Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ בתמוז תשפ״ד | 10 יולי 2024
  • מסכת בבא בתרא מוקדשת על ידי לורי שטרק לזכרם האהוב של חמותה שרה שפירא ז"ל ואביה נחמיה סוסביץ ז"ל

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

בבא בתרא טו

הדף היום מוקדש ע"י ג'ולי מנדלסון ועדינה הגג' לע"נ יוסף יפרח.

מי כתב איזה ספר בתנ"ך? בחלק מהספרים, המחבר מת במהלך הספר, כולל משה שמתואר מיתתו בשמונת הפסוקים האחרונים של התורה. מי סיים את כתיבת כל אחד מהספרים האלה? מתי חי איוב? מובאות מספר דעות, כולל אחת שטוענת שהוא לא היה באמת והסיפור נועד להיות מובן באופן אלגורי. הצעה אחת היא שאיוב היה יהודי שחזר לישראל אחרי חורבן בית ראשון. מובאים שלושה מקורות שמעלים קושי כי הם מניחים שאיוב היה בתקופה אחרת או אינו יהודי, אבל פותרים אותם. באיוב פרק א, יש דיון בין הקב"ה לשטן בנוגע לאיוב שהוביל לכך שאיוב עובר ניסיון על ידי אובדן כל היקר לו. מצטטים פסוקים אלו ומסבירים אותם.

ועל ידי שלשה בני קרח

ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות חזקיה וסיעתו כתבו (ימשק סימן) ישעיה משלי שיר השירים וקהלת אנשי כנסת הגדולה כתבו (קנדג סימן) יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת אסתר עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו

מסייעא ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה ומאן אסקיה נחמיה בן חכליה

אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן דתניא וימת שם משה עבד ה׳ אפשר משה מת וכתב וימת שם משה אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע דברי רבי יהודה ואמרי לה רבי נחמיה

אמר לו רבי שמעון אפשר ספר תורה חסר אות אחת וכתיב לקח את ספר התורה הזה אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע כמו שנאמר להלן ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו

כמאן אזלא הא דאמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן לימא רבי יהודה היא ודלא כרבי שמעון אפילו תימא רבי שמעון הואיל ואשתנו אשתנו:

יהושע כתב ספרו והכתיב וימת יהושע בן נון עבד ה׳ דאסקיה אלעזר והכתיב ואלעזר בן אהרן מת דאסקיה פנחס

שמואל כתב ספרו והכתיב ושמואל מת דאסקיה גד החוזה ונתן הנביא

דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים וליחשוב נמי איתן האזרחי אמר רב איתן האזרחי זה הוא אברהם כתיב הכא איתן האזרחי וכתיב התם מי העיר ממזרח צדק [וגו׳]

קא חשיב משה וקא חשיב הימן והאמר רב הימן זה משה כתיב הכא הימן וכתיב התם בכל ביתי נאמן הוא תרי הימן הוו

משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב מסייעא ליה לרבי לוי בר לחמא דאמר רבי לוי בר לחמא איוב בימי משה היה כתיב הכא מי יתן אפוא ויכתבון מלי וכתיב התם ובמה יודע אפוא

ואימא בימי יצחק דכתיב מי אפוא הוא הצד ציד ואימא בימי יעקב דכתיב אם כן אפוא זאת עשו ואימא בימי יוסף דכתיב איפה הם רועים

לא סלקא דעתך דכתיב מי יתן בספר ויחקו ומשה הוא דאיקרי מחוקק דכתיב וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון

רבא אמר איוב בימי מרגלים היה כתיב הכא איש היה בארץ עוץ איוב שמו וכתיב התם היש בה עץ מי דמי הכא עוץ התם עץ הכי קאמר להו משה לישראל ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ ומגין על דורו כעץ

יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה אמר ליה עליך אמר קרא איש היה בארץ עוץ איוב שמו

אלא מעתה ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה וגו׳ מי הוה אלא משל בעלמא הכא נמי משל בעלמא אם כן שמו ושם עירו למה

