Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בתמוז תשפ״ג | 30 יוני 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין מה

הדף היום מוקדש ע"י קהילת הדרן בלונג איילנד לע"נ אביה של דינה רבינוביץ, יוחנן משה בן מאיר ורבקה.

אם האדון גר בארץ ומוכר עבדו ליהודי בחוץ לארץ, העבד יוצא לחירות ומכריחים את האדון השני לשחררו. מדוע הקונה הוא זה שנקנס? אם עבד בורח מאדונו שגר בחוץ לארץ כדי לגור בארץ, אנו מכריחים את האדון לשחרר את העבד כדי לאפשר לעבד לקיים את המצוות התלויות בארץ. רבי אחי ברבי יאשיה דרש הלכה זו מהפסוק בדברים כג:טז "לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו". הגמרא מביאה שלושה פירושים אלטרנטיביים לפסוק זה. אין פודים שבויים, ספרי תורה, מזוזות ותפילין ביותר ממה שהם שוים משום תיקון עולם. מהן הסיבות שניתנו לתקנה זו? בנותיו של רב נחמן נחשבו לצדיקות שכן היו בוחשות בקדירה על האש בידיים חשופות ולא נכוו. רב עיליש נלקח איתם בשבי וכאשר קיבל הודעה מציפורים שעליו לברוח, חשב לקחת אותם עמו, אך קודם כל רצה לבדוק שהם באמת צדיקות. לאחר שהקשיב לשיחתם בשירותים, הוא הבין שהם בכלל לא צדיקים ולכן לא הביא אותם איתו כשברח ובסוף טען שהן עוסקות בכישוף. האם אפשר לקרוא מתוך תורה שנכתבה על ידי אינו יהודי?  חכמים התקינו שאם גבר מתגרש מאשתו מחמת חשדות שהיא היתה עם גבר אחר או מחמת נדר שנדרה, אינו יכול להינשא לה בשנית. האם זה תלוי באיזה סוג של נדר היא נדרה?

ורב ענן ברייתא לא שמיע ליה

ואי מדשמואל ממאי דאינה מכורה ומעות חוזרין דילמא אינה מכורה ומעות מתנה נינהו מידי דהוה אמקדש את אחותו דאיתמר המקדש את אחותו רב אמר מעות חוזרין ושמואל אמר מעות מתנה

אמר ליה אביי לרב יוסף מאי חזית דקנסינן ללוקח נקנסיה למוכר אמר ליה לאו עכברא גנב אלא חורא גנב אמר ליה אי לאו עכברא חורא מנא ליה

מסתברא היכא דאיכא איסורא התם קנסינן

ההוא עבדא דערק מחוצה לארץ לארץ אזל מריה אבתריה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה נכתוב לך שטרא אדמיה וכתוב ליה גיטא דחירותא ואי לא מפקנא ליה מינך מדרבי אחי ברבי יאשיה

דתניא לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי יכול בגוי שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה הכתוב מדבר תלמוד לומר לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו מאי תקנתו עמך ישב בקרבך וגו׳

וקשיא ליה לרבי יאשיה האי מעם אדוניו מעם אביו מיבעי ליה אלא אמר רבי יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר

וקשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה האי אשר ינצל אליך אשר ינצל מעמך מיבעי ליה אלא אמר רבי אחי ברבי יאשיה בעבד שברח מחוצה לארץ לארץ הכתוב מדבר

תניא אידך לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה הכי לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו

רב חסדא ערק ליה עבדא לבי כותאי שלח להו הדרוה ניהלי שלחו ליה לא תסגיר עבד אל אדוניו שלח להו וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך שלחו ליה והכתיב לא תסגיר עבד אל אדוניו שלח להו ההוא בעבד שברח מחוצה לארץ לארץ וכדרבי אחי ברבי יאשיה

ומאי שנא דשלח להו כדרבי אחי ברבי יאשיה משום דמשמע להו קראי

אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי שלח להו שדרוה לי שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו ליה אי לאו דנחמני את לא הוה משדרנא ליה ניהלך אטו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין נינהו

מתני׳ אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם רבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת השבויין

גמ׳ איבעיא להו האי מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא או דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי

תא שמע דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי דינרי זהב

אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד

ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם רבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת שבויין מאי בינייהו איכא בינייהו דליכא אלא חד

בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייהו קשיא ליה לרב עיליש כתיב אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי הא איכא בנתיה דרב נחמן גרמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו

יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורי אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה

אדהכי אתא יונה וקא קריא אמר ליה מאי קאמרה אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר כנסת ישראל כיונה מתילא שמע מינה מתרחיש לי ניסא אמר איזיל אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהדרינהו

אמר נשי כל מילי דאית להו סדרן להדדי בבית הכסא שמעינהו דקאמרן עדי גוברין ונהרדעי גוברין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא דלא ליתו אינשין ולישמעי וליפרקינן

קם ערק אתא איהו וההוא גברא לדידיה איתרחיש ליה ניסא עבר במברא וההוא גברא אשכחוה וקטלוה כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא בכשפים

מתני׳ ואין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן הגוים יותר על כדי דמיהן


מפני תיקון העולם

גמ׳ אמר ליה רב בודיא לרב אשי יתר על כדי דמיהן הוא דאין לוקחין הא בכדי דמיהן לוקחין שמע מינה ספר תורה שנמצא ביד גוי קורין בו דילמא לגנוז

אמר רב נחמן נקטינן ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו גוי יגנז נמצא ביד מין יגנז נמצא ביד גוי אמרי לה יגנז ואמרי לה קורין בו

ספר תורה שכתבו גוי תני חדא ישרף ותניא אידך יגנז ותניא אידך קורין בו

לא קשיא הא דתניא ישרף רבי אליעזר היא דאמר סתם מחשבת גוי לעבודה זרה

והא דתניא יגנז האי תנא הוא דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא ספר תורה תפלין ומזוזות שכתבן מין ומסור גוי ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה

והא דתניא קורין בו האי תנא הוא דתניא לוקחין ספרים מן הגוים בכל מקום ובלבד שיהיו כתובין כהלכתן ומעשה בגוי אחד בצידן שהיה כותב ספרים והתיר רבן שמעון בן גמליאל ליקח ממנו

ורבן שמעון בן גמליאל עיבוד לשמן בעי כתיבה לשמן לא בעי

דתניא ציפן זהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עור בהמה טהורה כשרות ואף על פי שלא עיבדן לשמן רבי שמעון בן גמליאל אומר אפילו עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן

אמר רבה בר שמואל בגר שחזר לסורו לסורו כל שכן דהוי ליה מין אמר רב אשי שחוזר לסורו משום יראה

תנו רבנן מעלין בדמיהן עד כדי טרפעיק מאי טרפעיק אמר רב ששת איסתירא

ההיא טייעתא דאייתי חייתא דתפילי לקמיה דאביי אמר לה יהבת לי ריש ריש בתמרי אימליא זיהרא שקלא שדתינהו בנהרא אמר לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי

מתני׳ המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר

רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר אמר רבי אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה

אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מגרשיך וגרשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם

גמ׳ אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן והוא שאמר לה משום שם רע אני מוציאך


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

פדיון שבויים – גפת 136

פדיון שבויים – מצווה חשובה מאד ללא ספק… אך האם יש לה גבול? נעיין בסוגיה ובדיוני הראשונים ונראה איך ההלכה והמציאות משוחחות זו עם זו בצורה של גלי רצוא ושוב. מוזמנים להצטרף!   גיטין דף מה גפ"ת: גמרא פירושים תוספות שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה      

גיטין מה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין מה

ורב ענן ברייתא לא שמיע ליה

ואי מדשמואל ממאי דאינה מכורה ומעות חוזרין דילמא אינה מכורה ומעות מתנה נינהו מידי דהוה אמקדש את אחותו דאיתמר המקדש את אחותו רב אמר מעות חוזרין ושמואל אמר מעות מתנה

אמר ליה אביי לרב יוסף מאי חזית דקנסינן ללוקח נקנסיה למוכר אמר ליה לאו עכברא גנב אלא חורא גנב אמר ליה אי לאו עכברא חורא מנא ליה

מסתברא היכא דאיכא איסורא התם קנסינן

ההוא עבדא דערק מחוצה לארץ לארץ אזל מריה אבתריה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה נכתוב לך שטרא אדמיה וכתוב ליה גיטא דחירותא ואי לא מפקנא ליה מינך מדרבי אחי ברבי יאשיה

דתניא לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי יכול בגוי שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה הכתוב מדבר תלמוד לומר לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו מאי תקנתו עמך ישב בקרבך וגו׳

