Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בתמוז תשפ״א | 15 יוני 2021
הלימוד החודש מוקדש ע"י פרידה כהן ואריק נוסבאום לזכר אביה, מיכאל בן שרגא פייבל הלוי במלאת 27 שנים לפטירתו. הוא היה איש יקר, נעים ומצחיק עם לב רחב.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

יומא סה

הדף היום מוקדש וע"י משפחת וילצ'יק לעילוי נשמת בנם עזי במלאת חמש שנים לפטירתו. וע"י הרייט הרטמן לעילוי נשמת בעלה משה בן יהודה אריה. "הלוואי ויכולתי ללמוד איתך דף יומי. מקדישה את הלימוד שלי לעילוי נשמתך." וע"י גיטה ניופלד לעילוי נשמת אביה. ולרפואת רוחמה עדינה בת מזל שפרה חיה טובה. וע"י הרב מיכאל ואלקסיס סינגר לכבודה של בתם מרים עם סיום לימודיה בתיכון. "מאחלים לה הצלחה בהמשך. שתמשיך לאהוב ללמוד גמרא."

הגמרא מעלה כמה קושיות ממשנתנו על גישותיו של רב ורבי יוחנן בנוגע למקרה בו יש צורך בשתי הגרלות (אם שעיר אחד מת) – איזו מהן מקריבים ואיזה נשאר לרעות עד שיפול בו מום. הגמרא עונה על הקושיות. באילו נקודות רבי יהודה חולק על חכמים במשנה? הגמרא מסבירה את גישתו. הגמרא מעלה סתירה בין שתי דעות אחרות של רבי יהודה – האחת בנוגע למי ששילם כפול תמורת תשלום מחצית השקל – ניתן להשתמש בה לחיובו שנה הבאה. השנייה בנוגע לשעיר או פר של יום הכיפורים – אפ הפריש שניים (במקרה שאחד הלך לאיבוד ואח"כ נמצא לאחר שהביא אחר במקומו), ר' יהודה אינו מאפשר להשאירו לשנה הבאה. מדוע ההבדל? הגמרא מביאה מספר תשובות (4 בדף זה) וכולן נדחות.

הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה

אלא לרב הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחריות ואמר רבי אושעיא הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר באחת מהם והשניה תרעה

כיון דאמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון מעיקרא כמפריש לאיבוד דמי

תנן רבי יהודה אומר תמות בשלמא לרבי יוחנן דאמר שני שבזוג ראשון ירעה לרבי יהודה ימות מתכפר בשני שבזוג שני

אלא לרב דאמר שני שבזוג שני ירעה לרבי יהודה ימות לרבי יהודה במאי מיכפר מי סברת רבי יהודה אשני שבזוג שני קאי רבי יהודה אשני שבזוג ראשון קאי

ואיכא דקא מותיב הכי ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם

בשלמא לרב רישא פליגי בחטאת צבור וסיפא פליגי בבעלי חיים אלא לרבי יוחנן מאי ועוד קשיא

ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח דאכתי לא איתעביד מצותיה

אלא מת המשתלח אמאי ישפך הדם הא איתעביד ליה מצותיה

אמרי דבי רבי ינאי אמר קרא יעמד חי לפני ה׳ לכפר עד מתי יהא זקוק להיות חי עד שעת מתן דמים של חבירו

תנן התם בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו אם נתרמה תרומה נשבעין לגזברין

ואם לאו נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן

נמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים הם ואין עולין להן לשנה הבאה רבי יהודה אומר עולין להן לשנה הבאה

מאי טעמא דרבי יהודה אמר רבא קסבר רבי יהודה חובות של שנה זו קריבות לשנה הבאה

איתיביה אביי פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן וכן שעירי עבודה זרה שאבדו והפריש אחרים תחתיהן כולן ימותו דברי רבי יהודה רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה שאין חטאת צבור מתה אמר ליה


קרבנות צבור קא אמרת שאני קרבנות צבור כדרבי טבי אמר רבי יאשיה דאמר רבי טבי אמר רבי יאשיה אמר קרא זאת עולת חדש בחדשו אמרה תורה חדש והבא לי קרבן מתרומה חדשה

תינח שעיר פר מאי איכא למימר גזירה פר אטו שעיר

ומשום גזירה ימותו ועוד הא דרבי טבי אמר רבי יאשיה גופה מצוה היא דאמר רב יהודה אמר שמואל קרבנות צבור הבאין באחד בניסן מצוה להביא מן החדש ואם הביא מן הישן יצא אלא שחסר מצוה

