Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ בכסלו תשפ״ד | 17 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא טו

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן בלונג איילנד לכבוד הולדת הנכד לדבי שרייבר.

הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוויץ לכבוד הולדת הנכד, עמיעז.

הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לכבוד הולדת נכדיהם של טינה, שרה ופיליס וטובה.

מי יכול להעיד במקרים של נזקים? מהיכן אנו דורשים בתורה שנשים משלמות על נזקים כגברים ואם פוגעים באישה או ברכושה, הן מקבלות פיצויים? באיזה אופן צריך גם הניזק "לשלם"? במקרה שבו שור נגח (קרן) והוא תם (לא עשה כך שלוש פעמים), הבעלים צריך לשלם מחצית מסכום הנזק. קיימת מחלוקת בסיסית לגבי מהות תשלום חצי נזק. הבנה אחת (רב פפא) היא ששור הוא מטבעו מפגע ובאחריות הבעלים לשמור על השוורים שלהם. תשלום עבור נזקים הוא התחייבות כספית ועל הבעלים לשלם במלואו. אולם התורה מפחיתה את התשלום במחצית כיוון שלא הוזהר הבעלים. רב הונא, בנו של רב יהושע מבין חצי נזק זה קנס. הוא טוען ששור אינו נוטה באופן טבעי להזיק ולכן אינו זקוק לשמירה. תיאורטית, הבעלים לא צריך להיות אחראי כלל אם הוא לא הוזהר מראש. אולם כדי לתמרץ את הבעלים לשמור על בהמותיהם, קבעה התורה קנס שהם ישלמו חצי נזק. ישנם ארבעה ניסיונות להביא מקורות להוכחת טענת רב פפא שחצי נזק הוא ממון , אך בסופו של דבר, הגמרא מסיקה שמדובר בקנס. מאחר שלפי החוק, רק בישראל בתי המשפט יכולים לגבות קנס, לא ניתן לפסוק בבבל מקרים של שור תם. אולם אם היה הניזוק תופס תשלום מהמזיק, בתי המשפט מותירים זאת בידיו. בנוסף, הוא יכול להתעקש שייקבעו תאריך בבית הדין בישראל ויכריחו את המזיק ללכת לשם. יתרה מזאת, בית הדין יכול לדרוש שהמזיק ינקוט פעולה כדי להבטיח שהבהמה לא תעשה נזק שום משום "לא תשים דמים בביתך". המשנה קובעת שיש חמישה מקרים של שור תם וחמישה של שור מועד. מה הם? ומה קשה בתוך דברי המשנה?

בני חורין ובני ברית בני חורין למעוטי עבדים בני ברית למעוטי גוים

וצריכא דאי אשמעינן עבד משום דאין לו יחס אבל גוי דיש לו יחס אימא לא ואי אשמעינן גוי משום דלא שייך במצות אבל עבד דשייך במצות אימא לא צריכא

והנשים בכלל הנזק מנהני מילי

אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא איש או אשה כי יעשו מכל חטאת השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה

דבי רבי אלעזר תנא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה

דבי חזקיה ורבי יוסי הגלילי תנא אמר קרא והמית איש או אשה השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה

וצריכי דאי אשמעינן קמייתא התם הוא דחס רחמנא עלה כי היכי דתהוי לה כפרה אבל דינין איש דבר משא ומתן אין אשה לא

ואי אשמעינן דינין כי היכי דתיהוי לה חיותא אבל כפרה איש דבר מצוה אין אשה דלאו בת מצוה לא

ואי אשמעינן הני תרתי הכא משום כפרה והכא משום חיותא אבל לענין קטלא איש דבר מצוה לשלם כופר אשה לא

ואי אשמעינן כופר משום דאיכא איבוד נשמה אבל הני תרתי דליכא איבוד נשמה אימא לא צריכא

הניזק והמזיק בתשלומין

אתמר פלגא נזקא רב פפא אמר ממונא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסא

רב פפא אמר ממונא קסבר סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימן ובדין הוא דבעי לשלומי כוליה ורחמנא הוא דחס עליה דאכתי לא אייעד תוריה

רב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסא קסבר סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ובדין הוא דלא לשלם כלל ורחמנא הוא דקנסיה כי היכי דלנטריה לתוריה

