Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הקדמה לקרבנות

הקדמה לקרבנות

לחצי כאן לPDF להדפסה

סוגים שונים של קרבנות

שם הקרבן סוג מי אוכל את הבשר?
עולה קדשי קדשים נשרף כולה
חטאת קדשי קדשים כהנים זכרים
אשם קדשי קדשים כהנים זכרים
מנחה קדשי קדשים כהנים זכרים
שלמי ציבור – שני כבשי עצרת לשבועות קדשי קדשים כהנים זכרים
שלמי יחיד קדשים קלים בעלים (חזה ושוק הימין לכהן)
פסח קדשים קלים בעלים – בחבורות
תודה קדשים קלים בעלים (חזה ושוק הימין לכהן)
בכור קדשים קלים כהנים
מעשר קדשים קלים בעלים

 

עבודות עיקריות של הקרבן – מעכבות

שם העבודה תיאור מי כשר לבצע?
שחיטה שחיטת הבהמה זר
קבלה קבלת הדם בכלי שרת כהן
הולכה הולכת הדם למזבח כהן
זריקה זריקה הדם כהן

 

סוגים של כהנים שאינם יכולים לעשות את העבודה

 1. בעל מום
 2. אונן
 3. טמא
 4. ערל
 5. לא קידש ידיו ורגליו
 6. אינו לבוש בגדי כהונה
 7. שתוי יין

 

פסולי מחשבה

 1. חוץ לזמנו – פיגול וחייב כרת
 2. חוץ למקומו – פיגול ואינו חייב כרת
 3. שלא לשמו – פסח וחטאת שנעשו שלא לשמה פסולים לגמרי, שאר קרבנות (לפי רוב הדעות) כשרים ומקריבים אותם אבל בעליהם לא יצאו ידי חובתם
 4. שלא לשם בעלים (דינם כמו שלא לשמו)

 

כמה מצוות מיוחדות לגבי קרבן פסח

 1. צריכים להימנות על הקרבן מראש – וחייבים להישאר בתוך החבורה
 2. צולין את הבשר שלם – רק צלי
 3. מצוה לאכול כזית מהבשר
 4. צריכים לאוכלו על השובע (משלימים עם בשר קרבן חגיגה)
 5. מחשבה בשעת שחיטה שלא לאוכליו (אם מישהו בחבורה לא יכול לאכול) או שלא למינויו פסול
 6. בשרו נאכל רק בלילה – ורק עד חצות
 7. אסור להקריב כשיש לאחד מהמינויים חמץ ברשותו

Michelle Cohen Farber

מישל פרבר, מייסדת 'הדרן-קול נשי בשיח התלמודי' ומלמדת הפודקאסט 'דף יומי לנשים'. היא הובילה את סיום הש"ס העולמי לנשים הראשון שהתקיים בינואר 2020. מישל בעלת תואר ראשון בתלמוד ותנ"ך מאוניברסיטת בר אילן ובוגרת תוכנית מתמידות במדרשת לינדנבאום. היא לימדה תלמוד והלכה בפלך, מתן ומדרשת לינדנבאום. יחד עם בעלה, היא הקימה ועומדת בראש קהילת נתיבות ברעננה. נשואה לשאול, אמא לחמישה ילדים, וגרה ברעננה.
גלול כלפי מעלה