Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בתמוז תשפ״א | 8 יולי 2021

יומא פח – סיום מסכת יומא

סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז"ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז"ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות ועוד. ולכבוד אמנו, חנה אורבך תבדל"א, החוגגת בימים אלו את יום הולדתה ה-103 והמהווה כל חייה דוגמא לכל צאצאיה לאהבת התורה, לימודה והעיסוק בה. אשרינו שזכינו.

רב קבע שהמתפלל נעילה ביום כיפור פטור מערבית. הגמרא מעלה כמה קושי עליו מברייתא שבה יש מחלוקת לגבי סוג העמידה שמתפללים בערבית במוצאי יום כיפור. כדי לפתור את הקושי, הגמרא מביאה ברייתא נוספת בכדי להוכיח שזה תלוי במחלוקת תנאים. הברייתא דנה במי שצריך ללכת למקווה ביום כיפור  – אם ראה קרי האם מותר לו לטבול אם זה כבר אחרי מנחה? זה יהיה תלוי אם תפילת נעילה נאמרת בערב, לפני סוף היום או בלילה. אם נאמר בערב, אפשר לו ללכת למקווה אחרי מנחה כדי לאפשר לו להתפלל. אם נעילה הייתה בערב, ברור שזה לא היה פוטר מתפילת ערבית. לאחר הבאת ברייתא זו, הגמרא מביאה ברייתא אחרת הסותרת את הברייתא. הסתירה נפתרת גם כן. מה קורה כאשר למישהו רואה קרי ביום כיפור? האם זה נתפס כסימן רע או אולי זהו סימן טוב?

אירוע הסיום עם הרבנית מישל פרבר והרבנית אושרה קורן:

 

להעמיק בדף

video logo Hadran.org.il

סיום מסכת יומא

סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז"ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז"ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות…

דף משלהן יום כיפור מכפר

יום כיפור מכפר – דף משלהן 72: על אילו עברות יום הכיפורים מכפר?

גם אם תתפללו חזק ביום כיפור יש עברות שלא יתכפרו לכם… וולוג מסכם למסכת יומא על אילו עברות יום הכיפורים מכפר? מה יותר חשוב – עברות שבין אדם למקום או עברות שבן אדם לחברו?

יומא פח – סיום מסכת יומא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא פח – סיום מסכת יומא

גלול כלפי מעלה