Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

December 8, 2021 | ד׳ בטבת תשפ״ב | TODAY'S DAF: Taanit 26

Today's Daf Yomi

July 5, 2020 | י״ג בתמוז תש״פ

Masechet Shabbat is sponsored in memory of Elliot Freilich, Eliyahu Daniel ben Bar Tzion David Halevi z"l by a group of women from Kehilath Jeshurun, Manhattan.

Shabbat 121

Today’s daf is sponsored by Dr. Robin Zeiger and Professor Jonathan Ben-Ezra in memory of Robin’s mother Helen (Chana) Zeiger z”l, whose Yarzheit is today.

Does Rabbi Yosi really hold that it is a mitzva to go to the mikveh exactly at the time that one is able to go? If there is a fire in your house and a non-Jew comes to put out the fire, are you allowed to say anything to the non-Jew – to put it out, to stop putting it out? Can you hint to the fact that if the non-Jew puts it out, you will compensate him/her for their work? What about a child who goes to put out the fire? Does one have to prevent an child from sinning in general? Is the court commanded to do that? For what purposes can one carry a utensil in order to cover something? To cover a candle so it doesn’t light the rafters on fire, to cover feces so a child doesn’t touch them, to cover a scorpion so it doesn’t bite. Why do we need to learn that we can cover the feces, can’t we move it because a dog can eat it? Or because it is disgusting and one can move something that is disgusting, even if it’s muktze. Can one kill bugs or creatures that can bite or endanger people? If so, according to Rabbi Shimon only or also according to Rabbi Yehuda? Does everyone agree? Is it only if it’s done by way of walking and one steps on it?

טבילה בזמנה לאו מצוה ומהדרינן ורבי יוסי סבר טבילה בזמנה מצוה ולא מהדרינן

that performing immersion at its designated time is not a mitzva, and we seek a reed to wrap around God’s name even if it means postponing immersion to the next day, and Rabbi Yosei holds that immersion at its designated time is a mitzva, and therefore we do not seek a reed, since immersion cannot be postponed.

וסבר רבי יוסי טבילה בזמנה מצוה והתניא הזב והזבה המצורע והמצורעת בועל נדה וטמא מת טבילתן ביום נדה ויולדת טבילתן בלילה בעל קרי טובל והולך כל היום כולו רבי יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אינו צריך לטבול ההיא רבי יוסי ברבי יהודה היא דאמר דייה טבילה באחרונה:

The Gemara asks: And does Rabbi Yosei hold that immersion at its designated time is a mitzva? Wasn’t it taught in a baraita: With regard to a zav and a zava, a male and female leper, one who has relations with a menstruating woman, and a person impure with impurity imparted by a corpse, their immersion is during the day. They immerse at the designated time even on Yom Kippur, when bathing is prohibited. A menstruating woman and a woman after childbirth immerse at night. A man who has had a seminal emission immerses at any point during the entire day after the emission. Rabbi Yosei says: From the time that he recited the afternoon prayer and on he does not immerse. Since he already recited the afternoon prayer, he waits until after Yom Kippur to immerse, and then recites the evening prayer in a state of purity. Apparently, Rabbi Yosei holds that immersion at the designated time is not a mitzva. The Gemara rejects this: In that baraita the reference is not to the Rabbi Yosei most commonly cited in tannaitic literature without a patronymic, Rabbi Yosei ben Ḥalafta, but it is to Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, who said: Her latest immersion is sufficient. A woman who is uncertain with regard to the correct time for her immersion need not immerse multiple times. She may postpone her immersion until a time when she will be certain to fulfill her obligation, even though it might not be immersion at the designated time.

מתני׳ גוי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן:

MISHNA: If a gentile comes to extinguish a Jew’s fire on Shabbat, one may not say to him: Extinguish, and: Do not extinguish, because responsibility for his rest is not incumbent upon the Jew. However, if a Jewish child comes to extinguish a fire on Shabbat, they do not listen to him and allow him to extinguish it, even though he is not yet obligated in mitzva observance, because responsibility for his rest is incumbent upon the Jew.

