Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בטבת תשפ״ד | 17 דצמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא מה

הלימוד בחודש טבת מוקדש ע"י יונתן כץ לכבוד בריאן ומיכאל רייסר ולכל חיילי צה"ל.

הלימוד השבוע מוקדש ע"י טל קליין.

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי פלבר לע"נ יובל מור יוסף ויוסי כהן שנהרגו בפעולת טרור לפני חמש שנים בגבעת אסף, ורפואה שלמה לבנה, נתנאל אילן בן שיינה ציפורה, שנפצע קשה באותו אירוע.

הדף היום מוקדש לזכרם של החטופים יותם חיים, אלון שמריז וסאמר טלאלקה שנהרגו בשגגה באופן טרגי ביום שישי. 

אם בהמה הורגת אדם ונידון למוות, הבהמה אסורה בהנאה. לכן לאחר גמר דין, אם מוכרים אותה או מקדישים אותה לבית המקדש, המכירה/הקדשה לא תקפה. אם שוחטים אותה, הבשר אסור. אולם לפני גמר דין, כל אותם מעשים תקפים. אם מישהו שומר בהמה של מישהו אחר והבהמה הורגת אדם ונידון למוות – האם לאחר גמר דין, השומר יכול להחזיר את בהמה לבעלים או לא? החכמים ורבי יעקב חלוקים בנושא. בשלב ראשון, מציעה הגמרא כי הבסיס מחלוקת הוא האם ניתן למלא את חובתו להחזיר חפץ גנוב/שמור אם כעת החפץ אסור בהנאה (האם היזק שאינו ניכר שמיה היזק). אבל הצעה זו נדחית על סמך משנה בבא קמא צו: שם נראה שכולם מסכימים שניתן להחזיר לאחר הפסח חמץ שנגנב קודם פסח (במקרה שלא מכרו את החמץ) למרות שכרגע אסור ליהנות ממנו. במקום זאת, המחלוקת היא בשאלה האם הבהמה חייבת להתייצב בבית הדין. אם כן, הבעל יכול להאשים את השומר בזה שנתפס הבהמה להופיע בבית הדין ולטעון שאילו הבהמה הוחזרה לפני הבאתה לבית הדין, הבעל היה שולח את הבהמה לאגם כדי להימנע מהבאתה לבית דין. מהי רמת האחריות של שומרים לנזקים? מביאים ברייתא ואחר כך קובעים לפי איזו דעה תואמים דברי הברייתא. קיימת מחלוקת בין ארבעה תנאים לגבי רמת השמירה המצופה מבעלים של שור תם ושור מועד כדי לפטור את הבעלים מתשלומי נזקים.

מכור הקדישו מוקדש שחטו בשרו מותר החזירו שומר לבית בעליו מוחזר

משנגמר דינו מכרו אינו מכור הקדישו אינו מוקדש שחטו בשרו אסור החזירו שומר לבית בעליו אינו מוחזר רבי יעקב אומר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר

לימא בהא קמיפלגי דרבנן סברי אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך ורבי יעקב סבר אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך

אמר רבה דכולי עלמא אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך דאם כן נפלוג לענין חמץ בפסח

אלא הכא בגומרין דינו של שור שלא בפניו קמיפלגי דרבנן סברי אין גומרין דינו של שור אלא בפניו דאמר ליה אי אהדרתיה ניהלי הוה מערקנא ליה לאגמא השתא אתפשתיה לתוראי בידא דלא יכילנא לאשתעויי דינא בהדיה

ורבי יעקב סבר גומרין דינו של שור שלא בפניו דאמר ליה סוף סוף מיגמר הוו גמרי ליה לדינא

מאי טעמא דרבנן השור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת הבעלים כך מיתת השור מה בעלים בפניהם אף שור בפניו

ורבי יעקב בשלמא בעלים בני טענה נינהו אלא שור בר טענתא הוא

מסרו לשומר חנם ולשואל כו׳ תנו רבנן ארבעה נכנסו תחת הבעלים ואלו הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר הרגו תמין נהרגין ופטורין מן הכופר מועדין נהרגין ומשלמין את הכופר וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו חוץ משומר חנם

