Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב במרחשוון תשפ״ד | 6 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ד

מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ אביהם וסבם פיליפ קואפמן ודויד פטורניק.

הדף היום מוקדש ע"י גולדי גלעד לכבוד הרבנית מישל, משפחת הדרן וכל עם ישראל!

הדף היום מוקדש ע"י ג'ולי מנדלסון וקטי פרידמן לרפואת יונתן שמשון בן עליזה בינה. חבריך בזכרון ובכל עם ישראל מתפללים עליך לרפואה שלמה. 

רב ושמואל חלוקים על המילה מבעה במשנה – האם זה נזק שאדם גורם או נזק שבהמה גורמת בזמן האכילה? מהם היתרונות והחסרונות של כל פירוש? כיצד ניתן להבין את הקטגוריות במשנה לפי כל אחד ואיך זה משתלב עם המילים בהמשך המשנה כשהן משווים כל קטגוריה לשנייה? שני הסברים שונים ניתנים (רב יהודה ורבא) כדי להבין למה מתייחסת המילה "שור" במשנה לפי שמואל. מתעוררות קשיים עם כל אחד וההסבר של רב יהודה נדחה, זה של רבא התקבל. לרבי אושעיא ולרב חייא יש לכל אחד רשימה הרבה יותר נרחבת של אבות נזקים – לרבי אושעיא היו שלושה עשר – הוא הוסיף שומרים ואדם החובל בחבירו. רבי חייא מנה עשרים וארבעה. למה לכל אחד היתה רשימה אחרת? מדוע כל אחד החליט לכלול/לא לכלול דברים מסוימים?

ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק כראי הקרן שכוונתו להזיק

ולאו קל וחומר הוא ומה שן שאין כוונתו להזיק חייב קרן שכוונתו להזיק לא כל שכן איצטריך סלקא דעתך אמינא מידי דהוה אעבד ואמה עבד ואמה לאו אף על גב דכוונתן להזיק אפילו הכי פטירי הכי נמי לא שנא

אמר רב אשי אטו עבד ואמה לאו טעמא רבה אית בהו שמא יקניטנו רבו וילך וידליק גדישו של חבירו ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יום

אלא פריך הכי לא ראי הקרן שכוונתו להזיק כראי השן שאין כוונתו להזיק ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו כראי הקרן שאין הנאה להזיקו

ורגל מאי שייריה כשהזיק חב המזיק לאתויי רגל

וליתנייה בהדיא

אלא אמר רבא תנא שור לרגלו ומבעה לשינו והכי קאמר לא ראי הרגל שהזיקה מצוי כראי השן שאין הזיקה מצוי ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו כראי הרגל שאין הנאה להזיקו

וקרן מאי שייריה כשהזיק חב המזיק לאתויי קרן

וליתנייה בהדיא במועדין מתחילתן קמיירי בתמין ולבסוף מועדין לא קמיירי

ושמואל מאי טעמא לא אמר כרב אמר לך אי סלקא דעתך אדם הא קתני סיפא שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם

וליתני ברישא בנזקי ממון קמיירי בנזקי גופו לא קמיירי

ורב נמי הא קתני אדם בסיפא אמר לך רב ההוא למחשביה בהדי מועדין הוא דאתא

ומאי לא הרי

הכי קאמר לא ראי השור שמשלם את הכופר כראי האדם שאין משלם את הכופר ולא ראי האדם שחייב בארבעה דברים כראי השור שאין בו ארבעה דברים

הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וכי שור דרכו להזיק במועד ומועד דרכו להזיק כיון דאייעד אורחיה הוא

אדם דרכו להזיק בישן ישן דרכו להזיק כיון דכייף ופשיט אורחיה הוא

ושמירתן עליך אדם שמירת גופו עליו הוא

ולטעמיך הא דתני קרנא ארבעה אבות נזיקין ואדם אחד מהן אדם שמירת גופו עליו הוא אלא כדאמר ליה רבי אבהו לתנא תני אדם שמירת גופו עליו


הכא נמי תני אדם שמירת גופו עליו

מתקיף לה רב מרי ואימא מבעה זה המים כדכתיב כקדח אש המסים מים תבעה אש מי כתיב מים נבעו תבעה אש כתיב

מתקיף לה רב זביד ואימא מבעה זה האש דכי כתיב תבעה באש הוא דכתיב אי הכי מאי המבעה וההבער וכי תימא פרושי קמפרש אי הכי ארבעה שלשה הוו

וכי תימא תנא שור דאית ביה תרתי אי הכי לא זה וזה שיש בהן רוח חיים אש מאי רוח חיים אית ביה ותו מאי כהרי האש

תני רבי אושעיא שלשה עשר אבות נזיקין שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר נזק צער וריפוי שבת ובושת וארבעה דמתניתין הא תליסר

ותנא דידן מאי טעמא לא תני הני בשלמא לשמואל בנזקי ממון קמיירי בנזקי גופו לא קמיירי אלא לרב ליתני תנא אדם וכל מילי דאדם

ולרבי אושעיא נמי הא תני ליה אדם תרי גווני אדם תנא אדם דאזיק אדם ותנא אדם דאזיק שור

אי הכי שור נמי ליתני תרי גווני שור ליתני שור דאזיק שור וליתני שור דאזיק אדם

האי מאי בשלמא אדם דאזיק שור נזק הוא דמשלם אדם דאזיק אדם משלם ארבעה דברים אלא שור מה לי שור דאזיק שור מה לי שור דאזיק אדם אידי ואידי נזק הוא דמשלם

והא שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר דאדם דאזיק שור הוא וקתני

