Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בכסלו תשפ״ד | 20 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא יח

הדף היום מוקדש ע"י לסלי נדל לע"נ אחותה, רחל בת הרשל הלוי וטובה. 

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שפירא לע"נ אביה, אלברט טייכמן.

רבא שאל שלוש שאלות בקשר לדיני נזיקין. אם בהמה דרסה על כלי ורק לאחר שהתגלגל נשבר, האם הוכלים אחר המעשה הראשון ומחייבים או בגלל שנשבר על ידי הגלגול משלמים רק חצי נזק מדין צרורות? שאלה שנייה: האם חצי נזק צרורות משלם מגופו או מן העלייה? שאלה שלישית – האם יש מושג של שור תם/שור מועד בדין צרורות? הגמרא מנסה להביא מקורות בכדי להגיע לתשובות לשאלות.

בהתיז צרורות ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי

תא שמע תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ונשבר הדלי משלמין נזק שלם שמע מינה בתר מעיקרא אזלינן תרגמא אחבל

והא חבל משונה הוא דמאוס בלישה והא נשבר דלי קתני אלא סומכוס היא דאמר צרורות נזק שלם משלם

אי סומכוס אימא סיפא ניתז ממנו שבר ונפל על כלי אחר ושברה על הראשון משלם נזק שלם ועל האחרון משלם חצי נזק ואי סומכוס מי אית ליה חצי נזק

וכי תימא שאני ליה לסומכוס בין נזק כחו לכח כחו ואלא הא דבעי רב אשי כח כחו לסומכוס ככחו דמי או לאו ככחו דמי

תפשוט ליה דלאו ככחו דמי

אלא לאו רבנן היא שמע מינה בתר מעיקרא אזלינן

אמר רב ביבי בר אביי דקאזיל מיניה מיניה

בעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם או מעלייה משלם מגופו משלם דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה או דלמא מעלייה משלם דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה

תא שמע הידוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד הידוס סלקא דעתך אלא לאו הידוס והתיז

ובהא קמיפלגי מאן דאמר אינו מועד קסבר מגופו משלם ומאן דאמר מועד קסבר מעלייה משלם

לא בפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי

תא שמע הכלב שנטל חררה והלך לגדיש ואכל החררה והדליק את הגדיש על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק

מאי טעמא לאו משום דהויא להו צרורות ותני עלה משלם חצי נזק מגופו

ותסברא לרבי אלעזר נזק שלם מגופיה מי אשכחן

אלא כגון דשני בהא בגחלת ורבי אלעזר סבר לה כרבי טרפון דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם

ולא היא מאי טעמא מוקמת לה כרבי טרפון משום נזק שלם

רבי אלעזר סבר כסומכוס דאמר צרורות נזק שלם משלם וסבר לה כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומה עומדת וכי קתני מגופו אצד תמות

אמר ליה רב סמא בריה דרב אשי לרבינא אימור דשמעת ליה לרבי יהודה בתם ונעשה מועד במועד מתחילתו


מי שמעת ליה

אלא כי קאמר רבי אלעזר נזק שלם כגון דאייעד ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדאה לצרורות ומר סבר אין העדאה לצרורות

אלא הא דבעי רבא יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות אי לרבנן אין העדאה לצרורות אי לרבי אלעזר יש העדאה לצרורות

אמר לך רבא כי מיבעיא לי לדידי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס אבל הכא בין לרבנן בין לרבי אלעזר כסומכוס סבירא להו דאמר צרורות נזק שלם משלם

וטעמא מאי אמור רבנן חצי נזק דשני ולא אייעד ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן קמיפלגי

אימור דשמעת ליה לרבי טרפון נזק שלם מגופו מי שמעת ליה

אין מהיכא מייתי לה מקרן מרשות הרבים

דיו לבא מן הדין להיות כנדון

והא רבי טרפון לית ליה דיו

כי לית ליה דיו היכא דמפריך קל וחומר היכא דלא מפריך קל וחומר אית ליה דיו

גופא בעי רבא יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות לקרן מדמינן ליה או דלמא תולדה דרגל הוא

תא שמע הידוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד הידוס סלקא דעתך אלא הידוס והתיז

מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדאה ומר סבר אין העדאה לא בחד זימנא ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי

תא שמע בהמה שהטילה גללים לעיסה רב יהודה אומר משלם נזק שלם ורבי אלעזר אומר חצי נזק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדאה ומר סבר אין העדאה

