Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ במרחשוון תשפ״ד | 19 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין סז

אנו ממשיכים ללמוד למען שלומם של חיילינו, תושבי הדרום והצפון והארץ כולה, החזרת השבויים בשלום, לע"נ הנופלים ולרפואה שלמה לכל הפצועים.

האם הולד הולך אחר האב או האם? במה זה תלוי? המשנה מדברת על ארבעה סוגים שונים. אבל האם יש יוצאים מן הכלל למה שרשום במשנה? מניין לנו שאין קידושין תוספים בעריות?

גר שנשא ממזרת דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הפגום דתניא גר שנשא ממזרת הולד ממזר דברי רבי יוסי אמר ליה מי סברת מתניתין רבי יוסי היא מתניתין רבי יהודה היא דאמר גר לא ישא ממזרת ויש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום

וניתנייה תנא כל מקום דסיפא לאתויי

ואיבעית אימא לעולם רבי יוסי היא ותנא איזו זו למעוטי

ואיזו זו ותו לא והרי חלל שנשא בת ישראל דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר הא לא קשיא כרבי דוסתאי בן רבי יהודה סבירא ליה

והרי ישראל שנשא חללה דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר תנא כל מקום דרישא לאתויי

וניתנייה בהדיא משום דלא מתני לה היכי ניתני כהנת ולויה וישראלית וחללה שנשאת לכהן לוי וישראל וחללה לכהן מי חזיא

והאיכא דרבה בר בר חנה דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שלישי הוי

תנא כל מקום דרישא לאתויי ולרב דימי דאמר שני הוי תנא איזו זו למעוטי

והאיכא דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן באומות הלך אחר הזכר

נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם תנא איזו זו למעוטי

האי מאי אי אמרת בשלמא מתניתין רבי יהודה היא כל מקום דרישא לאתויי ישראל שנשא חללה ודרבה בר בר חנה איזו זו למעוטי דרב דימי ורבין


כל מקום דסיפא לאתויי גר שנשא ממזרת אלא אי אמרת רבי יוסי היא כל מקום דרישא כדאמרן איזו זו כדאמרן אלא כל מקום דסיפא לאתויי מאי

ולטעמיך לרבי יהודה איזו זו דסיפא למה לי אלא איידי דתנא רישא איזו זו תנא סיפא איזו זו הכי נמי איידי דתנא רישא כל מקום תנא נמי סיפא כל מקום

גופא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן באומות הלך אחר הזכר נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם

מאי באומות הלך אחר הזכר כדתניא מנין לאחד מן האומות שבא על הכנענית והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד

תלמוד לומר וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו יכול אף עבד שבא על שפחה מן האומות והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד תלמוד לומר אשר הולידו בארצכם מן הנולדין בארצכם ולא מן הגרים בארצכם

נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם במאי אילימא במצרי שנשא עמונית מאי פגום איכא עמוני ולא עמונית

אלא בעמוני שנשא מצרית ואי זכר הוי האי שדיא אבתריה דידיה ואם נקבה הויא שדיא אבתרה דידה

כל שאין לה עליו קידושין מנא הני מילי דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ומטו בה משום דרבי ינאי ורב אחא בריה דרבא ומטו בה משום רבי יוסי הגלילי אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר לאחרים ולא לקרובים

מתקיף לה רבי אבא ואימא לאחר ולא לבן בן בהדיא כתיב ביה לא יקח איש את אשת אביו אחר למה לי שמע מינה לאחרים ולא לקרובים

ואימא אידי ואידי לבן הא לכתחילה והא דיעבד

לכתחילה מאחות אשה נפקא ומה אחות אשה בכרת לא תקדש חייבי מיתות בית דין לא כל שכן

ואימא אידי ואידי באחות אשה הא לכתחילה הא דיעבד אין הכי נמי

אשכחן אחות אשה שאר עריות מנלן ילפינן מאחות אשה מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ולא תפסי בה קידושין אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת לא תפסי בה קידושין

בשלמא כולהו אתיין אלא אשת איש ואשת אח איכא למיפרך מה לאחות אשה שכן אין לה היתר במקום מצוה תאמר באשת אח שיש לה היתר במקום מצוה

אשת איש נמי איכא למיפרך מה להנך שכן אין לה היתר בחיי אוסרן תאמר באשת איש שיש לה היתר בחיי אוסרן

