Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז במרחשוון תשפ״ד | 11 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ט

הלימוד השבוע מוקדש ע"י הורי, פאולה ורוברט כהן לע"נ סבתי שרה בת יצחק ז"ל, אישה שלימדה אותי על חוסן. היא הייתה מודל לחיקוי עבורי, ובמיוחד עכשיו, כאשר אנו מתמודדים עם המון אתגרים בזמנים קשים אלו.

הדף היום מוקדש ע"י מריון וורנר לע"נ דובה בת יחיאל.

אם אחד בתהליך קניית קרקע מאחר ואחרים טוענים שהקרקע הייתה שלהם במקור, באיזה שלב ובאילו נסיבות יכול הקונה לחזור בו מהעסקה? רב הונא פותר סתירה קודמת (בבבא קמא ז) באומרו שמי שצריך לשלם על נזק יכול לשלם או בכסף או בקרקע. נגד פתרון זו מועלה קושי אך הוא נפתר. רב אסי אומר את אותו הדבר שאמר רב הונא אבל הגמרא תחילה מערערת על ההנחה הזו ומנסה להסביר את דבריו של רב אסי בצורה שונה. הוראה נוספת של רב הונא מתייחסת להידור מצווה ועד כמה כדאי להדר מצווה. המשנה פוסקת שאם היה אחראי על שמירת חפץ, אז הוא צריך לשלם. ברייתא מסבירה מקרה זה כמקרה שבו העבירו חפץ לחרש, שוטה או קטן. הברייתא מבחינה במקרה זו בין אש (פטור) לשור ובור (חייב) לפי דין. באיזה מקרה תהיה הבחנה ומדוע?

ויצאו עליה עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אין יכול לחזור בו

מאי טעמא דאמר ליה חייתא דקטרי סברת וקבלת

מאימת הואי חזקה מכי דייש אמצרי

ודוקא שלא באחריות אבל באחריות לא

ואיכא דאמרי אפילו באחריות נמי דאמר ליה אחוי טירפך ואשלם לך

רב הונא אמר או כסף או מיטב

איתיביה רב נחמן לרב הונא ישיב לרבות שוה כסף אפילו סובין

הכא במאי עסקינן בדלית ליה אי דלית ליה פשיטא מהו דתימא אמרינן ליה זיל טרח זבין ואייתי ליה כסף קא משמע לן

אמר רב אסי כספים הרי הן כקרקע למאי הלכתא אילימא לענין מיטב היינו דרב הונא

אלא לשני אחים שחלקו ונטל אחד קרקע ואחד כספים ובא בעל חוב ונטל קרקע דאזיל האי ושקיל פלגא בכספים בהדיה

פשיטא האי ברא והאי לאו ברא

איכא דאמרי אדרבה לאידך גיסא דאמר ליה להכי שקלי כספים דאי מגנבי לא משתלמנא מינך ולהכי שקלת ארעא דאי מטרפא לא משתלמא לך מידי מינאי

אלא לשני אחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן

והא אמרה רב אסי חדא זימנא דאיתמר האחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות

רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחים שחלקו כיורשים הוו

ושמואל אמר ויתר קסבר האחים שחלקו לקוחות וכלוקח שלא באחריות דמי

ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות מספקא ליה אי כיורשין דמו אי כלקוחות דמו הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות

אלא מאי הרי הן כקרקע לענין מיטב

אי הכי היינו דרב הונא אימא וכן אמר רב אסי

אמר רבי זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש

מאי שליש


אילימא שליש ביתו אלא מעתה אי איתרמי ליה תלתא מצותא ליתיב לכוליה ביתא

אלא אמר רבי זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה

בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו

במערבא אמרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא

מתני׳ כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו

נכסים שאין בהן מעילה נכסים שהן של בני ברית נכסים המיוחדים

ובכל מקום חוץ מרשות המיוחדת למזיק

ורשות הניזק והמזיק

כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

גמ׳ תנו רבנן כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו כיצד שור ובור שמסרן לחרש שוטה וקטן והזיקו חייב לשלם מה שאין כן באש

במאי עסקינן אילימא בשור קשור ובור מכוסה דכוותה גבי אש גחלת מאי שנא הכא ומאי שנא הכא

אלא בשור מותר ובור מגולה דכוותה גבי אש שלהבת מה שאין כן באש דפטור והא אמר ריש לקיש משמיה דחזקיה לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה אבל שלהבת חייב מאי טעמא דהא ברי הזיקא

לעולם בשור קשור ובור מכוסה ודכוותה גבי אש גחלת ודקא אמרת מאי שנא הכא ומאי שנא הכא

