Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בכסלו תשפ״ד | 7 דצמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא לה

הלימוד השבוע, שבוע של חנוכה, מוקדש ע"י מיכאל פישביין, איתן פישביין ואלישע רוס-פישביין לכבוד מונה. "חנוכה שמח – אנו מאוד גאים בך במחיובתך ללימוד הדף היומי." 

המשנה קובעת כי ישנם מקרים בהם אדם חייב בתשלום על נזק שנגרם על ידי שורו, אך באותם נזיקים אם נעשו על ידי אדם, האדם יהיה פטור מתשלומים מדין קים ליה בדרבה מיניה, אם המעשה בא עם עונש מוות, המזיק פטור מתשלומים. לחילופין, ישנם מקרים בהם אדם יהיה חייב על נזקים שאילו עשה אותם שור, בעל השור פטור, שכן שוורים המביישים מישהו פטורים. אם אדם מבעיר שדה בשבת האדם פטור מתשלומים כי על המבעיר בשבת יש עונש מוות ובכך פטור מתשלום כספי. משנה זו מועלה כקושי נגד דעתו של רבי יוחנן שמי שמבעיר כמעשה הרס לא חילל שבת מאחר שחייבים על מלאכה יצירתית ולא פעולה המקלקלת. שתי קריאות חלופיות של המשנה מובאות כדי לענות על שאלה זו. אם שור היה רודף אחרי שור אחר ושור אחד נפגע אבל ישנן טענות שונות של כל אחד מהבעלים האם הנזק נגרם על ידי השור או על ידי סלע, ​​או אם היו שלושה שוורים וכל בעל טוען שזה השור של האחר שהזיק, או שלבעל השור שהזיק יש שני שוורים, אחד גדול ואחד קטן או תם אחד ואחד מועד, והניזק ומזיק כל אחד  טוען שזה שור אחר שגרם לנזק, חובת ההוכחה מוטלת על מי שמנסה לתבוע את הכסף מהשני (הניזק). רבי חייא בר אבא סבור שסומכוס היה חולק במקרים אלו ואומר שהכסף המוטל בספק מתחלק בין שני הצדדים באופן שווה. הגמרא מנסה להעריך אם המקרה הוא שבו כל אחד בטוח בתביעתו (ברי) או שאחד בטוח והשני לא (שמא).

אף הוא נמי דלא קבעי ליה וקתני פטור מפני שהוא נדון בנפשו

לא שורו דומיא דידיה מה הוא דקבעי ליה אף שורו דקבעי ליה

שורו היכי משכחת לה אמר ליה רב אויא הכא במאי עסקינן בשור פקח שעלתה לו נשיכה בגבו וקא בעי למקלייה ואיגנדר בקוטמא

ומנא ידעינן דלבתר דקלייה קמגנדר בקוטמא

ומי איכא כי האי גוונא אין דההוא תורא דהוה בי רב פפא דהוה כיבין ליה חינכיה עייל ופתקיה לנזייתא ושתי שיכרא ואיתסי

אמרו רבנן קמיה דרב פפא מי מצית אמרת שורו דומיא דידיה והא קתני שורו שבייש פטור והוא שבייש חייב שורו דומיא דידיה נתכוון לבייש היכי משכחת לה

כגון שנתכוון להזיק דאמר מר נתכוון להזיק אף על פי שלא נתכוון לבייש

רבא אמר מתניתין בשוגג

וכדתנא דבי חזקיה דתנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה

מה מכה בהמה לא חלקת בה בין שוגג בין מזיד בין מתכוון לשאין מתכוון בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד בין מתכוון לשאין מתכוון בין דרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון

אמרו ליה רבנן לרבא מי מצית מוקמת לה בשוגג והא מפני שנדון בנפשו קתני

הכי קאמר כיון דבמזיד נדון בנפשו והיכי דמי דקא בעי לאפרו השתא בשוגג פטור

מתני׳ שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה המוציא מחבירו עליו הראיה

היו שנים רודפים אחר אחד זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק


שניהם פטורים אם היו שניהם של איש אחד שניהם חייבים

היה אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק המוציא מחבירו עליו הראיה

היו הניזקין שנים אחד גדול ואחד קטן והמזיקין שנים אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא קטן את הגדול וגדול את הקטן אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא תם את הגדול ומועד את הקטן המוציא מחבירו עליו הראיה

גמ׳ אמר רבי חייא בר אבא [זאת אומרת] חלוקים עליו חביריו על סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין

אמר ליה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא אמר סומכוס אפילו ברי וברי אמר ליה אין אמר סומכוס אפילו ברי וברי

וממאי דמתניתין בברי וברי הוא דקתני זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי

מתקיף לה רב פפא מדרישא ברי וברי סיפא נמי ברי וברי

אימא סיפא היה אחד גדול ואחד קטן ניזק אומר גדול הזיק ומזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק אחד תם ואחד מועד ניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק המוציא מחבירו עליו הראיה

הא לא מייתי ראיה שקיל כדאמר מזיק נימא תהוי תיובתא דרבה בר נתן דאמר טענו חטים והודה לו בשעורים פטור

אלא בברי ושמא

דקאמר ברי מאן דקאמר שמא מאן אי נימא דקאמר ניזק ברי וקאמר מזיק שמא אכתי לימא תהוי תיובתא דרבה בר נתן

