Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בתמוז תשפ״א | 11 יוני 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י פרידה כהן ואריק נוסבאום לזכר אביה, מיכאל בן שרגא פייבל הלוי במלאת 27 שנים לפטירתו. הוא היה איש יקר, נעים ומצחיק עם לב רחב.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

יומא סא

הלימוד של חודש תמוז מוקדש ע"י הרבנית פרידה כהן ואריק נוסבאום. לזכר אביה של פרידה מיכאל בן שרגא פייבל הלוי במלאת 27 שנים לפטירתו. החודש מוקדש גם לרפואת פשע אטל בת שרה.

הדף היום מוקדש ע"י אילנה פרידמן לזכר בת דודתה דבורה איטה בת הרב עזריאל זאב. שהייתה אישה עם דרישה עמוקה לצדק ויושר. הייתה בה אהבת תורה גדולה. שתהיה מליצת יושר למשפחתה ולכל לומדות התורה.

עולא אמר: אם שחט את השעיר לפני מתן דמים של פר, הוא צריך להתחיל את התהליך מההתחלה. האם זה סותר את מה שכתוב במשנה? על מה באים כל החלקים השונים של ההזאות לכפר? ועל מה ומי מכפר שעיר המשתלח? האם ר' מאיר ור' אלעזר ור' שמעון חולקים גם בעניין הדמים (אם נשפך הדם, מאיפה מתחילים) וגם באשם מצורע (אם נשפך השמן)?

בקטורת לא קא מיירי

אמר עולא שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה ולא כלום תנן הקדים דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר אחר דם הפר ואם איתא יחזור וישחוט מבעי ליה תרגמא עולא במתנות שבהיכל וכן אמר רבי אפס במתנות שבהיכל

וכן בהיכל וכן במזבח וכו׳ תנו רבנן וכפר את מקדש הקודש זה לפני ולפנים אהל מועד זה היכל מזבח כמשמעו יכפר אלו עזרות

הכהנים כמשמען עם הקהל אלו ישראל יכפר אלו הלוים הושוו כולן לכפרה אחת שכולן מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות דברי רבי יהודה

רבי שמעון אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל בטומאת מקדש וקדשיו כך דם הפר מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקדשיו וכשם שוידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות כך וידוי של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות

תנו רבנן וכלה מכפר את הקודש זה לפני ולפנים אהל מועד זה היכל מזבח כמשמעו מלמד שכולן כפרה כפרה בפני עצמן

מכאן אמרו נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחלה במתנות שבפנים רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אינו מתחיל אלא ממקום שפסק גמר את המתנות שבפנים ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל

נתן מקצת מתנות שבהיכל ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה בהיכל רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אינו מתחיל אלא ממקום שפסק

גמר מתנות שבהיכל ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח נתן מקצת מתנות שבמזבח ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל גמר מתנות שבמזבח ונשפך הדם דברי הכל לא מעכבי

אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו מדם חטאת הכפורים אחת בשנה

רבי מאיר סבר חטאת אחת אמרתי לך ולא שתי חטאות רבי אלעזר ורבי שמעון סברי חטוי אחד אמרתי לך ולא שני חטויין

תניא אמר רבי לי חלק רבי יעקב בלוגין

ולא והתניא נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הלוג יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל

גמר מתנות שבהיכל ונשפך הלוג יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות נתן מקצת מתנות בבהונות ונשפך הלוג יביא לוג [אחר] ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל גמר מתנות שבבהונות ונשפך הלוג דברי הכל מתנות הראש לא מעכבות

אימא לי שנה רבי יעקב בלוגין

אמר מר מתנות הראש אין מעכבות מאי טעמא אילימא משום דכתיב והנותר מן השמן אלא מעתה והנותרת מן המנחה הכי נמי דלא מעכבי