אמרי היכי דמי אי דנטריה אפילו כולהו נמי ליפטרו ואי דלא נטריה אפילו שומר חנם ניחייב

אמרי הכא במאי עסקינן דנטריה שמירה פחותה ולא נטריה שמירה מעולה שומר חנם כלתה לו שמירתו הנך לא כלתה שמירתן

אמרי כמאן אי כרבי מאיר


דאמר שוכר כשומר חנם דמי ליתני חוץ משומר חנם והשוכר

ואי כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי ניתני חוץ משומר חנם וכולן במועדין פטורין לענין כופר

אמר רב הונא בר חיננא הא מני רבי אליעזר היא דאמר אין לו שמירה אלא סכין ולענין שוכר סבר לה כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי

אביי אמר לעולם כרבי מאיר וכדמחליף רבה בר אבוה ותני שוכר כיצד משלם רבי מאיר אומר כשומר שכר רבי יהודה אומר כשומר חנם

אמר רבי אלעזר מסר שורו לשומר חנם הזיק חייב הוזק פטור

אמרי היכי דמי אי דקביל עליה שמירת נזקיו אפילו הוזק נמי ליחייב ואי דלא קביל עליה שמירת נזקיו אפילו הזיק נמי ליפטר

אמר רבא לעולם שקיבל עליו שמירת נזקיו והכא במאי עסקינן כגון שהכיר בו שהוא נגחן וסתמא דמילתא דלא אזיל איהו ומזיק אחריני קביל עליה דאתי אחריני ומזקי ליה לדידיה לא אסיק אדעתיה

מתני׳ קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי רבי מאיר

רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור שנאמר ולא ישמרנו בעליו ושמור הוא זה

רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין

גמ׳ מאי טעמא דרבי מאיר קסבר סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי ואמר רחמנא תם ניחייב דניבעי ליה שמירה פחותה הדר אמר רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד דנבעי ליה שמירה מעולה ויליף נגיחה לתם נגיחה למועד

רבי יהודה סבר סתם שוורים בחזקת שימור קיימי אמר רחמנא תם נשלם דניבעי ליה שמירה מעולה הדר אמר רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד דנעביד ליה שמירה מעולה הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעט הכתוב לשמירה מעולה

וכי תימא נגיחה לתם נגיחה למועד הא מיעט רחמנא ולא ישמרנו לזה ולא לאחר

והא מיבעי ליה ללאו אם כן נכתוב רחמנא ולא ישמור מאי ולא ישמרנו לזה ולא לאחר

תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד תם ואחד מועד ששמרו שמירה פחותה פטור

מאי טעמא סבר לה כרבי יהודה דאמר מועד בשמירה פחותה סגי ליה ויליף נגיחה לתם ונגיחה למועד

אמר רב אדא בר אהבה לא פטר רבי יהודה אלא צד העדאה שבו אבל צד תמות במקומה עומדת

אמר רב מועד לקרן ימין אינו מועד לקרן שמאל

אמרי אליבא דמאן אי אליבא דרבי מאיר האמר אחד תם ואחד מועד שמירה מעולה בעי אי אליבא דרבי יהודה מאי אריא קרן שמאל אפילו בימין נמי אית ביה צד תמות ואית ביה צד מועדת

אמרי לעולם כרבי יהודה ולא סבירא ליה דרב אדא בר אהבה והכי קאמר כי האי גוונא הוא דמשכחת ביה צד תמות ומועדת


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא מה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא מה

מכור הקדישו מוקדש שחטו בשרו מותר החזירו שומר לבית בעליו מוחזר

משנגמר דינו מכרו אינו מכור הקדישו אינו מוקדש שחטו בשרו אסור החזירו שומר לבית בעליו אינו מוחזר רבי יעקב אומר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר

לימא בהא קמיפלגי דרבנן סברי אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך ורבי יעקב סבר אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך

אמר רבה דכולי עלמא אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך דאם כן נפלוג לענין חמץ בפסח

אלא הכא בגומרין דינו של שור שלא בפניו קמיפלגי דרבנן סברי אין גומרין דינו של שור אלא בפניו דאמר ליה אי אהדרתיה ניהלי הוה מערקנא ליה לאגמא השתא אתפשתיה לתוראי בידא דלא יכילנא לאשתעויי דינא בהדיה

