Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בתמוז תשפ״א | 8 יולי 2021

יומא פח – סיום מסכת יומא

סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז”ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז”ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות ועוד. ולכבוד אמנו, חנה אורבך תבדל”א, החוגגת בימים אלו את יום הולדתה ה-103 והמהווה כל חייה דוגמא לכל צאצאיה לאהבת התורה, לימודה והעיסוק בה. אשרינו שזכינו.

רב קבע שהמתפלל נעילה ביום כיפור פטור מערבית. הגמרא מעלה כמה קושי עליו מברייתא שבה יש מחלוקת לגבי סוג העמידה שמתפללים בערבית במוצאי יום כיפור. כדי לפתור את הקושי, הגמרא מביאה ברייתא נוספת בכדי להוכיח שזה תלוי במחלוקת תנאים. הברייתא דנה במי שצריך ללכת למקווה ביום כיפור  – אם ראה קרי האם מותר לו לטבול אם זה כבר אחרי מנחה? זה יהיה תלוי אם תפילת נעילה נאמרת בערב, לפני סוף היום או בלילה. אם נאמר בערב, אפשר לו ללכת למקווה אחרי מנחה כדי לאפשר לו להתפלל. אם נעילה הייתה בערב, ברור שזה לא היה פוטר מתפילת ערבית. לאחר הבאת ברייתא זו, הגמרא מביאה ברייתא אחרת הסותרת את הברייתא. הסתירה נפתרת גם כן. מה קורה כאשר למישהו רואה קרי ביום כיפור? האם זה נתפס כסימן רע או אולי זהו סימן טוב?

אירוע הסיום עם הרבנית מישל פרבר והרבנית אושרה קורן:

 

מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת תנאי היא דתניא כל חייבי טבילות טובלין כדרכן ביום הכפורים נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים

בעל קרי טובל והולך עד המנחה רבי יוסי אומר כל היום כולו

ורמינהו הזב והזבה המצורע והמצורעת ובועל נדה וטמא מת טובלין כדרכן ביום הכפורים נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים בעל קרי טובל והולך כל היום כולו רבי יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול

לא קשיא הא דצלי תפלת נעילה הא דלא צלי

אי דצלי מאי טעמייהו דרבנן קא סברי רבנן טבילה בזמנה מצוה

מכלל דרבי יוסי סבר לאו מצוה והתניא הרי שהיה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה לו טבילת מצוה כורך עליו גמי ויורד וטובל רבי יוסי אומר יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף

וקיימא לן דבטבילה בזמנה מצוה פליגי

ההיא רבי יוסי בר יהודה היא דתניא רבי יוסי בר יהודה אומר דיה לטבילה שתהא באחרונה

תנו רבנן הרואה קרי ביום הכפורים יורד וטובל ולערב ישפשף לערב מאי דהוה הוה אלא אימא מבערב ישפשף (קא סבר מצוה לשפשף)

תני תנא קמיה דרב נחמן הרואה קרי ביום הכפורים עונותיו מחולין לו והתניא עונותיו סדורין מאי סדורין סדורין לימחל

תנא דבי רבי ישמעאל הרואה קרי ביום הכפורים ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא אמר רב נחמן בר יצחק תדע שכל העולם כולו רעב והוא שבע כי אתא רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי

הדרן עלך יום הכפורים וסליקא לה מסכת יומא

להעמיק בדף

video logo Hadran.org.il

סיום מסכת יומא

סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז”ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז”ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות…

דף משלהן יום כיפור מכפר

יום כיפור מכפר – דף משלהן 72: על אילו עברות יום הכיפורים מכפר?

גם אם תתפללו חזק ביום כיפור יש עברות שלא יתכפרו לכם… וולוג מסכם למסכת יומא על אילו עברות יום הכיפורים מכפר? מה יותר חשוב – עברות שבין אדם למקום או עברות שבן אדם לחברו?

יומא פח – סיום מסכת יומא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא פח – סיום מסכת יומא

מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת תנאי היא דתניא כל חייבי טבילות טובלין כדרכן ביום הכפורים נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים

בעל קרי טובל והולך עד המנחה רבי יוסי אומר כל היום כולו

ורמינהו הזב והזבה המצורע והמצורעת ובועל נדה וטמא מת טובלין כדרכן ביום הכפורים נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים בעל קרי טובל והולך כל היום כולו רבי יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול

לא קשיא הא דצלי תפלת נעילה הא דלא צלי

אי דצלי מאי טעמייהו דרבנן קא סברי רבנן טבילה בזמנה מצוה

מכלל דרבי יוסי סבר לאו מצוה והתניא הרי שהיה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה לו טבילת מצוה כורך עליו גמי ויורד וטובל רבי יוסי אומר יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף

וקיימא לן דבטבילה בזמנה מצוה פליגי

ההיא רבי יוסי בר יהודה היא דתניא רבי יוסי בר יהודה אומר דיה לטבילה שתהא באחרונה

תנו רבנן הרואה קרי ביום הכפורים יורד וטובל ולערב ישפשף לערב מאי דהוה הוה אלא אימא מבערב ישפשף (קא סבר מצוה לשפשף)

תני תנא קמיה דרב נחמן הרואה קרי ביום הכפורים עונותיו מחולין לו והתניא עונותיו סדורין מאי סדורין סדורין לימחל

תנא דבי רבי ישמעאל הרואה קרי ביום הכפורים ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא אמר רב נחמן בר יצחק תדע שכל העולם כולו רעב והוא שבע כי אתא רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי

הדרן עלך יום הכפורים וסליקא לה מסכת יומא

גלול כלפי מעלה