Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו בטבת תשפ״ד | 7 ינואר 2024
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא סו

הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לע"נ אפריים בן הרב שמואל וליאת הי"ד, נכדה של הריאט הרטמן. גם כשהוא נלחם בגבורה להגנת עם ישראל וארץ ישראל, כנותו, מחויבותו לאהבת ישראל ותורת ישראל, ומסירותו למשפחה ולחברים היה ניכר כפי שהיה לאורך חייו. ה' ינחם וייתן כוח לכל משפחתו. יהי זכרו ברוך.

נחלקו רבי אילעא ורבי חנינא לגבי מי שגנב טלה ובשעת העמדה בדין כבר היה איל – האם יש חובה לשלם פי ארבעה או חמשה. אולם נראה כי שניהם מסכימים כי תשלום הכפל מוערך לפי ערכו בעת הגניבה. אולם רב קבע כי תשלום הכפל מוערך על פי ערכו בעת העמדה בדין. כיצד ניתן ליישב את שתי הגישות הללו? רבה קובע שגם מהתורה וגם מהמשנה אנו למדים שגנב שמשנה פריט לאחר שגנב אותו, רוכש את החפץ ונדרש רק להחזיר את ערך החפץ בזמן גניבתו. אבל הוא חולק על רב יוסף בעניין ייאוש – אם הבעלים התייאשו, האם הגנב קונה את החפץ ורק חייב להחזיר את השווי? מביאים שתי קושיות נגד רבה וקושי אחד נגד רב יוסף.

 

הם ולא ולדותיהם הוא דאתא ובית הלל תרתי שמעית מינה הם ולא שינויהם הם ולא ולדותיהם ובית הלל הכתיב גם גם לבית הלל קשיא

עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר שינוי קונה ומר סבר אין שינוי קונה אבל לענין שלומי כולי עלמא כדמעיקרא משלם דקתני משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב

לימא תיהוי תיובתא דרב דאמר רב קרן כעין שגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין אמר רבא טלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו

אמר רבה שינוי קונה כתיבא ותנינא כתיבא והשיב את הגזלה אשר גזל מה תלמוד לומר אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי

תנינא הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים משלם כשעת הגזילה

אי נמי לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור אלמא שינוי קונה

יאוש אמרי רבנן דניקני מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן

אי דאורייתא מידי דהוה אמוצא אבידה מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דתיתי לידיה קני ליה האי נמי כיון דמייאש מרה קני ליה אלמא קני

או דלמא לא דמיא לאבידה אבידה הוא דכי אתאי לידיה בהתירא אתיא לידיה אבל האי כיון דבאיסורא אתאי לידיה מדרבנן הוא

דאמור רבנן ניקני מפני תקנת השבים

ורב יוסף אמר יאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן

איתיביה רב יוסף לרבה גזל חמץ ועבר עליו הפסח


אומר לו הרי שלך לפניך והאי כיון דמטא עידן איסורא ודאי מייאש ואי סלקא דעתך יאוש קנה אמאי אומר לו הרי שלך לפניך דמי מעליא בעי שלומי ליה

אמר ליה כי קאמינא אנא זה מתייאש וזה רוצה לקנות האי זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות

איתיביה אביי לרבה קרבנו ולא הגזול היכי דמי אילימא לפני יאוש למה לי קרא פשיטא

אלא לאו לאחר יאוש שמע מינה יאוש לא קני

אמר ליה רבא וליטעמיך הא דתניא משכבו ולא הגזול

היכי דמי אילימא דגזל עמרא ועבדיה משכב מי איכא למאן דאמר שינוי מעשה לא קני אלא מאי אית לך למימר דגזל משכב דחבריה הכי נמי דגזל קרבן דחבריה

איתיביה אביי לרב יוסף עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן

ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן

של גנב מחשבה מטמאתן של גזלן אין מחשבה מטמאתן

רבי שמעון אומר חילוף הדברים של גזלן מחשבה מטמאתן ושל גנב אין מחשבה מטמאתן לפי שלא נתייאשו הבעלים

ושמע מינה יאוש קנה אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שקיצען

מתקיף לה רבה בר רב חנן והלא עיצבא שנו כאן ועיצבא אין צריכה קיצוע

דתנן כל מקום שאין חסרון מלאכה מחשבה מטמאתו יש חסרון מלאכה אין מחשבה מטמאתו חוץ מן העיצבא

