Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

December 8, 2021 | ד׳ בטבת תשפ״ב | TODAY'S DAF: Taanit 26

Today's Daf Yomi

April 16, 2020 | כ״ב בניסן תש״פ

Masechet Shabbat is sponsored in memory of Elliot Freilich, Eliyahu Daniel ben Bar Tzion David Halevi z"l by a group of women from Kehilath Jeshurun, Manhattan.

Shabbat 41

Today’s shiur is sponsored in honor of Chana Rivka Bracha’s birthday by her mother, Malka Abraham.

The gemara brings two stories of Rabbi Zeira where he was with other rabbis while they were bathing and learned or tried to learn halachot from what he observed. The mishna describes different types of hot water boilers and can they be used on Shabbat. The mishna describes a case of a hot water boiler where one added cold water to it after it was removed from the fire or emptied. It is a subject of debate which case the mishna was referring to – removed from the fire or emptied? Does the mishna follow Rabbi Yehuda or Rabbi Shimon regarding one who does an act of Shabbat by which a melacha is performed – however one had no intention to perform that melacha.

תוכן זה תורגם גם ל: עברית

דלית ליה גידודי הא דאית ליה גידודי:

that does not have embankments surrounding it. Since there are no partitions, it appears like an ocean or a river. That incident involving Rabbi Abbahu occurred in a place that has embankments and looks like a vessel. Therefore, the Sages did not prohibit it.

ואמר רבי זירא אנא חזיתיה לרבי אבהו שהניח ידיו כנגד פניו של מטה ולא ידענא אי נגע אי לא נגע פשיטא דלא נגע דתניא רבי אליעזר אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם

After citing what Rabbi Zeira related with regard to Rabbi Abbahu, the Gemara cites that Rabbi Zeira said: I saw that Rabbi Abbahu, while he was bathing, placed his hands over his genitals for the sake of modesty, and I do not know whether he touched them or did not touch them. The Gemara questions Rabbi Zeira’s uncertainty. It is obvious that he did not touch his genitals, as it was taught in a baraita: Rabbi Eliezer says: One who holds his penis and urinates it is as if he were bringing a flood to the world. He is liable to become aroused by that contact and that is an extremely severe transgression, comparable to the transgressions violated in the generation of the flood.

אמר אביי עשאוה כבולשת דתנן בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך אלמא כיון דבעיתי לא מנסכי הכא נמי כיון דבעית לא אתי להרהורי הכא מאי ביעתותא ביעתותא דנהרא

Abaye said: Nevertheless, no proof can be cited from that baraita. Perhaps the Sages rendered the legal status of this situation like that of a military unit, as we learned in a mishna: A military unit that entered a city, if it entered during peacetime, after the soldiers leave, the open barrels of wine are prohibited and the wine in them may not be drunk due to suspicion that the gentile soldiers may have poured this wine as a libation for idolatry. The sealed barrels are permitted. However, if the unit entered in wartime, both are permitted because in wartime there is no respite to pour wine for idolatry, and one can be certain that the soldiers did not do so. Apparently, since they are afraid, they do not pour libations. Here too, in the case of bathing, since he is afraid, he will not come to have impure thoughts. The Gemara asks: And what fear is there here that would prevent one bathing from having impure thoughts? The Gemara answers: Fear of the river. Since he needs to be careful that the water does not wash him away, he is too distracted to think of other matters.

איני והאמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו לא קשיא הא כי נחית הא כי סליק כי הא דרבא שחי רבי זירא זקיף רבנן דבי רב אשי כי קא נחתי זקפי כי קא סלקי שחי

