Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בסיון תשפ״ד | 27 יוני 2024
  • מסכת בבא בתרא מוקדשת על ידי לורי שטרק לזכרם האהוב של חמותה שרה שפירא ז"ל ואביה נחמיה סוסביץ ז"ל

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

בבא בתרא ב

מסכת בבא בתרא מוקדש ע"י לורי סטארק לע"נ חמותה שרה שפירא ואביה נחמיה סוסוביץ.

הדף היום מוקדש ע"י רחל רשט לע"נ אביה, שלום אלימלך בן אסתר ואפרים פישל יהושע בשש שנים לפטירתו.

אם שני שכנים חולקים חצר ומסכימים לחלק אותה, כל אחד מהם נדרש לתת מקום לקיר המפריד ולחלוק בהוצאות בנייתו. האם אחד יכול לכפות על השני לבנות קיר – הן לעזור בתשלום עבורו והן לשימוש בשטח שבבעלותו לבנייתו? המשנה מזכירה את המילה "מחיצה". האם "מחיצה" פירושה קיר או חלוקה? אם המילה מחיצה פירושה קיר, אז המשנה מובנת כ"אם שני הצדדים מסכימים לבנות קיר, אז אלו הם הכללים…", כלומר, אם הם לא הסכימו לבנות קיר, אחד לא יכול להכריח את השני לבנות קיר. קריאה זו מניחה שנזקים הנגרמים מהסתכלות לחצר של האחר ("היזק ראייה") אינם נחשבים לנזקים. אולם, אם מחיצה פירושה חלוקה, אז המשנה נקראת אחרת: "אם שני הצדדים מסכימים לחלק, אז הם צריכים לבנות קיר." קריאה זו מניחה שנזקים הנגרמים מהסתכלות לחצר של האחר נחשבים לנזקים. קשיים מועלים נגד שני הפירושים, אך הקושי נגד הדעה השנייה אינו נפתר ולכן הגמרא מסיקה שהיזק ראייה אינו נחשב לנזק. עם זאת, הגמרא מביאה לאחר מכן חמישה מקורות תנאיים ואמירה אחת של אמורא שכולם נראים כמצביעים על ההפך, שהיזק ראייה נחשב היזק. כל מקור מוסבר אז באופן שונה כדי לתמוך במסקנה הקודמת, שזה אינו נחשב לנזק.

 

השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבינין בונין הכל כמנהג המדינה

גויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבינין זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם

וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו

אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים שלו

אם עשו מדעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם:

גמ׳ סברוה מאי מחיצה גודא כדתניא מחיצת הכרם שנפרצה אומר לו גדור חזרה ונפרצה אומר לו גדור


נתיאש הימנה ולא גדרה הרי זה קידש וחייב באחריותה

טעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין אותו אלמא היזק ראיה לאו שמיה היזק

ואימא מחיצה פלוגתא כדכתיב ותהי מחצת העדה וכיון דרצו בונין את הכותל בעל כרחו אלמא היזק ראיה שמיה היזק

אי הכי האי שרצו לעשות מחיצה שרצו לחצות מבעי ליה אלא מאי גודא בונין את הכותל בונין אותו מבעי ליה אי תנא אותו הוה אמינא במסיפס בעלמא קא משמע לן כותל:

בונין את הכותל באמצע וכו׳: פשיטא

לא צריכא דקדים חד ורצייה לחבריה מהו דתימא מצי אמר ליה כי איתרצאי לך באוירא בתשמישתא לא איתרצאי לך קא משמע לן

והיזק ראיה לאו שמיה היזק (סימן גינה כותל כופין וחולקין חלונות דרב נחמן)

תא שמע וכן בגינה

גינה שאני כדרבי אבא דאמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה

והא וכן קתני אגויל וגזית

תא שמע כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנות עד ארבע אמות נפל שאני

ודקארי לה מאי קארי לה סיפא איצטריכא ליה מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו

תא שמע כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר שמע מינה היזק ראיה שמיה היזק הזיקא דרבים שאני