גמ׳ אמר רבי אמי בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד נימא מסייע ליה גוי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן כבה הוא דלא אמרינן ליה הא כל המכבה אינו מפסיד אמרינן ליה אימא סיפא אל תכבה לא אמרינן ליה וכל המכבה אינו מפסיד נמי לא אמרינן ליה אלא מהא ליכא למשמע מינה

GEMARA: Rabbi Ami said: During a fire, the Sages permitted to say in the presence of gentiles: Anyone who extinguishes the fire will not lose, so that the gentiles will come and extinguish the fire; it is only prohibited to tell gentiles to do so explicitly. The Gemara suggests: Let us say that the mishna supports his statement: If a gentile comes to extinguish a Jew’s fire on Shabbat, one may not say to him: Extinguish, and: Do not extinguish, because responsibility for his rest is not incumbent upon the Jew. It can be inferred from the language of the mishna: It is a direct command, e.g., extinguish, that we may not say to him; however, anyone who extinguishes will not lose, we may tell him, which supports Rabbi Ami’s statement. The Gemara rejects this. Say the latter clause of the mishna: Do not extinguish, we do not tell him. It can be inferred that neither do we say to him: Anyone who extinguishes will not lose. Rather, nothing can be inferred from this mishna.

תנו רבנן מעשה ונפלה דליקה בחצירו של יוסף בן סימאי בשיחין ובאו אנשי גיסטרא של ציפורי לכבות מפני שאפטרופוס של מלך היה ולא הניחן מפני כבוד השבת ונעשה לו נס וירדו גשמים וכיבו לערב שיגר לכל אחד מהן שתי סלעין ולאפרכוס שבהן חמשים וכששמעו חכמים בדבר אמרו לא היה צריך לכך שהרי שנינו גוי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה:

The Sages taught in a baraita: There was an incident that a fire ignited on Shabbat in the courtyard of Yosef ben Simai in a place called Shiḥin. And men came from the fortress [gistera] of Tzippori to extinguish the fire, because he was a steward [apotropos] of the king and they wanted to help him. However, Yosef ben Simai would not allow them to extinguish the fire in deference to Shabbat; and a miracle transpired for him and rain fell and extinguished the fire. That evening after Shabbat he sent two sela to each one of the soldiers who came to his aid, and fifty to their commander [iparkhos]. And when the Sages heard about this, they said: He need not have prevented them from extinguishing the fire, as we learned in the mishna: If a gentile comes to extinguish a Jew’s fire on Shabbat, one may not say to him: Extinguish, and: Do not extinguish, because responsibility for his rest is not incumbent upon the Jew; rather, the gentile may do as he pleases.

אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן: שמעת מינה קטן אוכל נבלות בית דין מצווין עליו להפרישו אמר רבי יוחנן בקטן העושה לדעת אביו דכוותה גבי גוי דקא עביד לדעתיה דישראל מי שרי גוי לדעתיה דנפשיה עביד:

We learned in the mishna: However, if a Jewish child comes to extinguish a fire on Shabbat, they do not listen to him and allow him to extinguish it, even though he is not yet obligated in mitzva observance, because responsibility for his rest is incumbent upon the Jew. The Gemara seeks to conclude: Learn from this that a child who eats meat from unslaughtered animals or violates other prohibitions, the court is commanded to prevent him from eating it. This mishna would resolve a dilemma that arose regarding that issue. The Gemara rejects this suggestion: Rabbi Yoḥanan said: This mishna is referring to a child who is acting with the intention of fulfilling his father’s will, and therefore one is obligated to prevent him from doing so. However, if a child sins of his own volition, one is not obligated to prevent him from doing so. The Gemara asks: If so, the case with regard to a gentile in the mishna must be interpreted in a similar manner as referring to a case where he is acting with the intention to fulfill the will of a Jew. Is that permitted? It is prohibited to derive benefit from an action performed by a gentile for a Jew on Shabbat. The Gemara responds: This is not the case; the gentile is acting of his own volition. Because he is paid for extinguishing the fire he is not doing so in order to help the Jew.

מתני׳ כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה ועל צואה של קטן ועל עקרב שלא תישך אמר רבי יהודה מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר חוששני לו מחטאת:

MISHNA: One may overturn a bowl on top of a lamp so that fire will not take hold in the ceiling beam on Shabbat. And similarly, one may overturn a bowl on top of a child’s feces inside the house so he will not touch it and dirty himself, and on top of a scorpion so that it will not bite. Rabbi Yehuda said: An incident came before Rabban Yoḥanan ben Zakkai in his village of Arav, where a person covered a scorpion on Shabbat, and Rabban Yoḥanan said: I am concerned that he is liable to bring a sin-offering because he might have violated a Torah prohibition.