אלא דקאמר ניזק שמא וקאמר מזיק ברי

ומדסיפא ניזק שמא ומזיק ברי רישא נמי ניזק שמא ומזיק ברי

ואמר סומכוס אפילו בהא דאיצטריך לאשמועינן דלא

לא סיפא ניזק שמא ומזיק ברי רישא ניזק ברי ומזיק שמא

והא לא דמיא רישא לסיפא

אמרי ברי ושמא שמא וברי חד מילתא היא ברי וברי שמא וברי תרי מילי נינהו

גופא אמר רבה בר נתן טענו חטין והודה לו בשעורין פטור מאי קא משמע לן תנינא טענו חטין והודה לו בשעורין פטור

אי מהתם הוה אמינא פטור מדמי חטין וחייב בדמי שעורין קא משמע לן דפטור לגמרי

תנן היו הניזקין שנים אחד גדול ואחד קטן וכו׳ הא לא מייתי ראיה שקיל כדקאמר מזיק אמאי חטים ושעורים נינהו

ראוי ליטול ואין לו

והתניא הרי זה משתלם על הקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן

דתפס

תנן היה אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא תם את הגדול ומועד את הקטן המוציא מחבירו עליו הראיה הא לא מייתי ראיה שקיל כדקאמר מזיק ואמאי חטין ושעורין נינהו


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא לה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא לה

אף הוא נמי דלא קבעי ליה וקתני פטור מפני שהוא נדון בנפשו

לא שורו דומיא דידיה מה הוא דקבעי ליה אף שורו דקבעי ליה

שורו היכי משכחת לה אמר ליה רב אויא הכא במאי עסקינן בשור פקח שעלתה לו נשיכה בגבו וקא בעי למקלייה ואיגנדר בקוטמא

ומנא ידעינן דלבתר דקלייה קמגנדר בקוטמא

ומי איכא כי האי גוונא אין דההוא תורא דהוה בי רב פפא דהוה כיבין ליה חינכיה עייל ופתקיה לנזייתא ושתי שיכרא ואיתסי

אמרו רבנן קמיה דרב פפא מי מצית אמרת שורו דומיא דידיה והא קתני שורו שבייש פטור והוא שבייש חייב שורו דומיא דידיה נתכוון לבייש היכי משכחת לה

כגון שנתכוון להזיק דאמר מר נתכוון להזיק אף על פי שלא נתכוון לבייש

רבא אמר מתניתין בשוגג

וכדתנא דבי חזקיה דתנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה

מה מכה בהמה לא חלקת בה בין שוגג בין מזיד בין מתכוון לשאין מתכוון בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד בין מתכוון לשאין מתכוון בין דרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון

אמרו ליה רבנן לרבא מי מצית מוקמת לה בשוגג והא מפני שנדון בנפשו קתני

הכי קאמר כיון דבמזיד נדון בנפשו והיכי דמי דקא בעי לאפרו השתא בשוגג פטור

מתני׳ שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה המוציא מחבירו עליו הראיה

היו שנים רודפים אחר אחד זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק


שניהם פטורים אם היו שניהם של איש אחד שניהם חייבים

היה אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק המוציא מחבירו עליו הראיה

היו הניזקין שנים אחד גדול ואחד קטן והמזיקין שנים אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא קטן את הגדול וגדול את הקטן אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא תם את הגדול ומועד את הקטן המוציא מחבירו עליו הראיה

גמ׳ אמר רבי חייא בר אבא [זאת אומרת] חלוקים עליו חביריו על סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין

אמר ליה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא אמר סומכוס אפילו ברי וברי אמר ליה אין אמר סומכוס אפילו ברי וברי

וממאי דמתניתין בברי וברי הוא דקתני זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי

מתקיף לה רב פפא מדרישא ברי וברי סיפא נמי ברי וברי

אימא סיפא היה אחד גדול ואחד קטן ניזק אומר גדול הזיק ומזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק אחד תם ואחד מועד ניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק המוציא מחבירו עליו הראיה

הא לא מייתי ראיה שקיל כדאמר מזיק נימא תהוי תיובתא דרבה בר נתן דאמר טענו חטים והודה לו בשעורים פטור

אלא בברי ושמא

דקאמר ברי מאן דקאמר שמא מאן אי נימא דקאמר ניזק ברי וקאמר מזיק שמא אכתי לימא תהוי תיובתא דרבה בר נתן

אלא דקאמר ניזק שמא וקאמר מזיק ברי

ומדסיפא ניזק שמא ומזיק ברי רישא נמי ניזק שמא ומזיק ברי

ואמר סומכוס אפילו בהא דאיצטריך לאשמועינן דלא

לא סיפא ניזק שמא ומזיק ברי רישא ניזק ברי ומזיק שמא

והא לא דמיא רישא לסיפא

אמרי ברי ושמא שמא וברי חד מילתא היא ברי וברי שמא וברי תרי מילי נינהו

גופא אמר רבה בר נתן טענו חטין והודה לו בשעורין פטור מאי קא משמע לן תנינא טענו חטין והודה לו בשעורין פטור

אי מהתם הוה אמינא פטור מדמי חטין וחייב בדמי שעורין קא משמע לן דפטור לגמרי

תנן היו הניזקין שנים אחד גדול ואחד קטן וכו׳ הא לא מייתי ראיה שקיל כדקאמר מזיק אמאי חטים ושעורים נינהו

ראוי ליטול ואין לו

והתניא הרי זה משתלם על הקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן

דתפס

תנן היה אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא תם את הגדול ומועד את הקטן המוציא מחבירו עליו הראיה הא לא מייתי ראיה שקיל כדקאמר מזיק ואמאי חטין ושעורין נינהו


גלול כלפי מעלה