Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בתמוז תשפ״ג | 16 יולי 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין סא

הדף היום מוקדש ע"י סורי סטרן לכבוד יום הולדתה של אמה.

איך מבינים את המחלוקת בין ר' יוסי וחכמים במקרים במשנה שאסרו משום דרכי שלום או משום שהם גזל גמור? מותר להשאיל חפצים ולטחון עם עמי הארץ משום דרכי שלום אבל לא עם אלו שחשודים על השביעית. למה יש להבדיל ביניהם? אביי ורבא מתרצים באופן שונה. הגמרא מביאה כמה סתירות מברייתות אחרות על תירוצו של רבא. מביאים עוד סתירה בין שתי משניות במסכת דמאי שעוסקים בשאלה אם מישהו נותן פירות מתוקנים לעם הארץ, האם צריכים לחשוש שהם יחליפו את זה עם הדברים שלהם או שיטמאו אותם? באיזה מקרה חוששים להחלפות ובאיזה מקרים לא חוששים?

 

כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בלחי וקוקרי

מציאת חרש שוטה וכו׳ רבי יוסי אומר גזל גמור אמר רב חסדא גזל גמור מדבריהם למאי נפקא מינה להוציאו בדיינין

עני המנקף בראש הזית מה שתחתיו וכו׳ תנא אם ליקט ונתן ביד הרי זה גזל גמור

רב כהנא הוה קאזיל להוצל חזייה לההוא גברא דהוה שדי אופיי וקא נתרן תמרי אזל קא מנקיט ואכיל אמר ליה חזי מר דבידאי שדיתינהו אמר ליה מאתריה דרבי יאשיה אתה קרי עליה וצדיק יסוד עולם

אין ממחין ביד עניי גוים בלקט בשכחה ובפאה מפני דרכי שלום תנו רבנן מפרנסים עניי גוים עם עניי ישראל ומבקרין חולי גוים עם חולי ישראל וקוברין מתי גוים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום

מתני׳ משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים ותנור אבל לא תבור ולא תטחן עמה

אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה אבל משתטיל את המים לא תגע עמה לפי שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום

ומחזיקין ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום

גמ׳ מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי רוב עמי הארץ מעשרין הן

רבא אמר הכא בעם הארץ דרבי מאיר וטומאה וטהרה דרבנן דתניא איזהו עם הארץ כל שאינו אוכל חוליו בטהרה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל שאינו מעשר פירותיו

והא מדקתני סיפא משתטיל את המים לא תגע עמה מכלל דרישא לאו בטומאה וטהרה עסקינן

רישא וסיפא בטומאה וטהרה ורישא בטומאת חולין וסיפא בטומאת חלה

ורמינהו


טוחנין ומפקידין אצל אוכלי שביעית ואצל אוכלי פירותיהן בטומאה אבל לא לאוכלי שביעית ולא לאוכלי פירותיהן בטומאה

אמר אביי התם בכהן החשוד לאכול תרומה בטומאה עסקינן דהוה ליה טומאה דאורייתא

אי הכי מפקידין ורמינהו מפקידין תרומה אצל ישראל עם הארץ ולא אצל כהן עם הארץ מפני שלבו גס בה

אמר רבי אילעא הכא במאי עסקינן בכלי חרש המוקף צמיד פתיל

וליחוש שמא תסיטנו אשתו נדה

אלא אמר רבי ירמיה לא קשיא כאן בפירות שהוכשרו כאן בפירות שלא הוכשרו

ורמינהו המוליך חטין לטוחן כותי או לטוחן עם הארץ הרי אלו בחזקתן למעשר ולשביעית אבל לא לטומאה

האי מאי רומיא לאו אוקימנא בפירות שלא הוכשרו

ודקארי לה מאי קארי לה משום דקא בעי למירמי אחריתי עלה הרי אלו בחזקתן למעשר ולשביעית ולחלופי לא חיישינן

ורמינהו הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה מפני שחשודה מחלפת המתקלקל

התם כדקתני טעמא אמר רבי יהודה רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנה

ולעלמא לא חיישינן והתנן הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה מפני שמחלפת התם מוריא ואמרה בר בי רב ליכול חמימא ואנא איכול קרירא

ואכתי לעלמא לא חיישינן והתניא אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון מפני שחברתה


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

גיטין סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין סא

כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בלחי וקוקרי

מציאת חרש שוטה וכו׳ רבי יוסי אומר גזל גמור אמר רב חסדא גזל גמור מדבריהם למאי נפקא מינה להוציאו בדיינין

עני המנקף בראש הזית מה שתחתיו וכו׳ תנא אם ליקט ונתן ביד הרי זה גזל גמור

רב כהנא הוה קאזיל להוצל חזייה לההוא גברא דהוה שדי אופיי וקא נתרן תמרי אזל קא מנקיט ואכיל אמר ליה חזי מר דבידאי שדיתינהו אמר ליה מאתריה דרבי יאשיה אתה קרי עליה וצדיק יסוד עולם

אין ממחין ביד עניי גוים בלקט בשכחה ובפאה מפני דרכי שלום תנו רבנן מפרנסים עניי גוים עם עניי ישראל ומבקרין חולי גוים עם חולי ישראל וקוברין מתי גוים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום

מתני׳ משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים ותנור אבל לא תבור ולא תטחן עמה

אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה אבל משתטיל את המים לא תגע עמה לפי שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום

ומחזיקין ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום

גמ׳ מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי רוב עמי הארץ מעשרין הן

רבא אמר הכא בעם הארץ דרבי מאיר וטומאה וטהרה דרבנן דתניא איזהו עם הארץ כל שאינו אוכל חוליו בטהרה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל שאינו מעשר פירותיו

והא מדקתני סיפא משתטיל את המים לא תגע עמה מכלל דרישא לאו בטומאה וטהרה עסקינן

רישא וסיפא בטומאה וטהרה ורישא בטומאת חולין וסיפא בטומאת חלה

ורמינהו


טוחנין ומפקידין אצל אוכלי שביעית ואצל אוכלי פירותיהן בטומאה אבל לא לאוכלי שביעית ולא לאוכלי פירותיהן בטומאה

אמר אביי התם בכהן החשוד לאכול תרומה בטומאה עסקינן דהוה ליה טומאה דאורייתא

אי הכי מפקידין ורמינהו מפקידין תרומה אצל ישראל עם הארץ ולא אצל כהן עם הארץ מפני שלבו גס בה

אמר רבי אילעא הכא במאי עסקינן בכלי חרש המוקף צמיד פתיל

וליחוש שמא תסיטנו אשתו נדה

אלא אמר רבי ירמיה לא קשיא כאן בפירות שהוכשרו כאן בפירות שלא הוכשרו

ורמינהו המוליך חטין לטוחן כותי או לטוחן עם הארץ הרי אלו בחזקתן למעשר ולשביעית אבל לא לטומאה

האי מאי רומיא לאו אוקימנא בפירות שלא הוכשרו

ודקארי לה מאי קארי לה משום דקא בעי למירמי אחריתי עלה הרי אלו בחזקתן למעשר ולשביעית ולחלופי לא חיישינן

ורמינהו הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה מפני שחשודה מחלפת המתקלקל

התם כדקתני טעמא אמר רבי יהודה רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנה

ולעלמא לא חיישינן והתנן הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה מפני שמחלפת התם מוריא ואמרה בר בי רב ליכול חמימא ואנא איכול קרירא

ואכתי לעלמא לא חיישינן והתניא אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון מפני שחברתה


גלול כלפי מעלה