גמ׳ רב יהודה ורב ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא איקלעו לבי אבין דמן נשיקיא לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא

GEMARA: The Gemara relates: Rav Yehuda and Rav Yirmeya bar Abba and Rav Ḥanan bar Rava happened to come to the house of Avin from a place called Nashikiya. For Rav Yehuda and Rav Yirmeya bar Abba,

אייתו להו פורייתא לרב חנן בר רבא לא אייתו ליה אשכחיה מתני ליה לבריה ועל צואה של קטן מפני קטן אמר ליה אבין שטיא מתני שטותא לבניה והלא היא עצמה מוכנת לכלבים וכי תימא דלא חזיא ליה מאתמול והתניא נהרות המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם

they brought beds for them to sit on, whereas for Rav Ḥanan bar Rava, they did not bring one for him. Rav Ḥanan was insulted and got angry at his host. He found Rabbi Avin teaching his son the mishna and saying: And one may place a bowl on top of the feces of a child due to the child so that he will not touch it and dirty himself. Rav Ḥanan said to him: Avin the fool is teaching his son folly; aren’t the feces themselves prepared as food for dogs? An object that is fit for consumption by a dog may be carried, so why need one cover the feces if he can remove them? And if you say these feces were not prepared for that use from yesterday, that would not prohibit moving them. Wasn’t it taught in a baraita: With regard to rivers that flow and springs that gush, they do not have specific Shabbat boundaries, but they may be used anywhere and their boundaries are like the feet of all people who draw from them. Even though the water was not within the boundaries when Shabbat began, since the nature of flowing water is to move from place to place, it is as if they were prepared for this purpose. So too, here, since a child will relieve himself in any place, it is as if it was prepared from before Shabbat.

ואלא היכי אתנייה אימא על צואה של תרנגולים מפני קטן

Rabbi Avin asked: And how, then, should I teach it to him? Rav Ḥanan answered: Say, one may place a bowl on top of chicken feces due to a child.

ותיפוק ליה דהוי גרף של רעי וכי תימא גרף של רעי אגב מנא אין איהו גופיה לא והא ההוא עכבר דאישתכח באיספרמקי דרב אשי ואמר להו נקוטו בצוציתיה ואפקוה באשפה וקטן באשפה מאי בעי ליה בחצר חצר נמי גרף של רעי הוא באשפה שבחצר:

The Gemara asks: And derive that it is permitted to remove the feces because it is like a chamber pot of feces, which may be moved out of the room because it is disgusting. And if you say that a chamber pot of feces together with the vessel, yes, it may be moved; but feces itself, no, it may not be moved. What about that mouse that was found among the spices [isperamaki] of Rav Ashi, and he said to his servants: Take it by its tail and remove it? Apparently, a disgusting object may be moved even without a vessel. Rather, we must say that the feces were in the garbage dump, and since the feces were not before the household members it was only permitted to conceal them, not to move them. The Gemara asks: And what is a child doing in the garbage dump in the public domain? It is not adjacent to the house; how would the child get there? The Gemara answers that the feces were not in the garbage dump but were in the courtyard. The Gemara rejects this: In the courtyard, it is also considered a chamber pot of feces and may be moved. Rather, it is referring to a garbage dump that is in the courtyard, to which the child sometimes has access. Feces in a place designated for garbage are no more disgusting than their surroundings, and therefore it is prohibited to move the feces.

ועל עקרב שלא תישך: אמר רבי יהושע בן לוי כל המזיקין נהרגין בשבת מתיב רב יוסף חמשה נהרגין בשבת ואלו הן זבוב שבארץ מצרים וצירעה שבנינוה ועקרב שבחדייב ונחש שבארץ ישראל וכלב שוטה בכל מקום מני אילימא רבי יהודה הא אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה אלא לאו רבי שמעון והני הוא דשרי אחריני לא

And we also learned in the mishna that one may cover a scorpion with a bowl on Shabbat so that it will not bite. Rabbi Yehoshua ben Levi said: All harmful creatures are killed on Shabbat. Rav Yosef raised an objection to this from the following baraita: Five creatures may be killed even on Shabbat, and they are: The poisonous fly that is in the land of Egypt, and the hornet that is in Ninveh, and the scorpion that is in Ḥadyab, and the snake that is in Eretz Yisrael, and a mad dog in any place. The Gemara clarifies this: In accordance with whose opinion is this baraita? If you say it is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, didn’t he say that one is liable for a prohibited labor that is not needed for its own sake, and it is therefore prohibited to kill even these creatures? Rather, is it not in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, and these are those creatures that it is permitted to kill; others, no, it is not permitted to kill?

אמר רבי ירמיה ומאן נימא לן דהא מתרצתא היא דילמא משבשתא היא אמר רב יוסף אנא מתנינא לה ואותיבנא לה ואנא מתריצנא לה ברצו אחריו ודברי הכל

Rabbi Yirmeya said: And who will say to us that this baraita is accurate? Perhaps it is corrupted, and an objection cannot be raised from it. Rav Yosef said: I taught the baraita and raised an objection from it, and I will answer it as follows: Rabbi Yehoshua ben Levi permitted killing all harmful creatures on Shabbat when they are running after him; as in that case the danger is real, and therefore it is permitted to kill them according to all opinions.

