Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בכסלו תשפ״ד | 10 דצמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא לח

הדף היום מוקדש ע"י ג'רמי בוטי לע"נ יהונתן עזרא בן ירדן יהושע ולאה דבורה.

הדף היום מוקדש ע"י מינדי פלדמן הכט ומשפחה לע"נ ד"ר צ'רלס פלדמן. אילו היה עדיין בחיים, הוא היה מוצא את האור בימים קשים אלו דרך לימוד תורה ומנכדיו המשרתים בצה"ל. 

הדף היום מוקדש על ידי דבי ויוסי גביר להחלמתו של חתנם בועז שלמה בן שולמית שרה שנפצע קל בשבת בבוקר בעת שירותו בעזה. מאחלים לו ולכל הפצועים שלנו החלמה מהירה. נפלאות, ישועות ונחמות לכל בית ישראל!

הדף היום מוקדש לרפואת נתנאל יעקב בן יהודית שרה שנפצע בעזה. 

אם שור של אדם מזיקה לשור של אינו יהודי, בעל השור פטור מתשלומים. אם שור של אינו יהודי פגע בשור של יהודי, בעל השור משלם נזק שלם, בין תם בין מועד. למה זה ההלכה? שני פסוקים שונים מובאים כדי להציע שהגויים נענשו על ידי הקב"ה על כך שלא קיבלו את שבע מצוות בני נח או את התורה. כיוון שלא הייתה להם מערכת משפטית, אלמלא חובת תשלומים, לא היו שוורים שלהם נשמרים ויהוו סכנה לאחרים. האם זה יחול על כל מי שאינו יהודי? האם אינו יהודי מקבל שכר על לימוד תורה? מה ראוי ומה לא ראוי לומר למי שמתאבל על אובדן קרוב? עולא חלק על רבני בבל בסוגיה זו. מובא דיון ביתרונותיהם של עמון ומואב ואיזה לקחים ניתן ללמוד מהם. איך אנחנו מתייחסים לכותים/שומרונים מבחינת דיני נזיקין – כמו אינו יהודים או כמו יהודים? האם זה קשור לשאלה האם הם גירי אמת או גירי אריות?

דאם כן נכתוב קרא להאי רעהו גבי מועד

שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור אמרי ממה נפשך אי רעהו דוקא דגוי כי נגח דישראל נמי ליפטר ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דגוי נחייב

אמר רבי אבהו אמר קרא עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראל

רבי יוחנן אמר מהכא הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונם לישראל

תניא נמי הכי שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור שור של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם שנאמר עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ואומר הופיע מהר פארן

מאי ואומר

וכי תימא האי עמד וימדד ארץ מבעיא ליה לכדרב מתנה וכדרב יוסף תא שמע הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונן לישראל מאי דרב מתנה דאמר רב מתנה עמד וימדד ארץ ראה וכו׳ מה ראה ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום עמד והגלה אותם מעל אדמתם

ומאי משמע דהאי ויתר לישנא דאגלויי הוא כתיב הכא ויתר גוים וכתיב התם לנתר בהן על הארץ ומתרגם לקפצא בהון על ארעא

מאי דרב יוסף דאמר רב יוסף עמד וימדד ארץ ראה וכו׳ מה ראה ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להם

איתגורי אתגר אם כן מצינו חוטא נשכר אמר מר בריה דרבנא לומר שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהן שכר

ולא והתניא רבי מאיר אומר מנין שאפילו גוי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול תלמוד לומר אשר יעשה אתם האדם וחי בהם כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא אדם הא למדת שאפילו גוי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול

אמרי אין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה

תנו רבנן וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם קראו ושנו ושלשו בשעת פטירתן אמרו להם דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם

ממה נפשך אי רעהו דוקא אפילו דגוי כי נגח דישראל ליפטר ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דגוי לחייב ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות

רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה רבנן לעולא קום ניזל נינחמיה אמר להו מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא דאמרי מאי אפשר למיעבד הא אפשר למיעבד עבדי

אזל הוא לחודאי גביה אמר ליה ויאמר ה׳ (אל משה) אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה קל וחומר בעצמו אמר ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם


מואבים עצמן לא כל שכן

אמר לו הקדוש ברוך הוא לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית

והלא דברים קל וחומר ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא החריבן בתו של רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה

דאילו בכירה דקאמרה מואב אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה מלחמה הוא דלא הא אנגריא עביד בהו

צעירה דקאמרה בן עמי אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כלל דאפילו אנגריא לא תעביד בהו

