Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו במרחשוון תשפ״ד | 30 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין עח

הדף היום מוקדש לרפואת נערן בן רחל פרלה שנפצע אתמול – ורפואת כל הפצועים בשבועות האחרונים. 

רב יהודה פוסק שכהן גדול המקדש אלמנה (או כהן רגיל עם אשה אסורה עליו) מקבל שני סטים של מלקות – אחד ל"לא יקח" ואחת ל"לא יחלל" אשר מובנן כולל גם איסור להפוך אישה לחללה. נגד דבריו של רב יהודה מועלות כמה שאלות. אביי ורבא חלוקים בשאלה אם נותנים מלקות גם אם מקדש אישה בלי לבעול אותה או רק אם גם בעל אותה. באילו מצבים יש יוצאים מן הכלל? מהו הטיעון ההגיוני של רבי יהודה שבתו של גר פסולה לכהונה? רבי יהודה והחולקים עליו כולם דורשים את עמדותיהם מפסוק ביחזקאל מד:כב – שכן כל אחד מבין את הפסוק אחרת. כיצד אמורים להבין את המשך הפסוק הזה? יש ויכוח אם מאמינים לאב אומר שהבן שלו הוא ממזר או אם גם שני ההורים אומרים שהילד הוא ממזר. שתי הדעות חולקים לגבי הכנת הדין "יכיר" – זכותו של האב להצהיר איזה בן הוא הבכור – האם ניתן לומר שזה נכון גם לפסילת הילד או לא?

זונה משוי לה חללה לא משוי לה חזר ובא עליה עשאה חללה

אמר רב יהודה כהן גדול באלמנה לוקה שתים אחת משום לא יקח ואחת משום לא יחלל ולילקי נמי משום לא יחלל זרעו בשלא גמר ביאתו

מתיב רבא אלמנה וגרושה לוקה משום שני שמות מאי לאו שני שמות ותו לא

לא שני שמות על זה ושני שמות על זה

אי הכי אימא סיפא גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת הכי קאמר אינו חייב אלא על אחת ולעולם שני שמות

וחלוצה דרבנן והתניא גרושה אין לי אלא גרושה חלוצה מנין תלמוד לומר ואשה מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

אמר אביי קידש לוקה בעל לוקה קידש לוקה משום לא יקח בעל לוקה משום לא יחלל רבא אמר בעל לוקה לא בעל אינו לוקה משום דכתיב לא יקח ולא יחלל מה טעם לא יקח משום לא יחלל

ומודה אביי במחזיר גרושתו שאם קידש ולא בעל שאינו לוקה לקחתה להיות לו לאשה אמר רחמנא והא ליכא

ומודה רבא בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקה ולא יחלל זרעו בעמיו אמר רחמנא והרי הוא חילל ושניהם מודים במחזיר גרושתו שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה דרך ליקוחין אסרה תורה

רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל תניא רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר והדין נותן מה חלל שבא מטפה כשרה בתו פסולה גר שבא מטפה פסולה אינו דין שבתו פסולה

מה לחלל שכן יצירתו בעבירה כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה בתו פסולה

מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה חלל יוכיח

וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שאינן ברוב הקהל אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל ובתו פסולה

מה להצד השוה שבהן שכן יש בהם צד עבירה

לא תימא כהן גדול באלמנה יוכיח אלא אימא מצרי ראשון יוכיח

מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבא בקהל חלל יוכיח

וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שאינן ברוב קהל ובתו פסולה אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל ובתו פסולה

מה להצד השוה שבהן שכן פוסלים בביאתם ורבי יהודה גר נמי פוסל בביאתו ומייתי לה במה הצד מהאי דינא

רבי אליעזר בן יעקב אומר גר תניא רבי שמעון בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה שנאמר וכל הטף בנשים החיו לכם והלא פינחס היה עמהם ורבנן החיו לכם לעבדים ולשפחות

וכולן מקרא אחד דרשו אלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולת מזרע בית ישראל רבי יהודה סבר עד דאית כל זרע מישראל רבי אליעזר בן יעקב סבר מזרע ואפילו מקצת זרע

רבי יוסי סבר מי שנזרעו בישראל רבי שמעון בן יוחי סבר מי שנזרעו בתוליה בישראל

אמר ליה רב נחמן לרבא


האי קרא רישא בכהן גדול וסיפא בכהן הדיוט אמר ליה אין

וכתב קרא הכי אמר ליה אין דכתיב ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל ה׳ והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד אלא נר אלהים טרם יכבה בהיכל ה׳ ושמואל שכב במקומו

והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו מכהן אין מישראל לא הכי קאמר מכהן יקחו משאר כהנים יקחו תניא נמי הכי מכהן יקחו משאר כהנים יקחו

רבי יהודה אומר מן המשיאים לכהונה יקחו רבי יהודה לטעמיה דאמר בת גר זכר כבת חלל זכר כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאי אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו

רבי יוסי אומר אף גר שנשא גיורת אמר רב המנונא משמיה דעולא הלכה כרבי יוסי וכן אמר רבה בר בר חנה הלכה כרבי יוסי ומיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן כרבי אליעזר בן יעקב

אמר רב נחמן אמר לי הונא בא לימלך מורים לו כרבי אליעזר בן יעקב נשא אין מוציאים אותה ממנו כרבי יוסי

מתני׳ האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם מודים על העובר שבמעיה ממזר הוא אינם נאמנים רבי יהודה אומר נאמנים

גמ׳ מאי ואפילו שניהם לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא איהו דלא קים ליה אלא אפילו איהי דקים לה לא מהימנא ולא מיבעיא היכא דאית ליה חזקה דכשרות דלא מהימני אלא אפילו עובר נמי דלית ליה חזקה דכשרות לא מהימני