תני תנא קמיה דרבא בר רב הונא ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה הימנו אמר ליה ואותן חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם ופליגא דרב הונא דרב הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא אמר ליה שלימתינהו לכולהו

The tanna who recited tannaitic literature before Rava bar Rav Huna taught a baraita: One who kills snakes and scorpions on Shabbat, the spirit of the pious is not pleased with him. Rava bar Rav Huna said to him: And with regard to those pious, the spirit of the Sages is not pleased with them, as snakes and scorpions harm people. The Gemara comments: And this statement disagrees with the opinion of Rav Huna, for Rav Huna saw a person killing a hornet on Shabbat and said to him: Have you finished killing all the hornets? This indicates that he was not pleased with him.

תנו רבנן נזדמנו לו נחשים ועקרבים הרגן בידוע שנזדמנו לו להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה לו נס מן השמים אמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בנישופין בו

The Sages taught in a baraita: One who snakes and scorpions happened before him, if he killed them, it is clear that they happened before him in order for him to kill them. If he did not kill them it is clear that they happened before him in order for them to kill him, but a miracle from heaven transpired for him and he was saved. Ulla said, and some say it was Rabba bar bar Ḥana who said that Rabbi Yoḥanan said: This is referring to when they were touching and brushing up against him (Rabbeinu Ḥananel), as in that case if they cause him no harm, it is surely a miracle that saved him.

אמר רבי אבא בר כהנא פעם אחת נפל אחד בבית המדרש ועמד ניותי אחד והרגו אמר רבי פגע בו כיוצא בו

Rabbi Abba bar Kahana said: One time, a snake fell into the study hall on Shabbat, and a Nabatean [Nivati] stood and killed it. Rabbi Yehuda HaNasi said: One of its type killed it.

איבעיא להו פגע בו כיוצא בו דשפיר עביד או לא תא שמע דרבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא ורבי זירא הוו יתבי אקילעא דבי רבי ינאי נפק מילתא מבינייהו בעו מיניה מרבי ינאי מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת אמר להו צירעה אני הורג נחש ועקרב לא כל שכן דילמא לפי תומו דאמר רב יהודה רוק דורסו לפי תומו ואמר רב ששת נחש דורסו לפי תומו ואמר רב קטינא עקרב דורסו לפי תומו

A dilemma was raised before the Sages: When Rabbi Yehuda HaNasi said: One of its type killed it, did he mean that he acted properly or not? Come and hear a resolution to this dilemma from that which was related about Rabbi Abba, son of Rabbi Ḥiyya bar Abba, and Rabbi Zeira, who were sitting in the courtyard of Rabbi Yannai’s house. A matter emerged from among them, and they raised a dilemma before Rabbi Yannai: What is the ruling with regard to killing snakes and scorpions on Shabbat? He said to them: I would kill a hornet, all the more so would I kill a snake or a scorpion, as they are more dangerous and it is permitted to kill them. The Gemara rejects this: There is no conclusive proof from this, as perhaps it is only permitted when one steps on it innocently as he is walking, so that it does not appear to others that he intended to step on it. As Rav Yehuda said: With regard to spittle on Shabbat, one may trample it innocently and need not be concerned about the prohibitions of smoothing or leveling holes. And Rav Sheshet said: With regard to a snake, one may trample it innocently. And Rav Ketina said: With regard to a scorpion, one may trample it innocently.

אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי אייתיוהו קא מצערא ליה הוה שדי רוקא אמר להו ריש גלותא אייתו מאנא סחיפו עלויה אמר להו לא צריכתו הכי אמר רבי יהודה רוק דורסו לפי תומו אמר להו צורבא מרבנן הוא שבקוהו

The Gemara relates: Abba bar Marta, who is Abba bar Manyomi, owed money to members of the Exilarch’s household. They brought him to the house of the Exilarch on Shabbat and they tormented him to force him to pay. There was spittle there. The Exilarch said to the members of his household: Bring me a vessel and place it over the spittle so that people will not step on it. Abba bar Manyomi said to them: You need not do so, as Rav Yehuda said as follows: With regard to spittle, one may trample it innocently. The Exilarch said to the members of his household: He is a Torah scholar, leave him alone.

