Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ במרחשוון תשפ״ד | 20 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין סח

הדף היום מוקדש ע"י חנה פיוטרקובסקי "תודה לרבנית מישל על הלמידה היומיומית במיוחד בשבועות אלו, ואנו מתפללים עבור החיילים,  השבויים והפצועים."

למדו שאין קידושין תופסים בחייבי לאוים מאחות אשה מהפסוק המסכם בעריות שמקיש בין כל המקרים. מקשים על הלימוד הזה – למה לא נלמד מהמקדש אשתו כשהיא נידה שזה אחת מהעריות וקידושין תופסים? עונים שעדיף ללמוד מחומרה מאשר לקולא. אבל רב אחא בר יעקב מציע מקור אחר לאין קידושין תופסים – מיבמה שזה רק איסור לאו ואין קידושין תופסים אם היא מתחתנת עם מישהו אחר. למה לדעתו לא לומדים לשאר חייבי לאוים שאין קידושין תופסים? מניין לנו שבשפחה כנענית ובנכרית אין קידושין תופסים? ומניין שהולד הולך אחר האמא ולא האבא?

אפילו נדה נמי אלמה אמר אביי הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה שאין הולד ממזר אמר חזקיה אמר קרא ותהי נדתה עליו אפילו בשעת נדתה תהא בה הויה

מכדי איכא לאקושה לנדה ואיכא לאקושה לאחות אשה מאי חזית דמקשת להו לאחות אשה אקשה לנדה קולא וחומרא לחומרא מקשינן

רב אחא בר יעקב אמר אתיא בקל וחומר מיבמה ומה יבמה שהיא בלאו לא תפסי בה קידושין חייבי מיתות וחייבי כריתות לא כל שכן אי הכי שאר חייבי לאוין נמי

אמר רב פפא חייבי לאוין בהדיא כתיב בהו כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וכי יש שנואה לפני המקום ואהובה לפני המקום אלא אהובה אהובה בנישואיה שנואה שנואה בנישואיה וקאמר רחמנא כי תהיין

ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין כי תהיין במאי מוקים באלמנה לכהן גדול וכרבי סימאי

דתניא רבי סימאי אומר מן הכל היה רבי עקיבא עושה ממזר חוץ מאלמנה לכהן גדול שהרי אמרה תורה לא יחלל חילולים עושה ואין עושה ממזרות

ולרבי ישבב דאמר בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר הניחא לרבי ישבב אי לאפוקי מדרבי סימאי קאתי שפיר

אלא אי טעמא דנפשיה קאמר ואפילו חייבי עשה במאי מוקים לה

בבעולה לכהן גדול ומאי שנא משום דהוי ליה עשה שאין שוה בכל

ורבנן אדמוקי לה בחייבי לאוין נוקמא בחייבי עשה

הני חייבי עשה במאי נינהו אי שתיהן מצריות שתיהן שנואות אי אחת מצרית ואחת ישראלית שתי נשים מעם אחד בעינן אי בעולה לכהן גדול מי כתיב תהיין לכהן

ורבי עקיבא בעל כורחיך שבקיה לקרא דהוי דחיק ומוקי אנפשיה

וכל מי שאין לה עליו וכו׳ שפחה כנענית מנלן אמר רב הונא אמר קרא שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור אשכחן דלא תפסי בה קדושי


ולדה כמותה מנלן דאמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדניה

נכרית מנלן אמר קרא לא תתחתן בם אשכחנא דלא תפסי בה קידושי ולדה כמותה מנלן

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי דאמר קרא כי יסיר את בנך מאחרי בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הנכרית קרוי בנך אלא בנה

אמר רבינא שמע מינה בן בתך הבא מן הנכרי קרוי בנך נימא קסבר רבינא נכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