וקשיא ליה לרבי יאשיה האי מעם אדוניו מעם אביו מיבעי ליה אלא אמר רבי יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר

וקשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה האי אשר ינצל אליך אשר ינצל מעמך מיבעי ליה אלא אמר רבי אחי ברבי יאשיה בעבד שברח מחוצה לארץ לארץ הכתוב מדבר

תניא אידך לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה הכי לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו

רב חסדא ערק ליה עבדא לבי כותאי שלח להו הדרוה ניהלי שלחו ליה לא תסגיר עבד אל אדוניו שלח להו וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך שלחו ליה והכתיב לא תסגיר עבד אל אדוניו שלח להו ההוא בעבד שברח מחוצה לארץ לארץ וכדרבי אחי ברבי יאשיה

ומאי שנא דשלח להו כדרבי אחי ברבי יאשיה משום דמשמע להו קראי

אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי שלח להו שדרוה לי שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו ליה אי לאו דנחמני את לא הוה משדרנא ליה ניהלך אטו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין נינהו

מתני׳ אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם רבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת השבויין

גמ׳ איבעיא להו האי מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא או דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי

תא שמע דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי דינרי זהב

אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד

ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם רבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת שבויין מאי בינייהו איכא בינייהו דליכא אלא חד

בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייהו קשיא ליה לרב עיליש כתיב אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי הא איכא בנתיה דרב נחמן גרמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו

יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורי אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה

אדהכי אתא יונה וקא קריא אמר ליה מאי קאמרה אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר כנסת ישראל כיונה מתילא שמע מינה מתרחיש לי ניסא אמר איזיל אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהדרינהו

אמר נשי כל מילי דאית להו סדרן להדדי בבית הכסא שמעינהו דקאמרן עדי גוברין ונהרדעי גוברין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא דלא ליתו אינשין ולישמעי וליפרקינן

קם ערק אתא איהו וההוא גברא לדידיה איתרחיש ליה ניסא עבר במברא וההוא גברא אשכחוה וקטלוה כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא בכשפים

מתני׳ ואין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן הגוים יותר על כדי דמיהן


מפני תיקון העולם

גמ׳ אמר ליה רב בודיא לרב אשי יתר על כדי דמיהן הוא דאין לוקחין הא בכדי דמיהן לוקחין שמע מינה ספר תורה שנמצא ביד גוי קורין בו דילמא לגנוז

אמר רב נחמן נקטינן ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו גוי יגנז נמצא ביד מין יגנז נמצא ביד גוי אמרי לה יגנז ואמרי לה קורין בו

ספר תורה שכתבו גוי תני חדא ישרף ותניא אידך יגנז ותניא אידך קורין בו

לא קשיא הא דתניא ישרף רבי אליעזר היא דאמר סתם מחשבת גוי לעבודה זרה

והא דתניא יגנז האי תנא הוא דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא ספר תורה תפלין ומזוזות שכתבן מין ומסור גוי ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה

והא דתניא קורין בו האי תנא הוא דתניא לוקחין ספרים מן הגוים בכל מקום ובלבד שיהיו כתובין כהלכתן ומעשה בגוי אחד בצידן שהיה כותב ספרים והתיר רבן שמעון בן גמליאל ליקח ממנו

ורבן שמעון בן גמליאל עיבוד לשמן בעי כתיבה לשמן לא בעי

דתניא ציפן זהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עור בהמה טהורה כשרות ואף על פי שלא עיבדן לשמן רבי שמעון בן גמליאל אומר אפילו עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן

אמר רבה בר שמואל בגר שחזר לסורו לסורו כל שכן דהוי ליה מין אמר רב אשי שחוזר לסורו משום יראה

תנו רבנן מעלין בדמיהן עד כדי טרפעיק מאי טרפעיק אמר רב ששת איסתירא

ההיא טייעתא דאייתי חייתא דתפילי לקמיה דאביי אמר לה יהבת לי ריש ריש בתמרי אימליא זיהרא שקלא שדתינהו בנהרא אמר לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי

מתני׳ המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר

רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר אמר רבי אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה

אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מגרשיך וגרשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם

גמ׳ אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן והוא שאמר לה משום שם רע אני מוציאך


גלול כלפי מעלה