אמר רבי אבא בר כהנא אמר רבי חנינא פמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת אמר ליה רבי זירא בניטלין בידו אחת או בשתי ידים

Apropos Rabbi Abba bar Kahana, the Gemara cites additional statements of his. Rabbi Abba bar Kahana said that Rabbi Ḥanina said: With regard to the candlesticks of the house of Rabbi Yehuda HaNasi, it is permitted to move them on Shabbat. It was not clear what the nature of these candlesticks was, and Rabbi Zeira said to him: Is this referring to candlesticks that are small, which are moved with one hand, or even to those that are moved with two hands?

Masechet Shabbat is sponsored in memory of Elliot Freilich, Eliyahu Daniel ben Bar Tzion David Halevi z"l by a group of women from Kehilath Jeshurun, Manhattan.

Want to explore more about the Daf?

See insights from our partners, contributors and community of women learners

learn daf yomi one week at a time with tamara spitz

Daf Yomi: One Week at a Time – Shabbat 117-123

This week we will review Daf 117-123. We will discover what things we are allowed to save from a fire,...
talking talmud_square

Shabbat 121: The 5 Dangerous Creatures

A footnote to the Who's Who on Rabbi Yosi ben Halafta. And: Amira le-Akum, and how Jews are not responsible...

Shabbat 121

The William Davidson Talmud | Powered by Sefaria

Shabbat 121

טבילה בזמנה לאו מצוה ומהדרינן ורבי יוסי סבר טבילה בזמנה מצוה ולא מהדרינן

that performing immersion at its designated time is not a mitzva, and we seek a reed to wrap around God’s name even if it means postponing immersion to the next day, and Rabbi Yosei holds that immersion at its designated time is a mitzva, and therefore we do not seek a reed, since immersion cannot be postponed.

וסבר רבי יוסי טבילה בזמנה מצוה והתניא הזב והזבה המצורע והמצורעת בועל נדה וטמא מת טבילתן ביום נדה ויולדת טבילתן בלילה בעל קרי טובל והולך כל היום כולו רבי יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אינו צריך לטבול ההיא רבי יוסי ברבי יהודה היא דאמר דייה טבילה באחרונה:

The Gemara asks: And does Rabbi Yosei hold that immersion at its designated time is a mitzva? Wasn’t it taught in a baraita: With regard to a zav and a zava, a male and female leper, one who has relations with a menstruating woman, and a person impure with impurity imparted by a corpse, their immersion is during the day. They immerse at the designated time even on Yom Kippur, when bathing is prohibited. A menstruating woman and a woman after childbirth immerse at night. A man who has had a seminal emission immerses at any point during the entire day after the emission. Rabbi Yosei says: From the time that he recited the afternoon prayer and on he does not immerse. Since he already recited the afternoon prayer, he waits until after Yom Kippur to immerse, and then recites the evening prayer in a state of purity. Apparently, Rabbi Yosei holds that immersion at the designated time is not a mitzva. The Gemara rejects this: In that baraita the reference is not to the Rabbi Yosei most commonly cited in tannaitic literature without a patronymic, Rabbi Yosei ben Ḥalafta, but it is to Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, who said: Her latest immersion is sufficient. A woman who is uncertain with regard to the correct time for her immersion need not immerse multiple times. She may postpone her immersion until a time when she will be certain to fulfill her obligation, even though it might not be immersion at the designated time.

מתני׳ גוי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן:

MISHNA: If a gentile comes to extinguish a Jew’s fire on Shabbat, one may not say to him: Extinguish, and: Do not extinguish, because responsibility for his rest is not incumbent upon the Jew. However, if a Jewish child comes to extinguish a fire on Shabbat, they do not listen to him and allow him to extinguish it, even though he is not yet obligated in mitzva observance, because responsibility for his rest is incumbent upon the Jew.

גמ׳ אמר רבי אמי בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד נימא מסייע ליה גוי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן כבה הוא דלא אמרינן ליה הא כל המכבה אינו מפסיד אמרינן ליה אימא סיפא אל תכבה לא אמרינן ליה וכל המכבה אינו מפסיד נמי לא אמרינן ליה אלא מהא ליכא למשמע מינה

GEMARA: Rabbi Ami said: During a fire, the Sages permitted to say in the presence of gentiles: Anyone who extinguishes the fire will not lose, so that the gentiles will come and extinguish the fire; it is only prohibited to tell gentiles to do so explicitly. The Gemara suggests: Let us say that the mishna supports his statement: If a gentile comes to extinguish a Jew’s fire on Shabbat, one may not say to him: Extinguish, and: Do not extinguish, because responsibility for his rest is not incumbent upon the Jew. It can be inferred from the language of the mishna: It is a direct command, e.g., extinguish, that we may not say to him; however, anyone who extinguishes will not lose, we may tell him, which supports Rabbi Ami’s statement. The Gemara rejects this. Say the latter clause of the mishna: Do not extinguish, we do not tell him. It can be inferred that neither do we say to him: Anyone who extinguishes will not lose. Rather, nothing can be inferred from this mishna.

