Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ בתמוז תשפ״א | 14 יוני 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י פרידה כהן ואריק נוסבאום לזכר אביה, מיכאל בן שרגא פייבל הלוי במלאת 27 שנים לפטירתו. הוא היה איש יקר, נעים ומצחיק עם לב רחב.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

יומא סד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י יעל ומרק שיים, לכבוד ביתם ד"ר אליזבת שיין, לרגל סיום לימודה בישיבת מהר"ת. "מאחלים לה המון הצלחה ומחכים לגלות איך תמשיך לתרום לעמ"י."

הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת רבי יעקב בן מאיר, רבנו תם. וע"י אילנה פונד לכבוד יום הולדתה של אמה רינה ברטה שיחול מחר. "כ"כ גאה בך אמא על המסע שלך בדף היומי מהצד השני של הגלובוס. מחכה להיפגש פנים אל פנים בקרוב."

מה קורה אם אחת השעירים תמות? מבצעים הגרלה חדשה. אם השעיר לעזאזל מת, מה קורה לשני השעירים שיועדו לה'? איזה מהן נקרב ומה קורה לשני? רב ורבי יוחנן חולקים והוויכוח שלהם תלוי בדעתם האם בעלי חיים נדחים או לא. מאיפה נגזרת כל דעה? מקורות תנאיים מובאים לתמוך בכל דעה.


יומא סד

 

 

 

רבא אמר כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו ושחט אמו ביום הכפורים

וכי האי גוונא מי אסיר לא תשחטו אמר רחמנא והא לאו שחיטה היא הא אמרי במערבא דחייתו לצוק זו היא שחיטתו

אם של שם מת זה שעלה עליו וכו׳

אמר רב שני שבזוג ראשון יקרב שני שבזוג שני ירעה רבי יוחנן אמר שני שבזוג ראשון ירעה שני שבזוג שני יקרב

במאי קא מיפלגי רב סבר בעלי חיים אינן נידחין ורבי יוחנן סבר בעלי חיים נידחין

מאי טעמא דרב דיליף ממחוסר זמן מחוסר זמן לאו אף על גב דהשתא לא חזי כי הדר מיחזי שפיר דמי הכא נמי לא שנא מי דמי התם לא איתחזי כלל הכא נראה ונדחה

אלא היינו טעמא דרב דיליף מבעל מום עובר בעל מום עובר לאו אף על גב דלא חזי השתא כי הדר מיחזי שפיר דמי הכא נמי לא שנא

והתם מנא לן דכתיב כי משחתם בהם מום בם מום בם הוא דלא ירצו הא עבר מומן ירצו

ורבי יוחנן מיעט רחמנא בהם הם הוא דכי עבר מומן ירצו הא כל דחויין הואיל ונדחו נדחו

ורב ההוא בהם בעינייהו הוא דלא מירצו הא על ידי תערובות מירצו

כדתנן איברים תמימים באיברים בעלי מומין רבי אליעזר אומר אם קרב הראש של אחד מהן יקריבו כל הראשין כולן כרעיו של אחד מהן יקריבו כל הכרעיים כולן וחכמים אומרים אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהן יצא לבית השריפה

ואידך נפקא ליה מבם בהם ואידך בם בהם לא דריש

ולרב נהי נמי דבעלי חיים אינן נדחין אי בעי האי נקריב אי בעי האי נקריב

אמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון הי רבי יוסי אי נימא רבי יוסי דקופות דתנן שלש קופות של שלש שלש סאין שבהן תורמין את הלשכה וכתוב עליהן אלף בית גימל ותניא אמר רבי יוסי למה כתוב עליהן אלף בית גימל לידע איזה מהן נתרמה ראשון להביא הימנה ראשון שמצוה בראשון

דילמא שאני התם דבעידנא דאתחזי קמייתא לא אתחזי בתרייתא

אלא רבי יוסי דפסח (דתנן) המפריש פסחו ואבד והפריש אחר תחתיו ואחר כך נמצא הראשון והרי שניהן עומדין איזה מהן שירצה יקרב דברי חכמים רבי יוסי אומר מצוה בראשון


ואם היה השני מובחר ממנו יביאנו

אמר רבא דיקא מתניתין כוותיה דרב וברייתא כוותיה דרבי יוחנן מתניתין כוותיה דרב דקתני אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו ואידך כדקאי קאי

ברייתא כוותיה דרבי יוחנן דקתני שני איני יודע אם שני שבזוג ראשון אם שני שבזוג שני כשהוא אומר יעמד חי ולא שחבירו מת מאי משמע יעמד חי ולא שכבר עמד

תנן ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם בשלמא לרבי יוחנן דאמר בעלי חיים נדחין משום הכי ימות המשתלח אלא לרב דאמר בעלי חיים אינן נדחין אמאי ימות המשתלח