לא בחד זימנא ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא דדחיק ליה עלמא

ולימא רב יהודה הלכה כסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ובתר גופיה גרירין כגופיה דמי קא משמע לן

תא שמע דתני רמי בר יחזקאל תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו משלם נזק שלם ואמר רב יוסף אמרי בי רב סוס שצנף וחמור שנער ושיבר את הכלים משלם חצי נזק

מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

בבא קמא יח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא יח

בהתיז צרורות ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי

תא שמע תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ונשבר הדלי משלמין נזק שלם שמע מינה בתר מעיקרא אזלינן תרגמא אחבל

והא חבל משונה הוא דמאוס בלישה והא נשבר דלי קתני אלא סומכוס היא דאמר צרורות נזק שלם משלם

אי סומכוס אימא סיפא ניתז ממנו שבר ונפל על כלי אחר ושברה על הראשון משלם נזק שלם ועל האחרון משלם חצי נזק ואי סומכוס מי אית ליה חצי נזק

וכי תימא שאני ליה לסומכוס בין נזק כחו לכח כחו ואלא הא דבעי רב אשי כח כחו לסומכוס ככחו דמי או לאו ככחו דמי

תפשוט ליה דלאו ככחו דמי

אלא לאו רבנן היא שמע מינה בתר מעיקרא אזלינן

אמר רב ביבי בר אביי דקאזיל מיניה מיניה

בעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם או מעלייה משלם מגופו משלם דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה או דלמא מעלייה משלם דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה

תא שמע הידוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד הידוס סלקא דעתך אלא לאו הידוס והתיז

ובהא קמיפלגי מאן דאמר אינו מועד קסבר מגופו משלם ומאן דאמר מועד קסבר מעלייה משלם

לא בפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי

תא שמע הכלב שנטל חררה והלך לגדיש ואכל החררה והדליק את הגדיש על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק

מאי טעמא לאו משום דהויא להו צרורות ותני עלה משלם חצי נזק מגופו

ותסברא לרבי אלעזר נזק שלם מגופיה מי אשכחן

אלא כגון דשני בהא בגחלת ורבי אלעזר סבר לה כרבי טרפון דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם

ולא היא מאי טעמא מוקמת לה כרבי טרפון משום נזק שלם

רבי אלעזר סבר כסומכוס דאמר צרורות נזק שלם משלם וסבר לה כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומה עומדת וכי קתני מגופו אצד תמות

אמר ליה רב סמא בריה דרב אשי לרבינא אימור דשמעת ליה לרבי יהודה בתם ונעשה מועד במועד מתחילתו


מי שמעת ליה

אלא כי קאמר רבי אלעזר נזק שלם כגון דאייעד ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדאה לצרורות ומר סבר אין העדאה לצרורות

אלא הא דבעי רבא יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות אי לרבנן אין העדאה לצרורות אי לרבי אלעזר יש העדאה לצרורות

אמר לך רבא כי מיבעיא לי לדידי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס אבל הכא בין לרבנן בין לרבי אלעזר כסומכוס סבירא להו דאמר צרורות נזק שלם משלם

וטעמא מאי אמור רבנן חצי נזק דשני ולא אייעד ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן קמיפלגי

אימור דשמעת ליה לרבי טרפון נזק שלם מגופו מי שמעת ליה

אין מהיכא מייתי לה מקרן מרשות הרבים

דיו לבא מן הדין להיות כנדון

והא רבי טרפון לית ליה דיו

כי לית ליה דיו היכא דמפריך קל וחומר היכא דלא מפריך קל וחומר אית ליה דיו

גופא בעי רבא יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות לקרן מדמינן ליה או דלמא תולדה דרגל הוא

תא שמע הידוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד הידוס סלקא דעתך אלא הידוס והתיז

מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדאה ומר סבר אין העדאה לא בחד זימנא ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי

תא שמע בהמה שהטילה גללים לעיסה רב יהודה אומר משלם נזק שלם ורבי אלעזר אומר חצי נזק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדאה ומר סבר אין העדאה

לא בחד זימנא ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא דדחיק ליה עלמא

ולימא רב יהודה הלכה כסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ובתר גופיה גרירין כגופיה דמי קא משמע לן

תא שמע דתני רמי בר יחזקאל תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו משלם נזק שלם ואמר רב יוסף אמרי בי רב סוס שצנף וחמור שנער ושיבר את הכלים משלם חצי נזק

מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני


גלול כלפי מעלה