Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד במרחשוון תשפ״ד | 8 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ו

הדף היום מוקדש ע"י ג'רמי בוטי לע"נ ארי חיים בן ירדן יהושע ולאה דבורה.

הגמרא מניחה שכאשר המשנה מזכירה את המכנה המשותף בין כל ארבעה אבות נזיקין, היא מתכוונת לכלול מקרה נוסף שלא היינו יכולים ללמוד מאף אחת מהקטגוריות. ארבעה רבנים שונים מציעים כל אחד מקרה ייחודי שיכול להיות זה שהמשנה כללה. רבי עקיבא ורבי ישמעאל חלוקים ביניהם מה זה אומר לשלם ממיטב שדך – ממיטב מי שפגעת בו (ניזק) או ממיטב מי שגרם לנזק (מזיק). דעותיהם מבוארות בגמרא וכן מקור דבריהם.

לאתויי ליחכה נירו וסכסכה אבניו

הצד השוה שבהן לאתויי מאי אמר אביי לאתויי אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו

היכי דמי אי בהדי דקא אזלי קא מזקי היינו אש

מאי שנא אש דכח אחר מעורב בו וממונך ושמירתו עליך הני נמי כח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתו עליך

ואלא בתר דנייחי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור

מאי שנא בור שכן תחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתן עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך

אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמו לבור מה לבור שכן אין כח אחר מעורב בו תאמר בהני שכח אחר מעורב בהן

אש תוכיח

מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק

בור תוכיח וחזר הדין

רבא אמר לאתויי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה

היכי דמי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור

מאי שנא בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק ושמירתן עליך

אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן מעשיו גרמו לו תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו

שור יוכיח

מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק בור תוכיח

וחזר הדין לא ראי זה כראי זה

רב אדא בר אהבה אמר לאתויי הא דתניא כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן בימות החמה אין להם רשות בימות הגשמים יש להם רשות אף על פי שברשות אם הזיקו חייבים לשלם

היכי דמי אי בהדי דקאזלי מזקי כחו הוא

אלא בתר דנייח היכי דמי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור מאי שנא בור דתחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך

אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן שלא ברשות תאמר בהני דברשות


שור יוכיח

מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק

בור תוכיח וחזר הדין

רבינא אמר לאתויי הא דתנן הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשלם נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו בתוך הזמן והזיקו פטור לאחר הזמן חייב

היכי דמי אי דאפקרה בין לרב בין לשמואל היינו בור מאי שנא בור דהזיקו מצוי ושמירתו עליך הני נמי הזיקן מצוי ושמירתן עליך

אי דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר בהני שאין תחילת עשייתן לנזק

שור יוכיח

מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק

בור תוכיח וחזר הדין

כשהזיק חב המזיק חב המזיק חייב המזיק מיבעי ליה אמר רב יהודה אמר רב האי תנא ירושלמי הוא דתני לישנא קלילא

לשלם תשלומי נזק תנו רבנן מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל

רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית וקל וחומר להקדש

ורבי ישמעאל אכל שמינה משלם שמינה אכל כחושה משלם שמינה

אמר רב אידי בר אבין הכא במאי עסקינן כגון שאכל ערוגה בין הערוגות ולא ידעינן אי כחושה אכל אי שמינה אכל דמשלם שמינה

אמר רבא ומה אילו ידעינן דכחושה אכל לא משלם אלא כחושה השתא דלא ידעינן אי כחושה אכל אי שמינה אכל משלם שמינה המוציא מחבירו עליו הראיה

אלא אמר רב אחא בר יעקב הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק

ובהא פליגי רבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינן ורבי עקיבא סבר בדמזיק שיימינן

מאי טעמא דרבי ישמעאל נאמר שדה למטה ונאמר שדה למעלה מה שדה האמור למעלה דניזק אף שדה האמור למטה דניזק

ורבי עקיבא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם דהאיך דקא משלם

ורבי ישמעאל אהני גזרה שוה ואהני קרא אהני גזרה שוה כדקאמינא

אהני קרא כגון דאית ליה למזיק עידית וזיבורית ועידית לניזק וזיבורית דמזיק לא שויא כעידית דניזק דמשלם ליה ממיטב דידיה