ורבי יעקב סבר גומרין דינו של שור שלא בפניו דאמר ליה סוף סוף מיגמר הוו גמרי ליה לדינא

מאי טעמא דרבנן השור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת הבעלים כך מיתת השור מה בעלים בפניהם אף שור בפניו

ורבי יעקב בשלמא בעלים בני טענה נינהו אלא שור בר טענתא הוא

מסרו לשומר חנם ולשואל כו׳ תנו רבנן ארבעה נכנסו תחת הבעלים ואלו הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר הרגו תמין נהרגין ופטורין מן הכופר מועדין נהרגין ומשלמין את הכופר וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו חוץ משומר חנם

אמרי היכי דמי אי דנטריה אפילו כולהו נמי ליפטרו ואי דלא נטריה אפילו שומר חנם ניחייב

אמרי הכא במאי עסקינן דנטריה שמירה פחותה ולא נטריה שמירה מעולה שומר חנם כלתה לו שמירתו הנך לא כלתה שמירתן

אמרי כמאן אי כרבי מאיר


דאמר שוכר כשומר חנם דמי ליתני חוץ משומר חנם והשוכר

ואי כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי ניתני חוץ משומר חנם וכולן במועדין פטורין לענין כופר

אמר רב הונא בר חיננא הא מני רבי אליעזר היא דאמר אין לו שמירה אלא סכין ולענין שוכר סבר לה כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי

אביי אמר לעולם כרבי מאיר וכדמחליף רבה בר אבוה ותני שוכר כיצד משלם רבי מאיר אומר כשומר שכר רבי יהודה אומר כשומר חנם

אמר רבי אלעזר מסר שורו לשומר חנם הזיק חייב הוזק פטור

אמרי היכי דמי אי דקביל עליה שמירת נזקיו אפילו הוזק נמי ליחייב ואי דלא קביל עליה שמירת נזקיו אפילו הזיק נמי ליפטר

אמר רבא לעולם שקיבל עליו שמירת נזקיו והכא במאי עסקינן כגון שהכיר בו שהוא נגחן וסתמא דמילתא דלא אזיל איהו ומזיק אחריני קביל עליה דאתי אחריני ומזקי ליה לדידיה לא אסיק אדעתיה

מתני׳ קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי רבי מאיר

רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור שנאמר ולא ישמרנו בעליו ושמור הוא זה

רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין

גמ׳ מאי טעמא דרבי מאיר קסבר סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי ואמר רחמנא תם ניחייב דניבעי ליה שמירה פחותה הדר אמר רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד דנבעי ליה שמירה מעולה ויליף נגיחה לתם נגיחה למועד

רבי יהודה סבר סתם שוורים בחזקת שימור קיימי אמר רחמנא תם נשלם דניבעי ליה שמירה מעולה הדר אמר רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד דנעביד ליה שמירה מעולה הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעט הכתוב לשמירה מעולה

וכי תימא נגיחה לתם נגיחה למועד הא מיעט רחמנא ולא ישמרנו לזה ולא לאחר

והא מיבעי ליה ללאו אם כן נכתוב רחמנא ולא ישמור מאי ולא ישמרנו לזה ולא לאחר

תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד תם ואחד מועד ששמרו שמירה פחותה פטור

מאי טעמא סבר לה כרבי יהודה דאמר מועד בשמירה פחותה סגי ליה ויליף נגיחה לתם ונגיחה למועד

אמר רב אדא בר אהבה לא פטר רבי יהודה אלא צד העדאה שבו אבל צד תמות במקומה עומדת

אמר רב מועד לקרן ימין אינו מועד לקרן שמאל

אמרי אליבא דמאן אי אליבא דרבי מאיר האמר אחד תם ואחד מועד שמירה מעולה בעי אי אליבא דרבי יהודה מאי אריא קרן שמאל אפילו בימין נמי אית ביה צד תמות ואית ביה צד מועדת

אמרי לעולם כרבי יהודה ולא סבירא ליה דרב אדא בר אהבה והכי קאמר כי האי גוונא הוא דמשכחת ביה צד תמות ומועדת


גלול כלפי מעלה