נהי דכשר לא הוי ממזר לא הוי פסול מיקרי

ההוא בשבעה גוים כתיב שאר אומות מנלן אמר קרא כי יסיר את בנך לרבות כל המסירים

הניחא לרבי שמעון דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מאי טעמא

אמר קרא ואחר כן תבוא אליה ובעלתה וגו׳ מכלל דמעיקרא לא תפסי בה קידושין

אשכחן דלא תפסי בה קידושין ולדה כמותה מנלן אמר קרא כי תהיין לאיש וילדו לו כל היכא דקרינן ביה כי תהיינה קרינן ביה וילדו לו וכל היכא דלא קרינן ביה כי תהיינה לא קרינן ביה וילדו לו

אי הכי שפחה נמי אין הכי נמי אלא האשה וילדיה תהיה לאדניה למה לי לכדתניא


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין סח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין סח

אפילו נדה נמי אלמה אמר אביי הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה שאין הולד ממזר אמר חזקיה אמר קרא ותהי נדתה עליו אפילו בשעת נדתה תהא בה הויה

מכדי איכא לאקושה לנדה ואיכא לאקושה לאחות אשה מאי חזית דמקשת להו לאחות אשה אקשה לנדה קולא וחומרא לחומרא מקשינן

רב אחא בר יעקב אמר אתיא בקל וחומר מיבמה ומה יבמה שהיא בלאו לא תפסי בה קידושין חייבי מיתות וחייבי כריתות לא כל שכן אי הכי שאר חייבי לאוין נמי

אמר רב פפא חייבי לאוין בהדיא כתיב בהו כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וכי יש שנואה לפני המקום ואהובה לפני המקום אלא אהובה אהובה בנישואיה שנואה שנואה בנישואיה וקאמר רחמנא כי תהיין

ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין כי תהיין במאי מוקים באלמנה לכהן גדול וכרבי סימאי

דתניא רבי סימאי אומר מן הכל היה רבי עקיבא עושה ממזר חוץ מאלמנה לכהן גדול שהרי אמרה תורה לא יחלל חילולים עושה ואין עושה ממזרות

ולרבי ישבב דאמר בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר הניחא לרבי ישבב אי לאפוקי מדרבי סימאי קאתי שפיר

אלא אי טעמא דנפשיה קאמר ואפילו חייבי עשה במאי מוקים לה

בבעולה לכהן גדול ומאי שנא משום דהוי ליה עשה שאין שוה בכל

ורבנן אדמוקי לה בחייבי לאוין נוקמא בחייבי עשה

הני חייבי עשה במאי נינהו אי שתיהן מצריות שתיהן שנואות אי אחת מצרית ואחת ישראלית שתי נשים מעם אחד בעינן אי בעולה לכהן גדול מי כתיב תהיין לכהן

ורבי עקיבא בעל כורחיך שבקיה לקרא דהוי דחיק ומוקי אנפשיה

וכל מי שאין לה עליו וכו׳ שפחה כנענית מנלן אמר רב הונא אמר קרא שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור אשכחן דלא תפסי בה קדושי


ולדה כמותה מנלן דאמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדניה

נכרית מנלן אמר קרא לא תתחתן בם אשכחנא דלא תפסי בה קידושי ולדה כמותה מנלן

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי דאמר קרא כי יסיר את בנך מאחרי בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הנכרית קרוי בנך אלא בנה

אמר רבינא שמע מינה בן בתך הבא מן הנכרי קרוי בנך נימא קסבר רבינא נכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

נהי דכשר לא הוי ממזר לא הוי פסול מיקרי

ההוא בשבעה גוים כתיב שאר אומות מנלן אמר קרא כי יסיר את בנך לרבות כל המסירים

הניחא לרבי שמעון דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מאי טעמא

אמר קרא ואחר כן תבוא אליה ובעלתה וגו׳ מכלל דמעיקרא לא תפסי בה קידושין

אשכחן דלא תפסי בה קידושין ולדה כמותה מנלן אמר קרא כי תהיין לאיש וילדו לו כל היכא דקרינן ביה כי תהיינה קרינן ביה וילדו לו וכל היכא דלא קרינן ביה כי תהיינה לא קרינן ביה וילדו לו

אי הכי שפחה נמי אין הכי נמי אלא האשה וילדיה תהיה לאדניה למה לי לכדתניא


גלול כלפי מעלה