שור דרכיה לנתוקי בור דרכיה לנתורי גחלת כמה דשביק לה מעמיא עמיא ואזלא

ולרבי יוחנן דאמר אפילו מסר לו שלהבת נמי פטור דכוותה הכא בשור מותר ובור מגולה מאי שנא הכא ומאי שנא הכא

התם צבתא דחרש קא גרים הכא לא צבתא דחרש קא גרים

תנו רבנן חומר בשור מבבור חומר בבור מבשור

חומר בשור מבבור שהשור משלם את הכופר וחייב בשלשים של עבד נגמר דינו אסור בהנאה ודרכו לילך ולהזיק מה שאין כן בבור חומר בבור מבשור שהבור תחילת עשייתו לנזק ומועד מתחילתו מה שאין כן בשור


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ט

ויצאו עליה עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אין יכול לחזור בו

מאי טעמא דאמר ליה חייתא דקטרי סברת וקבלת

מאימת הואי חזקה מכי דייש אמצרי

ודוקא שלא באחריות אבל באחריות לא

ואיכא דאמרי אפילו באחריות נמי דאמר ליה אחוי טירפך ואשלם לך

רב הונא אמר או כסף או מיטב

איתיביה רב נחמן לרב הונא ישיב לרבות שוה כסף אפילו סובין

הכא במאי עסקינן בדלית ליה אי דלית ליה פשיטא מהו דתימא אמרינן ליה זיל טרח זבין ואייתי ליה כסף קא משמע לן

אמר רב אסי כספים הרי הן כקרקע למאי הלכתא אילימא לענין מיטב היינו דרב הונא

אלא לשני אחים שחלקו ונטל אחד קרקע ואחד כספים ובא בעל חוב ונטל קרקע דאזיל האי ושקיל פלגא בכספים בהדיה

פשיטא האי ברא והאי לאו ברא

איכא דאמרי אדרבה לאידך גיסא דאמר ליה להכי שקלי כספים דאי מגנבי לא משתלמנא מינך ולהכי שקלת ארעא דאי מטרפא לא משתלמא לך מידי מינאי

אלא לשני אחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן

והא אמרה רב אסי חדא זימנא דאיתמר האחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות

רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחים שחלקו כיורשים הוו

ושמואל אמר ויתר קסבר האחים שחלקו לקוחות וכלוקח שלא באחריות דמי

ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות מספקא ליה אי כיורשין דמו אי כלקוחות דמו הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות

אלא מאי הרי הן כקרקע לענין מיטב

אי הכי היינו דרב הונא אימא וכן אמר רב אסי

אמר רבי זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש

מאי שליש


אילימא שליש ביתו אלא מעתה אי איתרמי ליה תלתא מצותא ליתיב לכוליה ביתא

אלא אמר רבי זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה

בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו

במערבא אמרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא

מתני׳ כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו

נכסים שאין בהן מעילה נכסים שהן של בני ברית נכסים המיוחדים

ובכל מקום חוץ מרשות המיוחדת למזיק

ורשות הניזק והמזיק

כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

גמ׳ תנו רבנן כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו כיצד שור ובור שמסרן לחרש שוטה וקטן והזיקו חייב לשלם מה שאין כן באש

במאי עסקינן אילימא בשור קשור ובור מכוסה דכוותה גבי אש גחלת מאי שנא הכא ומאי שנא הכא

אלא בשור מותר ובור מגולה דכוותה גבי אש שלהבת מה שאין כן באש דפטור והא אמר ריש לקיש משמיה דחזקיה לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה אבל שלהבת חייב מאי טעמא דהא ברי הזיקא

לעולם בשור קשור ובור מכוסה ודכוותה גבי אש גחלת ודקא אמרת מאי שנא הכא ומאי שנא הכא

שור דרכיה לנתוקי בור דרכיה לנתורי גחלת כמה דשביק לה מעמיא עמיא ואזלא

ולרבי יוחנן דאמר אפילו מסר לו שלהבת נמי פטור דכוותה הכא בשור מותר ובור מגולה מאי שנא הכא ומאי שנא הכא

התם צבתא דחרש קא גרים הכא לא צבתא דחרש קא גרים

תנו רבנן חומר בשור מבבור חומר בבור מבשור

חומר בשור מבבור שהשור משלם את הכופר וחייב בשלשים של עבד נגמר דינו אסור בהנאה ודרכו לילך ולהזיק מה שאין כן בבור חומר בבור מבשור שהבור תחילת עשייתו לנזק ומועד מתחילתו מה שאין כן בשור


גלול כלפי מעלה