Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

רונית שביט

"
גם אני התחלתי בסבב הנוכחי וב""ה הצלחתי לסיים את רוב המסכתות . בזכות הרבנית מישל משתדלת לפתוח את היום בשיעור הזום בשעה 6:20 .הלימוד הפך להיות חלק משמעותי בחיי ויש ימים בהם אני מצליחה לחזור על הדף עם מלמדים נוספים ששיעוריהם נמצאים במרשתת. שמחה להיות חלק מקהילת לומדות ברחבי העולם. ובמיוחד לשמש דוגמה לנכדותיי שאי""ה יגדלו לדור שלימוד תורה לנשים יהיה משהו שבשגרה. "

Hadran Women

Scroll To Top