבי שמעון וחכמים אומרים אין מועלין בהן


עד כאן לא פליגי אלא מדרבנן אבל מדאורייתא אין מועלין בהן

מנא הני מילי אמר עולא אמר קרא לכם שלכם יהא דבי רבי שמעון תנא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה

ורבי יוחנן אמר אמר קרא הוא לפני כפרה כלאחר כפרה מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו מעילה

ואימא לאחר כפרה כלפני כפרה מה לפני כפרה יש בו מעילה אף לאחר כפרה יש בו מעילה אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו ולא והרי תרומת הדשן


גלול כלפי מעלה