רבי יהודה אומר נאמנים כדתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן

אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא בשלמא לרבי יהודה היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן יכיר למה לי

בצריך הכירא למאי הלכתא לתת לו פי שנים פשיטא למה לי קרא מיגו דאי בעי מיתבא ליה מתנה מי לא יהבי ליה

בנכסים שנפלו לאחר מיכן

ולרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה לי שנפלו לו כשהוא גוסס

מתני׳ מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו והלך הוא וקדשה אם שלו קדמו קידושיו קידושין ואם של שלוחו קדמו קידושיו קידושין ואם אינו ידוע


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין עח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין עח

זונה משוי לה חללה לא משוי לה חזר ובא עליה עשאה חללה

אמר רב יהודה כהן גדול באלמנה לוקה שתים אחת משום לא יקח ואחת משום לא יחלל ולילקי נמי משום לא יחלל זרעו בשלא גמר ביאתו

מתיב רבא אלמנה וגרושה לוקה משום שני שמות מאי לאו שני שמות ותו לא

לא שני שמות על זה ושני שמות על זה

אי הכי אימא סיפא גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת הכי קאמר אינו חייב אלא על אחת ולעולם שני שמות

וחלוצה דרבנן והתניא גרושה אין לי אלא גרושה חלוצה מנין תלמוד לומר ואשה מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

אמר אביי קידש לוקה בעל לוקה קידש לוקה משום לא יקח בעל לוקה משום לא יחלל רבא אמר בעל לוקה לא בעל אינו לוקה משום דכתיב לא יקח ולא יחלל מה טעם לא יקח משום לא יחלל

ומודה אביי במחזיר גרושתו שאם קידש ולא בעל שאינו לוקה לקחתה להיות לו לאשה אמר רחמנא והא ליכא

ומודה רבא בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקה ולא יחלל זרעו בעמיו אמר רחמנא והרי הוא חילל ושניהם מודים במחזיר גרושתו שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה דרך ליקוחין אסרה תורה

רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל תניא רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר והדין נותן מה חלל שבא מטפה כשרה בתו פסולה גר שבא מטפה פסולה אינו דין שבתו פסולה

מה לחלל שכן יצירתו בעבירה כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה בתו פסולה

מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה חלל יוכיח

וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שאינן ברוב הקהל אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל ובתו פסולה

מה להצד השוה שבהן שכן יש בהם צד עבירה

לא תימא כהן גדול באלמנה יוכיח אלא אימא מצרי ראשון יוכיח

מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבא בקהל חלל יוכיח

וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שאינן ברוב קהל ובתו פסולה אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל ובתו פסולה

מה להצד השוה שבהן שכן פוסלים בביאתם ורבי יהודה גר נמי פוסל בביאתו ומייתי לה במה הצד מהאי דינא

רבי אליעזר בן יעקב אומר גר תניא רבי שמעון בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה שנאמר וכל הטף בנשים החיו לכם והלא פינחס היה עמהם ורבנן החיו לכם לעבדים ולשפחות

וכולן מקרא אחד דרשו אלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולת מזרע בית ישראל רבי יהודה סבר עד דאית כל זרע מישראל רבי אליעזר בן יעקב סבר מזרע ואפילו מקצת זרע

רבי יוסי סבר מי שנזרעו בישראל רבי שמעון בן יוחי סבר מי שנזרעו בתוליה בישראל

אמר ליה רב נחמן לרבא


האי קרא רישא בכהן גדול וסיפא בכהן הדיוט אמר ליה אין

וכתב קרא הכי אמר ליה אין דכתיב ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל ה׳ והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד אלא נר אלהים טרם יכבה בהיכל ה׳ ושמואל שכב במקומו

והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו מכהן אין מישראל לא הכי קאמר מכהן יקחו משאר כהנים יקחו תניא נמי הכי מכהן יקחו משאר כהנים יקחו

רבי יהודה אומר מן המשיאים לכהונה יקחו רבי יהודה לטעמיה דאמר בת גר זכר כבת חלל זכר כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאי אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו

רבי יוסי אומר אף גר שנשא גיורת אמר רב המנונא משמיה דעולא הלכה כרבי יוסי וכן אמר רבה בר בר חנה הלכה כרבי יוסי ומיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן כרבי אליעזר בן יעקב

אמר רב נחמן אמר לי הונא בא לימלך מורים לו כרבי אליעזר בן יעקב נשא אין מוציאים אותה ממנו כרבי יוסי

מתני׳ האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם מודים על העובר שבמעיה ממזר הוא אינם נאמנים רבי יהודה אומר נאמנים

גמ׳ מאי ואפילו שניהם לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא איהו דלא קים ליה אלא אפילו איהי דקים לה לא מהימנא ולא מיבעיא היכא דאית ליה חזקה דכשרות דלא מהימני אלא אפילו עובר נמי דלית ליה חזקה דכשרות לא מהימני

רבי יהודה אומר נאמנים כדתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן

אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא בשלמא לרבי יהודה היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן יכיר למה לי

בצריך הכירא למאי הלכתא לתת לו פי שנים פשיטא למה לי קרא מיגו דאי בעי מיתבא ליה מתנה מי לא יהבי ליה

בנכסים שנפלו לאחר מיכן

ולרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה לי שנפלו לו כשהוא גוסס

מתני׳ מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו והלך הוא וקדשה אם שלו קדמו קידושיו קידושין ואם של שלוחו קדמו קידושיו קידושין ואם אינו ידוע


גלול כלפי מעלה