אמר לך רב אליבא דרבי יהודה לא קא אמינא כי אמינא אליבא דרבנן

בשלמא לרב בהא פליגי רבי יהודה ורבנן אלא לרבי יוחנן במאי פליגי אמר רבא הא אמרינן דייקא מתניתין כוותיה דרב

תנן שאין חטאת צבור מתה הא דיחיד כי האי גוונא מתה בשלמא לרבי יוחנן כדרבי אבא אמר רב דאמר רבי אבא אמר רב


הלימוד החודש מוקדש ע"י פרידה כהן ואריק נוסבאום לזכר אביה, מיכאל בן שרגא פייבל הלוי במלאת 27 שנים לפטירתו. הוא היה איש יקר, נעים ומצחיק עם לב רחב.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא סד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא סד

רבא אמר כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו ושחט אמו ביום הכפורים

וכי האי גוונא מי אסיר לא תשחטו אמר רחמנא והא לאו שחיטה היא הא אמרי במערבא דחייתו לצוק זו היא שחיטתו

אם של שם מת זה שעלה עליו וכו׳

אמר רב שני שבזוג ראשון יקרב שני שבזוג שני ירעה רבי יוחנן אמר שני שבזוג ראשון ירעה שני שבזוג שני יקרב

במאי קא מיפלגי רב סבר בעלי חיים אינן נידחין ורבי יוחנן סבר בעלי חיים נידחין

מאי טעמא דרב דיליף ממחוסר זמן מחוסר זמן לאו אף על גב דהשתא לא חזי כי הדר מיחזי שפיר דמי הכא נמי לא שנא מי דמי התם לא איתחזי כלל הכא נראה ונדחה

אלא היינו טעמא דרב דיליף מבעל מום עובר בעל מום עובר לאו אף על גב דלא חזי השתא כי הדר מיחזי שפיר דמי הכא נמי לא שנא

והתם מנא לן דכתיב כי משחתם בהם מום בם מום בם הוא דלא ירצו הא עבר מומן ירצו

ורבי יוחנן מיעט רחמנא בהם הם הוא דכי עבר מומן ירצו הא כל דחויין הואיל ונדחו נדחו

ורב ההוא בהם בעינייהו הוא דלא מירצו הא על ידי תערובות מירצו

כדתנן איברים תמימים באיברים בעלי מומין רבי אליעזר אומר אם קרב הראש של אחד מהן יקריבו כל הראשין כולן כרעיו של אחד מהן יקריבו כל הכרעיים כולן וחכמים אומרים אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהן יצא לבית השריפה

ואידך נפקא ליה מבם בהם ואידך בם בהם לא דריש

ולרב נהי נמי דבעלי חיים אינן נדחין אי בעי האי נקריב אי בעי האי נקריב

אמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון הי רבי יוסי אי נימא רבי יוסי דקופות דתנן שלש קופות של שלש שלש סאין שבהן תורמין את הלשכה וכתוב עליהן אלף בית גימל ותניא אמר רבי יוסי למה כתוב עליהן אלף בית גימל לידע איזה מהן נתרמה ראשון להביא הימנה ראשון שמצוה בראשון

דילמא שאני התם דבעידנא דאתחזי קמייתא לא אתחזי בתרייתא

אלא רבי יוסי דפסח (דתנן) המפריש פסחו ואבד והפריש אחר תחתיו ואחר כך נמצא הראשון והרי שניהן עומדין איזה מהן שירצה יקרב דברי חכמים רבי יוסי אומר מצוה בראשון


ואם היה השני מובחר ממנו יביאנו

אמר רבא דיקא מתניתין כוותיה דרב וברייתא כוותיה דרבי יוחנן מתניתין כוותיה דרב דקתני אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו ואידך כדקאי קאי

ברייתא כוותיה דרבי יוחנן דקתני שני איני יודע אם שני שבזוג ראשון אם שני שבזוג שני כשהוא אומר יעמד חי ולא שחבירו מת מאי משמע יעמד חי ולא שכבר עמד

תנן ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם בשלמא לרבי יוחנן דאמר בעלי חיים נדחין משום הכי ימות המשתלח אלא לרב דאמר בעלי חיים אינן נדחין אמאי ימות המשתלח

אמר לך רב אליבא דרבי יהודה לא קא אמינא כי אמינא אליבא דרבנן

בשלמא לרב בהא פליגי רבי יהודה ורבנן אלא לרבי יוחנן במאי פליגי אמר רבא הא אמרינן דייקא מתניתין כוותיה דרב

תנן שאין חטאת צבור מתה הא דיחיד כי האי גוונא מתה בשלמא לרבי יוחנן כדרבי אבא אמר רב דאמר רבי אבא אמר רב


גלול כלפי מעלה