Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז באב תשפ״ג | 4 אוגוסט 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין פ

בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה

ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשים כתובתה ואם מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין

שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

כל עריות שאמרו צרותיהן מותרות

הלכו הצרות האלו ונישאו ונמצאו אלו איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונישאת לאחר ונמצאת זו שהיתה איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

כתב סופר גט לאיש ושובר לאשה וטעה ונתן גט לאשה ושובר לאיש ונתנו זה לזה

ולאחר זמן הרי הגט יוצא מיד האיש ושובר מיד האשה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

רבי אלעזר אומר אם לאלתר יצא אין זה גט אם לאחר זמן יצא הרי זה גט לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני

גמ׳ מאי מלכות שאינה הוגנת מלכות הרומיים ואמאי קרי לה מלכות שאינה הוגנת משום דאין להם לא כתב ולא לשון

אמר עולא מפני מה תקינו מלכות בגיטין משום שלום מלכות

ומשום שלום מלכות תצא והולד ממזר

אין רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר

לשום מלכות יון וצריכא דאי אשמועינן מלכות שאינה הוגנת משום דמליכא אבל מלכות מדי ומלכות יון מאי דהוה הוה

ואי אשמעינן מלכות מדי ומלכות יון משום דמלכותא הוו אבל בנין הבית מאי דהוה הוה

ואי אשמעינן בנין הבית דאמרי קמדכרי שבחייהו אבל חורבן הבית דצערא הוא אימא לא צריכא

היה במזרח וכתב במערב מאן אילימא בעל היינו שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה

אלא לאו סופר כדאמר להו רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי יתביתו בשילי כתובו בשילי ואף על גב דמימסרן לכו מילי בהיני וכי יתביתו בהיני כתובו בהיני ואף על גב דמימסרן לכו מילי בשילי

אמר רב יהודה אמר שמואל


זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר הרי זו מגורשת

ההוא גיטא דהוה כתיב ביה לשם איסטנדרא דבשכר שלחה רב נחמן בר רב חסדא לקמיה דרבה כי האי גוונא מאי

שלח ליה בהא אפילו רבי מאיר מודי מאי טעמא מאותה מלכות הוא

ומאי שנא מסנטר שבעיר התם זילא להו מילתא הכא שביחא להו מילתא

אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים הולד כשר ומודים חכמים לרבי מאיר שאם שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה שהולד ממזר

אמר רב אשי אף אנן נמי תנינא שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

הא מאן קתני לה אילימא רבי מאיר ליערבינהו וליתנינהו אלא שמע מינה רבנן שמע מינה

כל עריות שאמרו כו׳ נישאו אין זינו לא

לימא תיהוי תיובתא דרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

לא נישאו והוא הדין לזינו והאי דקתני נישאו לישנא מעליא נקט

ואיכא דאמרי נישאו והוא הדין לזינו

לימא מסייע ליה לרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

לא נישאו דווקא משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים

הכונס את יבמתו כו׳ וצריכא דאי אשמעינן בהך קמייתא משום דלא איקיים מצות יבום

אבל הכא דאיקיים מצות יבום אימא לא

ואי אשמעינן הכא משום דקא רמיא קמיה אבל התם דלא רמיא קמיה אימא לא צריכא

כתב הסופר וטעה ונתן גט לאשה ושובר וכו׳ רבי אליעזר אומר אם לאלתר יצא וכו׳

היכי דמי לאלתר והיכי דמי לאחר זמן אמר רב יהודה אמר שמואל כל זמן שיושבין ועסוקין באותו ענין זהו לאלתר עמדו זהו לאחר זמן

ורב אדא בר אהבה אמר לא נישאת זהו לאלתר נישאת זהו לאחר זמן

תנן לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני בשלמא לרב אדא בר אהבה היינו דקתני שני אלא לשמואל מאי שני


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

גט ישן – גפת 141

למה שתהיה בעיה להשתמש בגט ישן? הגמרא משאירה אותנו עם יותר שאלות מתשובות. האם יש קשר בין מחלוקת זו למחלוקות האחרות של בית שמאי ובית הלל בסוף המסכת? הצטרפו אלינו ללימוד שיחרוז שלוש משניות יחד     גיטין דפים ע"ט ו-פ"א גפ"ת: גמרא פירושים תוספות שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה    

