Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט באלול תשפ״ג | 15 ספטמבר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין לג

הדף היום מוקדש ע"י טרי קריבושה והרב חיים הרינג לכבוד סיום השלושים של חני מינדל בת ירחמיאל הכהן וסימה פייגא.

הדף היום מוקדש ע"י קרולין אופסטיין ומדינה קורן לע"נ הלן אבלס.

מצוות כיבוד זקניך – האם הכוונה היא למי שהוא זקן או תלמיד חכם וזקן או גם תללמי דחכם צעיר? האם צריך להוציא כסף כדי לקיים מצוה זו? האם צריך להפסיק את עבודתו כדי לעמוד לזקן? האם מצווה זו חלה גם על זקנים לא יהודים? על הזקן מוטלת אחריות לא ללכת במקום שבו יותר מדי אנשים יצטרכו לעמוד למענו. האם אבא צריך לעמוד לבנו שהוא רבו? האם הבן הזה צריך לעמוד לכבוד אביו?

מפני שיבה תקום והדרת תקום והדרת פני זקן ומדלא כתב הכי שמע מינה חד הוא

אמר מר יכול יהדרנו בממון תלמוד לומר תקום והדרת מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס וקימה לית בה חסרון כיס מי לא עסקינן דקא נקיב מרגניתא אדהכי והכי קאים מקמיה ובטיל ממלאכתו

אלא אקיש קימה להידור מה הידור שאין בו ביטול אף קימה שאין בה ביטול ואקיש נמי הידור לקימה מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס מכאן אמרו אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקין במלאכתם

ולא והתנן כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומם ואומרים להם אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום אמר רבי יוחנן מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים

אמר רבי יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים ודלמא שאני התם דאם כן אתה מכשילן לעתיד לבא

אמר מר יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ ולא והא רבי חייא הוה יתיב בי מסחותא וחליף ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה ואיקפד ואתא אמר ליה לאבוה שני חומשים שניתי לו בספר תהלים ולא עמד מפני

ותו בר קפרא ואמרי לה רבי שמואל בר רבי יוסי הוה יתיב בי מסחותא על ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה ואיקפד ואתא אמר ליה לאבוה שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים ולא עמד מפני ואמר לו שמא בהן יושב ומהרהר

טעמא דבהן יושב ומהרהר הא לאו הכי לא

לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי

הכי נמי מסתברא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא דילמא לאונסיה שאני

יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו אטו ברשיעי עסקינן

אלא יכול יעצים עיניו מקמי דלימטיה זמן חיובא דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה דקאים מקמיה תלמוד לומר תקום ויראת

תנא איזוהי קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ארבע אמות אמר אביי לא אמרן אלא ברבו שאינו מובהק אבל ברבו המובהק מלא עיניו

אביי מכי הוה חזי ליה לאודניה דחמרא דרב יוסף דאתי הוה קאים אביי הוה רכיב חמרא וקא מסגי אגודא דנהר סגיא יתיב רב משרשיא ורבנן באידך גיסא ולא קמו מקמיה אמר להו ולאו רב מובהק אנא אמרו ליה לאו אדעתין:

רבי שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תלמוד לומר זקן ויראת אמר אביי נקטינן דאי מקיף חיי אביי מקיף רבי זירא מקיף

רבינא הוה יתיב קמיה דרבי ירמיה מדיפתי חלף ההוא גברא קמיה ולא מיכסי רישא אמר כמה חציף הא גברא אמר ליה דלמא ממתא מחסיא ניהו דגיסי בה רבנן

איסי בן יהודה אומר ׳מפני שיבה תקום׳ ואפילו כל שיבה במשמע אמר רבי יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה רבי יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי אמר כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני רבא מיקם לא קאי הידור עבד להו

אביי יהיב ידא לסבי רבא משדר שלוחיה רב נחמן משדר גוזאי אמר אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא

אמר רבי אייבו אמר רבי ינאי


אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמים מיתיבי רבי שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תלמוד לומר זקן ויראת

ואי אמרת שחרית וערבית בלבד אמאי לא ניטרח חיובא הוא אלא לאו כולי יומא לא לעולם שחרית וערבית בלבד ואפילו הכי כמה דאפשר ליה לא ניטרח

אמר רבי אלעזר כל תלמיד חכם שאין עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח שנאמר וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלהים מורא זו איני יודע מהו כשהוא אומר ויראת מאלהיך הרי מורא זו קימה

ואימא מוראת רבית ומוראת משקלות רבי אלעזר פני פני גמר

איבעיא להו בנו והוא רבו מהו לעמוד מפני אביו תא שמע דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא קום מקמי אבוך שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה דאפילו מר שמואל נמי קאים מקמיה