ודיחיד לא תא שמע אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה הא יש בה כדי לזה וכדי לזה חולקין מאי לאו בכותל לא במסיפס בעלמא

תא שמע החלונות בין מלמעלה בין מלמטה ובין מכנגדן ארבע אמות ותני עלה מלמעלן כדי שלא יציץ ויראה מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה מכנגדן כדי שלא יאפיל

הזיקא דבית שאני

תא שמע דאמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושין לו מעקה גבוה ארבע אמות שאני התם דאמר ליה בעל החצר לבעל הגג לדידי קביעה לי תשמישי לדידך לא קביעה לך תשמישתך ולא ידענא בהי עידנא סליקא ואתית


  • מסכת בבא בתרא מוקדשת על ידי לורי שטרק לזכרם האהוב של חמותה שרה שפירא ז"ל ואביה נחמיה סוסביץ ז"ל

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

ayelet he BAVA batra

הקדמה למסכת בבא בתרא

הקדמה למסכת בבא בתרא עם ד"ר איילת הופמן ליבזון להאזנה: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaBatraHeb.mp3 לצפייה:  

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

esti 1

על שכנים ושכינה (סוגיות נבחרות- תמוז שיעור א)

ברוכה הבאה לסדרה על שכנים ושכינה עם הרבנית ד”ר אסתר פישר, ראש מדרשת עין הנצי”ב דף הגמרא דף החברותא *דף התשובות נמצא בסוף השיעור הקדמה: פתחי את קובץ החברותא והקציבי כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לשיעור: שיעור: דף התשובות יישר כח! נפגש בשיעור הבא!

בבא בתרא ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא בתרא ב

השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבינין בונין הכל כמנהג המדינה

גויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבינין זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם

וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו

אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים שלו

אם עשו מדעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם:

גמ׳ סברוה מאי מחיצה גודא כדתניא מחיצת הכרם שנפרצה אומר לו גדור חזרה ונפרצה אומר לו גדור


נתיאש הימנה ולא גדרה הרי זה קידש וחייב באחריותה

טעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין אותו אלמא היזק ראיה לאו שמיה היזק

ואימא מחיצה פלוגתא כדכתיב ותהי מחצת העדה וכיון דרצו בונין את הכותל בעל כרחו אלמא היזק ראיה שמיה היזק

אי הכי האי שרצו לעשות מחיצה שרצו לחצות מבעי ליה אלא מאי גודא בונין את הכותל בונין אותו מבעי ליה אי תנא אותו הוה אמינא במסיפס בעלמא קא משמע לן כותל:

בונין את הכותל באמצע וכו׳: פשיטא

לא צריכא דקדים חד ורצייה לחבריה מהו דתימא מצי אמר ליה כי איתרצאי לך באוירא בתשמישתא לא איתרצאי לך קא משמע לן

והיזק ראיה לאו שמיה היזק (סימן גינה כותל כופין וחולקין חלונות דרב נחמן)

תא שמע וכן בגינה

גינה שאני כדרבי אבא דאמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה

והא וכן קתני אגויל וגזית

תא שמע כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנות עד ארבע אמות נפל שאני

ודקארי לה מאי קארי לה סיפא איצטריכא ליה מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו

תא שמע כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר שמע מינה היזק ראיה שמיה היזק הזיקא דרבים שאני

ודיחיד לא תא שמע אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה הא יש בה כדי לזה וכדי לזה חולקין מאי לאו בכותל לא במסיפס בעלמא

תא שמע החלונות בין מלמעלה בין מלמטה ובין מכנגדן ארבע אמות ותני עלה מלמעלן כדי שלא יציץ ויראה מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה מכנגדן כדי שלא יאפיל

הזיקא דבית שאני

תא שמע דאמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושין לו מעקה גבוה ארבע אמות שאני התם דאמר ליה בעל החצר לבעל הגג לדידי קביעה לי תשמישי לדידך לא קביעה לך תשמישתך ולא ידענא בהי עידנא סליקא ואתית


גלול כלפי מעלה