Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ בסיון תשפ״א | 10 יוני 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

יומא ס

השיעורים השבוע מוקדשים ע"י סיביה ונחום טברסקי לכבוד יום הולדתה המיוחד של ביתם שושנה בייקר. שהקב"ה יעניק לך אריכות ימים ובריאות טובה. יש עוד שנים רבות של נחת. אנו גאים בך על מסירותך לתורה, עבודה וגמילות חסדים. הדף היום מוקדש ע"י מרק בייקר לכבוד יום הולדתה של אשתו שושנה. ברצונו לאחל לה יום הולדת שמח! וע"י גיטה ניופלד לרפואת דוד בן אדל בתוך שאר חולי ישראל.

האם באמת כל דבר שנעשית מצותו, אין מועלין בו? הרי יש יוצאים מן הכלל כמו תרומת הדשן! למה היה צורך לשלושה מילים בכדי למעט דין מעילה בדם? כנראה כל מילה באה למעט דין אחר? למה אין צורך למעט פיגול מהפסוק? כל מעשה יום הכיפורים חייבים להיעשות לפי הסדר. האם זה באמת כל דבר? יש מחלוקת ר' יהודה ור' נחמיה בעניין – האם רק מה שנעשה בבגדי לבן בפנים או כל הנעשה בבגדי לבן? הגמרא דנה בשיטותיהם. מה קורה אם נשפך הדם באמצע ההזאות?

 

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא לרבנן דאמרי והניחם שם מלמד שטעונין גניזה

אלא לרבי דוסא דאמר בגדי כהונה ראוין הן לכהן הדיוט מאי איכא למימר

משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי מיעוטי כתיבי ושמו הערופה

והני תלתי קראי בדם למה לי

חד למעוטי מנותר וחד למעוטי ממעילה וחד למעוטי מטומאה

אבל מפיגול לא צריך למעוטי קרא דתנן כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח חייבין עליו משום פיגול ודם עצמו מתיר הוא

מתני׳ כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום הקדים דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר ואם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים

וכן בהיכל וכן במזבח הזהב שכולן כפרה בפני עצמן רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק משם הוא מתחיל

גמ׳ תנו רבנן כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום אמר רבי יהודה אימתי בדברים הנעשין בבגדי לבן מבפנים אבל דברים הנעשין בבגדי לבן מבחוץ אם הקדים מעשה לחבירו מה שעשה עשוי

רבי נחמיה אומר במה דברים אמורים בדברים הנעשים בבגדי לבן בין מבפנים בין מבחוץ אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ מה שעשה עשוי אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו והיתה זאת לכם לחוקת עולם אחת בשנה


רבי יהודה סבר מקום שמתכפרין בו פעם אחת בשנה ורבי נחמיה סבר דברים המתכפרין בהן פעם אחת בשנה

אטו לרבי יהודה מקום כתיב אלא היינו טעמיה דרבי יהודה כתיב זאת וכתיב אחת חד למעוטי בגדי לבן מבחוץ וחד למעוטי בגדי זהב

ורבי נחמיה חד למעוטי בגדי זהב וחד למעוטי שירים דלא מעכבי ורבי יהודה אי מעכבי מעכבי ואי לא מעכבי לא מעכבי

כדתניא וכלה מכפר את הקודש אם כפר כלה ואם לא כפר לא כלה דברי רבי עקיבא אמר לו רבי יהודה מפני מה לא נאמר אם כלה כפר ואם לא כלה לא כפר שאם חיסר אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום

ואמרינן מאי בינייהו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר משמעות דורשין איכא בינייהו וחד אמר שירים מעכבי איכא בינייהו

ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן תנא רבי נחמיה כדברי האומר שירים מעכבי קשיא

אמר רבי חנינא קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא עשה ולא כלום כמאן דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה האמר כי כתיבא חוקה בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים הוא דכתיבא

אפילו תימא רבי יהודה צורך פנים כפנים דמי תנן אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפך הדם יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים ואם איתא יחזור ויחפון מבעי ליה


הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'וש זוסמן לכבוד יום הולדתה ה50 של אשתו רומי. ולכבוד בנם זלי, אשר בעז"ה יסיים מסכת יומא, לראשונה לבדו, לכבוד בר המצווה שלו.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא ס

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא ס

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא לרבנן דאמרי והניחם שם מלמד שטעונין גניזה

אלא לרבי דוסא דאמר בגדי כהונה ראוין הן לכהן הדיוט מאי איכא למימר

משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי מיעוטי כתיבי ושמו הערופה

והני תלתי קראי בדם למה לי

חד למעוטי מנותר וחד למעוטי ממעילה וחד למעוטי מטומאה

אבל מפיגול לא צריך למעוטי קרא דתנן כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח חייבין עליו משום פיגול ודם עצמו מתיר הוא

מתני׳ כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום הקדים דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר ואם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים

וכן בהיכל וכן במזבח הזהב שכולן כפרה בפני עצמן רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק משם הוא מתחיל

גמ׳ תנו רבנן כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום אמר רבי יהודה אימתי בדברים הנעשין בבגדי לבן מבפנים אבל דברים הנעשין בבגדי לבן מבחוץ אם הקדים מעשה לחבירו מה שעשה עשוי

רבי נחמיה אומר במה דברים אמורים בדברים הנעשים בבגדי לבן בין מבפנים בין מבחוץ אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ מה שעשה עשוי אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו והיתה זאת לכם לחוקת עולם אחת בשנה


רבי יהודה סבר מקום שמתכפרין בו פעם אחת בשנה ורבי נחמיה סבר דברים המתכפרין בהן פעם אחת בשנה

אטו לרבי יהודה מקום כתיב אלא היינו טעמיה דרבי יהודה כתיב זאת וכתיב אחת חד למעוטי בגדי לבן מבחוץ וחד למעוטי בגדי זהב

ורבי נחמיה חד למעוטי בגדי זהב וחד למעוטי שירים דלא מעכבי ורבי יהודה אי מעכבי מעכבי ואי לא מעכבי לא מעכבי

כדתניא וכלה מכפר את הקודש אם כפר כלה ואם לא כפר לא כלה דברי רבי עקיבא אמר לו רבי יהודה מפני מה לא נאמר אם כלה כפר ואם לא כלה לא כפר שאם חיסר אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום

ואמרינן מאי בינייהו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר משמעות דורשין איכא בינייהו וחד אמר שירים מעכבי איכא בינייהו

ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן תנא רבי נחמיה כדברי האומר שירים מעכבי קשיא

אמר רבי חנינא קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא עשה ולא כלום כמאן דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה האמר כי כתיבא חוקה בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים הוא דכתיבא

אפילו תימא רבי יהודה צורך פנים כפנים דמי תנן אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפך הדם יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים ואם איתא יחזור ויחפון מבעי ליה


גלול כלפי מעלה