במחשבה שניה icon

מלכות יון ומלכות רומי – במחשבה שניה

  מהי מלכות שאינה הוגנת? גיטין פ גיטין דף פ במחשבה שניה במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר      

גיטין פ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין פ

בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה

ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשים כתובתה ואם מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין

שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

כל עריות שאמרו צרותיהן מותרות

הלכו הצרות האלו ונישאו ונמצאו אלו איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונישאת לאחר ונמצאת זו שהיתה איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

כתב סופר גט לאיש ושובר לאשה וטעה ונתן גט לאשה ושובר לאיש ונתנו זה לזה

ולאחר זמן הרי הגט יוצא מיד האיש ושובר מיד האשה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

רבי אלעזר אומר אם לאלתר יצא אין זה גט אם לאחר זמן יצא הרי זה גט לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני

גמ׳ מאי מלכות שאינה הוגנת מלכות הרומיים ואמאי קרי לה מלכות שאינה הוגנת משום דאין להם לא כתב ולא לשון

אמר עולא מפני מה תקינו מלכות בגיטין משום שלום מלכות

ומשום שלום מלכות תצא והולד ממזר

אין רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר

לשום מלכות יון וצריכא דאי אשמועינן מלכות שאינה הוגנת משום דמליכא אבל מלכות מדי ומלכות יון מאי דהוה הוה

ואי אשמעינן מלכות מדי ומלכות יון משום דמלכותא הוו אבל בנין הבית מאי דהוה הוה

ואי אשמעינן בנין הבית דאמרי קמדכרי שבחייהו אבל חורבן הבית דצערא הוא אימא לא צריכא

היה במזרח וכתב במערב מאן אילימא בעל היינו שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה

אלא לאו סופר כדאמר להו רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי יתביתו בשילי כתובו בשילי ואף על גב דמימסרן לכו מילי בהיני וכי יתביתו בהיני כתובו בהיני ואף על גב דמימסרן לכו מילי בשילי

אמר רב יהודה אמר שמואל


זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר הרי זו מגורשת

ההוא גיטא דהוה כתיב ביה לשם איסטנדרא דבשכר שלחה רב נחמן בר רב חסדא לקמיה דרבה כי האי גוונא מאי

שלח ליה בהא אפילו רבי מאיר מודי מאי טעמא מאותה מלכות הוא

ומאי שנא מסנטר שבעיר התם זילא להו מילתא הכא שביחא להו מילתא

אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים הולד כשר ומודים חכמים לרבי מאיר שאם שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה שהולד ממזר

אמר רב אשי אף אנן נמי תנינא שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

הא מאן קתני לה אילימא רבי מאיר ליערבינהו וליתנינהו אלא שמע מינה רבנן שמע מינה

כל עריות שאמרו כו׳ נישאו אין זינו לא

לימא תיהוי תיובתא דרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

לא נישאו והוא הדין לזינו והאי דקתני נישאו לישנא מעליא נקט

ואיכא דאמרי נישאו והוא הדין לזינו

לימא מסייע ליה לרב המנונא דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

לא נישאו דווקא משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים

הכונס את יבמתו כו׳ וצריכא דאי אשמעינן בהך קמייתא משום דלא איקיים מצות יבום

אבל הכא דאיקיים מצות יבום אימא לא

ואי אשמעינן הכא משום דקא רמיא קמיה אבל התם דלא רמיא קמיה אימא לא צריכא

כתב הסופר וטעה ונתן גט לאשה ושובר וכו׳ רבי אליעזר אומר אם לאלתר יצא וכו׳

היכי דמי לאלתר והיכי דמי לאחר זמן אמר רב יהודה אמר שמואל כל זמן שיושבין ועסוקין באותו ענין זהו לאלתר עמדו זהו לאחר זמן

ורב אדא בר אהבה אמר לא נישאת זהו לאלתר נישאת זהו לאחר זמן

תנן לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני בשלמא לרב אדא בר אהבה היינו דקתני שני אלא לשמואל מאי שני


גלול כלפי מעלה