Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בכסלו תשפ״ד | 28 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא כו

הגמרא מציעה מספר קל וחומרים אפשריים כדי להגיע למסקנות הפוכות ממה שידוע, כגון, יש לחייב בנזקי שן ורגול ברשות הרבים כפי שניתן להסיק מקרן ברשות הרבים. כל הצעה נדחית על סמך דרשות מהפסוקים בתורה. האם יש תשלום כופר רק על ידי נזקי קרן או שמא ישלמו גם כופר אם בהמה הרגה אדם על ידי דריסת תינוק ברשות הניזק? מברייתא גזרו שרבי טרפון סובר שאפשר לחייב כופר על מי שהורג בדריסה. המשנה דנה באחריותו של אדם לנזקים. אדם תמיד אחראי, גם אם זו הייתה שגגה או אונס או האדם גרם נזק בזמן השינה. רבא מביא את רשימת המקרים בהם נעשה מעשה שלא בכוונה ודן בדין לתחומי משפט שונים – נזיקין, מלאכה בשבת, חיוב גלות לעיר מקלט על הריגה בשגגה ופגיעה בעבד כנעני שבגללו  עבד משתחרר.

מידי כוליה קאמרינן פלגא קאמרינן

אמר קרא וחצו את כספו כספו של זה ולא כספו של אחר

ולא תהא שן ורגל חייבת ברשות הניזק אלא חצי נזק מקל וחומר מקרן ומה קרן שברשות הרבים חייבת ברשות הניזק אינה משלמת אלא חצי נזק שן ורגל שברשות הרבים פטורה אינו דין שברשות הניזק משלם חצי נזק

אמר קרא ישלם תשלומין מעליא

ולא תהא קרן ברשות הרבים חייב מקל וחומר ומה שן ורגל שברשות הניזק נזק שלם ברשות הרבים פטורה קרן שברשות הניזק חצי נזק אינו דין שברשות הרבים פטורה

אמר רבי יוחנן אמר קרא יחצון אין חצי נזק חלוק לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד

ויהא אדם חייב בכופר מקל וחומר ומה שור שאינו חייב בארבעה דברים חייב בכופר אדם שחייב בארבעה דברים אינו דין שיהא חייב בכופר

אמר קרא ככל אשר יושת עליו עליו ולא על אדם

ויהא שור חייב בארבעה דברים מקל וחומר ומה אדם שאינו חייב בכופר חייב בארבעה דברים שור שחייב בכופר אינו דין שיהא חייב בארבעה דברים

אמר קרא איש בעמיתו ולא שור בעמיתו

איבעיא להו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק מהו שתשלם כופר מי אמרינן מידי דהוה אקרן קרן כיון דעבד תרי ותלתא זמני אורחיה הוא ומשלם כופר הכא נמי לא שנא

או דלמא קרן כוונתו להזיק האי אין כוונתו להזיק

תא שמע הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות ונגחו לבעל הבית ומת השור בסקילה ובעליו בין תם בין מועד משלם כופר שלם דברי רבי טרפון

כופר שלם בתם לרבי טרפון מנא ליה לאו משום דסבר ליה כרבי יוסי הגלילי דאמר תם משלם חצי כופר ברשות הרבים ומייתי לה מקל וחומר מרגל אלמא איכא כופר ברגל

אמר רב שימי מנהרדעא תנא מניזקין דרגל מייתי לה

ולפרוך מה לניזקין דרגל שכן ישנן באש מטמון

מה לטמון שכן ישנו בבור מכלים

מה לכלים שישנן באש מכלים טמונים מה לכלים טמונים שישנן באדם

אלא לאו שמע מינה מכופר דרגל מייתי לה אלמא איכא כופר ברגל שמע מינה

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא הכי נמי מסתברא דאיכא כופר ברגל דאי סלקא דעתך ליכא כופר ברגל ותנא מניזקין דרגל מייתי לה לפרוך מה לניזקין דרגל שכן ישנן ברגל

אלא לאו שמע מינה מכופר דרגל מייתי לה אלמא איכא כופר ברגל שמע מינה

מתני׳ אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן סימא את עין חבירו ושיבר את הכלים משלם נזק שלם

גמ׳ קתני סימא את עין חבירו דומיא דשיבר את הכלים מה התם נזק אין ארבעה דברים לא אף סימא את עין חבירו נזק אין ארבעה דברים לא


מנא הני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא פצע תחת פצע לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון

האי מבעי ליה ליתן צער במקום נזק אם כן לכתוב קרא פצע בפצע מאי תחת פצע שמע מינה תרתי

אמר רבה היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה לענין גלות פטור

לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן דתניא הרי שהיה רבו רופא ואמר לו כחול עיני וסימאה חתור לי שיני והפילה שיחק באדון ויצא לחרות

רבן שמעון בן גמליאל אומר ושחתה עד שיתכוין לשחתה

הכיר בה ושכחה ועמד ונפלה לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין גלות חייב דאמר קרא בשגגה מכלל דהוה ליה ידיעה והא הויא ליה ידיעה לענין שבת פטור לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן

נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת בעינן לענין גלות אשר לא צדה אמר רחמנא פרט לנתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן

נתכוין לזרוק ארבע וזרק שמנה לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת באומר כל מקום שתרצה תנוח אין אי לא לא לענין גלות אשר לא צדה פרט לנתכוין לזרוק ארבע וזרק שמנה לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן

ואמר רבה זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור מאי טעמא מנא תבירא תבר

ואמר רבה זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים או כסתות בא אחר וסלקן או קדם וסלקן פטור מאי טעמא בעידנא דשדייה פסוקי מפסקי גיריה

ואמר רבה זרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקבלו בסייף פלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן דתניא הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה כולן


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא כו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא כו

מידי כוליה קאמרינן פלגא קאמרינן

אמר קרא וחצו את כספו כספו של זה ולא כספו של אחר

ולא תהא שן ורגל חייבת ברשות הניזק אלא חצי נזק מקל וחומר מקרן ומה קרן שברשות הרבים חייבת ברשות הניזק אינה משלמת אלא חצי נזק שן ורגל שברשות הרבים פטורה אינו דין שברשות הניזק משלם חצי נזק

אמר קרא ישלם תשלומין מעליא

ולא תהא קרן ברשות הרבים חייב מקל וחומר ומה שן ורגל שברשות הניזק נזק שלם ברשות הרבים פטורה קרן שברשות הניזק חצי נזק אינו דין שברשות הרבים פטורה

אמר רבי יוחנן אמר קרא יחצון אין חצי נזק חלוק לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד

ויהא אדם חייב בכופר מקל וחומר ומה שור שאינו חייב בארבעה דברים חייב בכופר אדם שחייב בארבעה דברים אינו דין שיהא חייב בכופר

אמר קרא ככל אשר יושת עליו עליו ולא על אדם

ויהא שור חייב בארבעה דברים מקל וחומר ומה אדם שאינו חייב בכופר חייב בארבעה דברים שור שחייב בכופר אינו דין שיהא חייב בארבעה דברים

אמר קרא איש בעמיתו ולא שור בעמיתו

איבעיא להו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק מהו שתשלם כופר מי אמרינן מידי דהוה אקרן קרן כיון דעבד תרי ותלתא זמני אורחיה הוא ומשלם כופר הכא נמי לא שנא

או דלמא קרן כוונתו להזיק האי אין כוונתו להזיק

תא שמע הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות ונגחו לבעל הבית ומת השור בסקילה ובעליו בין תם בין מועד משלם כופר שלם דברי רבי טרפון

כופר שלם בתם לרבי טרפון מנא ליה לאו משום דסבר ליה כרבי יוסי הגלילי דאמר תם משלם חצי כופר ברשות הרבים ומייתי לה מקל וחומר מרגל אלמא איכא כופר ברגל

אמר רב שימי מנהרדעא תנא מניזקין דרגל מייתי לה

ולפרוך מה לניזקין דרגל שכן ישנן באש מטמון

מה לטמון שכן ישנו בבור מכלים

מה לכלים שישנן באש מכלים טמונים מה לכלים טמונים שישנן באדם

אלא לאו שמע מינה מכופר דרגל מייתי לה אלמא איכא כופר ברגל שמע מינה

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא הכי נמי מסתברא דאיכא כופר ברגל דאי סלקא דעתך ליכא כופר ברגל ותנא מניזקין דרגל מייתי לה לפרוך מה לניזקין דרגל שכן ישנן ברגל

אלא לאו שמע מינה מכופר דרגל מייתי לה אלמא איכא כופר ברגל שמע מינה

מתני׳ אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן סימא את עין חבירו ושיבר את הכלים משלם נזק שלם

גמ׳ קתני סימא את עין חבירו דומיא דשיבר את הכלים מה התם נזק אין ארבעה דברים לא אף סימא את עין חבירו נזק אין ארבעה דברים לא


מנא הני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא פצע תחת פצע לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון

האי מבעי ליה ליתן צער במקום נזק אם כן לכתוב קרא פצע בפצע מאי תחת פצע שמע מינה תרתי

אמר רבה היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה לענין גלות פטור

לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן דתניא הרי שהיה רבו רופא ואמר לו כחול עיני וסימאה חתור לי שיני והפילה שיחק באדון ויצא לחרות

רבן שמעון בן גמליאל אומר ושחתה עד שיתכוין לשחתה

הכיר בה ושכחה ועמד ונפלה לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין גלות חייב דאמר קרא בשגגה מכלל דהוה ליה ידיעה והא הויא ליה ידיעה לענין שבת פטור לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן

נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת בעינן לענין גלות אשר לא צדה אמר רחמנא פרט לנתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן

נתכוין לזרוק ארבע וזרק שמנה לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת באומר כל מקום שתרצה תנוח אין אי לא לא לענין גלות אשר לא צדה פרט לנתכוין לזרוק ארבע וזרק שמנה לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן

ואמר רבה זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור מאי טעמא מנא תבירא תבר

ואמר רבה זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים או כסתות בא אחר וסלקן או קדם וסלקן פטור מאי טעמא בעידנא דשדייה פסוקי מפסקי גיריה

ואמר רבה זרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקבלו בסייף פלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן דתניא הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה כולן


גלול כלפי מעלה