The Gemara questions the story itself: And is that so? Is it permitted under any circumstances to cover one’s genitals while bathing? Didn’t Rabbi Abba say that Rav Huna said that Rav said: Anyone who places his hands over his genitals is as if he denies the covenant of our father Abraham? It appears as if he is covering himself to obscure the fact that he is circumcised. The Gemara answers: This is not difficult, as there is room to distinguish and say that this, the case where it is prohibited to cover oneself, is when he is descending into the river and there are no people facing him and he need not be concerned with modesty. In that case covering oneself is prohibited as he appears to be renouncing the covenant of Abraham. That, the case where, in certain circumstances, this prohibition does not apply, is when he is emerging from the river. When he emerges, he is facing the people on the riverbank and it is then permitted to cover himself in the interest of modesty, as that which Rava would do. He would bend over when he was naked. Rabbi Zeira would stand upright, in accordance with Rav’s statement that it is prohibited to appear to be renouncing the covenant of Abraham. When the Sages of the school of Rav Ashi descended into the river they stood upright. When they emerged from the river they bent over.

רבי זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו אמר איזיל ואשמע מיניה מילתא ואיתי ואיסק אזל אשכחיה דקאי בי באני וקאמר ליה לשמעיה הביאו לי נתר הביאו לי מסרק פתחו פומייכו ואפיקו הבלא ואשתו ממיא דבי באני אמר אילמלא (לא) באתי אלא לשמוע דבר זה דיי

Speaking of bathing and its halakhot, the Gemara relates: Rabbi Zeira was avoiding being seen by his teacher, Rav Yehuda, as Rabbi Zeira sought to ascend to Eretz Yisrael and his teacher disapproved. As Rav Yehuda said: Anyone who ascends from Babylonia to Eretz Yisrael transgresses a positive commandment, as it is stated: “They shall be taken to Babylonia and there they shall remain until the day that I recall them, said the Lord” (Jeremiah 27:22). Based on that verse, Rav Yehuda held that since the Babylonian exile was by divine decree, permission to leave Babylonia for Eretz Yisrael could only be granted by God. Rabbi Zeira did not want to discuss his desire to emigrate with Rav Yehuda, so that he would not be forced to explicitly disobey him. Nevertheless, he said: I will go and hear something from him and then I will leave. He went and found Rav Yehuda standing in the bathhouse and telling his servant: Bring me natron [neter] with which to wash, bring me a comb, open your mouths and let out air, and drink from the water of the bathhouse. Rabbi Zeira said: If I had come only to hear this matter from Rav Yehuda, it would suffice for me.

בשלמא הביאו נתר הביאו מסרק קמשמע לן דברים של חול מותר לאומרם בלשון קדש פתחו פומייכו ואפיקו הבלא נמי כדשמואל דאמר שמואל הבלא מפיק הבלא אלא אשתו מיא דבי באני מאי מעליותא דתניא אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעיים אכל ולא הלך ארבע אמות אכילתו מרקבת וזהו תחילת ריח רע הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו וזהו תחילת ריח זוהמא רחץ בחמין ולא שתה מהן דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מבפנים רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן רחץ ולא סך דומה למים על גבי חבית:

The Gemara analyzes the lessons learned from this story. Granted, when Rav Yehuda said: Bring me natron, bring me a comb, he was teaching us that mundane matters are permitted to be spoken in the bathhouse, even in the sacred language. When he said: Open your mouths and let out air, that too is in accordance with that which Shmuel said, as Shmuel said: Heat produces heat. The hot air that one inhales causes him to sweat more quickly. However, drink the water of the bathhouse, what benefit is there in doing that? The Gemara answers: As it was taught in a baraita: One who ate and did not drink at all, what he ate becomes blood and that causes the onset of intestinal disease. One who ate and did not walk four cubits after eating, what he ate rots and that causes the onset of bad breath. One who needs to defecate and ate is similar to an oven that was lit on top of its ashes. When ashes from a previous fire are not swept out, and new logs are placed on top of the old ones, it inhibits the burning and dirties the oven, and that causes the onset of odor of the filth of perspiration in a person. As far as our matter is concerned, the baraita teaches: One who bathed in hot water and did not drink from it is like an oven that was lit from the outside and not lit from the inside. The lighting is ineffective and the oven does not heat properly. Rav Yehuda told his servants to drink the hot water while bathing so that they would be heated from the inside and the outside. The baraita continues: One who bathed in hot water and did not rinse afterward with cold water is like iron that was placed in the fire and not placed afterward in cold water, which leaves the iron soft. And one who bathed and did not smear himself with oil afterward is like water that was poured on top of a barrel, and not into it. The water spills outside the barrel.

