Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד באלול תשפ״ג | 10 ספטמבר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין כח

הלימוד השבוע מוקדש ע"י אלנה סטורץ' לכבוד רבנית מישל וצוות הדרן!

הדף היום מוקדש ע"י קבוצת הדרן בזום לכבוד הנישואין של חנה לדניאל, בתה של ג'ולי מנדלסון.

המקור לגילגול שבוע הוא מהסוטה. איך נוכל ללמוד משם לדיני ממונות? איך לומדים שזה גם תקף במקרה שטענת התובע הוא טענת ספק? רב מביא מקרה הקיצוני ביותר שבו דין גילגול שבועה תקף. רבא מנסה להסביר מדוע מקרה זה הוא מקרה קיצוני. ניתן לרכוש מטלטלין באמצעות קניין חליפין. האם זה יכול להיעשות עם כסף, אוכל, או רק כלי? המשנה דנה בקניין חליפין אך מובאות שלוש הצעות שונות כיצד לקרוא/להבין את המשנה. לחפצים שנרכשו על ידי בית המקדש יש דינים שונים מאשר לפריטים רגילים. ניתן לרכוש חפצים רגילים רק באמצעות משיכה ואילו חפצים לבית המקדש נרכשים בכסף. מי שאומר שבהמה או חפץ יהיה קדוש, דביו תקפים באופן מיידי כאילו משך (בדיני הדיוטות) והוא נחשב מיד להקדש (לרכוש בית המקדש).

שלא ניתנה להתבע בעד אחד מגלגלין ממון שניתן להתבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין

אשכחן בודאי ספק מנלן

תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה שבועה בפנים מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי

עד היכן גלגול שבועה אמר רב יהודה אמר רב דאמר ליה הישבע לי שאין עבדי אתה

ההוא שמותי משמתינן ליה דתניא הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד עמו לחייו

אלא אמר רבא הישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי האי טענתא מעלייתא היא ממונא אית ליה גביה רבא לטעמיה דאמר רבא עבד עברי גופו קנוי

אי הכי היינו קרקע מהו דתימא קרקע הוא דעבדי אינשי דמזבני בצינעא אם איתא דזבין לית ליה קלא

האי אם איתא דזבין קלא אית ליה קא משמע לן:

מתני׳ כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו:

גמ׳ חליפין מאי ניהו מטבע שמע מינה מטבע נעשה חליפין אמר רב יהודה הכי קאמר כל הנישום דמים באחר


כיון שזכה זה נתחייב בחליפין דיקא נמי דקתני כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור שמע מינה

ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דמטבע נעשה חליפין מאי כיצד הכי קאמר פירות נמי עבדי חליפין כיצד החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב בחליפין

הניחא לרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין אלא לרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין מאי איכא למימר

הכי קאמר יש דמים שהן כחליפין כיצד החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור

מאי טעמא סבר לה כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה

מילתא דשכיח גזרו בה רבנן מילתא דלא שכיח לא גזרו בה רבנן

ולריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה הניחא אי סבר לה כרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין מתרץ כרב ששת

אלא אי סבר לה כרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין ומטבע לא קני במאי מוקי לה על כרחך כרב ששת סבירא ליה:

מתני׳ רשות הגבוה בכסף ורשות ההדיוט בחזקה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט:

גמ׳ תנו רבנן כיצד רשות הגבוה בכסף גיזבר שנתן מעות בבהמה אפילו בהמה בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה עד שימשוך

כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט האומר שור זה עולה בית זה הקדש אפילו בסוף העולם קנה בהדיוט לא קנה


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין כח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין כח

שלא ניתנה להתבע בעד אחד מגלגלין ממון שניתן להתבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין

אשכחן בודאי ספק מנלן

תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה שבועה בפנים מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי

עד היכן גלגול שבועה אמר רב יהודה אמר רב דאמר ליה הישבע לי שאין עבדי אתה

ההוא שמותי משמתינן ליה דתניא הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד עמו לחייו

אלא אמר רבא הישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי האי טענתא מעלייתא היא ממונא אית ליה גביה רבא לטעמיה דאמר רבא עבד עברי גופו קנוי

אי הכי היינו קרקע מהו דתימא קרקע הוא דעבדי אינשי דמזבני בצינעא אם איתא דזבין לית ליה קלא

האי אם איתא דזבין קלא אית ליה קא משמע לן:

מתני׳ כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו:

גמ׳ חליפין מאי ניהו מטבע שמע מינה מטבע נעשה חליפין אמר רב יהודה הכי קאמר כל הנישום דמים באחר


כיון שזכה זה נתחייב בחליפין דיקא נמי דקתני כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור שמע מינה

ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דמטבע נעשה חליפין מאי כיצד הכי קאמר פירות נמי עבדי חליפין כיצד החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב בחליפין

הניחא לרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין אלא לרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין מאי איכא למימר

הכי קאמר יש דמים שהן כחליפין כיצד החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור

מאי טעמא סבר לה כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה

מילתא דשכיח גזרו בה רבנן מילתא דלא שכיח לא גזרו בה רבנן

ולריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה הניחא אי סבר לה כרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין מתרץ כרב ששת

אלא אי סבר לה כרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין ומטבע לא קני במאי מוקי לה על כרחך כרב ששת סבירא ליה:

מתני׳ רשות הגבוה בכסף ורשות ההדיוט בחזקה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט:

גמ׳ תנו רבנן כיצד רשות הגבוה בכסף גיזבר שנתן מעות בבהמה אפילו בהמה בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה עד שימשוך

כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט האומר שור זה עולה בית זה הקדש אפילו בסוף העולם קנה בהדיוט לא קנה


גלול כלפי מעלה