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן קרחה לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה קדמתה ארבע דורות לישראל עובד ישי ודוד ושלמה ואילו צעירה עד רחבעם דכתיב ושם אמו נעמה העמנית

תנו רבנן שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור ושל כותי שנגח שור של ישראל תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם

רבי מאיר אומר שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור ושל כותי שנגח שור ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם

למימרא דסבר רבי מאיר כותים גרי אריות הן

ורמינהי כל הכתמים הבאים מרקם טהורים רבי יהודה מטמא מפני שהן גרים וטועים

מבין הגוים טהורים מבין ישראל ומבין הכותים רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרין שלא נחשדו ישראל על כתמיהן

אלמא קסבר רבי מאיר כותים גרי אמת הם

אמר רבי אבהו קנס הוא שקנס רבי מאיר בממונם שלא יטמעו בהם

מתיב רבי זירא ואלו נערות שיש להם קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ואי סלקא דעתך קנס רבי מאיר בממונם הכי נמי נקנוס כדי שלא יטמעו בהן

אמר אביי כדי


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא לח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא לח

דאם כן נכתוב קרא להאי רעהו גבי מועד

שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור אמרי ממה נפשך אי רעהו דוקא דגוי כי נגח דישראל נמי ליפטר ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דגוי נחייב

אמר רבי אבהו אמר קרא עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראל

רבי יוחנן אמר מהכא הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונם לישראל

תניא נמי הכי שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור שור של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם שנאמר עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ואומר הופיע מהר פארן

מאי ואומר

וכי תימא האי עמד וימדד ארץ מבעיא ליה לכדרב מתנה וכדרב יוסף תא שמע הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונן לישראל מאי דרב מתנה דאמר רב מתנה עמד וימדד ארץ ראה וכו׳ מה ראה ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום עמד והגלה אותם מעל אדמתם

ומאי משמע דהאי ויתר לישנא דאגלויי הוא כתיב הכא ויתר גוים וכתיב התם לנתר בהן על הארץ ומתרגם לקפצא בהון על ארעא

מאי דרב יוסף דאמר רב יוסף עמד וימדד ארץ ראה וכו׳ מה ראה ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להם

איתגורי אתגר אם כן מצינו חוטא נשכר אמר מר בריה דרבנא לומר שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהן שכר

ולא והתניא רבי מאיר אומר מנין שאפילו גוי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול תלמוד לומר אשר יעשה אתם האדם וחי בהם כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא אדם הא למדת שאפילו גוי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול

אמרי אין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה

תנו רבנן וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם קראו ושנו ושלשו בשעת פטירתן אמרו להם דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם

ממה נפשך אי רעהו דוקא אפילו דגוי כי נגח דישראל ליפטר ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דגוי לחייב ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות

רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה רבנן לעולא קום ניזל נינחמיה אמר להו מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא דאמרי מאי אפשר למיעבד הא אפשר למיעבד עבדי

אזל הוא לחודאי גביה אמר ליה ויאמר ה׳ (אל משה) אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה קל וחומר בעצמו אמר ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם


מואבים עצמן לא כל שכן

אמר לו הקדוש ברוך הוא לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית

והלא דברים קל וחומר ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא החריבן בתו של רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה

דאילו בכירה דקאמרה מואב אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה מלחמה הוא דלא הא אנגריא עביד בהו

צעירה דקאמרה בן עמי אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כלל דאפילו אנגריא לא תעביד בהו

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן קרחה לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה קדמתה ארבע דורות לישראל עובד ישי ודוד ושלמה ואילו צעירה עד רחבעם דכתיב ושם אמו נעמה העמנית

תנו רבנן שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור ושל כותי שנגח שור של ישראל תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם

רבי מאיר אומר שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור ושל כותי שנגח שור ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם

למימרא דסבר רבי מאיר כותים גרי אריות הן

ורמינהי כל הכתמים הבאים מרקם טהורים רבי יהודה מטמא מפני שהן גרים וטועים

מבין הגוים טהורים מבין ישראל ומבין הכותים רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרין שלא נחשדו ישראל על כתמיהן

אלמא קסבר רבי מאיר כותים גרי אמת הם

אמר רבי אבהו קנס הוא שקנס רבי מאיר בממונם שלא יטמעו בהם

מתיב רבי זירא ואלו נערות שיש להם קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ואי סלקא דעתך קנס רבי מאיר בממונם הכי נמי נקנוס כדי שלא יטמעו בהן

אמר אביי כדי


גלול כלפי מעלה