מתני׳ מוליאר הגרוף שותין הימנו בשבת אנטיכי אף על פי שגרופה אין שותין הימנה:

MISHNA: In this mishna, the Sages discuss two vessels used for heating water. With regard to a mulyar, a bronze vessel into which coals are placed in an outer compartment and water is placed into an adjacent inner compartment, whose coals were swept, one may drink from it on Shabbat. With regard to an antikhi, which is a vessel with a different configuration, even if its coals were swept, one may not drink from it on Shabbat.

גמ׳ היכי דמי מוליאר הגרוף תנא מים מבפנים וגחלים מבחוץ אנטיכי רבה אמר בי כירי רב נחמן בר יצחק אמר בי דודי מאן דאמר בי דודי כל שכן בי כירי ומאן דאמר בי כירי אבל בי דודי לא תניא כוותיה דרב נחמן אנטיכי אף על פי שגרופה וקטומה אין שותין הימנה מפני שנחושתה מחממתה:

GEMARA: The Gemara asks: What are the circumstances of a swept mulyar? The Gemara answers: A mulyar is the vessel, explained in the Tosefta on our mishna, that has water on the inside and coals on the outside. With regard to the identity of an antikhi there are different opinions. Rabba said that it refers to a stove. A space is created in the wall of a stove and filled with water. Since the stove is very hot, it is prohibited to use this water. Rav Naḥman bar Yitzhak said: An antikhi is a cauldron, i.e., a vessel made from two cauldrons stacked one on top of the other with coals in the bottom one and water in the upper one. These two different opinions have halakhic implications. The one who says that it is prohibited to use a vessel composed of two cauldrons, all the more so it is prohibited to use the space inside of a stove. And the one who says that it is prohibited to use the space inside a stove, a vessel composed of two cauldrons, no, it is not prohibited. It was taught in a baraita in accordance with the opinion of Rav Naḥman: An antikhi, even if it was swept and covered with ashes, one may not drink from it on Shabbat because its copper heats it. The heating in an antikhi is by means of the coals beneath the water.

מתני׳ המיחם שפינהו לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן:

MISHNA: The Sages added to the laws of leaving food on a source of heat and cooking food on Shabbat: An urn that was emptied of its hot water on Shabbat, one may not place cold water into it so that the cold water will be heated. However, one may place cold water into an urn or into a cup that were emptied of their hot water in order to warm it but not in order to heat it.

גמ׳ מאי קאמר אמר רב אדא בר מתנא הכי קאמר המיחם שפינה ממנו מים חמין לא יתן לתוכן מים מועטים כדי שיחמו אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן

GEMARA: The mishna seems to contradict itself. The first statement completely prohibits placing water into an urn, and later it was partially permitted. The Gemara asks: What is the mishna saying? Rav Adda bar Mattana said that it said the following: An urn that was emptied of its hot water, one may not put a small amount of water into it so that it will become very hot. However, one may put a large quantity of water into it in order to warm it. A large quantity of cold water will not be heated in those circumstances.

והלא מצרף רבי שמעון היא דאמר דבר שאין מתכוין מותר מתקיף לה אביי מידי מיחם שפינה ממנו מים קתני מיחם שפינהו קתני

The Gemara questions this leniency: By putting cold water into the urn, doesn’t it harden the vessel? Cold water poured into a heated metal vessel reinforces the vessel. It is one of the stages in the labor of a blacksmith. How is it permitted to do something similar on Shabbat? The Gemara answers: This mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, who stated a principle with regard to the laws of Shabbat: An unintentional act, i.e., a permitted action from which a prohibited labor inadvertently ensues, is permitted. Here too, his intention was to warm the water, not to reinforce the vessel. Abaye strongly objects to this explanation: Does it say in the mishna: An urn from which water was emptied? That would indicate that he sought to fill the vessel with other water and warm up that water. Rather, an urn that was removed was taught in the mishna, meaning that the urn was removed from the fire, not that the water was emptied from it.