תנו רבנן מעשה ונפלה דליקה בחצירו של יוסף בן סימאי בשיחין ובאו אנשי גיסטרא של ציפורי לכבות מפני שאפטרופוס של מלך היה ולא הניחן מפני כבוד השבת ונעשה לו נס וירדו גשמים וכיבו לערב שיגר לכל אחד מהן שתי סלעין ולאפרכוס שבהן חמשים וכששמעו חכמים בדבר אמרו לא היה צריך לכך שהרי שנינו גוי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה:

The Sages taught in a baraita: There was an incident that a fire ignited on Shabbat in the courtyard of Yosef ben Simai in a place called Shiḥin. And men came from the fortress [gistera] of Tzippori to extinguish the fire, because he was a steward [apotropos] of the king and they wanted to help him. However, Yosef ben Simai would not allow them to extinguish the fire in deference to Shabbat; and a miracle transpired for him and rain fell and extinguished the fire. That evening after Shabbat he sent two sela to each one of the soldiers who came to his aid, and fifty to their commander [iparkhos]. And when the Sages heard about this, they said: He need not have prevented them from extinguishing the fire, as we learned in the mishna: If a gentile comes to extinguish a Jew’s fire on Shabbat, one may not say to him: Extinguish, and: Do not extinguish, because responsibility for his rest is not incumbent upon the Jew; rather, the gentile may do as he pleases.

אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן: שמעת מינה קטן אוכל נבלות בית דין מצווין עליו להפרישו אמר רבי יוחנן בקטן העושה לדעת אביו דכוותה גבי גוי דקא עביד לדעתיה דישראל מי שרי גוי לדעתיה דנפשיה עביד:

We learned in the mishna: However, if a Jewish child comes to extinguish a fire on Shabbat, they do not listen to him and allow him to extinguish it, even though he is not yet obligated in mitzva observance, because responsibility for his rest is incumbent upon the Jew. The Gemara seeks to conclude: Learn from this that a child who eats meat from unslaughtered animals or violates other prohibitions, the court is commanded to prevent him from eating it. This mishna would resolve a dilemma that arose regarding that issue. The Gemara rejects this suggestion: Rabbi Yoḥanan said: This mishna is referring to a child who is acting with the intention of fulfilling his father’s will, and therefore one is obligated to prevent him from doing so. However, if a child sins of his own volition, one is not obligated to prevent him from doing so. The Gemara asks: If so, the case with regard to a gentile in the mishna must be interpreted in a similar manner as referring to a case where he is acting with the intention to fulfill the will of a Jew. Is that permitted? It is prohibited to derive benefit from an action performed by a gentile for a Jew on Shabbat. The Gemara responds: This is not the case; the gentile is acting of his own volition. Because he is paid for extinguishing the fire he is not doing so in order to help the Jew.

מתני׳ כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה ועל צואה של קטן ועל עקרב שלא תישך אמר רבי יהודה מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר חוששני לו מחטאת:

MISHNA: One may overturn a bowl on top of a lamp so that fire will not take hold in the ceiling beam on Shabbat. And similarly, one may overturn a bowl on top of a child’s feces inside the house so he will not touch it and dirty himself, and on top of a scorpion so that it will not bite. Rabbi Yehuda said: An incident came before Rabban Yoḥanan ben Zakkai in his village of Arav, where a person covered a scorpion on Shabbat, and Rabban Yoḥanan said: I am concerned that he is liable to bring a sin-offering because he might have violated a Torah prohibition.

גמ׳ רב יהודה ורב ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא איקלעו לבי אבין דמן נשיקיא לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא

GEMARA: The Gemara relates: Rav Yehuda and Rav Yirmeya bar Abba and Rav Ḥanan bar Rava happened to come to the house of Avin from a place called Nashikiya. For Rav Yehuda and Rav Yirmeya bar Abba,

