Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ באדר א׳ תשפ״ד | 10 פברואר 2024
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ק'

אם שולחני בטעות אומר ללקוח שהמטבע הוא טוב וגורם הפסד ללקוח כי באמת היה רע ולא ניתן לשימוש, האם השולחני אחראי להחזיר את ההפסד? אם השולחני הוא איש מקצוע אמיתי, אז פטור אבל אם לא, חייב לשלם. אולם רבי חייא החזיר לאישה בגין טעות שלו, למרות שהיה בעל מקצוע שכן החליט לנהוג לפנים משורת הדין. יש מקרה עם רבי אלעזר וריש לקיש וריש לקיש מסביר לרבי אלעזר שהוא מסתמך על הערכת המטבע שלו. אם טעה רבי אלעזר, יצטרך להחזיר לריש לקיש כיון שזהו גרמי, וריש לקיש סובר כרבי מאיר המחייב בנזקי גרמי. היכן ניתן למצוא איפה פסק ר' מאיר שמחייב בגרמי? מציעים ארבעה מקורות שונים – רק האחרון מתקבל כתשובה. המשנה דנה בשלושה מקרים שונים שבהם הצבע עשה משהו שונה ממה שהלקוח ביקש – שרף, עשה עבודה גרועה או צבע אותו בצבע לא נכון. מהי ההלכה בכל מקרה?

בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זו ביקור חולים בה זו קבורה את המעשה זה הדין אשר יעשון זו לפנים משורת הדין

ריש לקיש אחוי ליה דינרא לרבי אלעזר אמר מעליא הוא אמר ליה חזי דעלך קא סמכינא אמר ליה כי סמכת עלי מאי למימרא דאי משתכח בישא בעינא לאיחלופי לך והא את הוא דאמרת רבי מאיר הוא דדאין דינא דגרמי מאי לאו רבי מאיר ולא סבירא לן כוותיה

אמר ליה לא רבי מאיר וסבירא לן כוותיה

הי רבי מאיר אילימא רבי מאיר (ד׳ ל׳ מ׳ פ׳ סימן)

דתנן דן את הדין זיכה את החייב חייב את הזכאי טימא את הטהור טיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו

הא איתמר עלה אמר רבי אילעא אמר רב והוא שנטל ונתן ביד

אלא הא רבי מאיר דתנן לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו התם קא עביד בידים

אלא הא רבי מאיר דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קידש וחייב התם נמי קא עביד בידים

אלא הא רבי מאיר דתניא מחיצת הכרם שנפרצה


אומר לו גדור נפרצה אומר לו גדור נתייאש ממנה ולא גדרה הרי זה קידש וחייב באחריותו

מתני׳ הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה נותן לו דמי צמרו צבעו כאור אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח

לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו רבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח

גמ׳ מאי כאור אמר רב נחמן אמר רבה בר בר חנה כלבוס מאי כלבוס אמר רבה בר שמואל


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא ק'

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ק'

בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זו ביקור חולים בה זו קבורה את המעשה זה הדין אשר יעשון זו לפנים משורת הדין

ריש לקיש אחוי ליה דינרא לרבי אלעזר אמר מעליא הוא אמר ליה חזי דעלך קא סמכינא אמר ליה כי סמכת עלי מאי למימרא דאי משתכח בישא בעינא לאיחלופי לך והא את הוא דאמרת רבי מאיר הוא דדאין דינא דגרמי מאי לאו רבי מאיר ולא סבירא לן כוותיה

אמר ליה לא רבי מאיר וסבירא לן כוותיה

הי רבי מאיר אילימא רבי מאיר (ד׳ ל׳ מ׳ פ׳ סימן)

דתנן דן את הדין זיכה את החייב חייב את הזכאי טימא את הטהור טיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו

הא איתמר עלה אמר רבי אילעא אמר רב והוא שנטל ונתן ביד

אלא הא רבי מאיר דתנן לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו התם קא עביד בידים

אלא הא רבי מאיר דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קידש וחייב התם נמי קא עביד בידים

אלא הא רבי מאיר דתניא מחיצת הכרם שנפרצה


אומר לו גדור נפרצה אומר לו גדור נתייאש ממנה ולא גדרה הרי זה קידש וחייב באחריותו

מתני׳ הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה נותן לו דמי צמרו צבעו כאור אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח

לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו רבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח

גמ׳ מאי כאור אמר רב נחמן אמר רבה בר בר חנה כלבוס מאי כלבוס אמר רבה בר שמואל


גלול כלפי מעלה