Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

פרק יא: חומרי עזר למסכת יבמות (צז-ק)

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.

לפרקים נוספים

הורדות לפרק יא:

יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג במצב קריאה/פרזנטציה כדי להבין את התפתחות המקרים טוב יותר.

מצגות לדפים בהמשך המסכת יועלו לכאן תוך כדי לימוד המסכת.

יבמות צז

יבמות צח

יבמות צט

יבמות ק

 

Hadran Women

גלול כלפי מעלה