אייתו להו פורייתא לרב חנן בר רבא לא אייתו ליה אשכחיה מתני ליה לבריה ועל צואה של קטן מפני קטן אמר ליה אבין שטיא מתני שטותא לבניה והלא היא עצמה מוכנת לכלבים וכי תימא דלא חזיא ליה מאתמול והתניא נהרות המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם

they brought beds for them to sit on, whereas for Rav Ḥanan bar Rava, they did not bring one for him. Rav Ḥanan was insulted and got angry at his host. He found Rabbi Avin teaching his son the mishna and saying: And one may place a bowl on top of the feces of a child due to the child so that he will not touch it and dirty himself. Rav Ḥanan said to him: Avin the fool is teaching his son folly; aren’t the feces themselves prepared as food for dogs? An object that is fit for consumption by a dog may be carried, so why need one cover the feces if he can remove them? And if you say these feces were not prepared for that use from yesterday, that would not prohibit moving them. Wasn’t it taught in a baraita: With regard to rivers that flow and springs that gush, they do not have specific Shabbat boundaries, but they may be used anywhere and their boundaries are like the feet of all people who draw from them. Even though the water was not within the boundaries when Shabbat began, since the nature of flowing water is to move from place to place, it is as if they were prepared for this purpose. So too, here, since a child will relieve himself in any place, it is as if it was prepared from before Shabbat.

ואלא היכי אתנייה אימא על צואה של תרנגולים מפני קטן

Rabbi Avin asked: And how, then, should I teach it to him? Rav Ḥanan answered: Say, one may place a bowl on top of chicken feces due to a child.

ותיפוק ליה דהוי גרף של רעי וכי תימא גרף של רעי אגב מנא אין איהו גופיה לא והא ההוא עכבר דאישתכח באיספרמקי דרב אשי ואמר להו נקוטו בצוציתיה ואפקוה באשפה וקטן באשפה מאי בעי ליה בחצר חצר נמי גרף של רעי הוא באשפה שבחצר:

The Gemara asks: And derive that it is permitted to remove the feces because it is like a chamber pot of feces, which may be moved out of the room because it is disgusting. And if you say that a chamber pot of feces together with the vessel, yes, it may be moved; but feces itself, no, it may not be moved. What about that mouse that was found among the spices [isperamaki] of Rav Ashi, and he said to his servants: Take it by its tail and remove it? Apparently, a disgusting object may be moved even without a vessel. Rather, we must say that the feces were in the garbage dump, and since the feces were not before the household members it was only permitted to conceal them, not to move them. The Gemara asks: And what is a child doing in the garbage dump in the public domain? It is not adjacent to the house; how would the child get there? The Gemara answers that the feces were not in the garbage dump but were in the courtyard. The Gemara rejects this: In the courtyard, it is also considered a chamber pot of feces and may be moved. Rather, it is referring to a garbage dump that is in the courtyard, to which the child sometimes has access. Feces in a place designated for garbage are no more disgusting than their surroundings, and therefore it is prohibited to move the feces.

ועל עקרב שלא תישך: אמר רבי יהושע בן לוי כל המזיקין נהרגין בשבת מתיב רב יוסף חמשה נהרגין בשבת ואלו הן זבוב שבארץ מצרים וצירעה שבנינוה ועקרב שבחדייב ונחש שבארץ ישראל וכלב שוטה בכל מקום מני אילימא רבי יהודה הא אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה אלא לאו רבי שמעון והני הוא דשרי אחריני לא

And we also learned in the mishna that one may cover a scorpion with a bowl on Shabbat so that it will not bite. Rabbi Yehoshua ben Levi said: All harmful creatures are killed on Shabbat. Rav Yosef raised an objection to this from the following baraita: Five creatures may be killed even on Shabbat, and they are: The poisonous fly that is in the land of Egypt, and the hornet that is in Ninveh, and the scorpion that is in Ḥadyab, and the snake that is in Eretz Yisrael, and a mad dog in any place. The Gemara clarifies this: In accordance with whose opinion is this baraita? If you say it is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, didn’t he say that one is liable for a prohibited labor that is not needed for its own sake, and it is therefore prohibited to kill even these creatures? Rather, is it not in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, and these are those creatures that it is permitted to kill; others, no, it is not permitted to kill?

אמר רבי ירמיה ומאן נימא לן דהא מתרצתא היא דילמא משבשתא היא אמר רב יוסף אנא מתנינא לה ואותיבנא לה ואנא מתריצנא לה ברצו אחריו ודברי הכל

Rabbi Yirmeya said: And who will say to us that this baraita is accurate? Perhaps it is corrupted, and an objection cannot be raised from it. Rav Yosef said: I taught the baraita and raised an objection from it, and I will answer it as follows: Rabbi Yehoshua ben Levi permitted killing all harmful creatures on Shabbat when they are running after him; as in that case the danger is real, and therefore it is permitted to kill them according to all opinions.