תנן הניזק והמזיק בתשלומין בשלמא למאן דאמר פלגא נזקא ממונא היינו דשייך ניזק בתשלומין אלא למאן דאמר פלגא נזקא קנסא השתא דלאו דידיה שקיל בתשלומין איתיה

לא נצרכא אלא לפחת נבילה

פחת נבילה הא תנא ליה רישא תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה

חדא בתם וחדא במועד

וצריכא דאי אשמעינן תם משום דאכתי לא אייעד אבל מועד אימא לא ואי אשמעינן מועד משום דקא משלם כוליה אבל תם אימא לא צריכא

תא שמע מה בין תם למועד שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה

ואם איתא ליתני נמי הא תם אינו משלם על פי עצמו מועד משלם על פי עצמו

תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר

שייר חצי כופר

אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא הא מני רבי יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חצי כופר

תא שמע


המית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו

מאי לאו בתם

לא במועד אבל תם מאי הכי נמי דאין משלם על פי עצמו אי הכי אדתני סיפא המית שורי את עבדו של פלוני אין משלם על פי עצמו לפלוג וליתני בדידיה

במה דברים אמורים במועד אבל בתם אינו משלם על פי עצמו

כולה במועד קמיירי

תא שמע זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו מאי לאו הא פחות ממה שהזיק משלם

לא הא כמה שהזיק משלם

אבל פחות מאי הכי נמי דלא משלם אי הכי אדתני זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו ליתני זה הכלל כל שאינו משלם כמה שהזיק דמשמע פחות ומשמע יותר תיובתא

והלכתא פלגא נזקא קנסא

תיובתא והלכתא

אין טעמא מאי הויא תיובתא משום דלא קתני כמו שהזיק

לא פסיקא ליה כיון דאיכא חצי נזק צרורות דהלכתא גמירא לה דממונא הוא משום הכי לא קתני

והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא האי כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכלה תרנגולא משונה הוא ולא מגבינן בבבל

והני מילי ברברבי אבל בזוטרי אורחיה הוא

ואי תפס לא מפקינן מיניה

ואי אמר קבעו לי זימנא דאזלינא לארעא דישראל קבעינן ליה ואי לא אזיל משמתינן ליה

ובין כך ובין כך משמתינן ליה עד דמסלק הזיקא

מדרבי נתן דתניא רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו תלמוד לומר לא תשים דמים בביתך

מתני׳ חמשה תמין וחמשה מועדין

הבהמה אינה מועדת לא ליגח ולא ליגוף ולא לשוך ולא לרבוץ ולא לבעוט

השן מועדת לאכול את הראוי לה הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה ושור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם

הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין רבי אלעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם

גמ׳ מדקתני השן מועדת לאכול מכלל דבחצר הניזק עסקינן וקתני בהמה אינה מועדת לשלם כוליה אבל חצי נזק משלמת

מני רבנן היא דאמרי משונה קרן בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם

אימא סיפא שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם אתאן לרבי טרפון דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם הוא דמשלם

רישא רבנן וסיפא רבי טרפון

אין דהאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא שבוק מתניתין ותא אבתראי רישא רבנן וסיפא רבי טרפון

רבי אלעזר משמיה דרב אמר


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

בבא קמא טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא טו

בני חורין ובני ברית בני חורין למעוטי עבדים בני ברית למעוטי גוים

וצריכא דאי אשמעינן עבד משום דאין לו יחס אבל גוי דיש לו יחס אימא לא ואי אשמעינן גוי משום דלא שייך במצות אבל עבד דשייך במצות אימא לא צריכא

והנשים בכלל הנזק מנהני מילי

אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא איש או אשה כי יעשו מכל חטאת השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה

דבי רבי אלעזר תנא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה

דבי חזקיה ורבי יוסי הגלילי תנא אמר קרא והמית איש או אשה השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה

וצריכי דאי אשמעינן קמייתא התם הוא דחס רחמנא עלה כי היכי דתהוי לה כפרה אבל דינין איש דבר משא ומתן אין אשה לא