אלא מאי קאמר ליה הכי קאמר ליה זימנין דאתי מאחורי קום את מקמיה ולא תיחוש ליקרא דידי

איבעיא להו בנו והוא רבו מהו שיעמוד אביו מפניו תא שמע דאמר רבי יהושע בן לוי אני איני כדי לעמוד מפני בני אלא משום כבוד בית נשיא

טעמא דאנא רביה הא איהו רבאי קאימנא מקמיה הכי קאמר אני איני כדי לעמוד מפני בני ואפילו הוא רבאי דהא אנא אבוה אלא משום כבוד בית נשיא

איבעיא להו רכוב כמהלך דמי או לא אמר אביי תא שמע טמא יושב תחת האילן וטהור עומד טמא

טמא עומד תחת האילן וטהור יושב טהור ואם ישב הטמא הטהור טמא

וכן באבן המנוגעת ואמר רב נחמן בר כהן זאת אומרת רכוב כמהלך דמי שמע מינה

איבעיא להו מהו לעמוד מפני ספר תורה רבי חלקיה ורבי סימון ורבי אלעזר אמרי קל וחומר מפני לומדיה עומדים מפניה לא כל שכן

רבי אלעי ורבי יעקב בר זבדי הוו יתבי חליף ואזיל רבי שמעון בר אבא וקמו מקמיה אמר להו חדא דאתון חכימי ואנא חבר ועוד כלום תורה עומדת מפני לומדיה

סבר לה כרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה לייט עלה אביי

והביטו אחרי משה עד באו האהלה רבי אמי ורבי יצחק נפחא חד אמר לגנאי וחד אמר לשבח מאן דאמר לגנאי כדאיתא מאן דאמר לשבח אמר חזקיה

אמר לי רבי חנינא בריה דרבי אבהו אמר רבי אבהו אמר רבי אבדימי דמן חיפא חכם עובר עומד מלפניו ארבע אמות וכיון שעבר ארבע אמות יושב אב בית דין עובר עומד מלפניו מלא עיניו וכיון שעבר ארבע אמות יושב נשיא עובר עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב במקומו שנאמר והביטו אחרי משה עד באו האהלה

כל מצות עשה שהזמן גרמא וכו׳: תנו רבנן איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא סוכה ולולב שופר וציצית


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (1)

כיבוד הורים וכבוד שמיים – במחשבה שניה

קידושין ל-לט   במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר   במחשבה שניה קידושין ל-לט    

introduction featured image web

נשים ומצוות עשה שהזמן גרמן

מעובד מתוך אתר דרכיה מהם הקווים המנחים בחיוב נשים במצוות? הגמרא מביאה שלוש קטגוריות משפטיות שבהן השווה הכתוב בין אישה לאיש: עונשים, דינים, ומיתות. 'עונשים' זוהי מערכת הענישה של התורה, 'דינים' זהו משפט אזרחי ו'מיתות' אלו הדינים השייכים לרצח והריגה. בשלושת התחומים הללו דינם של האיש והאישה שווה. ישנן חובות של האב כלפי בנו שאינן…

קידושין לג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין לג

מפני שיבה תקום והדרת תקום והדרת פני זקן ומדלא כתב הכי שמע מינה חד הוא

אמר מר יכול יהדרנו בממון תלמוד לומר תקום והדרת מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס וקימה לית בה חסרון כיס מי לא עסקינן דקא נקיב מרגניתא אדהכי והכי קאים מקמיה ובטיל ממלאכתו

אלא אקיש קימה להידור מה הידור שאין בו ביטול אף קימה שאין בה ביטול ואקיש נמי הידור לקימה מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס מכאן אמרו אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקין במלאכתם

ולא והתנן כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומם ואומרים להם אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום אמר רבי יוחנן מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים

אמר רבי יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים ודלמא שאני התם דאם כן אתה מכשילן לעתיד לבא

אמר מר יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ ולא והא רבי חייא הוה יתיב בי מסחותא וחליף ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה ואיקפד ואתא אמר ליה לאבוה שני חומשים שניתי לו בספר תהלים ולא עמד מפני

ותו בר קפרא ואמרי לה רבי שמואל בר רבי יוסי הוה יתיב בי מסחותא על ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה ואיקפד ואתא אמר ליה לאבוה שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים ולא עמד מפני ואמר לו שמא בהן יושב ומהרהר

טעמא דבהן יושב ומהרהר הא לאו הכי לא

לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי

הכי נמי מסתברא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא דילמא לאונסיה שאני

יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו אטו ברשיעי עסקינן

אלא יכול יעצים עיניו מקמי דלימטיה זמן חיובא דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה דקאים מקמיה תלמוד לומר תקום ויראת

תנא איזוהי קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ארבע אמות אמר אביי לא אמרן אלא ברבו שאינו מובהק אבל ברבו המובהק מלא עיניו

אביי מכי הוה חזי ליה לאודניה דחמרא דרב יוסף דאתי הוה קאים אביי הוה רכיב חמרא וקא מסגי אגודא דנהר סגיא יתיב רב משרשיא ורבנן באידך גיסא ולא קמו מקמיה אמר להו ולאו רב מובהק אנא אמרו ליה לאו אדעתין:

רבי שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תלמוד לומר זקן ויראת אמר אביי נקטינן דאי מקיף חיי אביי מקיף רבי זירא מקיף

רבינא הוה יתיב קמיה דרבי ירמיה מדיפתי חלף ההוא גברא קמיה ולא מיכסי רישא אמר כמה חציף הא גברא אמר ליה דלמא ממתא מחסיא ניהו דגיסי בה רבנן

איסי בן יהודה אומר ׳מפני שיבה תקום׳ ואפילו כל שיבה במשמע אמר רבי יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה רבי יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי אמר כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני רבא מיקם לא קאי הידור עבד להו

אביי יהיב ידא לסבי רבא משדר שלוחיה רב נחמן משדר גוזאי אמר אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא

אמר רבי אייבו אמר רבי ינאי


אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמים מיתיבי רבי שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תלמוד לומר זקן ויראת

ואי אמרת שחרית וערבית בלבד אמאי לא ניטרח חיובא הוא אלא לאו כולי יומא לא לעולם שחרית וערבית בלבד ואפילו הכי כמה דאפשר ליה לא ניטרח

אמר רבי אלעזר כל תלמיד חכם שאין עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח שנאמר וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלהים מורא זו איני יודע מהו כשהוא אומר ויראת מאלהיך הרי מורא זו קימה

ואימא מוראת רבית ומוראת משקלות רבי אלעזר פני פני גמר

איבעיא להו בנו והוא רבו מהו לעמוד מפני אביו תא שמע דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא קום מקמי אבוך שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה דאפילו מר שמואל נמי קאים מקמיה

אלא מאי קאמר ליה הכי קאמר ליה זימנין דאתי מאחורי קום את מקמיה ולא תיחוש ליקרא דידי

איבעיא להו בנו והוא רבו מהו שיעמוד אביו מפניו תא שמע דאמר רבי יהושע בן לוי אני איני כדי לעמוד מפני בני אלא משום כבוד בית נשיא

טעמא דאנא רביה הא איהו רבאי קאימנא מקמיה הכי קאמר אני איני כדי לעמוד מפני בני ואפילו הוא רבאי דהא אנא אבוה אלא משום כבוד בית נשיא

איבעיא להו רכוב כמהלך דמי או לא אמר אביי תא שמע טמא יושב תחת האילן וטהור עומד טמא

טמא עומד תחת האילן וטהור יושב טהור ואם ישב הטמא הטהור טמא

וכן באבן המנוגעת ואמר רב נחמן בר כהן זאת אומרת רכוב כמהלך דמי שמע מינה

איבעיא להו מהו לעמוד מפני ספר תורה רבי חלקיה ורבי סימון ורבי אלעזר אמרי קל וחומר מפני לומדיה עומדים מפניה לא כל שכן

רבי אלעי ורבי יעקב בר זבדי הוו יתבי חליף ואזיל רבי שמעון בר אבא וקמו מקמיה אמר להו חדא דאתון חכימי ואנא חבר ועוד כלום תורה עומדת מפני לומדיה

סבר לה כרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה לייט עלה אביי

והביטו אחרי משה עד באו האהלה רבי אמי ורבי יצחק נפחא חד אמר לגנאי וחד אמר לשבח מאן דאמר לגנאי כדאיתא מאן דאמר לשבח אמר חזקיה

אמר לי רבי חנינא בריה דרבי אבהו אמר רבי אבהו אמר רבי אבדימי דמן חיפא חכם עובר עומד מלפניו ארבע אמות וכיון שעבר ארבע אמות יושב אב בית דין עובר עומד מלפניו מלא עיניו וכיון שעבר ארבע אמות יושב נשיא עובר עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב במקומו שנאמר והביטו אחרי משה עד באו האהלה

כל מצות עשה שהזמן גרמא וכו׳: תנו רבנן איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא סוכה ולולב שופר וציצית


גלול כלפי מעלה