Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א במרחשוון תשפ״ד | 26 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין עד

הדף היום מוקדש לכל המשפחות שעוברות סבל נוראי במהלך השבועות האחרונים.

האם מוכר נאמן שיעיד על מי שקנה חפץ ממנו כאשר שני אנשים טוענים שהם קנו? במה זה תלוי? האם דיין נאמן להעיד על מי זיכה בדין? מי נאמן להעיד לגבי בן בכור? מדוע קרא אבא שאול לשתוקי בשם 'בדוקי'? מסבירים כהכוונה שהאמא נאמן להעיד שהאבא כשר. מה החידוש בדברי המשנה לאור משנה אחרת בכתובות האומרת משהו די דומה? המשנה מסבירה שאנשים האסורים להינשא בתוך הקהילה רשאים להינשא לבעלי ייחוס פגום. הגמרא מעלה קושיות על משנה זו וארבעה חכמים מציעים ארבעה פירושים שונים למשנה. על שלושה מתוכם מעלים קושיות.

וניחזי זוזי ממאן נקט לא צריכא דנקט מתרוייהו ואמר חד מדעתאי וחד בעל כורחי ולא ידיע הי מדעתו והי לא מדעתו

נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי במה דברים אמורים שבעלי דינים עומדים לפניו אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו אינו נאמן וניחזי זכותא מאן נקיט

לא צריכא דקריע זכותייהו וניהדר ונידיינינהו בשודא דדייני

אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור אלו הן חיה אביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם כדתניא יכיר יכירנו לאחרים

מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן

אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי מאי בדוקי אילימא שבודקין את אמו ואומרת לכשר נבעלתי נאמנת כמאן כרבן גמליאל תנינא חדא זימנא דתנן היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה אמרה להם מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל

חדא להכשיר בה וחדא להכשיר בבתה הניחא למאן דאמר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה

אלא למאן דאמר לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה אבא שאול מאי אתא לאשמועינן

דאבא שאול עדיפא מדרבן גמליאל דאי מהתם הוה אמינא התם דרוב כשרין אצלה אבל היכא דרוב פסולין אצלה אימא לא צריכא אמר רבא הלכה כאבא שאול

מתני׳ כל האסורין לבא בקהל מותרים לבא זה בזה רבי יהודה אוסר

רבי אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור ואלו הן הספיקות שתוקי אסופי וכותי

גמ׳ מאי כל האסורין לבא בקהל אילימא ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי הא תנא ליה רישא ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי מותרים לבא זה בזה

ותו רבי יהודה אוסר אהייא אילימא אודאן בספיקן הא מדקתני סיפא רבי אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בספיקן אסור מכלל דרבי יהודה לא סבירא ליה

וכי תימא רבי יהודה אוסר אגר בממזרת מידי גר בממזרת קתני כל האסורין לבא בקהל קתני

אמר רב יהודה


הכי קאמר כל האסורים לבא בקהל כהונה מאי נינהו גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד ודלא כרבי שמעון בן יוחי מותרין לבוא זה בזה

ונוקמה בבת שלש שנים ויום אחד ואפילו לרבי שמעון בן יוחי אם כן מצידה תברה

אלא טעמא דבת שלש שנים ויום אחד הא פחותה מבת שלש שנים ויום אחד דמותרת לבא בקהל כהונה אסורה לבוא זה בזה הרי פחותה מבת שלש שנים ויום אחד לרבי שמעון בן יוחי דמותרת לבא בקהל כהונה ומותרות לבא זה בזה

וכללא הוא דכל האסורים לבא בקהל כהונה מותרין לבא זה בזה והרי אלמנה וגרושה וחללה וזונה דאסורים לבא בקהל כהונה ואסורים לבא זה בזה ותו הא מותר אסור והרי גר שמותר בכהנת ומותר בממזרת

אלא אמר רב נתן בר הושעיא הכי קאמר כל שכהן אסור לישא את בתו ומאי ניהו גר שנשא גיורת וכרבי אליעזר בן יעקב מותרין לבא זה בזה

וכללא הוא דכל שכהן אסור לישא את בתו מותרים לבא זה בזה הרי חלל שנשא בת ישראל דכהן אסור לישא בתו ואסורין נמי לבא זה בזה לא קשיא כרבי דוסתאי בן יהודה

והרי חלל שנשא חללה וכהן אסור לישא בתו ואסור נמי לבא זה בזה ותו הא מותר אסור והרי גר שנשא בת ישראל וכהן מותר לישא בתו ומותרין לבא זה בזה

אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ממזר מאחותו וממזר מאשת איש איכא בינייהו

תנא קמא סבר אפילו ממזר מאחותו נמי הוי ממזר ורבי יהודה סבר מאשת איש הוי ממזר מאחותו לא הוי ממזר

מאי קא משמע לן תנינא איזהו ממזר כל שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבא

שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו רבי יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין

אלא אמר רבא גר עמוני ומואבי איכא בינייהו והכי קאמר כל האסורים לבא בקהל ומאי ניהו גר עמוני ומואבי מותרין לבא זה בזה