אלא אמר אביי הכי קאמר המיחם שפינהו ויש בו מים חמין לא יתן לתוכו מים מועטין בשביל שיחומו אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן ומיחם שפינה ממנו מים לא יתן לתוכו מים כל עיקר מפני שמצרף ורבי יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור

Rather, Abaye said this is what the mishna is saying: An urn that was removed from the fire and contains hot water, one may not place a small quantity of water in it so that the water will become hot; rather, one may place a large quantity of water in it so that the water will become warm. And with regard to an urn from which water was removed; one may not place any water into it because he hardens the vessel by placing cold water into a hot vessel. And, according to this explanation, our mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who said that an unintentional act from which a prohibited labor inadvertently ensues is prohibited on Shabbat.

אמר רב לא שנו אלא להפשיר אבל לצרף אסור ושמואל אמר אפילו לצרף נמי מותר לצרף לכתחילה מי שרי אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב לא שנו אלא שיעור להפשיר אבל שיעור לצרף אסור ושמואל אמר אפילו שיעור לצרף

With regard to the matter itself, Rav said: They taught that one is permitted to place cold water into an urn with hot water after it was removed from the fire, when his intention is only to warm the cold water. However, if he did this in order to harden the vessel, it is prohibited. And Shmuel said: Even if he does so in order to harden the vessel, it is also permitted. The Gemara wonders: Is hardening permitted ab initio? Isn’t it a full-fledged prohibited labor on Shabbat? Rather, if the dispute between Rav and Shmuel was stated, it was stated as follows. Rav said: They taught that it is permitted to add water only in a measure that is sufficient to warm the water, i.e., to only partially fill the vessel. However, filling it completely with a measure sufficient to harden the vessel is prohibited. And Shmuel said: Even a measure sufficient to harden the vessel

Masechet Shabbat is sponsored in memory of Elliot Freilich, Eliyahu Daniel ben Bar Tzion David Halevi z"l by a group of women from Kehilath Jeshurun, Manhattan.

Want to explore more about the Daf?

See insights from our partners, contributors and community of women learners

Weaving Wisdom

Rabbis, Archaeologist and Linguists

In the Daf Yomi, we see many interesting discussions about ancient vessels and other types of furnishings and tools.  An...
daf yomi One week at a time (1)

Shabbat 38-46 – Daf Yomi: One Week at a Time

https://www.youtube.com/watch?v=NiVHiL6DOBc Join Rabbanit Dr. Tamara Spitz each week as she reviews the key topics of the previous week’s seven pages....
talking talmud_square

Shabbat 41: Role Models

Who's Who: Rabbi Zera. Also: What the Gemara learns from Rabbi Yehuda's conduct in the bathhouse. Plus: Warming devices for...

Shabbat 41

The William Davidson Talmud | Powered by Sefaria

Shabbat 41

דלית ליה גידודי הא דאית ליה גידודי:

that does not have embankments surrounding it. Since there are no partitions, it appears like an ocean or a river. That incident involving Rabbi Abbahu occurred in a place that has embankments and looks like a vessel. Therefore, the Sages did not prohibit it.

ואמר רבי זירא אנא חזיתיה לרבי אבהו שהניח ידיו כנגד פניו של מטה ולא ידענא אי נגע אי לא נגע פשיטא דלא נגע דתניא רבי אליעזר אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם

After citing what Rabbi Zeira related with regard to Rabbi Abbahu, the Gemara cites that Rabbi Zeira said: I saw that Rabbi Abbahu, while he was bathing, placed his hands over his genitals for the sake of modesty, and I do not know whether he touched them or did not touch them. The Gemara questions Rabbi Zeira’s uncertainty. It is obvious that he did not touch his genitals, as it was taught in a baraita: Rabbi Eliezer says: One who holds his penis and urinates it is as if he were bringing a flood to the world. He is liable to become aroused by that contact and that is an extremely severe transgression, comparable to the transgressions violated in the generation of the flood.

