Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו במרחשוון תשפ״ד | 10 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ח

הדף היום מוקדש על ידי טרי קריבושה וחיים הרינג לע"נ סמ"ש אלישבע רוז לובין, רוז אלישבע בת חיים דוד ונחמה רחל שנרצחה ביום שני בירושלים. יהי זכרה ברוך!

הדף היום מוקדש ע"י יאיר ואילנה צין לרפואתו של עוז יהושע בן טליה בת ציון ולרפואתם של כל הפצועים פיסית ונפשית ולחזרתם ארצה של החטופים בריאים ושלמים.

הדף היום מוקדש לע"נ דב בן חיה שנרצח אתמול. 

האם המונח עידית הוא יחסית לעולם או ביחס לאדמה של המזיק? עונה רב אבא שזה הכי טוב ביחס לשלו, בלי קשר לערכו בהשוואה לשאר העולם. רב שמואל בר אבא העלה קושי כנגד תשובה זו מברייתא. מוצעת תשובה אפשרית. עם זאת, מובאים עוד כמה הסברים חלופיים. אם מוכרים שלושה סוגים שונים של קרקע לשלושה אנשים שונים או כולם באותו יום או בימים נפרדים, האם תובע הקרקע בתמורה להלוואה, כתובה או נזיקין תובע אותה לפי סדר המכירה (הם מקבלים את הנכס האחרון שנמכר) או שהם יכולים לגבות לפי סוג הקרקע – באיכות ירודה, בינונית או הטובה ביותר)?

עידית וזיבורית נזקין בעידית ובעל חוב וכתובת אשה בזיבורית

קתני מיהא מציעא בינונית וזיבורית נזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית ואי אמרת בשלו הן שמין תעשה בינונית שלו כעידית וידחה בעל חוב אצל זיבורית

הכא במאי עסקינן כגון שהיתה לו עידית ומכרה

וכן אמר רב חסדא כגון שהיתה לו עידית ומכרה

הכי נמי מסתברא מדקתני אחריתי בינונית וזיבורית נזקין בבינונית בעל חוב וכתובת אשה בזיבורית קשיין אהדדי

אלא לאו שמע מינה כאן שהיתה לו עידית ומכרה כאן שלא היתה לו עידית ומכרה

ואי בעית אימא אידי ואידי שלא היתה לו עידית ומכרה ולא קשיא הא דשויא בינונית שלו כעידית דעלמא וכאן דלא שויא בינונית שלו כעידית דעלמא

ואיבעית אימא אידי ואידי כגון שהיתה בינונית שלו כבינונית דעלמא והכא בהא פליגי מר סבר בשלו הן שמין ומר סבר בשל עולם הן שמין

רבינא אמר בדעולא פליגי דאמר עולא דבר תורה בעל חוב בזיבורית שנאמר בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה מה דרכו של אדם להוציא לחוץ פחות שבכלים ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לוין

מר אית ליה תקנתא דעולא ומר לית ליה תקנתא דעולא

תנו רבנן מכר לאחד או לשלשה בני אדם כאחד כולן נכנסו תחת הבעלים

בזה אחר זה כולן גובין מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו

מכרן לאחד היכי דמי

אילימא בבת אחת השתא לשלשה דאיכא למימר חד מינייהו קדים אמרת כולן נכנסו תחת הבעלים מכרן לאחד מיבעיא

אלא פשיטא בזה אחר זה

ומאי שנא שלשה דכל חד וחד אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו

האי נמי אכל חד וחד לימא ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו

הכא במאי עסקינן כגון שלקח עידית באחרונה וכן אמר רב ששת כגון שלקח עידית באחרונה

אי הכי ליתו כולהו וליגבו מעידית

משום דאמר להו אי שתקיתו ושקליתו כדינייכו שקליתו ואי לא מהדרנא שטרא דזיבורית למריה ושקליתו כולכו מזיבורית

אי הכי


בנזקין נמי נימא הכי

אלא הכא במאי עסקינן ביתמי דלאו בני פרעון נינהו ושיעבודא דיליה עליה דידיה רמיא

הלכך ליכא למימר הכי

אלא משום דאמר להו טעמא מאי אמור רבנן אין נפרעין מנכסין משועבדים במקום שיש בני חורין משום תקנתא דידי אנא בהא תקנתא לא ניחא לי

כדרבא דאמר רבא כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו

מאי כגון זו

כדרב הונא דאמר רב הונא יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה

פשיטא מכר לוקח בינונית וזיבורית ושייר עידית לפניו ליתו כולהו וליגבו מעידית

דהא אחרונה היא ובינונית וזיבורית ליתנהו גביה דמצי למימר להו גבו מבינונית וזיבורית דלא ניחא לי בתקנתא דרבנן

אבל מכר עידית ושייר בינונית וזיבורית מאי

סבר אביי למימר אתו כולהו גבו מעידית

אמר ליה רבא מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו וכיון דאילו אתו גבי לוקח ראשון מצי אגבי להו מבינונית וזיבורית ואף על פי דכי זבני בינונית וזיבורית אכתי עידית בני חורין הואי ואין נפרעין מנכסים משועבדים כל זמן דאיכא בני חורין מצי אמר להו לא ניחא לי בהאי תקנה

לוקח שני נמי מצי אמר להו גבי בינונית וזיבורית דכי זבין לוקח שני אדעתא דכל זכותא דהוה ליה לראשון בגוה זבין

אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון והלך שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בעל חוב דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ולא אמרן אלא דזבן בינונית