אי הכי מאי רבי יהודה אוסר הכי קאמר אף על פי שרבי יהודה אוסר גר בממזרת הני מילי גר דראוי לבא בקהל אבל גר עמוני ומואבי דאין ראויין לבא בקהל לא

תנו רבנן בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי ונתין חלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל [פסלוה] רבי יוסי אומר כל שזרעו פסול פוסל וכל שאין זרעו פסול אינו פוסל רבן שמעון בן גמליאל אומר


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין עד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין עד

וניחזי זוזי ממאן נקט לא צריכא דנקט מתרוייהו ואמר חד מדעתאי וחד בעל כורחי ולא ידיע הי מדעתו והי לא מדעתו

נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי במה דברים אמורים שבעלי דינים עומדים לפניו אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו אינו נאמן וניחזי זכותא מאן נקיט

לא צריכא דקריע זכותייהו וניהדר ונידיינינהו בשודא דדייני

אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור אלו הן חיה אביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם כדתניא יכיר יכירנו לאחרים

מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן

אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי מאי בדוקי אילימא שבודקין את אמו ואומרת לכשר נבעלתי נאמנת כמאן כרבן גמליאל תנינא חדא זימנא דתנן היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה אמרה להם מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל

חדא להכשיר בה וחדא להכשיר בבתה הניחא למאן דאמר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה

אלא למאן דאמר לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה אבא שאול מאי אתא לאשמועינן

דאבא שאול עדיפא מדרבן גמליאל דאי מהתם הוה אמינא התם דרוב כשרין אצלה אבל היכא דרוב פסולין אצלה אימא לא צריכא אמר רבא הלכה כאבא שאול

מתני׳ כל האסורין לבא בקהל מותרים לבא זה בזה רבי יהודה אוסר

רבי אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור ואלו הן הספיקות שתוקי אסופי וכותי

גמ׳ מאי כל האסורין לבא בקהל אילימא ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי הא תנא ליה רישא ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי מותרים לבא זה בזה

ותו רבי יהודה אוסר אהייא אילימא אודאן בספיקן הא מדקתני סיפא רבי אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בספיקן אסור מכלל דרבי יהודה לא סבירא ליה

וכי תימא רבי יהודה אוסר אגר בממזרת מידי גר בממזרת קתני כל האסורין לבא בקהל קתני

אמר רב יהודה


הכי קאמר כל האסורים לבא בקהל כהונה מאי נינהו גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד ודלא כרבי שמעון בן יוחי מותרין לבוא זה בזה

ונוקמה בבת שלש שנים ויום אחד ואפילו לרבי שמעון בן יוחי אם כן מצידה תברה

אלא טעמא דבת שלש שנים ויום אחד הא פחותה מבת שלש שנים ויום אחד דמותרת לבא בקהל כהונה אסורה לבוא זה בזה הרי פחותה מבת שלש שנים ויום אחד לרבי שמעון בן יוחי דמותרת לבא בקהל כהונה ומותרות לבא זה בזה

וכללא הוא דכל האסורים לבא בקהל כהונה מותרין לבא זה בזה והרי אלמנה וגרושה וחללה וזונה דאסורים לבא בקהל כהונה ואסורים לבא זה בזה ותו הא מותר אסור והרי גר שמותר בכהנת ומותר בממזרת

אלא אמר רב נתן בר הושעיא הכי קאמר כל שכהן אסור לישא את בתו ומאי ניהו גר שנשא גיורת וכרבי אליעזר בן יעקב מותרין לבא זה בזה

וכללא הוא דכל שכהן אסור לישא את בתו מותרים לבא זה בזה הרי חלל שנשא בת ישראל דכהן אסור לישא בתו ואסורין נמי לבא זה בזה לא קשיא כרבי דוסתאי בן יהודה

והרי חלל שנשא חללה וכהן אסור לישא בתו ואסור נמי לבא זה בזה ותו הא מותר אסור והרי גר שנשא בת ישראל וכהן מותר לישא בתו ומותרין לבא זה בזה

אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ממזר מאחותו וממזר מאשת איש איכא בינייהו

תנא קמא סבר אפילו ממזר מאחותו נמי הוי ממזר ורבי יהודה סבר מאשת איש הוי ממזר מאחותו לא הוי ממזר

מאי קא משמע לן תנינא איזהו ממזר כל שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבא

שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו רבי יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין

אלא אמר רבא גר עמוני ומואבי איכא בינייהו והכי קאמר כל האסורים לבא בקהל ומאי ניהו גר עמוני ומואבי מותרין לבא זה בזה

אי הכי מאי רבי יהודה אוסר הכי קאמר אף על פי שרבי יהודה אוסר גר בממזרת הני מילי גר דראוי לבא בקהל אבל גר עמוני ומואבי דאין ראויין לבא בקהל לא

תנו רבנן בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי ונתין חלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל [פסלוה] רבי יוסי אומר כל שזרעו פסול פוסל וכל שאין זרעו פסול אינו פוסל רבן שמעון בן גמליאל אומר


גלול כלפי מעלה