אלא אמר רבא האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין שנין ולא איפרקה עד דיתיב רב יוסף ברישא ופרקה שינוי השם כשינוי מעשה דמי

שינוי מעשה מאי טעמא התם מעיקרא עצים השתא כלים שינוי השם נמי מעיקרא קרו ליה משכא והשתא אברזין

והרי מריש דאיכא שינוי השם דמעיקרא כשורא והשתא טללא ותנן על המריש הגזול שבנאו בבירה שנוטל דמיו מפני תקנת השבים

טעמא מפני תקנת השבים


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

מחשבה יוצרת מציאות – במחשבה שניה

מחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר דף מקורות בבא קמא סו להאזנה: לצפייה: מקורות: מחשבה מטמאה   בבא קמא סו אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: עוֹרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן. וְשֶׁל עַבְּדָן – אֵין מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן. שֶׁל גַּנָּב – מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן, שֶׁל גַּזְלָן – אֵין…

בבא קמא סו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא סו

הם ולא ולדותיהם הוא דאתא ובית הלל תרתי שמעית מינה הם ולא שינויהם הם ולא ולדותיהם ובית הלל הכתיב גם גם לבית הלל קשיא

עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר שינוי קונה ומר סבר אין שינוי קונה אבל לענין שלומי כולי עלמא כדמעיקרא משלם דקתני משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב

לימא תיהוי תיובתא דרב דאמר רב קרן כעין שגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין אמר רבא טלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו

אמר רבה שינוי קונה כתיבא ותנינא כתיבא והשיב את הגזלה אשר גזל מה תלמוד לומר אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי

תנינא הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים משלם כשעת הגזילה

אי נמי לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור אלמא שינוי קונה

יאוש אמרי רבנן דניקני מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן

אי דאורייתא מידי דהוה אמוצא אבידה מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דתיתי לידיה קני ליה האי נמי כיון דמייאש מרה קני ליה אלמא קני

או דלמא לא דמיא לאבידה אבידה הוא דכי אתאי לידיה בהתירא אתיא לידיה אבל האי כיון דבאיסורא אתאי לידיה מדרבנן הוא

דאמור רבנן ניקני מפני תקנת השבים

ורב יוסף אמר יאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן

איתיביה רב יוסף לרבה גזל חמץ ועבר עליו הפסח


אומר לו הרי שלך לפניך והאי כיון דמטא עידן איסורא ודאי מייאש ואי סלקא דעתך יאוש קנה אמאי אומר לו הרי שלך לפניך דמי מעליא בעי שלומי ליה

אמר ליה כי קאמינא אנא זה מתייאש וזה רוצה לקנות האי זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות

איתיביה אביי לרבה קרבנו ולא הגזול היכי דמי אילימא לפני יאוש למה לי קרא פשיטא

אלא לאו לאחר יאוש שמע מינה יאוש לא קני

אמר ליה רבא וליטעמיך הא דתניא משכבו ולא הגזול

היכי דמי אילימא דגזל עמרא ועבדיה משכב מי איכא למאן דאמר שינוי מעשה לא קני אלא מאי אית לך למימר דגזל משכב דחבריה הכי נמי דגזל קרבן דחבריה

איתיביה אביי לרב יוסף עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן

ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן

של גנב מחשבה מטמאתן של גזלן אין מחשבה מטמאתן

רבי שמעון אומר חילוף הדברים של גזלן מחשבה מטמאתן ושל גנב אין מחשבה מטמאתן לפי שלא נתייאשו הבעלים

ושמע מינה יאוש קנה אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שקיצען

מתקיף לה רבה בר רב חנן והלא עיצבא שנו כאן ועיצבא אין צריכה קיצוע

דתנן כל מקום שאין חסרון מלאכה מחשבה מטמאתו יש חסרון מלאכה אין מחשבה מטמאתו חוץ מן העיצבא

אלא אמר רבא האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין שנין ולא איפרקה עד דיתיב רב יוסף ברישא ופרקה שינוי השם כשינוי מעשה דמי

שינוי מעשה מאי טעמא התם מעיקרא עצים השתא כלים שינוי השם נמי מעיקרא קרו ליה משכא והשתא אברזין

והרי מריש דאיכא שינוי השם דמעיקרא כשורא והשתא טללא ותנן על המריש הגזול שבנאו בבירה שנוטל דמיו מפני תקנת השבים

טעמא מפני תקנת השבים


גלול כלפי מעלה