אלא אמר רבי זירא לפי שאין הגורל קובע משנה לחברתה ונייתי ונגריל גזירה שמא יאמרו הגורל קובע משנה לחברתה

הא תינח שעיר פר מאי איכא למימר גזירה פר אטו שעיר ומשום גזירה ימותו

אמרוה רבנן קמיה דאביי גזירה משום חטאת שמתו בעליה הא תינח פר שעיר מאי איכא למימר גזירה שעיר אטו פר

ומשום גזירה ימותו אלא גזירה משום חטאת שעברה שנתה גזירה היא גופה חטאת שעברה שנתה היא

הא לא קשיא כרבי דתניא שנה תמימה מונה שלש מאות וששים וחמשה יום כמנין ימות החמה דברי רבי וחכמים אומרים מונה שנים עשר חדש מיום ליום


הלימוד החודש מוקדש ע"י פרידה כהן ואריק נוסבאום לזכר אביה, מיכאל בן שרגא פייבל הלוי במלאת 27 שנים לפטירתו. הוא היה איש יקר, נעים ומצחיק עם לב רחב.
ולרפואת פשע אטל בת שרה.
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

יומא סה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא סה

הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה

אלא לרב הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחריות ואמר רבי אושעיא הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר באחת מהם והשניה תרעה

כיון דאמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון מעיקרא כמפריש לאיבוד דמי

תנן רבי יהודה אומר תמות בשלמא לרבי יוחנן דאמר שני שבזוג ראשון ירעה לרבי יהודה ימות מתכפר בשני שבזוג שני

אלא לרב דאמר שני שבזוג שני ירעה לרבי יהודה ימות לרבי יהודה במאי מיכפר מי סברת רבי יהודה אשני שבזוג שני קאי רבי יהודה אשני שבזוג ראשון קאי

ואיכא דקא מותיב הכי ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם

בשלמא לרב רישא פליגי בחטאת צבור וסיפא פליגי בבעלי חיים אלא לרבי יוחנן מאי ועוד קשיא

ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח דאכתי לא איתעביד מצותיה

אלא מת המשתלח אמאי ישפך הדם הא איתעביד ליה מצותיה

אמרי דבי רבי ינאי אמר קרא יעמד חי לפני ה׳ לכפר עד מתי יהא זקוק להיות חי עד שעת מתן דמים של חבירו

תנן התם בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו אם נתרמה תרומה נשבעין לגזברין

ואם לאו נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן

נמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים הם ואין עולין להן לשנה הבאה רבי יהודה אומר עולין להן לשנה הבאה

מאי טעמא דרבי יהודה אמר רבא קסבר רבי יהודה חובות של שנה זו קריבות לשנה הבאה

איתיביה אביי פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן וכן שעירי עבודה זרה שאבדו והפריש אחרים תחתיהן כולן ימותו דברי רבי יהודה רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה שאין חטאת צבור מתה אמר ליה


קרבנות צבור קא אמרת שאני קרבנות צבור כדרבי טבי אמר רבי יאשיה דאמר רבי טבי אמר רבי יאשיה אמר קרא זאת עולת חדש בחדשו אמרה תורה חדש והבא לי קרבן מתרומה חדשה

תינח שעיר פר מאי איכא למימר גזירה פר אטו שעיר

ומשום גזירה ימותו ועוד הא דרבי טבי אמר רבי יאשיה גופה מצוה היא דאמר רב יהודה אמר שמואל קרבנות צבור הבאין באחד בניסן מצוה להביא מן החדש ואם הביא מן הישן יצא אלא שחסר מצוה

אלא אמר רבי זירא לפי שאין הגורל קובע משנה לחברתה ונייתי ונגריל גזירה שמא יאמרו הגורל קובע משנה לחברתה

הא תינח שעיר פר מאי איכא למימר גזירה פר אטו שעיר ומשום גזירה ימותו

אמרוה רבנן קמיה דאביי גזירה משום חטאת שמתו בעליה הא תינח פר שעיר מאי איכא למימר גזירה שעיר אטו פר

ומשום גזירה ימותו אלא גזירה משום חטאת שעברה שנתה גזירה היא גופה חטאת שעברה שנתה היא

הא לא קשיא כרבי דתניא שנה תמימה מונה שלש מאות וששים וחמשה יום כמנין ימות החמה דברי רבי וחכמים אומרים מונה שנים עשר חדש מיום ליום


גלול כלפי מעלה