אלא אמר רבי יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הוקשו כל העריות כולם לאחות אשה מה אחות אשה לא תפסי בה קידושין אף כל עריות כולם לא תפסי בה קידושין

אי הכי


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין סז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין סז

גר שנשא ממזרת דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הפגום דתניא גר שנשא ממזרת הולד ממזר דברי רבי יוסי אמר ליה מי סברת מתניתין רבי יוסי היא מתניתין רבי יהודה היא דאמר גר לא ישא ממזרת ויש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום

וניתנייה תנא כל מקום דסיפא לאתויי

ואיבעית אימא לעולם רבי יוסי היא ותנא איזו זו למעוטי

ואיזו זו ותו לא והרי חלל שנשא בת ישראל דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר הא לא קשיא כרבי דוסתאי בן רבי יהודה סבירא ליה

והרי ישראל שנשא חללה דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר תנא כל מקום דרישא לאתויי

וניתנייה בהדיא משום דלא מתני לה היכי ניתני כהנת ולויה וישראלית וחללה שנשאת לכהן לוי וישראל וחללה לכהן מי חזיא

והאיכא דרבה בר בר חנה דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שלישי הוי

תנא כל מקום דרישא לאתויי ולרב דימי דאמר שני הוי תנא איזו זו למעוטי

והאיכא דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן באומות הלך אחר הזכר

נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם תנא איזו זו למעוטי

האי מאי אי אמרת בשלמא מתניתין רבי יהודה היא כל מקום דרישא לאתויי ישראל שנשא חללה ודרבה בר בר חנה איזו זו למעוטי דרב דימי ורבין


כל מקום דסיפא לאתויי גר שנשא ממזרת אלא אי אמרת רבי יוסי היא כל מקום דרישא כדאמרן איזו זו כדאמרן אלא כל מקום דסיפא לאתויי מאי

ולטעמיך לרבי יהודה איזו זו דסיפא למה לי אלא איידי דתנא רישא איזו זו תנא סיפא איזו זו הכי נמי איידי דתנא רישא כל מקום תנא נמי סיפא כל מקום

גופא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן באומות הלך אחר הזכר נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם

מאי באומות הלך אחר הזכר כדתניא מנין לאחד מן האומות שבא על הכנענית והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד

תלמוד לומר וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו יכול אף עבד שבא על שפחה מן האומות והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד תלמוד לומר אשר הולידו בארצכם מן הנולדין בארצכם ולא מן הגרים בארצכם

נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם במאי אילימא במצרי שנשא עמונית מאי פגום איכא עמוני ולא עמונית

אלא בעמוני שנשא מצרית ואי זכר הוי האי שדיא אבתריה דידיה ואם נקבה הויא שדיא אבתרה דידה

כל שאין לה עליו קידושין מנא הני מילי דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ומטו בה משום דרבי ינאי ורב אחא בריה דרבא ומטו בה משום רבי יוסי הגלילי אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר לאחרים ולא לקרובים

מתקיף לה רבי אבא ואימא לאחר ולא לבן בן בהדיא כתיב ביה לא יקח איש את אשת אביו אחר למה לי שמע מינה לאחרים ולא לקרובים

ואימא אידי ואידי לבן הא לכתחילה והא דיעבד

לכתחילה מאחות אשה נפקא ומה אחות אשה בכרת לא תקדש חייבי מיתות בית דין לא כל שכן

ואימא אידי ואידי באחות אשה הא לכתחילה הא דיעבד אין הכי נמי

אשכחן אחות אשה שאר עריות מנלן ילפינן מאחות אשה מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ולא תפסי בה קידושין אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת לא תפסי בה קידושין

בשלמא כולהו אתיין אלא אשת איש ואשת אח איכא למיפרך מה לאחות אשה שכן אין לה היתר במקום מצוה תאמר באשת אח שיש לה היתר במקום מצוה

אשת איש נמי איכא למיפרך מה להנך שכן אין לה היתר בחיי אוסרן תאמר באשת איש שיש לה היתר בחיי אוסרן

אלא אמר רבי יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הוקשו כל העריות כולם לאחות אשה מה אחות אשה לא תפסי בה קידושין אף כל עריות כולם לא תפסי בה קידושין

אי הכי


גלול כלפי מעלה