תני תנא קמיה דרבא בר רב הונא ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה הימנו אמר ליה ואותן חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם ופליגא דרב הונא דרב הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא אמר ליה שלימתינהו לכולהו

The tanna who recited tannaitic literature before Rava bar Rav Huna taught a baraita: One who kills snakes and scorpions on Shabbat, the spirit of the pious is not pleased with him. Rava bar Rav Huna said to him: And with regard to those pious, the spirit of the Sages is not pleased with them, as snakes and scorpions harm people. The Gemara comments: And this statement disagrees with the opinion of Rav Huna, for Rav Huna saw a person killing a hornet on Shabbat and said to him: Have you finished killing all the hornets? This indicates that he was not pleased with him.

תנו רבנן נזדמנו לו נחשים ועקרבים הרגן בידוע שנזדמנו לו להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה לו נס מן השמים אמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בנישופין בו

The Sages taught in a baraita: One who snakes and scorpions happened before him, if he killed them, it is clear that they happened before him in order for him to kill them. If he did not kill them it is clear that they happened before him in order for them to kill him, but a miracle from heaven transpired for him and he was saved. Ulla said, and some say it was Rabba bar bar Ḥana who said that Rabbi Yoḥanan said: This is referring to when they were touching and brushing up against him (Rabbeinu Ḥananel), as in that case if they cause him no harm, it is surely a miracle that saved him.

אמר רבי אבא בר כהנא פעם אחת נפל אחד בבית המדרש ועמד ניותי אחד והרגו אמר רבי פגע בו כיוצא בו

Rabbi Abba bar Kahana said: One time, a snake fell into the study hall on Shabbat, and a Nabatean [Nivati] stood and killed it. Rabbi Yehuda HaNasi said: One of its type killed it.

איבעיא להו פגע בו כיוצא בו דשפיר עביד או לא תא שמע דרבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא ורבי זירא הוו יתבי אקילעא דבי רבי ינאי נפק מילתא מבינייהו בעו מיניה מרבי ינאי מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת אמר להו צירעה אני הורג נחש ועקרב לא כל שכן דילמא לפי תומו דאמר רב יהודה רוק דורסו לפי תומו ואמר רב ששת נחש דורסו לפי תומו ואמר רב קטינא עקרב דורסו לפי תומו

A dilemma was raised before the Sages: When Rabbi Yehuda HaNasi said: One of its type killed it, did he mean that he acted properly or not? Come and hear a resolution to this dilemma from that which was related about Rabbi Abba, son of Rabbi Ḥiyya bar Abba, and Rabbi Zeira, who were sitting in the courtyard of Rabbi Yannai’s house. A matter emerged from among them, and they raised a dilemma before Rabbi Yannai: What is the ruling with regard to killing snakes and scorpions on Shabbat? He said to them: I would kill a hornet, all the more so would I kill a snake or a scorpion, as they are more dangerous and it is permitted to kill them. The Gemara rejects this: There is no conclusive proof from this, as perhaps it is only permitted when one steps on it innocently as he is walking, so that it does not appear to others that he intended to step on it. As Rav Yehuda said: With regard to spittle on Shabbat, one may trample it innocently and need not be concerned about the prohibitions of smoothing or leveling holes. And Rav Sheshet said: With regard to a snake, one may trample it innocently. And Rav Ketina said: With regard to a scorpion, one may trample it innocently.

אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי אייתיוהו קא מצערא ליה הוה שדי רוקא אמר להו ריש גלותא אייתו מאנא סחיפו עלויה אמר להו לא צריכתו הכי אמר רבי יהודה רוק דורסו לפי תומו אמר להו צורבא מרבנן הוא שבקוהו

The Gemara relates: Abba bar Marta, who is Abba bar Manyomi, owed money to members of the Exilarch’s household. They brought him to the house of the Exilarch on Shabbat and they tormented him to force him to pay. There was spittle there. The Exilarch said to the members of his household: Bring me a vessel and place it over the spittle so that people will not step on it. Abba bar Manyomi said to them: You need not do so, as Rav Yehuda said as follows: With regard to spittle, one may trample it innocently. The Exilarch said to the members of his household: He is a Torah scholar, leave him alone.

אמר רבי אבא בר כהנא אמר רבי חנינא פמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת אמר ליה רבי זירא בניטלין בידו אחת או בשתי ידים

Apropos Rabbi Abba bar Kahana, the Gemara cites additional statements of his. Rabbi Abba bar Kahana said that Rabbi Ḥanina said: With regard to the candlesticks of the house of Rabbi Yehuda HaNasi, it is permitted to move them on Shabbat. It was not clear what the nature of these candlesticks was, and Rabbi Zeira said to him: Is this referring to candlesticks that are small, which are moved with one hand, or even to those that are moved with two hands?

Scroll To Top