Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בשבט תשפ״ד | 17 ינואר 2024
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא עו

הדף היום מוקדש ע"י ג'סיקה שקלאר לכבוד אחותה, רות לאה כהנא!

הדף היום מוקדש לרפואת נדב אפרים בן שולמית לאה.

המשנה מלמדת שאם גנב, הקדיש וטבח או מכר, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. אך אם הקדיש, למה זה לא נחשב כמכירה – הרי הוציא מרשותו לרשות הקב"ה אז למה זה לא נחשב כמו מכירה להדיוט לחייב את הגנב בתשלומי ארבעה וחמשה? הגמרא מביאה שלושה תירוצים, ששניים הראשונים דחים. למסקנה, אומרים שבהמה שהקדיש הגנב, נחשב עדיין כקרבן של הגנב ולכן לא באמת נחשב כאילו הוציא מרשותו. בגלל קושי בהבנת ר' שמעון בחילוקו בין קדשים שחייב באחריותן/קדשים שאינו חייב באחריותן במקרה המדובר, מתרצים שר' שמעון מתייחס למקרה אחר – מקרה שהקדיש הבעלים לפני שגנבה הגנב. אבל איך זה מסדתר עם דברי ר' שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה – כי אם שחט בהמת הקדש מחוץ למקדש, זה שחוטי חוץ האסורים בהנאה! הגמרא מביאה שלושה תירוצים בשם ר' יוחנן וריש לקיש ור' אלעזר מקשה על חלקם. כדי לתרץ קושיות אלו, מביאים דעה אחרת של ר' שמעון שכל העובד ליזרק כזרוק דמי וכל העומד ליפדות כפדוי דמי. מניין לנו שר' שמעון סובר ככה?

תשלום דכפל

גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר כו׳ אמרי בשלמא אטביחה לא מחייב דכי קא טבח דהקדש קא טבח ולא דמריה קא טבח

אלא אהקדש ליחייב מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים

הא מני רבי שמעון היא דאמר קדשים שחייב באחריותן ברשותיה דמריה קיימי

הא מדסיפא רבי שמעון הוי רישא לאו רבי שמעון

אלא הכא במאי עסקינן בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון בעלים הוא וברשותיה קיימי

אבל קדשי קדשים מאי משלם תשלומי ארבעה וחמשה אדתני רישא גנב וטבח ואחר כך הקדיש משלם תשלומי ארבעה וחמשה ליפלוג וליתני בדידה

במה דברים אמורים בקדשים קלים אבל בקדשי קדשים משלם תשלומי ארבעה וחמשה

אלא לעולם לא שנא קדשי קדשים ולא שנא קדשים קלים ודקשיא לך מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים מכרו להדיוט מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דשמעון מכרו לשמים מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן

רבי שמעון אומר וכו׳ אמרי נהי דסבר רבי שמעון מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים איפכא מיבעי ליה

קדשים שחייב באחריותן פטור דאכתי לא נפק מרשותיה

קדשים שאינו חייב באחריותן חייב דמפקי ליה מרשותיה

אמרי רבי שמעון אמילתא אחריתי קאי

והכי קתני אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה וכן גונב הקדש מבית בעלים פטור

מאי טעמא וגנב מבית האיש ולא מבית הקדש

רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן חייב מאי טעמא קרינא ביה וגנב מבית האיש ושאינו חייב באחריותן פטור דלא קרינן ביה וגנב מבית האיש

מכדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים

והרי חזרה קרן לבעלים אמר רבי יצחק בר אבין שנשפך הדם

כי אתא רבין אמר רבי יוחנן בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים


וריש לקיש אמר בשוחט בעלי מומין בחוץ

תהי בה רבי אלעזר לרבי יוחנן שחיטה מתרת והלא זריקה מתרת

לריש לקיש שחיטה מתרת והלא פדייה מתרת

אישתמיטתיה הא דרבי שמעון כל העומד לזרוק כזרוק דמי וכל העומד לפדות כפדוי דמי

כל העומד לזרוק כזרוק דמי דתניא רבי שמעון אומר יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלין ויש נותר שאינו מטמא טומאת אוכלין