תני הזיקא דבידים וקתני הזיקא דממילא

תני רבי חייא עשרים וארבעה אבות נזיקין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה וגנב וגזלן ועדים זוממין

והאונס והמפתה ומוציא שם רע והמטמא והמדמע והמנסך והני תליסר הא עשרים וארבעה

ורבי אושעיא מאי טעמא לא תני הני בממונא קמיירי בקנסא לא קמיירי

גנב וגזלן דממונא הוא ליתני הא קתני ליה שומר חנם והשואל

ורבי חייא נמי הא תנא ליה שומר חנם והשואל תני ממונא דאתא לידיה בהיתירא וקתני ממונא דאתא לידיה באיסורא


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

במחשבה שניה icon (1)

אחריות – במחשבה שניה

אני אחראית משמע אני קיימת   בבא קמא ד   במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר   דף מקורות – במחשבה שניה – אחריות     

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ד

ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק כראי הקרן שכוונתו להזיק

ולאו קל וחומר הוא ומה שן שאין כוונתו להזיק חייב קרן שכוונתו להזיק לא כל שכן איצטריך סלקא דעתך אמינא מידי דהוה אעבד ואמה עבד ואמה לאו אף על גב דכוונתן להזיק אפילו הכי פטירי הכי נמי לא שנא

אמר רב אשי אטו עבד ואמה לאו טעמא רבה אית בהו שמא יקניטנו רבו וילך וידליק גדישו של חבירו ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יום

אלא פריך הכי לא ראי הקרן שכוונתו להזיק כראי השן שאין כוונתו להזיק ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו כראי הקרן שאין הנאה להזיקו

ורגל מאי שייריה כשהזיק חב המזיק לאתויי רגל

וליתנייה בהדיא

אלא אמר רבא תנא שור לרגלו ומבעה לשינו והכי קאמר לא ראי הרגל שהזיקה מצוי כראי השן שאין הזיקה מצוי ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו כראי הרגל שאין הנאה להזיקו

וקרן מאי שייריה כשהזיק חב המזיק לאתויי קרן

וליתנייה בהדיא במועדין מתחילתן קמיירי בתמין ולבסוף מועדין לא קמיירי

ושמואל מאי טעמא לא אמר כרב אמר לך אי סלקא דעתך אדם הא קתני סיפא שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם

וליתני ברישא בנזקי ממון קמיירי בנזקי גופו לא קמיירי

ורב נמי הא קתני אדם בסיפא אמר לך רב ההוא למחשביה בהדי מועדין הוא דאתא

ומאי לא הרי

הכי קאמר לא ראי השור שמשלם את הכופר כראי האדם שאין משלם את הכופר ולא ראי האדם שחייב בארבעה דברים כראי השור שאין בו ארבעה דברים

הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וכי שור דרכו להזיק במועד ומועד דרכו להזיק כיון דאייעד אורחיה הוא

אדם דרכו להזיק בישן ישן דרכו להזיק כיון דכייף ופשיט אורחיה הוא

ושמירתן עליך אדם שמירת גופו עליו הוא

ולטעמיך הא דתני קרנא ארבעה אבות נזיקין ואדם אחד מהן אדם שמירת גופו עליו הוא אלא כדאמר ליה רבי אבהו לתנא תני אדם שמירת גופו עליו


הכא נמי תני אדם שמירת גופו עליו

מתקיף לה רב מרי ואימא מבעה זה המים כדכתיב כקדח אש המסים מים תבעה אש מי כתיב מים נבעו תבעה אש כתיב

מתקיף לה רב זביד ואימא מבעה זה האש דכי כתיב תבעה באש הוא דכתיב אי הכי מאי המבעה וההבער וכי תימא פרושי קמפרש אי הכי ארבעה שלשה הוו

וכי תימא תנא שור דאית ביה תרתי אי הכי לא זה וזה שיש בהן רוח חיים אש מאי רוח חיים אית ביה ותו מאי כהרי האש

תני רבי אושעיא שלשה עשר אבות נזיקין שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר נזק צער וריפוי שבת ובושת וארבעה דמתניתין הא תליסר

ותנא דידן מאי טעמא לא תני הני בשלמא לשמואל בנזקי ממון קמיירי בנזקי גופו לא קמיירי אלא לרב ליתני תנא אדם וכל מילי דאדם

ולרבי אושעיא נמי הא תני ליה אדם תרי גווני אדם תנא אדם דאזיק אדם ותנא אדם דאזיק שור

אי הכי שור נמי ליתני תרי גווני שור ליתני שור דאזיק שור וליתני שור דאזיק אדם

האי מאי בשלמא אדם דאזיק שור נזק הוא דמשלם אדם דאזיק אדם משלם ארבעה דברים אלא שור מה לי שור דאזיק שור מה לי שור דאזיק אדם אידי ואידי נזק הוא דמשלם

והא שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר דאדם דאזיק שור הוא וקתני

תני הזיקא דבידים וקתני הזיקא דממילא

תני רבי חייא עשרים וארבעה אבות נזיקין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה וגנב וגזלן ועדים זוממין

והאונס והמפתה ומוציא שם רע והמטמא והמדמע והמנסך והני תליסר הא עשרים וארבעה

ורבי אושעיא מאי טעמא לא תני הני בממונא קמיירי בקנסא לא קמיירי

גנב וגזלן דממונא הוא ליתני הא קתני ליה שומר חנם והשואל

ורבי חייא נמי הא תנא ליה שומר חנם והשואל תני ממונא דאתא לידיה בהיתירא וקתני ממונא דאתא לידיה באיסורא


גלול כלפי מעלה