אמר אביי עשאוה כבולשת דתנן בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך אלמא כיון דבעיתי לא מנסכי הכא נמי כיון דבעית לא אתי להרהורי הכא מאי ביעתותא ביעתותא דנהרא

Abaye said: Nevertheless, no proof can be cited from that baraita. Perhaps the Sages rendered the legal status of this situation like that of a military unit, as we learned in a mishna: A military unit that entered a city, if it entered during peacetime, after the soldiers leave, the open barrels of wine are prohibited and the wine in them may not be drunk due to suspicion that the gentile soldiers may have poured this wine as a libation for idolatry. The sealed barrels are permitted. However, if the unit entered in wartime, both are permitted because in wartime there is no respite to pour wine for idolatry, and one can be certain that the soldiers did not do so. Apparently, since they are afraid, they do not pour libations. Here too, in the case of bathing, since he is afraid, he will not come to have impure thoughts. The Gemara asks: And what fear is there here that would prevent one bathing from having impure thoughts? The Gemara answers: Fear of the river. Since he needs to be careful that the water does not wash him away, he is too distracted to think of other matters.

איני והאמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו לא קשיא הא כי נחית הא כי סליק כי הא דרבא שחי רבי זירא זקיף רבנן דבי רב אשי כי קא נחתי זקפי כי קא סלקי שחי

The Gemara questions the story itself: And is that so? Is it permitted under any circumstances to cover one’s genitals while bathing? Didn’t Rabbi Abba say that Rav Huna said that Rav said: Anyone who places his hands over his genitals is as if he denies the covenant of our father Abraham? It appears as if he is covering himself to obscure the fact that he is circumcised. The Gemara answers: This is not difficult, as there is room to distinguish and say that this, the case where it is prohibited to cover oneself, is when he is descending into the river and there are no people facing him and he need not be concerned with modesty. In that case covering oneself is prohibited as he appears to be renouncing the covenant of Abraham. That, the case where, in certain circumstances, this prohibition does not apply, is when he is emerging from the river. When he emerges, he is facing the people on the riverbank and it is then permitted to cover himself in the interest of modesty, as that which Rava would do. He would bend over when he was naked. Rabbi Zeira would stand upright, in accordance with Rav’s statement that it is prohibited to appear to be renouncing the covenant of Abraham. When the Sages of the school of Rav Ashi descended into the river they stood upright. When they emerged from the river they bent over.

רבי זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו אמר איזיל ואשמע מיניה מילתא ואיתי ואיסק אזל אשכחיה דקאי בי באני וקאמר ליה לשמעיה הביאו לי נתר הביאו לי מסרק פתחו פומייכו ואפיקו הבלא ואשתו ממיא דבי באני אמר אילמלא (לא) באתי אלא לשמוע דבר זה דיי

Speaking of bathing and its halakhot, the Gemara relates: Rabbi Zeira was avoiding being seen by his teacher, Rav Yehuda, as Rabbi Zeira sought to ascend to Eretz Yisrael and his teacher disapproved. As Rav Yehuda said: Anyone who ascends from Babylonia to Eretz Yisrael transgresses a positive commandment, as it is stated: “They shall be taken to Babylonia and there they shall remain until the day that I recall them, said the Lord” (Jeremiah 27:22). Based on that verse, Rav Yehuda held that since the Babylonian exile was by divine decree, permission to leave Babylonia for Eretz Yisrael could only be granted by God. Rabbi Zeira did not want to discuss his desire to emigrate with Rav Yehuda, so that he would not be forced to explicitly disobey him. Nevertheless, he said: I will go and hear something from him and then I will leave. He went and found Rav Yehuda standing in the bathhouse and telling his servant: Bring me natron [neter] with which to wash, bring me a comb, open your mouths and let out air, and drink from the water of the bathhouse. Rabbi Zeira said: If I had come only to hear this matter from Rav Yehuda, it would suffice for me.