דלא מצי אמר ליה תא את גבי מזיבורית אלא גבי ממיטב

רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית וקל וחומר להקדש מאי קל וחומר להקדש

אילימא דנגח תורא דידן לתורא דהקדש שור רעהו אמר רחמנא ולא שור של הקדש

אלא לאומר הרי עלי מנה לבדק הבית דאתי גזבר ושקיל מעידית

לא יהא אלא בעל חוב


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ו

לאתויי ליחכה נירו וסכסכה אבניו

הצד השוה שבהן לאתויי מאי אמר אביי לאתויי אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו

היכי דמי אי בהדי דקא אזלי קא מזקי היינו אש

מאי שנא אש דכח אחר מעורב בו וממונך ושמירתו עליך הני נמי כח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתו עליך

ואלא בתר דנייחי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור

מאי שנא בור שכן תחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתן עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך

אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמו לבור מה לבור שכן אין כח אחר מעורב בו תאמר בהני שכח אחר מעורב בהן

אש תוכיח

מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק

בור תוכיח וחזר הדין

רבא אמר לאתויי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה

היכי דמי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור

מאי שנא בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק ושמירתן עליך

אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן מעשיו גרמו לו תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו

שור יוכיח

מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק בור תוכיח

וחזר הדין לא ראי זה כראי זה

רב אדא בר אהבה אמר לאתויי הא דתניא כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן בימות החמה אין להם רשות בימות הגשמים יש להם רשות אף על פי שברשות אם הזיקו חייבים לשלם

היכי דמי אי בהדי דקאזלי מזקי כחו הוא

אלא בתר דנייח היכי דמי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור מאי שנא בור דתחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך

אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן שלא ברשות תאמר בהני דברשות


שור יוכיח

מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק

בור תוכיח וחזר הדין

רבינא אמר לאתויי הא דתנן הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשלם נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו בתוך הזמן והזיקו פטור לאחר הזמן חייב

היכי דמי אי דאפקרה בין לרב בין לשמואל היינו בור מאי שנא בור דהזיקו מצוי ושמירתו עליך הני נמי הזיקן מצוי ושמירתן עליך

אי דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור

לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר בהני שאין תחילת עשייתן לנזק

שור יוכיח

מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק

בור תוכיח וחזר הדין

כשהזיק חב המזיק חב המזיק חייב המזיק מיבעי ליה אמר רב יהודה אמר רב האי תנא ירושלמי הוא דתני לישנא קלילא

לשלם תשלומי נזק תנו רבנן מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל

רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית וקל וחומר להקדש

ורבי ישמעאל אכל שמינה משלם שמינה אכל כחושה משלם שמינה

אמר רב אידי בר אבין הכא במאי עסקינן כגון שאכל ערוגה בין הערוגות ולא ידעינן אי כחושה אכל אי שמינה אכל דמשלם שמינה

אמר רבא ומה אילו ידעינן דכחושה אכל לא משלם אלא כחושה השתא דלא ידעינן אי כחושה אכל אי שמינה אכל משלם שמינה המוציא מחבירו עליו הראיה

אלא אמר רב אחא בר יעקב הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק

ובהא פליגי רבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינן ורבי עקיבא סבר בדמזיק שיימינן

מאי טעמא דרבי ישמעאל נאמר שדה למטה ונאמר שדה למעלה מה שדה האמור למעלה דניזק אף שדה האמור למטה דניזק

ורבי עקיבא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם דהאיך דקא משלם

ורבי ישמעאל אהני גזרה שוה ואהני קרא אהני גזרה שוה כדקאמינא

אהני קרא כגון דאית ליה למזיק עידית וזיבורית ועידית לניזק וזיבורית דמזיק לא שויא כעידית דניזק דמשלם ליה ממיטב דידיה

דלא מצי אמר ליה תא את גבי מזיבורית אלא גבי ממיטב

רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית וקל וחומר להקדש מאי קל וחומר להקדש

אילימא דנגח תורא דידן לתורא דהקדש שור רעהו אמר רחמנא ולא שור של הקדש

אלא לאומר הרי עלי מנה לבדק הבית דאתי גזבר ושקיל מעידית

לא יהא אלא בעל חוב


גלול כלפי מעלה