אבל זבן עידית וזיבורית לא דאמר ליה להכי דייקי וזבני עידית וזיבורית ארעא דלא חזיא לך

ואפילו זבן בינונית נמי לא אמרן אלא דלא שייר בינונית דכוותיה דלא מצי אמר ליה הנחתי לך מקום לגבי שמעון אבל שייר בינונית דכוותיה גבי שמעון לא גבי מיניה דמצי אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא בעל חוב דראובן וטרף משמעון דינא הוא דאזיל ראובן ומשתעי דינא בהדיה ולא מצי אמר ליה לאו בעל דברים דידי את דאמר ליה אי מפקת מיניה עלי הדר

ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת עלי

ואמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ח

עידית וזיבורית נזקין בעידית ובעל חוב וכתובת אשה בזיבורית

קתני מיהא מציעא בינונית וזיבורית נזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית ואי אמרת בשלו הן שמין תעשה בינונית שלו כעידית וידחה בעל חוב אצל זיבורית

הכא במאי עסקינן כגון שהיתה לו עידית ומכרה

וכן אמר רב חסדא כגון שהיתה לו עידית ומכרה

הכי נמי מסתברא מדקתני אחריתי בינונית וזיבורית נזקין בבינונית בעל חוב וכתובת אשה בזיבורית קשיין אהדדי

אלא לאו שמע מינה כאן שהיתה לו עידית ומכרה כאן שלא היתה לו עידית ומכרה

ואי בעית אימא אידי ואידי שלא היתה לו עידית ומכרה ולא קשיא הא דשויא בינונית שלו כעידית דעלמא וכאן דלא שויא בינונית שלו כעידית דעלמא

ואיבעית אימא אידי ואידי כגון שהיתה בינונית שלו כבינונית דעלמא והכא בהא פליגי מר סבר בשלו הן שמין ומר סבר בשל עולם הן שמין

רבינא אמר בדעולא פליגי דאמר עולא דבר תורה בעל חוב בזיבורית שנאמר בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה מה דרכו של אדם להוציא לחוץ פחות שבכלים ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לוין

מר אית ליה תקנתא דעולא ומר לית ליה תקנתא דעולא

תנו רבנן מכר לאחד או לשלשה בני אדם כאחד כולן נכנסו תחת הבעלים

בזה אחר זה כולן גובין מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו

מכרן לאחד היכי דמי

אילימא בבת אחת השתא לשלשה דאיכא למימר חד מינייהו קדים אמרת כולן נכנסו תחת הבעלים מכרן לאחד מיבעיא

אלא פשיטא בזה אחר זה

ומאי שנא שלשה דכל חד וחד אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו

האי נמי אכל חד וחד לימא ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו

הכא במאי עסקינן כגון שלקח עידית באחרונה וכן אמר רב ששת כגון שלקח עידית באחרונה

אי הכי ליתו כולהו וליגבו מעידית

משום דאמר להו אי שתקיתו ושקליתו כדינייכו שקליתו ואי לא מהדרנא שטרא דזיבורית למריה ושקליתו כולכו מזיבורית

אי הכי


בנזקין נמי נימא הכי

אלא הכא במאי עסקינן ביתמי דלאו בני פרעון נינהו ושיעבודא דיליה עליה דידיה רמיא

הלכך ליכא למימר הכי

אלא משום דאמר להו טעמא מאי אמור רבנן אין נפרעין מנכסין משועבדים במקום שיש בני חורין משום תקנתא דידי אנא בהא תקנתא לא ניחא לי

כדרבא דאמר רבא כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו

מאי כגון זו

כדרב הונא דאמר רב הונא יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה

פשיטא מכר לוקח בינונית וזיבורית ושייר עידית לפניו ליתו כולהו וליגבו מעידית

דהא אחרונה היא ובינונית וזיבורית ליתנהו גביה דמצי למימר להו גבו מבינונית וזיבורית דלא ניחא לי בתקנתא דרבנן

אבל מכר עידית ושייר בינונית וזיבורית מאי

סבר אביי למימר אתו כולהו גבו מעידית

אמר ליה רבא מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו וכיון דאילו אתו גבי לוקח ראשון מצי אגבי להו מבינונית וזיבורית ואף על פי דכי זבני בינונית וזיבורית אכתי עידית בני חורין הואי ואין נפרעין מנכסים משועבדים כל זמן דאיכא בני חורין מצי אמר להו לא ניחא לי בהאי תקנה

לוקח שני נמי מצי אמר להו גבי בינונית וזיבורית דכי זבין לוקח שני אדעתא דכל זכותא דהוה ליה לראשון בגוה זבין

אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון והלך שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בעל חוב דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ולא אמרן אלא דזבן בינונית

אבל זבן עידית וזיבורית לא דאמר ליה להכי דייקי וזבני עידית וזיבורית ארעא דלא חזיא לך

ואפילו זבן בינונית נמי לא אמרן אלא דלא שייר בינונית דכוותיה דלא מצי אמר ליה הנחתי לך מקום לגבי שמעון אבל שייר בינונית דכוותיה גבי שמעון לא גבי מיניה דמצי אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא בעל חוב דראובן וטרף משמעון דינא הוא דאזיל ראובן ומשתעי דינא בהדיה ולא מצי אמר ליה לאו בעל דברים דידי את דאמר ליה אי מפקת מיניה עלי הדר

ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת עלי

ואמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות


גלול כלפי מעלה