בשלמא הביאו נתר הביאו מסרק קמשמע לן דברים של חול מותר לאומרם בלשון קדש פתחו פומייכו ואפיקו הבלא נמי כדשמואל דאמר שמואל הבלא מפיק הבלא אלא אשתו מיא דבי באני מאי מעליותא דתניא אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעיים אכל ולא הלך ארבע אמות אכילתו מרקבת וזהו תחילת ריח רע הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו וזהו תחילת ריח זוהמא רחץ בחמין ולא שתה מהן דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מבפנים רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן רחץ ולא סך דומה למים על גבי חבית:

The Gemara analyzes the lessons learned from this story. Granted, when Rav Yehuda said: Bring me natron, bring me a comb, he was teaching us that mundane matters are permitted to be spoken in the bathhouse, even in the sacred language. When he said: Open your mouths and let out air, that too is in accordance with that which Shmuel said, as Shmuel said: Heat produces heat. The hot air that one inhales causes him to sweat more quickly. However, drink the water of the bathhouse, what benefit is there in doing that? The Gemara answers: As it was taught in a baraita: One who ate and did not drink at all, what he ate becomes blood and that causes the onset of intestinal disease. One who ate and did not walk four cubits after eating, what he ate rots and that causes the onset of bad breath. One who needs to defecate and ate is similar to an oven that was lit on top of its ashes. When ashes from a previous fire are not swept out, and new logs are placed on top of the old ones, it inhibits the burning and dirties the oven, and that causes the onset of odor of the filth of perspiration in a person. As far as our matter is concerned, the baraita teaches: One who bathed in hot water and did not drink from it is like an oven that was lit from the outside and not lit from the inside. The lighting is ineffective and the oven does not heat properly. Rav Yehuda told his servants to drink the hot water while bathing so that they would be heated from the inside and the outside. The baraita continues: One who bathed in hot water and did not rinse afterward with cold water is like iron that was placed in the fire and not placed afterward in cold water, which leaves the iron soft. And one who bathed and did not smear himself with oil afterward is like water that was poured on top of a barrel, and not into it. The water spills outside the barrel.

מתני׳ מוליאר הגרוף שותין הימנו בשבת אנטיכי אף על פי שגרופה אין שותין הימנה:

MISHNA: In this mishna, the Sages discuss two vessels used for heating water. With regard to a mulyar, a bronze vessel into which coals are placed in an outer compartment and water is placed into an adjacent inner compartment, whose coals were swept, one may drink from it on Shabbat. With regard to an antikhi, which is a vessel with a different configuration, even if its coals were swept, one may not drink from it on Shabbat.

גמ׳ היכי דמי מוליאר הגרוף תנא מים מבפנים וגחלים מבחוץ אנטיכי רבה אמר בי כירי רב נחמן בר יצחק אמר בי דודי מאן דאמר בי דודי כל שכן בי כירי ומאן דאמר בי כירי אבל בי דודי לא תניא כוותיה דרב נחמן אנטיכי אף על פי שגרופה וקטומה אין שותין הימנה מפני שנחושתה מחממתה:

GEMARA: The Gemara asks: What are the circumstances of a swept mulyar? The Gemara answers: A mulyar is the vessel, explained in the Tosefta on our mishna, that has water on the inside and coals on the outside. With regard to the identity of an antikhi there are different opinions. Rabba said that it refers to a stove. A space is created in the wall of a stove and filled with water. Since the stove is very hot, it is prohibited to use this water. Rav Naḥman bar Yitzhak said: An antikhi is a cauldron, i.e., a vessel made from two cauldrons stacked one on top of the other with coals in the bottom one and water in the upper one. These two different opinions have halakhic implications. The one who says that it is prohibited to use a vessel composed of two cauldrons, all the more so it is prohibited to use the space inside of a stove. And the one who says that it is prohibited to use the space inside a stove, a vessel composed of two cauldrons, no, it is not prohibited. It was taught in a baraita in accordance with the opinion of Rav Naḥman: An antikhi, even if it was swept and covered with ashes, one may not drink from it on Shabbat because its copper heats it. The heating in an antikhi is by means of the coals beneath the water.