שאני התם דכתיב ומיתר והנותר

אמר רבי יוחנן


אשם מצורע ששחטו שלא לשמו באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון רבי מאיר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילה הכא נמי יביא אחר וישחוט

ולרבי אלעזר ורבי שמעון שאומרים ממקום שפסק משם הוא מתחיל הכא אין לו תקנה

מתקיף ליה רב חסדא והא אותו כתיב קשיא

תניא כוותיה דרבי יוחנן אשם מצורע ששחטו שלא לשמו או שלא נתן מדמו לגבי בהונות הרי זה עולה לגבי מזבח וטעון נסכים וצריך אשם אחר להכשירו ורב חסדא אמר לך מאי צריך צריך ואין לו תקנה

ותני תנא צריך ואין לו תקנה אין והתניא נזיר ממורט בית שמאי אומרים צריך העברת תער ובית הלל אומרים אין צריך העברת תער ואמר רבי אבינא כשאומרים בית שמאי צריך צריך ואין לו תקנה

ופליגא דרבי פדת דאמר רבי פדת בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד בית שמאי הא דאמרן רבי אלעזר (דתניא) אין לו בוהן יד ובוהן רגל אין לו טהרה עולמית רבי אלעזר אומר נותן על מקומו ויוצא רבי שמעון אומר אם נתן על של שמאל יצא

תנו רבנן ולקח מדם האשם יכול בכלי תלמוד לומר ונתן מה נתינה בעצמו של כהן אף לקיחה בעצמו של כהן

יכול אף למזבח כן תלמוד לומר כי כחטאת האשם הוא מה חטאת טעונה כלי אף אשם טעון כלי נמצאת אתה אומר אשם מצורע שני כהנים מקבלים את דמו אחד ביד ואחד בכלי זה שקבל בכלי בא לו אצל מזבח וזה שקיבל ביד בא לו אצל מצורע

תנן התם וכולן מטמאים בגדים ונשרפין אבית הדשן דברי רבי אלעזר ורבי שמעון וחכמים אומרים אין מטמאין בגדים ואין נשרפין אבית הדשן אלא האחרון הואיל וגמר בו כפרה

בעא מיניה רבא מרב נחמן כמה שעירים משלח אמר ליה וכי עדרו משלח אמר לו


הלימוד החודש מוקדש ע"י פרידה כהן ואריק נוסבאום לזכר אביה, מיכאל בן שרגא פייבל הלוי במלאת 27 שנים לפטירתו. הוא היה איש יקר, נעים ומצחיק עם לב רחב.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

להעמיק בדף

תניה רגב

אין לו תקנה / אין לו טהרה עולמית

המילים 'אין לו תקנה' ו'אין לו טהרה עולמית', המופיעות בדף ס"א ע"ב, מנוגדות לתנועת נפש מאוד מאוד עמוקה ‏ביהדות המניחה שכמעט הכל בר ריפוי: שתמיד ניתן לתקן, לשפר, לטייב או להתקדם. ביטויים אלה נאמרים ביחס ‏לשני אנשים שונים – האחד הוא הנזיר ה'ממורט' שאין לו שערות לגלח ולהקריב בתום ימי נזירותו, השני הוא ‏המצורע חסר…

יומא סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא סא

בקטורת לא קא מיירי

אמר עולא שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה ולא כלום תנן הקדים דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר אחר דם הפר ואם איתא יחזור וישחוט מבעי ליה תרגמא עולא במתנות שבהיכל וכן אמר רבי אפס במתנות שבהיכל

וכן בהיכל וכן במזבח וכו׳ תנו רבנן וכפר את מקדש הקודש זה לפני ולפנים אהל מועד זה היכל מזבח כמשמעו יכפר אלו עזרות

הכהנים כמשמען עם הקהל אלו ישראל יכפר אלו הלוים הושוו כולן לכפרה אחת שכולן מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות דברי רבי יהודה

רבי שמעון אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל בטומאת מקדש וקדשיו כך דם הפר מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקדשיו וכשם שוידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות כך וידוי של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות

תנו רבנן וכלה מכפר את הקודש זה לפני ולפנים אהל מועד זה היכל מזבח כמשמעו מלמד שכולן כפרה כפרה בפני עצמן

מכאן אמרו נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחלה במתנות שבפנים רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אינו מתחיל אלא ממקום שפסק גמר את המתנות שבפנים ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל

נתן מקצת מתנות שבהיכל ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה בהיכל רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אינו מתחיל אלא ממקום שפסק

גמר מתנות שבהיכל ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח נתן מקצת מתנות שבמזבח ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל גמר מתנות שבמזבח ונשפך הדם דברי הכל לא מעכבי

אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו מדם חטאת הכפורים אחת בשנה

רבי מאיר סבר חטאת אחת אמרתי לך ולא שתי חטאות רבי אלעזר ורבי שמעון סברי חטוי אחד אמרתי לך ולא שני חטויין

תניא אמר רבי לי חלק רבי יעקב בלוגין

ולא והתניא נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הלוג יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל

גמר מתנות שבהיכל ונשפך הלוג יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות נתן מקצת מתנות בבהונות ונשפך הלוג יביא לוג [אחר] ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל גמר מתנות שבבהונות ונשפך הלוג דברי הכל מתנות הראש לא מעכבות

אימא לי שנה רבי יעקב בלוגין

אמר מר מתנות הראש אין מעכבות מאי טעמא אילימא משום דכתיב והנותר מן השמן אלא מעתה והנותרת מן המנחה הכי נמי דלא מעכבי

שאני התם דכתיב ומיתר והנותר

אמר רבי יוחנן


אשם מצורע ששחטו שלא לשמו באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון רבי מאיר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילה הכא נמי יביא אחר וישחוט

ולרבי אלעזר ורבי שמעון שאומרים ממקום שפסק משם הוא מתחיל הכא אין לו תקנה

מתקיף ליה רב חסדא והא אותו כתיב קשיא

תניא כוותיה דרבי יוחנן אשם מצורע ששחטו שלא לשמו או שלא נתן מדמו לגבי בהונות הרי זה עולה לגבי מזבח וטעון נסכים וצריך אשם אחר להכשירו ורב חסדא אמר לך מאי צריך צריך ואין לו תקנה

ותני תנא צריך ואין לו תקנה אין והתניא נזיר ממורט בית שמאי אומרים צריך העברת תער ובית הלל אומרים אין צריך העברת תער ואמר רבי אבינא כשאומרים בית שמאי צריך צריך ואין לו תקנה

ופליגא דרבי פדת דאמר רבי פדת בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד בית שמאי הא דאמרן רבי אלעזר (דתניא) אין לו בוהן יד ובוהן רגל אין לו טהרה עולמית רבי אלעזר אומר נותן על מקומו ויוצא רבי שמעון אומר אם נתן על של שמאל יצא

תנו רבנן ולקח מדם האשם יכול בכלי תלמוד לומר ונתן מה נתינה בעצמו של כהן אף לקיחה בעצמו של כהן

יכול אף למזבח כן תלמוד לומר כי כחטאת האשם הוא מה חטאת טעונה כלי אף אשם טעון כלי נמצאת אתה אומר אשם מצורע שני כהנים מקבלים את דמו אחד ביד ואחד בכלי זה שקבל בכלי בא לו אצל מזבח וזה שקיבל ביד בא לו אצל מצורע

תנן התם וכולן מטמאים בגדים ונשרפין אבית הדשן דברי רבי אלעזר ורבי שמעון וחכמים אומרים אין מטמאין בגדים ואין נשרפין אבית הדשן אלא האחרון הואיל וגמר בו כפרה

בעא מיניה רבא מרב נחמן כמה שעירים משלח אמר ליה וכי עדרו משלח אמר לו


גלול כלפי מעלה