Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג באלול תשפ״ג | 9 ספטמבר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין כז

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי פלבר לע"נ אמה, יוכבד בת שרה וצבי.

הדף היום מוקדש ע"י משפחת טננבאום לע"נ רייזל בת יהושע הלוי וחיה קילא.

נשאלה שאלה: האם אפשר לבצע קניין אגב רק במקרה והמטלטלים נמצאים בתוך הקרקע הנרכשת? לאחר מספר ניסיונות לענות על שאלה זו, נלמדת התשובה ממקור על שטר שנרכש עם קרקע על אף שזה לא היה נמצא בתוך הקרקע. הגמרא מעלה עוד כמה שאלות בנוגע לקנין אגב. מה המקור לגילגול שבוע – מי שחייב להישבע על דבר אחד, אפשר לחייבו להישבע על עוד דברים באותו מעמד למרות שאלו דברים שבדרך כלל לא חייבים עליהם שבועה. המקור נלמד משבועת אשה סוטה, הנשבעת לא רק על דברים שעליהם היא חייבת להישבע מהדין, אך גם על דברים שלא חייבת להשיבע עליהם.

נתון לו ליהושע ומקומו מושכר לו ועישור אחר שאני עתיד למוד נתון לו לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו שמע מינה בעינן צבורים בה שאני התם כי היכי דלא ליטרחינהו

תא שמע דאמר רבא בר יצחק אמר רב שני שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בין בשטר בין בשדה

ורב חייא בר אבין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב לו את השטר כאותה ששנינו כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו כיון שהחזיק עמו בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא

שמע מינה לא בעינן צבורים בה שאני שטר דאפסירא דארעא הוא

והא עלה קתני זו היא ששנינו נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה שמע מינה לא בעינן צבורים בה שמע מינה:

איבעיא להו מי בעינן אגב או לא תא שמע דקתני כל הני ולא קתני אגב ולטעמיך קני מי קתני

אלא עד דאמר קני הכא נמי עד דאמר אגב והלכתא צבורים לא בעינן אגב וקני בעינן:

איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו שמע מינה

איבעיא להו שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו

מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני רבי עקיבא דיד עניים הוה

אמר רבא לא שנו אלא שנתן דמי כולן אבל לא נתן דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו

תניא כוותיה דרבא יפה כח הכסף מכח השטר וכח השטר מכח הכסף יפה כח הכסף שהכסף פודין בו הקדשות ומעשר שני מה שאין כן בשטר ויפה כח השטר שהשטר מוציא בבת ישראל מה שאין כן בכסף

ויפה כח שניהם מכח חזקה וכח חזקה מכח שניהם יפה כח שניהם ששניהם קונים בעבד עברי מה שאין כן בחזקה יפה כח חזקה שחזקה מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהם קנאם כולם


במה דברים אמורים שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולן

אמר רב אחא בריה דרב איקא תדע שאילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד ואמר ליה קני מי לא קני אמר ליה מי דמי התם איגודו בידו הכא אין איגודו בידו

איכא דאמרי אמר רב אחא בריה דרב איקא תדע דלא קני אילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד ואמר לו זו קני מי קני

מי דמי התם גופים מוחלקים הכא סדנא דארעא חד הוא:

וזוקקים את הנכסים וכו׳: אמר עולא מנין לגלגול שבועה מן התורה

שנאמר ואמרה האשה אמן אמן ותנן על מה היא אומרת אמן אמן אמן על האלה אמן על השבועה אמן אם מאיש זה אמן אם מאיש אחר אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה

האי ארוסה היכי דמי אילימא דקני לה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא ארוסה והתנן ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה מאי טעמא תחת אישך אמר רחמנא וליכא

אלא דקני לה כשהיא ארוסה ונסתרה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא נשואה

מי בדקי לה מיא ונקה האיש מעון אמר רחמנא בזמן שהאיש מנוקה מעון מים בודקים את אשתו אין איש מנוקה מעון אין המים בודקים את אשתו

אלא על ידי גלגול

אשכחן סוטה דאיסורא ממונא מנלן תנא דבי רבי ישמעאל קל וחומר ומה סוטה


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין כז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין כז

נתון לו ליהושע ומקומו מושכר לו ועישור אחר שאני עתיד למוד נתון לו לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו שמע מינה בעינן צבורים בה שאני התם כי היכי דלא ליטרחינהו

תא שמע דאמר רבא בר יצחק אמר רב שני שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בין בשטר בין בשדה

ורב חייא בר אבין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב לו את השטר כאותה ששנינו כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו כיון שהחזיק עמו בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא

שמע מינה לא בעינן צבורים בה שאני שטר דאפסירא דארעא הוא

והא עלה קתני זו היא ששנינו נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה שמע מינה לא בעינן צבורים בה שמע מינה:

איבעיא להו מי בעינן אגב או לא תא שמע דקתני כל הני ולא קתני אגב ולטעמיך קני מי קתני

אלא עד דאמר קני הכא נמי עד דאמר אגב והלכתא צבורים לא בעינן אגב וקני בעינן:

איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו שמע מינה

איבעיא להו שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו

מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני רבי עקיבא דיד עניים הוה

אמר רבא לא שנו אלא שנתן דמי כולן אבל לא נתן דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו

תניא כוותיה דרבא יפה כח הכסף מכח השטר וכח השטר מכח הכסף יפה כח הכסף שהכסף פודין בו הקדשות ומעשר שני מה שאין כן בשטר ויפה כח השטר שהשטר מוציא בבת ישראל מה שאין כן בכסף

ויפה כח שניהם מכח חזקה וכח חזקה מכח שניהם יפה כח שניהם ששניהם קונים בעבד עברי מה שאין כן בחזקה יפה כח חזקה שחזקה מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהם קנאם כולם


במה דברים אמורים שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולן

אמר רב אחא בריה דרב איקא תדע שאילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד ואמר ליה קני מי לא קני אמר ליה מי דמי התם איגודו בידו הכא אין איגודו בידו

איכא דאמרי אמר רב אחא בריה דרב איקא תדע דלא קני אילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד ואמר לו זו קני מי קני

מי דמי התם גופים מוחלקים הכא סדנא דארעא חד הוא:

וזוקקים את הנכסים וכו׳: אמר עולא מנין לגלגול שבועה מן התורה

שנאמר ואמרה האשה אמן אמן ותנן על מה היא אומרת אמן אמן אמן על האלה אמן על השבועה אמן אם מאיש זה אמן אם מאיש אחר אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה

האי ארוסה היכי דמי אילימא דקני לה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא ארוסה והתנן ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה מאי טעמא תחת אישך אמר רחמנא וליכא

אלא דקני לה כשהיא ארוסה ונסתרה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא נשואה

מי בדקי לה מיא ונקה האיש מעון אמר רחמנא בזמן שהאיש מנוקה מעון מים בודקים את אשתו אין איש מנוקה מעון אין המים בודקים את אשתו

אלא על ידי גלגול

אשכחן סוטה דאיסורא ממונא מנלן תנא דבי רבי ישמעאל קל וחומר ומה סוטה


גלול כלפי מעלה