מתני׳ המיחם שפינהו לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן:

MISHNA: The Sages added to the laws of leaving food on a source of heat and cooking food on Shabbat: An urn that was emptied of its hot water on Shabbat, one may not place cold water into it so that the cold water will be heated. However, one may place cold water into an urn or into a cup that were emptied of their hot water in order to warm it but not in order to heat it.

גמ׳ מאי קאמר אמר רב אדא בר מתנא הכי קאמר המיחם שפינה ממנו מים חמין לא יתן לתוכן מים מועטים כדי שיחמו אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן

GEMARA: The mishna seems to contradict itself. The first statement completely prohibits placing water into an urn, and later it was partially permitted. The Gemara asks: What is the mishna saying? Rav Adda bar Mattana said that it said the following: An urn that was emptied of its hot water, one may not put a small amount of water into it so that it will become very hot. However, one may put a large quantity of water into it in order to warm it. A large quantity of cold water will not be heated in those circumstances.

והלא מצרף רבי שמעון היא דאמר דבר שאין מתכוין מותר מתקיף לה אביי מידי מיחם שפינה ממנו מים קתני מיחם שפינהו קתני

The Gemara questions this leniency: By putting cold water into the urn, doesn’t it harden the vessel? Cold water poured into a heated metal vessel reinforces the vessel. It is one of the stages in the labor of a blacksmith. How is it permitted to do something similar on Shabbat? The Gemara answers: This mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, who stated a principle with regard to the laws of Shabbat: An unintentional act, i.e., a permitted action from which a prohibited labor inadvertently ensues, is permitted. Here too, his intention was to warm the water, not to reinforce the vessel. Abaye strongly objects to this explanation: Does it say in the mishna: An urn from which water was emptied? That would indicate that he sought to fill the vessel with other water and warm up that water. Rather, an urn that was removed was taught in the mishna, meaning that the urn was removed from the fire, not that the water was emptied from it.

אלא אמר אביי הכי קאמר המיחם שפינהו ויש בו מים חמין לא יתן לתוכו מים מועטין בשביל שיחומו אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן ומיחם שפינה ממנו מים לא יתן לתוכו מים כל עיקר מפני שמצרף ורבי יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור

Rather, Abaye said this is what the mishna is saying: An urn that was removed from the fire and contains hot water, one may not place a small quantity of water in it so that the water will become hot; rather, one may place a large quantity of water in it so that the water will become warm. And with regard to an urn from which water was removed; one may not place any water into it because he hardens the vessel by placing cold water into a hot vessel. And, according to this explanation, our mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who said that an unintentional act from which a prohibited labor inadvertently ensues is prohibited on Shabbat.

אמר רב לא שנו אלא להפשיר אבל לצרף אסור ושמואל אמר אפילו לצרף נמי מותר לצרף לכתחילה מי שרי אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב לא שנו אלא שיעור להפשיר אבל שיעור לצרף אסור ושמואל אמר אפילו שיעור לצרף

With regard to the matter itself, Rav said: They taught that one is permitted to place cold water into an urn with hot water after it was removed from the fire, when his intention is only to warm the cold water. However, if he did this in order to harden the vessel, it is prohibited. And Shmuel said: Even if he does so in order to harden the vessel, it is also permitted. The Gemara wonders: Is hardening permitted ab initio? Isn’t it a full-fledged prohibited labor on Shabbat? Rather, if the dispute between Rav and Shmuel was stated, it was stated as follows. Rav said: They taught that it is permitted to add water only in a measure that is sufficient to warm the water, i.e., to only partially fill the vessel. However, filling it completely with a measure sufficient to harden the vessel is prohibited. And Shmuel said: Even a measure sufficient to harden the vessel

Scroll To Top