כיצד לן לפני זריקה אינו מטמא טומאת אוכלין לאחר זריקה מטמא טומאת אוכלין

וקיימא לן מאי לפני זריקה קודם שנראה לזריקה לאחר זריקה לאחר שנראה לזריקה

קודם שנראה לזריקה לן מאי היא דלא הויא שהות ביום למזרקיה דשחטיה סמוך לשקיעת החמה ואינו מטמא טומאת אוכלין

לאחר שנראה לזריקה לן דהויא שהות ביום למזרקיה מטמא טומאת אוכלין אלמא כל העומד לזרוק כזרוק דמי

וכל העומד לפדות כפדוי דמי דתניא רבי שמעון אומר


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא עו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא עו

תשלום דכפל

גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר כו׳ אמרי בשלמא אטביחה לא מחייב דכי קא טבח דהקדש קא טבח ולא דמריה קא טבח

אלא אהקדש ליחייב מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים

הא מני רבי שמעון היא דאמר קדשים שחייב באחריותן ברשותיה דמריה קיימי

הא מדסיפא רבי שמעון הוי רישא לאו רבי שמעון

אלא הכא במאי עסקינן בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון בעלים הוא וברשותיה קיימי

אבל קדשי קדשים מאי משלם תשלומי ארבעה וחמשה אדתני רישא גנב וטבח ואחר כך הקדיש משלם תשלומי ארבעה וחמשה ליפלוג וליתני בדידה

במה דברים אמורים בקדשים קלים אבל בקדשי קדשים משלם תשלומי ארבעה וחמשה

אלא לעולם לא שנא קדשי קדשים ולא שנא קדשים קלים ודקשיא לך מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים מכרו להדיוט מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דשמעון מכרו לשמים מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן

רבי שמעון אומר וכו׳ אמרי נהי דסבר רבי שמעון מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים איפכא מיבעי ליה

קדשים שחייב באחריותן פטור דאכתי לא נפק מרשותיה

קדשים שאינו חייב באחריותן חייב דמפקי ליה מרשותיה

אמרי רבי שמעון אמילתא אחריתי קאי

והכי קתני אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה וכן גונב הקדש מבית בעלים פטור

מאי טעמא וגנב מבית האיש ולא מבית הקדש

רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן חייב מאי טעמא קרינא ביה וגנב מבית האיש ושאינו חייב באחריותן פטור דלא קרינן ביה וגנב מבית האיש

מכדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים

והרי חזרה קרן לבעלים אמר רבי יצחק בר אבין שנשפך הדם

כי אתא רבין אמר רבי יוחנן בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים


וריש לקיש אמר בשוחט בעלי מומין בחוץ

תהי בה רבי אלעזר לרבי יוחנן שחיטה מתרת והלא זריקה מתרת

לריש לקיש שחיטה מתרת והלא פדייה מתרת

אישתמיטתיה הא דרבי שמעון כל העומד לזרוק כזרוק דמי וכל העומד לפדות כפדוי דמי

כל העומד לזרוק כזרוק דמי דתניא רבי שמעון אומר יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלין ויש נותר שאינו מטמא טומאת אוכלין

כיצד לן לפני זריקה אינו מטמא טומאת אוכלין לאחר זריקה מטמא טומאת אוכלין

וקיימא לן מאי לפני זריקה קודם שנראה לזריקה לאחר זריקה לאחר שנראה לזריקה

קודם שנראה לזריקה לן מאי היא דלא הויא שהות ביום למזרקיה דשחטיה סמוך לשקיעת החמה ואינו מטמא טומאת אוכלין

לאחר שנראה לזריקה לן דהויא שהות ביום למזרקיה מטמא טומאת אוכלין אלמא כל העומד לזרוק כזרוק דמי

וכל העומד לפדות כפדוי דמי דתניא רבי שמעון אומר


גלול כלפי מעלה