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו איוב מעולי גולה היה ובית מדרשו בטבריא היה מיתיבי ימי שנותיו של איוב משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו


אימא כמשעה שנכנסו ישראל למצרים ועד [שעה] שיצאו

מיתיבי שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם ואלו הן בלעם ואביו ואיוב אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליהוא בן ברכאל הבוזי אמר ליה וליטעמיך אליהוא בן ברכאל לאו מישראל הוה והא כתיב ממשפחת רם

אלא אינבוי אינבי לאומות העולם הכי נמי איוב אינבוי אינבי [לאומות העולם] אטו כולהו נביאי מי לא אינבוי לאומות העולם התם עיקר נביאותייהו לישראל הכא עיקר נביאותייהו לאומות העולם

מיתיבי חסיד היה באומות העולם ואיוב שמו ולא בא לעולם אלא כדי לקבל שכרו הביא הקדוש ברוך הוא עליו יסורין התחיל מחרף ומגדף כפל לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה [כדי] לטרדו מן העולם הבא

תנאי היא דתניא רבי אלעזר אומר איוב בימי שפוט השופטים היה שנאמר הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו איזה דור שכולו הבל הוי אומר זה דורו של שפוט השופטים

רבי יהושע בן קרחה אומר איוב בימי אחשורוש היה שנאמר ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ איזהו דור שנתבקשו בו נשים יפות הוי אומר זה דורו של אחשורוש ואימא בימי דוד דכתיב ויבקשו נערה יפה התם בכל גבול ישראל הכא בכל הארץ

רבי נתן אומר איוב בימי מלכות שבא היה שנאמר ותפל שבא ותקחם וחכמים אומרים איוב בימי כשדים היה שנאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויש אומרים איוב בימי יעקב היה ודינה בת יעקב נשא כתיב הכא כדבר אחת הנבלות תדברי וכתיב התם כי נבלה עשה בישראל וכולהו תנאי סבירא להו דאיוב מישראל הוה לבר מיש אומרים

דאי סלקא דעתך מאומות העולם הוה בתר דשכיב משה מי שריא שכינה על אומות העולם והא אמר מר בקש משה שלא תשרה שכינה על אומות העולם ונתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך

אמר רבי יוחנן דורו של איוב שטוף בזמה היה שנאמר הן אתם כולכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו וכתיב שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך אימא בנבואה דכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ אם כן למה זה הבל תהבלו למה לי

ואמר רבי יוחנן מאי דכתיב ויהי בימי שפוט השופטים דור ששופט את שופטיו אומר לו טול קיסם מבין עיניך אומר לו טול קורה מבין עיניך אמר לו כספך היה לסיגים אמר לו סבאך מהול במים

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר מלכת שבא אשה היתה אינו אלא טועה מאי מלכת שבא מלכותא דשבא

ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה׳ ויבא גם השטן בתוכם ויאמר ה׳ אל השטן מאין תבא ויען השטן וגו׳ אמר לפניו רבונו של עולם שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם שאמרת לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ואפילו הכי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה [עד שקנה בארבע מאות שקל כסף] לא הרהר אחר מדותיך

ויאמר ה׳ אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ וגו׳ אמר רבי יוחנן גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ובאיוב כתיב איש תם וישר ירא אלהים [וסר מרע]

מאי וסר מרע אמר רבי אבא בר שמואל איוב וותרן בממונו היה מנהגו של עולם נותן חצי פרוטה לחנוני איוב ויתרה משלו

ויען השטן את ה׳ ויאמר החנם ירא איוב אלהים הלא אתה סכת בעדו ובעד ביתו וגו׳ מאי מעשה ידיו ברכת אמר רבי שמואל בר רב יצחק כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך

מאי ומקנהו פרץ בארץ אמר רבי יוסי בר חנינא מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם מנהגו של עולם זאבים הורגים העזים מקנהו של איוב עזים הורגים את הזאבים

ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך ויאמר ה׳ אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך וגו׳ ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חורשות וגו׳ מאי הבקר היו חורשות והאתנות רעות על ידיהם אמר רבי יוחנן מלמד שהטעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב


  • מסכת בבא בתרא מוקדשת על ידי לורי שטרק לזכרם האהוב של חמותה שרה שפירא ז"ל ואביה נחמיה סוסביץ ז"ל

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

שכנים, שכינה ומשכן – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר מקורות על העיקרון של שכנות המובא במסכת בבא בתרא להאזנה לצפייה מקורות תיקון חומה/ רוברט פרוסט (תרגום: עדנה אולמן-מרגלית)   "גְּדֵרוֹת טוֹבוֹת עוֹשׂוֹת שְׁכֵנִים טוֹבִים".   אברהם שלונסקי, כתלי ביתי, בתוך "שירים" כרך ה', ספריית פועלים, 1971, עמ' 114  …

בבא בתרא טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא בתרא טו

ועל ידי שלשה בני קרח

ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות חזקיה וסיעתו כתבו (ימשק סימן) ישעיה משלי שיר השירים וקהלת אנשי כנסת הגדולה כתבו (קנדג סימן) יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת אסתר עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו

מסייעא ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה ומאן אסקיה נחמיה בן חכליה

אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן דתניא וימת שם משה עבד ה׳ אפשר משה מת וכתב וימת שם משה אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע דברי רבי יהודה ואמרי לה רבי נחמיה

אמר לו רבי שמעון אפשר ספר תורה חסר אות אחת וכתיב לקח את ספר התורה הזה אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע כמו שנאמר להלן ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו

כמאן אזלא הא דאמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן לימא רבי יהודה היא ודלא כרבי שמעון אפילו תימא רבי שמעון הואיל ואשתנו אשתנו:

יהושע כתב ספרו והכתיב וימת יהושע בן נון עבד ה׳ דאסקיה אלעזר והכתיב ואלעזר בן אהרן מת דאסקיה פנחס

שמואל כתב ספרו והכתיב ושמואל מת דאסקיה גד החוזה ונתן הנביא

דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים וליחשוב נמי איתן האזרחי אמר רב איתן האזרחי זה הוא אברהם כתיב הכא איתן האזרחי וכתיב התם מי העיר ממזרח צדק [וגו׳]

קא חשיב משה וקא חשיב הימן והאמר רב הימן זה משה כתיב הכא הימן וכתיב התם בכל ביתי נאמן הוא תרי הימן הוו

משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב מסייעא ליה לרבי לוי בר לחמא דאמר רבי לוי בר לחמא איוב בימי משה היה כתיב הכא מי יתן אפוא ויכתבון מלי וכתיב התם ובמה יודע אפוא

ואימא בימי יצחק דכתיב מי אפוא הוא הצד ציד ואימא בימי יעקב דכתיב אם כן אפוא זאת עשו ואימא בימי יוסף דכתיב איפה הם רועים

לא סלקא דעתך דכתיב מי יתן בספר ויחקו ומשה הוא דאיקרי מחוקק דכתיב וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון

רבא אמר איוב בימי מרגלים היה כתיב הכא איש היה בארץ עוץ איוב שמו וכתיב התם היש בה עץ מי דמי הכא עוץ התם עץ הכי קאמר להו משה לישראל ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ ומגין על דורו כעץ

יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה אמר ליה עליך אמר קרא איש היה בארץ עוץ איוב שמו

אלא מעתה ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה וגו׳ מי הוה אלא משל בעלמא הכא נמי משל בעלמא אם כן שמו ושם עירו למה

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו איוב מעולי גולה היה ובית מדרשו בטבריא היה מיתיבי ימי שנותיו של איוב משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו


אימא כמשעה שנכנסו ישראל למצרים ועד [שעה] שיצאו

מיתיבי שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם ואלו הן בלעם ואביו ואיוב אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליהוא בן ברכאל הבוזי אמר ליה וליטעמיך אליהוא בן ברכאל לאו מישראל הוה והא כתיב ממשפחת רם

אלא אינבוי אינבי לאומות העולם הכי נמי איוב אינבוי אינבי [לאומות העולם] אטו כולהו נביאי מי לא אינבוי לאומות העולם התם עיקר נביאותייהו לישראל הכא עיקר נביאותייהו לאומות העולם

מיתיבי חסיד היה באומות העולם ואיוב שמו ולא בא לעולם אלא כדי לקבל שכרו הביא הקדוש ברוך הוא עליו יסורין התחיל מחרף ומגדף כפל לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה [כדי] לטרדו מן העולם הבא

תנאי היא דתניא רבי אלעזר אומר איוב בימי שפוט השופטים היה שנאמר הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו איזה דור שכולו הבל הוי אומר זה דורו של שפוט השופטים

רבי יהושע בן קרחה אומר איוב בימי אחשורוש היה שנאמר ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ איזהו דור שנתבקשו בו נשים יפות הוי אומר זה דורו של אחשורוש ואימא בימי דוד דכתיב ויבקשו נערה יפה התם בכל גבול ישראל הכא בכל הארץ

רבי נתן אומר איוב בימי מלכות שבא היה שנאמר ותפל שבא ותקחם וחכמים אומרים איוב בימי כשדים היה שנאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויש אומרים איוב בימי יעקב היה ודינה בת יעקב נשא כתיב הכא כדבר אחת הנבלות תדברי וכתיב התם כי נבלה עשה בישראל וכולהו תנאי סבירא להו דאיוב מישראל הוה לבר מיש אומרים

דאי סלקא דעתך מאומות העולם הוה בתר דשכיב משה מי שריא שכינה על אומות העולם והא אמר מר בקש משה שלא תשרה שכינה על אומות העולם ונתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך

אמר רבי יוחנן דורו של איוב שטוף בזמה היה שנאמר הן אתם כולכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו וכתיב שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך אימא בנבואה דכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ אם כן למה זה הבל תהבלו למה לי

ואמר רבי יוחנן מאי דכתיב ויהי בימי שפוט השופטים דור ששופט את שופטיו אומר לו טול קיסם מבין עיניך אומר לו טול קורה מבין עיניך אמר לו כספך היה לסיגים אמר לו סבאך מהול במים

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר מלכת שבא אשה היתה אינו אלא טועה מאי מלכת שבא מלכותא דשבא

ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה׳ ויבא גם השטן בתוכם ויאמר ה׳ אל השטן מאין תבא ויען השטן וגו׳ אמר לפניו רבונו של עולם שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם שאמרת לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ואפילו הכי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה [עד שקנה בארבע מאות שקל כסף] לא הרהר אחר מדותיך

ויאמר ה׳ אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ וגו׳ אמר רבי יוחנן גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ובאיוב כתיב איש תם וישר ירא אלהים [וסר מרע]

מאי וסר מרע אמר רבי אבא בר שמואל איוב וותרן בממונו היה מנהגו של עולם נותן חצי פרוטה לחנוני איוב ויתרה משלו

ויען השטן את ה׳ ויאמר החנם ירא איוב אלהים הלא אתה סכת בעדו ובעד ביתו וגו׳ מאי מעשה ידיו ברכת אמר רבי שמואל בר רב יצחק כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך

מאי ומקנהו פרץ בארץ אמר רבי יוסי בר חנינא מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם מנהגו של עולם זאבים הורגים העזים מקנהו של איוב עזים הורגים את הזאבים

ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך ויאמר ה׳ אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך וגו׳ ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חורשות וגו׳ מאי הבקר היו חורשות והאתנות רעות על ידיהם אמר רבי יוחנן מלמד שהטעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב


גלול כלפי מעלה