ואי אשמעינן דינין כי היכי דתיהוי לה חיותא אבל כפרה איש דבר מצוה אין אשה דלאו בת מצוה לא

ואי אשמעינן הני תרתי הכא משום כפרה והכא משום חיותא אבל לענין קטלא איש דבר מצוה לשלם כופר אשה לא

ואי אשמעינן כופר משום דאיכא איבוד נשמה אבל הני תרתי דליכא איבוד נשמה אימא לא צריכא

הניזק והמזיק בתשלומין

אתמר פלגא נזקא רב פפא אמר ממונא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסא

רב פפא אמר ממונא קסבר סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימן ובדין הוא דבעי לשלומי כוליה ורחמנא הוא דחס עליה דאכתי לא אייעד תוריה

רב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסא קסבר סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ובדין הוא דלא לשלם כלל ורחמנא הוא דקנסיה כי היכי דלנטריה לתוריה

תנן הניזק והמזיק בתשלומין בשלמא למאן דאמר פלגא נזקא ממונא היינו דשייך ניזק בתשלומין אלא למאן דאמר פלגא נזקא קנסא השתא דלאו דידיה שקיל בתשלומין איתיה

לא נצרכא אלא לפחת נבילה

פחת נבילה הא תנא ליה רישא תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה

חדא בתם וחדא במועד

וצריכא דאי אשמעינן תם משום דאכתי לא אייעד אבל מועד אימא לא ואי אשמעינן מועד משום דקא משלם כוליה אבל תם אימא לא צריכא

תא שמע מה בין תם למועד שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה

ואם איתא ליתני נמי הא תם אינו משלם על פי עצמו מועד משלם על פי עצמו

תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר

שייר חצי כופר

אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא הא מני רבי יוסי הגלילי היא דאמר תם משלם חצי כופר

תא שמע


המית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו

מאי לאו בתם

לא במועד אבל תם מאי הכי נמי דאין משלם על פי עצמו אי הכי אדתני סיפא המית שורי את עבדו של פלוני אין משלם על פי עצמו לפלוג וליתני בדידיה

במה דברים אמורים במועד אבל בתם אינו משלם על פי עצמו

כולה במועד קמיירי

תא שמע זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו מאי לאו הא פחות ממה שהזיק משלם

לא הא כמה שהזיק משלם

אבל פחות מאי הכי נמי דלא משלם אי הכי אדתני זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו ליתני זה הכלל כל שאינו משלם כמה שהזיק דמשמע פחות ומשמע יותר תיובתא

והלכתא פלגא נזקא קנסא

תיובתא והלכתא

אין טעמא מאי הויא תיובתא משום דלא קתני כמו שהזיק

לא פסיקא ליה כיון דאיכא חצי נזק צרורות דהלכתא גמירא לה דממונא הוא משום הכי לא קתני

והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא האי כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכלה תרנגולא משונה הוא ולא מגבינן בבבל

והני מילי ברברבי אבל בזוטרי אורחיה הוא

ואי תפס לא מפקינן מיניה

ואי אמר קבעו לי זימנא דאזלינא לארעא דישראל קבעינן ליה ואי לא אזיל משמתינן ליה

ובין כך ובין כך משמתינן ליה עד דמסלק הזיקא

מדרבי נתן דתניא רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו תלמוד לומר לא תשים דמים בביתך

מתני׳ חמשה תמין וחמשה מועדין

הבהמה אינה מועדת לא ליגח ולא ליגוף ולא לשוך ולא לרבוץ ולא לבעוט

השן מועדת לאכול את הראוי לה הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה ושור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם

הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין רבי אלעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם

גמ׳ מדקתני השן מועדת לאכול מכלל דבחצר הניזק עסקינן וקתני בהמה אינה מועדת לשלם כוליה אבל חצי נזק משלמת

מני רבנן היא דאמרי משונה קרן בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם

אימא סיפא שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם אתאן לרבי טרפון דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם הוא דמשלם

רישא רבנן וסיפא רבי טרפון

אין דהאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא שבוק מתניתין ותא אבתראי רישא רבנן וסיפא רבי טרפון

רבי אלעזר משמיה דרב אמר


גלול כלפי מעלה